සාමාජික නාමලේඛනය

සී/ස හිරියාල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය - ඉබ්බාගමුව

සාමාජික අංකය ලි.ප.දිනය නම ජා.හැ. අංකය ලිපිනය කොටස් ප්‍රමාණය
01/41973-06-07මදුරුසිංහ මුදියන්සේලාගේ ගුණවර්ධනරංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.572.46
01/51973-06-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව624.69
01/61973-06-06ශ්‍රි වික්‍රම මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩානැලව,පෙනැලව732.48
01/71973-06-28අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ පිංචිබණ්ඩානැලව,පෙ /නැලව711.50
01/81973-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බණ්ඩා.නැලව,පෙ /නැලව905.92
01/91973-06-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කිරි මුදියන්සේනැලව,පෙ\නැලව660.41
01/101973-06-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩානැලව,පෙ / නැලව576.22
01/111973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බංඩිරාලනැලව,පෙ / නැලව419.77
01/121973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උක්කුරාලනැලව,පෙ / නැලව677.30
01/131973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උක්කු බංඩානැලව,පෙ/ නැලව576.22
01/141973-06-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩානැලව,පෙ // නැලව576.22
01/151973-06-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි බංඩානැලව,පෙ/ නැලව676.11
01/161973-06-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලොකුබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව576.22
01/171973-06-12එස්.බි. ඉලංකෝන්නැලව,පෙ/ නැලව576.22
01/191973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුහාමිනැලව,පෙ/ නැලව179.37
01/231973-06-30කසිගමුවේ වෙදරාලලාගේ පීතරනැලව,පෙ/ නැලව229.60
01/251973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කිරිමුදියන්සේනැලව,පෙ/ නැලව576.22
01/271973-06-30කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ කපිල බණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව745.93
01/281973-06-30වැලිකන්දේ ගෙදර හීංබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව813.73
01/291973-06-30ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව742.86
01/301973-06-30අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ කිරිහාමිනැලව,පෙ/ නැලව700.75
01/311973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබංඩානැලව,පෙ/ නැලව742.07
01/321973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩිරාලනැලව,පෙ/ නැලව586.06
01/331973-06-30ශ්‍රි වික්‍රම මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව578.76
01/371973-06-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.නැලව,පෙ/ නැලව578.76
01/381973-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව570.63
01/401973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව578.25
01/441973-06-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව192.75
01/451973-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිබණ්ඩානැලව,පෙ/ නැලව285.49
01/491973-06-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.නැලව, පෙරියකඩුනැලව.687.03
01/501973-06-30හිටිනායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.714.49
01/511973-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ හීන්බණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.605.36
01/521973-06-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ මුදලිහාමිගේ පුංචිබණ්ඩා.නැලව, පෙ/නැලව.679.77
01/531973-06-30අධිකාරි මුදයන්සේලාගේ පුංචිරාලනැලව, පෙ/නැලව.392.46
01/541973-06-30ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.728.15
01/551973-06-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රංහාමිනැලව, පෙ/නැලව.681.54
01/561973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.161.56
01/571973-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කව්රාලනැලව, පෙ/නැලව.640.42
01/581973-06-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ හේරත්හාමිනැලව, පෙ/නැලව.702.85
01/591973-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ හේරත් බණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.578.76
01/611973-06-30ආර්.කේ.ඒ. හීංබණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.656.80
01/621973-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මානැලව, පෙ/නැලව.509.78
01/661973-08-01දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කව්රාලනැලව, පෙ/නැලව.588.70
01/671973-08-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රන්හාමිනැලව, පෙ/නැලව.622.42
01/681973-08-01කේ.ජි. පුංචානැලව, පෙ/නැලව.254.79
01/701973-08-01දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩිරාලනැලව, පෙ/නැලව.349.92
01/711973-08-01බි. මැණිකානැලව, පෙ/නැලව.562.96
01/721973-08-01කේ.ඒ. රංබණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.170.91
01/731973-08-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි බණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.537.87
01/741973-08-01ආර්.එම්. පුංචිමැණිකානැලව, පෙ/නැලව.237.05
01/751973-08-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩානැලව, පෙ/නැලව.580.98
01/771973-08-10මැද්දෙකැටියේ විදානෙලාගේ අබේරත්න.මැදිපිටිය, නැලව, පෙරියකඩුනැලව.820.32
01/781973-08-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේරත්බංඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.659.26
01/791973-08-10අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.210.19
01/811973-09-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.578.76
01/821973-09-13අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ ගුණතිලක බංඩා402262281Vනැලව, පෙරියකඩුනැලව.811.33
01/831973-09-13බි.එම්. රංබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.168.52
01/841973-0-13සරා මාරු මොහොට්ටාලලාගේ පුංචිරාලනැලව, පෙරියකඩුනැලව.838.42
01/851973-09-17දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.720.52
01/861973-09-17හේරත් මුදියන්සේලාගේ පුංචිබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.578.76
01/871973-09-19ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.497.26
01/881974-01-15විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩා.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.743.47
01/891973-12-16යූ. සෝමරතන ස්ථවිරනැලව, පෙරියකඩුනැලව.581.04
01/901973-12-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.318.65
01/911973-10-16ඩි.ඒ. මුදියන්සේනැලව, පෙරියකඩුනැලව.287.38
01/921973-10-16කෝරල ආරච්චිලාගේ රංහාමිනැලව, පෙරියකඩුනැලව.466.33
01/931973-10-16එස්.එම්.එස්. ආරියවර්ධනනැලව, පෙරියකඩුනැලව.180.33
01/941973-10-16ඩි.බි. රත්නායකනැලව, පෙරියකඩුනැලව.515.86
01/951973-12-16මහින්ද සරත් රත්නායක.පෙරියකඩුනැලව,ඉබ්බාගමුව.1220.00
01/961973-12-16ගලගමුවලාගේ ගෙදර අමංගිරානැලව, පෙරියකඩුනැලව.603.51
01/971973-12-16අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.149.65
01/991973-12-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩානැලව, පෙරියකඩුනැලව.481.60
01/1001973-12-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සිරිනායකනැලව, පෙරියකඩුනැලව.1422.63
01/1011975-08-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඒකනායක බංඩා.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.3236.08
01/1041975-08-11එච්.එම්. හේරත්හාමිතිඹිරිමඩ නැලව615.79
01/1051975-08-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.720.87
01/1081975-08-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බණ්ඩා.නැලව, ඉබ්බාගමුව.578.37
01/1121975-08-14අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සියාතුහාමිඉහලවත්ත පෙ/නැලව602.10
01/1131975-08-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබංඩාඋප තැපැල් කාර්යාලය , පෙ/නැලව285.03
01/1151975-10-12විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ පුංචි බණ්ඩාඅනුක්කන පෙ/නැලව511.97
01/1161975-10-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේ.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.238.03
01/1171975-10-12එච්- ඇම්- රංබණ්ඩා.පෙරියකඩුනැලව,ඉබ්බාගමුව.563.71
01/1191975-10-12බුලුවලයලෑ ගෙදර මැණිකාපෙරියකඩුනැලව289.40
01/1201975-10-12එන්.පි. අප්පුහාමිනැලව.144.39
01/1211975-10-12ආර්.එම්. කිරිබණ්ඩානැලව.694.43
01/1231975-10-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේ.නැලව.1256.04
01/1241975-10-15ආර්.එම්. හීංබණ්ඩාඉහලගම පෙ/නැලව590.20
01/1261975-08-26මදුරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ ටිකිරිබණ්ඩාපෙරියකඩුනැලව,ඉබ්බාගමුව.660.71
01/1271976-01-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලොකුබංඩාපෙරියකඩුනැලව682.22
01/1331976-01-31අමරසිංහ ආරච්චිල්ලාගේ ධර්මසේන.පෙ/නැලව.838.85
01/1351976-06-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩාරංකිරිගොල්ල පෙ/නැලව732.87
01/1361976-06-16දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මැණික්හාමිවැරැල්ල පෙ/නැලව541.98
01/1471976-07-15ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අබේසේකර.වැරැල්ල, පෙ/නැලව.633.62
01/1551976-07-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුහාමිඅරුණ නිවස පෙ/නැලව144.95
01/1571976-07-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩිමැණිකාපෙරියකඩුනැලව210.42
01/1581976-07-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩාපෙ/නැලව ගල්ලිඳපිටිය143.29
01/1601976-07-25මුහන්දිරමලෑ ගෙදර ගුණසේකර බණ්ඩා.දේවාලපිටිය, පෙ/නැලව.692.10
01/1631976-07-26ලියනගේ දොන් මයිකල් නානායක්කාරවැව්හේන පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව181.41
01/1741976-07-31හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ හීන්බණ්ඩාපෙරියකඩුනැලව183.24
01/1821976-08-25දහනක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිමැණිකාවැව්හේන පෙ/නැලව185.18
01/1881976-08-14ආර්.එම්. රංබණ්ඩාකන්දගාව වත්ත පෙ/නැලව698.28
01/1891976-08-25සිරිකිත් කුමාරි රත්නායක.නැලව, ඉබ්බාගමුව.1092.69
01/1911976-08-15මුදියන්සේ රත්නායක.16, ‘සිරිනිවස’ නැලව, ඉබ්බාගමුව හරහා.156.77
01/1921976-08-15ඩබ්- ඩබ්- ඇම්- කුසුමාවතී විජේකෝන්.16, ‘සිරිනිවස’ නැලව, ඉබ්බාගමුව හරහා.1233.91
01/2091976-08-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකාරංගිරිගොල්ල පෙරියකඩුනැලව131.70
01/2131976-08-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.පෙ/නැලව, දෙළුකඳූබඩ, ඉබ්බාගමුව.817.74
01/2161976-08-30ජේ.ඒ. බේබිනෝනාවැව්පිටිය ගෙදර පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව133.10
01/2301976-09-21ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිඅම්මා.මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.608.18
01/2311976-09-21මැදගොඩ රාළළාගේ ලීලාවතී.497501156Vමුරුතව, ඉබ්බාගමුව-3001.53
01/2351976-09-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමකුමාර රත්නායක.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.171.77
01/2361976-09-28මදුරසිංහ මුදියන්සේලාගේ නන්දා ගුණවර්ධන මැණිකේ.රංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.680.38
01/2371976-10-02සුදුහීන් මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිබණ්ඩාදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව603.62
01/2391976-10-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පුංචිබංඩා.ඇලියටගොඩ, නැලව.169.74
01/2431976-10-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේ.රංගිරිගොල්ල පෙරියකඩුනැලව714.79
01/2451976-10-16ආර්.එම්. බණ්ඩාර මැණිකේරංගිරිගොල්ල පෙරියකඩුනැලව169.05
01/2461976-10-18දාච්චිලන්දේ ආරච්චිල්ලාගේ පුංචි බණ්ඩාරංගිරිගොල්ල පෙරියකඩුනැලව367.20
01/2481976-10-20රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩා.දෙළුකඳූබඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව141.12
01/2491976-10-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී කුමාරිහාමි රත්නායක.නො:16, ‘සිරිනිවස’ පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1243.48
01/2501976-10-28ගමගේ කමලාවතීනැලව ඉබ්බාගමුව2525.49
01/2541976-11-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උක්කුබණ්ඩානාගොල්ල පෙරියකඩුනැලව279.20
01/2621977-01-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායකවැව්හේන පෙරියකඩුනැලව196.20
01/2651977-02-24අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සෙනෙවිරත්න බංඩා.පෙරියකඩුනැලව,ඉබ්බාගමුව.896.26
01/2711977-08-27ජී-ජී- මල්හොඳා.දෝනාවලග නිවස, පෙ/නැලව.673.42
01/2971977-12-17විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න බංඩා.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.634.10
01/3021977-12-20දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකේ.ඉහලගම, පෙ/නැලව.932.31
01/3081977-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජයරත්න බණ්ඩාඅංක 117 පෙරියකඩුනැලව ඉබ්බාගමුව631.56
01/3091977-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිල්ලෑ ගෙදර ජයතිලක.පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.580.91
01/3101977-12-25ආර්.එම්. ටිකිරි බණ්ඩාහාල් බැමිය, පෙ/නැලව , ඉබ්බාගමුව200.15
01/3111977-12-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩාවැව්හේන පෙ/නැලව249.05
01/3121977-12-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රණසිංහ.දඟරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.134.36
01/3161977-01-01ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ ලොකුබණ්ඩා ජයවර්ධනඅනුක්කන පෙ/නැලව665.75
01/3201978-01-04ආර්.එම්. රත්නායක බණ්ඩාරත්නවාස පෙරියකඩුනැලව833.38
01/3271980-03-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පොඩිරාලහාමි.දඟරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.557.40
01/3281980-10-11ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩාකුඩාවැව,පෙ/නැලව576.98
01/3301981-01-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෙනවිරත්න බණ්ඩා.නාගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.3386.92
01/3311981-06-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් මැණිකේ.රංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.646.90
01/3321981-07-31කරුණාරත්න රාලලාගේ සිරිල් ආනන්ද සෝමවීර.ඉහලවත්ත , පෙරියකඩුනැලව.879.02
01/3331981-07-31අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ආරියවතීඉහලවත්ත , පෙරියකඩුනැලව.137.84
01/3341981-08-07මද්දුම බණ්ඩාරලාගේ ප්‍රේමරත්න.ඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.215.98
01/3351982-03-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අබේකෝන් බණ්ඩා.නාගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.962.31
01/3361983-03-15වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ පුංචිමහත්තයාදඟරකඩුල්ල , පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.736.66
01/3371983-08-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිස්ස තිලකරත්න.දඟරකඩුල්ල , පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.633.08
01/3381984-01-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රන්මැණිකා.නාගොල්ල, පහලවත්ත , පෙ/නැලව.676.17
01/3391984-02-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බණ්ඩා.නාගොල්ල, පහලවත්ත, පෙ/නැලව.1405.11
01/3401985-01-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බංඩා.දාච්චිගෙදර, පෙ/නැලව.665.50
01/3411985-02-03රත්නායක මුදියන්සේලගේ රත්නායක සමරවීරපෙරියකඩු නැලව, වැවේහේන1491.27
01/3421985-03-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උක්කුඅම්මාරංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1345.85
01/3431985-03-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී.ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.8250.56
01/3441985-05-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී මැණිකේ.පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.633.98
01/3451985-10-13විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.982.80
01/3461986-06-03ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ පුංචිමැණිකා.මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.739.59
01/3471986-06-09ඉලංකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී ඉලංකෝන්.නැලව, ඉබ්බාගමුව.1201.42
01/3481986-06-09පලීපාන හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකාදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3491986-06-09දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අශෝකා ධර්මසේන.දිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3501986-06-09සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිබණ්ඩාදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3511986-06-09වැලිකන්දේ ගෙදර රන්බණ්ඩාපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.848.75
01/3521986-06-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී.නැලව.361.06
01/3531986-06-09එච්- ඇම්- අනුලාවතී.නැලව.126.12
01/3541986-06-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී.තිඹිරිමඩ, පෙ/නැලව, ඩී රංකිරිගොල්ල125.55
01/3551986-06-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.තිඹිරිමඩ, පෙ/නැලව.745.44
01/3561986-06-09සුදිහිමි මුදියන්සේලාගේ පේමාවතී.දිවල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව.7757.13
01/3571986-06-09ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ උක්කුඅම්මා.අළුත්වැව, පෙරියකඩුනැලව.126.12
01/3581986-06-09මුහන්දිරමලෑගේ ගෙදර ගුණතිලක බණ්ඩාදේවාලපිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.776.12
01/3591986-06-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණතිලක.ඉහලගෙදර, පෙ/නැලව.489.76
01/3601986-06-10දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නන්දනී චන්ද්‍රලතා.නැලව.654.35
01/3611986-06-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩානැලව.3017.86
01/3621986-06-10ආර්-ඇම්-බී.මැණිකේ.නැලව.126.12
01/3631986-06-10ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බංඩා.අනුක්කන, පෙ/නැලව.602.91
01/3641986-06-10ඩබ්-ඇම්-අනුර කුමාර.නැලව.125.59
01/3651986-06-10ආර්-ඇම්- අබේරත්න.අලියටගොඩ, පෙ/නැලව.126.91
01/3661986-06-11සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ කුසුමාවතී මැණිකේ.පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1473.31
01/3671986-06-11සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ සරත් බන්ඩාර.පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1059.85
01/3681986-06-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුහාමිපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.481.94
01/3691986-06-11ආර්-ඇම්- චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩා.නැලව.126.12
01/3701986-06-12විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ රම්මැණිකාඉහලගම, පෙ/නැලව.127.57
01/3711986-06-12තෙල්වඩන මුදියන්සේලාගේ කුඩා මැණිකේ.කැකුනගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3721986-06-12ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණවතී.පෙ/නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3731986-06-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.784.17
01/3741986-06-12දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කලු බණ්ඩාඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3751986-06-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.කැකුනගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.917.34
01/3761986-06-13ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ කිරිමුදියන්සේඅනුක්කන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3771986-06-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කපුරුබණ්ඩා.කැකුනගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3781986-06-15දාච්චිලන්දේ ආරච්චිල්ලාගේ ටිකිරි බන්ඩාදාච්චිගෙදර පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3791986-06-15දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1903.61
01/3801986-06-15වැලිකන්දේ ගෙදර මාලනී මැණිකේ.රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.688.81
01/3811986-06-16සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ආරියවර්ධන බණ්ඩා.දිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව.126.12
01/3821986-06-16ආර්.එම්.කපුරු බණ්ඩානැලව.126.12
01/3831986-06-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුමැණිකා.පෙ/නැලව, ඉහලගම.385.49
01/3841986-06-17ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකා.අනුක්කන, පෙ/නැලව.126.12
01/3851986-06-17හේරත් මුදියන්සේලාගේ මුතුමැණිකා.ඉහලගම, පෙ/නැලව.126.12
01/3861986-06-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් බණ්ඩාරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3871986-06-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතු බණ්ඩාගල්ලිදපිටිය, පෙ/නැලව.126.12
01/3881986-07-04ආර්.එම්. ටිකිරි බණ්ඩාඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3891986-07-14ගලබඩරාලලාගේ දයාරත්න බණ්ඩා.රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.126.12
01/3901986-07-15අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී පොඩිමැණිකේ.පහලවත්ත, පෙ/නැලව.715.00
01/3911986-07-15දසනායක මුදියන්සේලාගේ කල්‍යනවතී.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1010.00
01/3921986-07-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හීංඅම්මා.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.126.12
01/3931986-07-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිඅම්මා.රන්කිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.580.06
01/3941986-07-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ දයාවතී මැණිකේ.138, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13958.33
01/3951986-09-05දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.අනුක්කන, පෙ/නැලව.5382.66
01/3961986-10-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බණ්ඩාඩී.රන්කිරිගොල්ල, තිඹිරිමඩ, පෙරියකඩුනැලව.830.50
01/3991987-01-12දාච්චිලන්දේ ආරච්චිල්ලාගේ පොඩිරාලහාමි.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.595.31
01/4001987-04-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ සමරතුංග බණ්ඩාඅරුණනිවස, පෙ/නැලව.116.36
01/4011987-04-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ වසන්තලාල් බණ්ඩාර රත්නායක.නාගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව.631.56
01/4021987-04-05වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ ජයමැණිකේ.දඟරකඩුල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1777.84
01/4031987-04-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න.ඉහලගම, පෙ/නැලව.115.64
01/4041987-04-05බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ හේමලතා.රජමහාවිහාරවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.115.66
01/4051987-04-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න බණ්ඩා.ඩී.රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.115.66
01/4061987-04-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බන්දුල කුමාර රත්නායකනාගොල්ල, පෙ/නැලව.966.41
01/4071987-04-05විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න බණ්ඩානාගොල්ල, පෙ/නැලව.8736.64
01/4081987-04-05මදුරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ සීතා මදුරප්පෙරුම.දෝනවත්ත, පෙ/නැලව.924.48
01/4091987-04-06දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අනුරුද්ධ ගාමිණී ධර්මසේන.දිවුල්ගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව.8037.44
01/4101987-04-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ උපවර්ධන බංඩා.වෙලගෙදර, පෙ/නැලව.117.04
01/4111987-04-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ ගෙදර ඒකනායක බණ්ඩාඅංක 118, පෙරියකඩුනැලව.115.66
01/4121987-04-06දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න බණ්ඩා.ඉහලගම, පෙ/නැලව115.66
01/4131987-04-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගාමිණී රත්නායක.රංජිත් වෙළඳසැල, පෙ/නැලව.115.25
01/4141987-04-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බණ්ඩා.එන්-එම්- ජයතිලක මයා බාරේ, පෙ/නැලව.1173.02
01/4151987-04-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිල්ලෑ ගෙදර පේමරත්න බණ්ඩා.හල්මිල්ලගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව.2784.45
01/4161987-04-07ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ විජේතිලක බණ්ඩාගාලේගෙදර, පෙරියකඩුනැලව.1321.37
01/4171987-04-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.ආර්.එම්. තිස්ස තිලකරත්න බාරේ, දඟරකඩුල්ල, පෙ/නැලව.500.70
01/4181987-04-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ වීරකෝන් බංඩාරපෙරියකඩුනැලව.115.66
01/4191987-04-21හෙට්ටි ආරච්චිගේ සෝමසිරි තිසේරාපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1619.47
01/4201987-04-23සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ ධර්මසේන බණ්ඩාවැව් හේන පෙ/නැලව621.39
01/4211987-04-29බලාපු වඩුගේ ජෙනට් මෙන්ඩිස්දෙමටගහපිටියවත්ත හකිරිල්ල පෙ/නැලව115.66
01/4221987-05-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක බණ්ඩාගුණසෙවන පෙ/නැලව115.66
01/4231987-05-24සාරාමාරු මොහොට්ටාලලාගේ ප්‍රියන්ත ප්‍රේම්කුමාර.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1105.53
01/4241987-06-02බන්නක මුදියන්සේලාගේ නිමල්.ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3038.32
01/4251987-10-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නාලිනි රත්නායකවැව් හේන පෙ/නැලව115.66
01/4261987-10-22ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ කුමාරිහාමි.වැවේහේන, පෙ/නැලව.1282.35
01/4271988-01-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තෙන්නකෝන් බණ්ඩාබණ්ඩියාවත්ත පෙ/නැලව102.41
01/4281988-01-13දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ප්‍රේමචන්ද්‍රමැදිමුල්ල මහමූකලන්යාය3077.97
01/4291988-01-29හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ ගුණබණ්ඩාපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.10644.61
01/4301988-01-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හීංමැණිකා.පෙ/නැලව.498.44
01/4311988-03-25ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ සෙනරත් බණ්ඩාර ජයවර්ධන.අනුක්කන, පෙ/නැලව.5000.00
01/4321988-03-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂන් කුමාර රත්නායක.ඩී.රංකිරිගොල්ල , පෙ/නැලව ,තිඹිරිමඩ, ඉබ්බාගමුව.107.03
01/4331988-04-03හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩා.සේරුගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව.798.76
01/4341988-04-25අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී කුමාරිහාමි.ඉහලවත්ත, පෙරියකඩුනැලව.663.96
01/4361988-05-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.අලියටගොඩ, පෙ/නැලව.102.83
01/4371988-06-28බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ තිලකරත්න.දඟරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.2008.91
01/4381988-07-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.නාගොල්ල , පෙ/නැලව.536.01
01/4391988-07-10දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩාමාදිමුල්ල මහමූකලන්යාය1891.30
01/4401988-07-27ඩී-ඇම්- චන්ද්‍රාවතී දිසානායක.රංකිරිගොල්ල, වෙලේගෙදර, පෙ/නැලව.106.03
01/4411988-09-18රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න.621950304X‘සදකැළුම්’.නාගොල්ල , පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.107.03
01/4421988-09-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රණසිංහ රත්නායක.423120789V’රත්නාශ්‍රම්’ , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.781.89
01/4431988-09-30සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ.586931334Vරංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1618.66
01/4441988-10-21ගල්ගමුවලෑ ගෙදර කිරිබයියා392921079Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.626.54
01/4451988-10-21ගල්ගමුවලෑ ගෙදර කිරිනේරිස්.513163240Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1487.11
01/4461988-10-27බුලුවලයලෑ ගෙදර රණසිංහ.572420752Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.105.76
01/4471988-10-30කට්ටඩියලෑ ගෙදර ජයසේන.ඉහලගම, පෙ/නැලව.600.76
01/4481988-10-30බුලුවල ගෙදර ධර්මපාල .571661527Vඉහලගම, පෙ/නැලව.1399.24
01/4491988-10-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩා.681262652Vඉහලගම, පෙ/නැලව.105.76
01/4501988-10-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලා ගෙදර ඒකනායක බණ්ඩා.590880779Vඅංක 118, පෙරියකඩුනැලව.705.78
01/4511988-12-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න බණ්ඩා.641371173Vඉහලගම, පෙරියකඩුනැලව.3357.92
01/4521989-05-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිහාල් රත්නායක.670851672Vකන්දගාව වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.92.11
01/4531989-05-12මදුරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ පද්මා මදුරප්පෙරුම.626361552Vදෝනාවත්ත, පෙ/නැලව.621.42
01/4541989-06-20දහනක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න500822082Vවැවහේන පෙ/නැලව503.61
01/4551989-06-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඒකනායක බංඩා.621051628Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.874.80
01/4561989-07-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.561471185Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.97.94
01/4571989-11-28හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ විමලරත්න.632252234Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.5251.10
01/4581990-01-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි මැණිකේ.526750748Vඉහලගම, පෙ/නැලව.645.75
01/4591990-01-17සාරාමාලු මොහොට්ටාල්ලාගේ සුනිලා ප්‍රියදර්ශනී.645021452Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2940.22
01/4601990-01-23අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න.600970895Vබැම්මේනිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2014.75
01/4611990-01-23දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බන්ඩාර මැණිකා.575271499V‘ප්‍රියසෙවන’, කැකුනගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.812.59
01/4621990-01-30රුවන් පතිරණගේ පියසේන.පෙරියකඩුනැලව.598.35
01/4631990-02-07සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ චන්ද්‍රා වසන්තා කුමාරි.607560994Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1805.16
01/4651990-04-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බංඩා463130922Vවී මෝල පෙ/නැලව558.29
01/4661990-05-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබංඩා.මාදිමුල්ල,මහමූකලන්යාය.1345.86
01/4671990-05-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සමන්ත රත්නායක.500122048Vඩී .රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.47.02
01/4681990-05-20සිසිරලතා ජානකී අබේගුණවර්ධන.558010916Vනැලව, ඉබ්බාගමුව.2210.42
01/4691990-05-23කෝරලේ ආරච්චිල්ලැ ගෙදර කරුණාරත්න බංඩා.473071398Vකැකුනගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2485.67
01/4701990-07-10විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.පෙ/නැලව, තැපැල් කාර්යාල.3360.61
01/4711990-07-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ විමලාවතී.507240631Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.977.95
01/4721990-07-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ දසනායක බංඩා.563511613Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.367.36
01/4731990-07-25කුලසේකර මුදියන්සේලාගේ පේමරත්නකපිල,අනුක්කන,පෙ/නැලව90.01
01/4741990-07-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කළුමැණිකා.346461160Vපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.90.01
01/4751990-08-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගාමිණී රත්නායක.571171392Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.947.01
01/4761990-08-29අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකා.495631540Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4002.72
01/4771990-08-29අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකේ.575791484Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2501.00
01/4781990-09-23ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අනුලා කුමාරිහාමි ජයසුන්දර.666050541Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2281.69
01/4791990-09-23ශ්‍රී වික්‍රම මුදියන්සේලාගේ දයාවංශ.632711999Vනො:88, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3280.25
01/4801990-09-23විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුර කුමාරසිරි.අනුක්කන, පෙ/නැලව.726.56
01/4811990-09-23මුහන්දිරම්ලෑ ගෙදර අබේකෝන් බණ්ඩා.601030993Vදේවාලපිටිය, පෙ/නැලව.453.50
01/4821990-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණතිලක බණ්ඩා රත්නායක380720965Vනැලව.453.50
01/4831990-10-31ඉලංකෝන් මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බංඩා ඉලංකෝන්.633161828Vඅංක 160, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1167.06
01/4841990-10-31ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ නන්දා ජයලත් .කැකුණගොල්ල , පෙ/නැලව.90.98
01/4851990-10-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබණ්ඩා.431160790Vකඩේගෙදර, පෙ/නැලව.455.33
01/4861990-10-31හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බංඩා.691292835Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.5750.00
01/4871990-11-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රසේන.603010884Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1375.00
01/4881990-11-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සරත් සුවර්ණ කුලසූරිය.623310817V‘විස්කම්’, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.90.98
01/4891990-11-26ලියන රාලලාගේ වජිරාවතී.588362000Vඩී .රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12500.00
01/4901991-01-31ඉලංකෝන් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්න ඉලංකෝන්580221580Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.560.88
01/4911991-02-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රතිලක රත්නායක.රත්නවාස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2293.33
01/4921991-03-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.567951464Vතිඹිරිමඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5122.46
01/4931991-03-11ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ රේණුකා කුමාරි.505271283Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.91.01
01/4941991-03-11ඉලංකෝන් මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී ඉලංකෝන්.607871930Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1155.50
01/4951991-03-11නැලව සුභද්‍රා සිල් මාතාව.528203779Vශ්‍රී සුධර්මාරාමය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.90.98
01/4961958-03-27සෙනවිරත්න මුදියන්සේලාගේ පුංචි කුමාරිහාමි585872318Vනො 161 අලියටගොඩ පෙ/නැලව596.48
01/4971991-03-11විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.635011491Vවැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.9171.80
01/4981991-03-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා අබේකෝන්.685891611Vතුරුසෙවන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.90.86
01/4991991-03-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සමන්ති දීපිකා රත්නායක.හාල්බැම්ඹිය, පෙ/නැලව.2480.92
01/5001991-03-11නැලව සුධර්මා සිල් මාතාව.535770220Xශ්‍රී සුධර්මාරාමය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.596.48
01/5011991-03-11දසනායක මුදියන්සේලාගේ මාලනී දසනායක මැණිකේ .605121624Vකඩේගෙදර, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.90.98
01/5021991-03-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ උක්කුඅම්මා.627091010Vකඩේගෙදර, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.952.66
01/5031991-03-11විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ.575574122Vවිලේවත්ත,නාගොල්ල , පෙ/නැලව.600.00
01/5041991-03-11වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා මැණිකේ.ඉහලගම, පෙ/නැලව.12502.30
01/5051991-03-15මදුරසිංහ මුදියන්සේලාගේ කාන්ති විජේතුංග.597310757Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.971.00
01/5061991-03-15මදුරසිංහ මුදියන්සේලාගේ හේමමාලා.655310827Vවේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2093.67
01/5071991-03-21හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංගනී හේරත්.745910750Vකඩේගෙදර, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.85.53
01/5081991-03-21ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කමලාවතී.697421866Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7540.23
01/5091991-03-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බණ්ඩා.533290191Xඩී.රංකිරිගොල්ල,තිඹිරිමඩ, පෙ/නැලව.572.03
01/5101991-03-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සීතා කුමාරි රත්නායක.626870236Xරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.90.98
01/5111991-03-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී කුමාරිහාමි.577781117Vදෙණියවත්ත, රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව .616.22
01/5121991-03-21ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ බේබි මැණිකේ.547882016Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.79.02
01/5131991-04-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න බණ්ඩා.533131700Vඉහලගම, පෙ/නැලව.684.15
01/5141991-04-30සාරාමාරි මොහොට්ටාලගේ කරුණාරත්න.531161025Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව .1242.83
01/5151991-05-02චන්ද්‍රසේකර දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සාන්ත බණ්ඩාර.671221656Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.878.33
01/5161991-05-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍ර පුෂ්ප කුමාර හේරත්.කඩේගෙදර, පෙ/නැලව.1343.17
01/5171991-05-02ජයසුන්දර මුදියන්සේගේ දයාරත්න.සල්ගහමුලකඩේ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1155.50
01/5181991-06-28මැදගෙදර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රා කුමාරි.කැකුනගොල්ල , පෙ/නැලව.13053.89
01/5191991-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උපාලි ආනන්ද.672800269Vවැවහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1372.58
01/5201991-07-11අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී පොඩිමැණිකේ.598632979Vඅලුත්පිටියේනිවස, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව.7691.72
01/5211991-07-19සාරාමාරු මොහොට්ටලලාගේ නිර්මලා මල්කාන්ති.අඹගහවත්ත, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.2774.55
01/5221991-07-22ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ සේනානායක.501254185Vඅනුක්කන, මහ මූකලන්යාය, ඉබ්බාගමුව.1485.40
01/5231991-07-23ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ.‘ප්‍රබෝධ’, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1161.50
01/5241991-07-25වීරනාරායන බමුණු මුදියන්සේලාගේ ලීලානන්ද551481638Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව84.55
01/5251991-07-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෙනරත් බණ්ඩා472800191Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.162.38
01/5261991-08-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේ.පංසල පාර, පෙ/නැලව.723.53
01/5271991-08-09දාසින් දේවගේ සමනේරිස්.580650929Vපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.84.48
01/5281991-08-20හිටිනායක මුදියන්සේලාගේ සිරිමා දිසානායක.636451835Vහාල්බැඹියවත්ත , පෙ/නැලව.596.48
01/5291991-08-20ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ඥාාණවතී.පෙරියකඩුනැලව.1103.00
01/5311991-10-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මා.සීරාදුන්න, පෙ/නැලව.81.20
01/5321991-10-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කමලාවතී.වරාවලකොලනිය, පෙ/නැලව.675.38
01/5331991-10-02ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණවතී.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.475.44
01/5341991-10-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න බණ්ඩා.592800330Vඅලිඇටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.353.09
01/5351991-10-02වීසිංහ මුදියන්සේලාගේ පත්මා කුමාරි.197258103740දිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12622.40
01/5361991-10-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.දො`ඵකදුබඩ, පෙ/නැලව.596.48
01/5371991-10-02දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සීතා.605812376Vජෙරියකඩු නැලව, නාගොල්ල.596.48
01/5381991-10-02දිසානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් බංඩා.කැකුනගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.590.12
01/5391991-10-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ තෙන්නකෝන් බංඩා.කැකුනගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.83.65
01/5401991-10-02විඡේකෝන් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.අනුක්කන, පෙ/නැලව.168.69
01/5411991-10-02වැලිකන්දේ ගෙදර බිසෝමැණිකේ.655342303Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව.578.53
01/5431991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමාවතී.586941682Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1817.44
01/5441991-10-03ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ටිකිරිබංඩා.194208900540කුඩාවැව, පෙ/නැලව.84.48
01/5451991-10-03ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩා.392420533Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.48
01/5461991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුමැණිකා.456413870Vවරාවලකොලනිය, ඉබ්බාගමුව.85.83
01/5471991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න මැණිකේ.527020646Xඅරුණනිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.734.82
01/5481991-10-03දිසානායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් බංඩා.වරාවල කොලනිය පෙ/නැලව422.98
01/5491991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සරත් රත්නායක.වැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.422.98
01/5501991-10-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ පොඩිමැණිකා.පහලගෙදර, පෙ/නැලව.596.48
01/5511991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හීන්අම්මා.වැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.164.76
01/5521991-10-03ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ උක්කු අම්මා.කන්දේවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.48
01/5531991-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.කන්දේවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.48
01/5541991-10-03මුහන්දිරමලාගේ ගෙදර ගුණවතී.පන්සල පාර, පෙ/නැලව.629.33
01/5551991-10-03මුහන්දිරමලෑගේ ගෙදර පොඩිමැණිකා.497811562Vවැරැල්ල , පෙ/නැලව.169.05
01/5561991-10-03මුහන්දිරමලාගේ ගෙදර ප්‍රේමරත්නවැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/5571991-10-03දාචිචිලන්දේ ආරච්චිලගේ කරුණාතිලක591173464Vදො`ඵකඳුබඩ වැවහේන පෙ/නැලව.85.16
01/5581991-10-03ඉලංකෝන් මුදියන්සේලාගේ දයාවතී ඉලංකෝන්.577870535Vපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1079.51
01/5591991-10-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩා341011639Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.83.46
01/5601991-10-04ගනේගොඩ ආරච්චිලාගේ සුසිලා ගනේගොඩ.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7539.20
01/5611991-10-04සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ නන්දා සමරකෝන්.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/5621991-10-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා ජයසුන්දර.657931900Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12500.00
01/5631991-10-04සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ගුණරත් බණ්ඩා.නො:30,දේවාලපොතවත්ත, දීයාව, කුඹුක්වැව.84.83
01/5641991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකාබංඩියාවත්ත , පෙ/නැලව.84.83
01/5651991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නවරත්න මැණිකේ.දොලුකඳුබඩ, පෙරියකඩුනැලව.12571.68
01/5661991-10-04සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.500800330Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව.157.92
01/5671991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැනිකා.නො:161, අලියටගොඩ, පෙරියකඩුනැලව.2179.77
01/5681991-10-04සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.හාල්බැමිය, පෙරියකඩුනැලව.82.82
01/5691991-10-04රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී.556500975V‘ගුණසෙවන’, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.595.05
01/5701991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න බංඩා.640782582Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව.1443.08
01/5711991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්න බණ්ඩා.කැකුනගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.08
01/5721991-10-04දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගෙදර අබේසේකර.633473897Vදොලුකඳුබඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/5731991-10-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ බංඩි මැනිකා.376061701Vහාල්බැමිය, පෙ/නැලව .594.48
01/5741991-10-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ගුණසේකර.533360816Vපෙ/නැලව, හාල්බැමිය.594.48
01/5751991-10-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න බණ්ඩා.501440485Vහාල්බැමිය, පෙ/නැලව.594.48
01/5761991-10-04වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ පුංචි කුමාරිහාමි425721615Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.594.48
01/5771991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.491901209Vකැකුනගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.584.83
01/5781991-10-04තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා.සේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.594.48
01/5791991-10-04තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මා.447950855Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.84.83
01/5801991-10-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේ.442580570Vහාල්බැමිය, පෙ/නැලව.593.88
01/5811991-10-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ ජයන්තා ගුණවර්ධන.වරාවලවත්ත කොලනිය, පෙ/නැලව.84.83
01/5821991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී කුමාරිහාමි.ඉහලගම, පෙ/නැලව.726.87
01/5831991-10-04සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ආරියවර්ධන බංඩා.දිවුල්ගහවත්ත , පෙරියකඩුනැලව.253.80
01/5851991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න.සේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.594.48
01/5861991-10-04කුරුකුල ආරච්චිලාගේ චාන්දනී කුරුකුලආරච්චි.රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.84.83
01/5871991-10-04රත්නායක මුදියන්සේලා ටිකිරි මැණිකා.535360367Xවැරැල්ල , පෙ/නැලව.84.83
01/5881991-10-04එදිරිප්පුලිගේ පද්ම ලතා.දොළුකදුබඩ, පෙරියකඩුනැලව.84.83
01/5891991-10-06තෙන්නකෝන් වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී කුමාරිහාමි.625703573Vහාල්බැමිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.611.90
01/5901991-10-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ බංඩාර මැණිකා.495932419Vවැවහේන, පෙ/නැලව.84.83
01/5911991-10-04විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ.577122130Vබංඩියාවත්ත , පෙ/නැලව.84.83
01/5921991-10-09විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී.486391197Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/5931991-10-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුමැණිකේ.පෙ/නැලව,ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.84.42
01/5941991-10-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ප්‍රේමරත්න.691382583Vපුවක්වත්ත ,ඉහලගම පෙ/නැලව.254.64
01/5951991-10-09තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ හීංඅම්මා.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/5961991-10-09දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පුංචි බණ්ඩා441981053Vඉහලගම, පෙ/නැලව.84.83
01/5971991-10-09ධනසේකර රාලලාගේ චන්ද්‍රාවතී.536502181Vගල්ලිදපිටිය, ඉහලගම, පෙ/නැලව.84.83
01/5981991-10-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තෙන්නකෝන්580623638Vගල්ලිදපිටිය, ඉහලගම, පෙ/නැලව.84.83
01/5991991-10-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුර රත්නායක.630804280Vඉහලගම, පෙ/නැලව.598.10
01/6001991-10-09දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිමල් රත්නායක.හල්මිල්ලගහවත්ත, ඉහලගම, පෙ/නැලව.84.83
01/6011991-10-06ගජනෙක රාලලාගේ ලීලාවතී.වැවේහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.151.48
01/6031991-10-10දහනක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරිමැණිකා308430480Vවැවේහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.663.54
01/6041991-10-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සේනාරත්න බණ්ඩා.472091417Vපෙරියකඩුනැලව.595.05
01/6051991-10-11බන්නැක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න මැණිකේ.පෙ/නැලව, නැලව.3357.92
01/6061991-10-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසේකර බණ්ඩා.451870971Vනො 132 කැකුණගොල්ල පෙ/නැලව84.83
01/6071991-10-14තම්මිට ආරච්චිලාගේ ඩිංගිරි මැනිකා.ටී-ඒ- ඩිංගිරි මැණිකා, පෙ/නැලව, වැවේහේන.84.83
01/6081991-10-14ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ බංඩාර මැණිකේ.367251417Vකුඩාවැව, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.84.83
01/6091991-10-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න621571940Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව84.83
01/6101991-10-17ආනකුරු හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ පියදාස විජේරත්නතිඹිරිමඩ , පෙ/නැලව594.48
01/6111991-10-17දසනායක මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා දසනායක මැණිකේ.576280920Vචින්තක, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.594.48
01/6121991-10-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායකවේලිබැම්ම පාර, පෙ/නැලව78.85
01/6131992-07-15හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා.සේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.12514.17
01/6141992-07-15හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ අනුර.690112299Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.7565.31
01/6151992-07-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජනී කුමාරිහාමි.නාගොල්ල, පෙ/නැලව.594.48
01/6191992-10-23අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.663561294Vහේරත් නිවස, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.594.48
01/6201992-10-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධර්ම ශ්‍රී වසන්ත කුමාරහාල්බැමියවත්ත , පෙ/නැලව.594.48
01/6211993-10-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේකෝන් බණ්ඩා..553373352Vහාල්බැමියවත්ත , පෙ/නැලව.594.48
01/6221994-10-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලලිත් රත්නායක.661440970Vවැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2977.83
01/6231995-03-03සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ සීතා කුමාරිහාමි.626972861Vදිවුල්ගහවත්ත , නැලව, පෙ/නැලව.4138.58
01/6241995-06-24සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ගාමිණී රත්නායක බණ්ඩාර.712602341Vදෙල්ගහමුලගෙදර, පෙ/නැලව.1332.17
01/6251995-06-28පන්නල සීලානන්ද හිමි370180903Vනැලව පන්සල පෙ/නැලව550.04
01/6261995-11-20කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ රම්‍යලතා කුලතුංග.වේලිබැම්ම, පෙ/නැලව.550.04
01/6271995-12-24මදාර් සාහිබ් අබ්දුල් තුෂාරි ලක්ෂිකා වසන්ති.736310830Xපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3758.77
01/6281995-12-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උක්කුබණ්ඩා480391373Vහාල්බැමියවත්ත , පෙ/නැලව.1424.38
01/6291996-10-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර බණ්ඩා.692331737Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.507.25
01/6301996-10-29අප්පුහාමිගේ දිසානායක.563402792Vඅංපිටිය ,ඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2530.90
01/6311996-10-29ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අනුර කුමාර ජයසුන්දර.197501901681සල්ගහමුලකඩේ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.20415.12
01/6321996-12-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා ගුණරත්න.765460417Vදගරකඩුල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.872.30
01/6331997-01-15කලු කුමාර මුදියන්සේලාගේ රානි ජයලත්.696431663Vඅනුක්කන, පෙ/නැලව.507.25
01/6341997-02-13අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සිරිවර්ධන අධිකාරි.600054856Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.506.25
01/6351997-04-05අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂනී ප්‍රියංගිකා අධිකාරි.755103640Vපහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2007.87
01/6361997-04-05ඉහලගෙදර හෙවත් මුහන්දිරම් හන්තානේ ගෙදර මල්ලිකා පොඩිමැණිකේ.575642055Vඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2125.34
01/6371997-06-26ගල්ගමුවලාගේ ගෙදර ඉන්ද්‍රානි.606561458Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.467.38
01/6381997-06-26චන්ද්‍රසේකර දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සරත් දිසානායක.690920484Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.2706.90
01/6391998-04-17ගල්ගමුවලාගේ ගෙදර රේණුකා දමයන්ති.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12500.00
01/6401998-04-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජනී කුමාරිහාමි.608133488Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව.464.48
01/6411998-04-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකාවතී.නාගොල්ල , පෙ/නැලව.6858.53
01/6421998-06-26බුළුවලයෙලෑ ගෙදර ධනසිංහ.623292206Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2210.42
01/6431998-11-17ගල්ගමුවේ ගෙදර චාමින්ද සමන් දයාරත්න.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6441998-11-29දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගේ සීතා දෙහිදෙනිය.මාදිමුල්ල,මහමූකලන්යාය.2817.84
01/6451999-02-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුගත් බණ්ඩාර රත්නායක.700201627V’සොමි කැළුම්’, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.959.33
01/6461999-05-04අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ කල්‍යාණී කුමාරි අධිකාරි.ඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2959.17
01/6471999-06-30අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ රංජනී කුමාරිහාමි.668021263Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.13083.33
01/6481999-06-30හන්තානාහාමි මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න.612111634Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6491999-06-30ගල්ගමුවලාගේ ගෙදර අජිත් ප්‍රේමචන්ද්‍ර.752162719Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.11385.42
01/6501999-06-30සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ ඉන්දිකා කුමාරි කරුණාරත්න.786430780Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6511999-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රරත්න බංඩාර.723261066V161, අලියටගොඩ, පෙ/නැලව.2947.97
01/6521999-06-30කිරිබයි දේවයලාගේ ජයතිලක රත්න.703210481Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6531999-06-30අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ සීතා රෝහිණී.786933587Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2685.42
01/6541999-06-30දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගේ ගුණසීලවතී.608262652Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව.430.68
01/6551999-07-16දිසනායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් නිශාන්ත කුමාර සේනාරත්න.741432625Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.407.50
01/6561999-08-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න.772844964Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව.430.68
01/6571999-08-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බේබි මැණිකා.රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.430.68
01/6581999-08-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුරුද්ධ බණ්ඩාර රත්නායක.උප තැපැල් කාර්යාලය , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6591999-08-24මදුරප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ ඉන්ද්‍රා නයන කාන්ති මදුරප්පෙරුම.675720525Vදෝනාවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1927.80
01/6601999-08-24හේවා දේවගේ යසන්තා මානෙල් .615880817Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2557.80
01/6611999-09-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න.593611884Vවැවේහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.14810.83
01/6621999-09-28අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න.642631640Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.1547.89
01/6631999-11-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න.මාදිමුල්ල,මහමූකලන්යාය.3272.00
01/6641999-11-30සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ මංගල සුරංජිත් කරුණාරත්න.750290132Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3131.94
01/6651999-12-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පත්මසිරි බණ්ඩාර රත්නායක.731713863V210, ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5583.33
01/6662000-01-18සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ සම්පත් කුමාර කරුණාරත්න.793364652Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.430.68
01/6672000-03-16එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී.545910110Xඉහලගම , පෙ/නැලව.1512.00
01/6682000-05-21වේවැල්වල රාලලාගේ උපසීලී .596390358Vඉහලගම , පෙ/නැලව.6866.25
01/6692000-06-02චන්ද්‍රසේකර බ්‍රාහ්මණ මුදියන්සේලාගේ උපාලි මැණිකේ.546522245Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.7500.00
01/6702000-06-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ හීන්බණ්ඩා.542730021Vතිඹිරිමඩ , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.393.96
01/6712000-06-19චන්ද්‍රසේකර බ්‍රාහ්මන මුදියන්සේලෑ ලක්ෂ්මන් ජයසේකර බණ්ඩා.742913279Vහේරත් නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7886.53
01/6722000-07-09ඉමිහාමිල්ලාගේ ආරියවතී.636452033Vඑච්-එම්-සෙනවිරත්න මයා බාරේ, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3875.00
01/6732000-09-18කට්ටඬියලාගේ සිරිසේන .532462851Vඉහලගම , පෙ/නැලව.393.96
01/6742000-09-18අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න .572781720Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව.393.96
01/6752000-09-18රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උපේෂා ශ්‍යාමලි කුමාරි රත්නායක .786653096Vඅනුක්කන , පෙ/නැලව.3357.92
01/6762000-12-17වැලිකන්දේ ගෙදර තුෂාර රෝෂන් පේමරත්න.820431227Vඅඹගහවත්ත,මාදිමුල්ල ,මහමූකලන්යාය.1712.80
01/6772001-02-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කාන්ති දිසානායක.706702563Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව.393.96
01/6782001-12-23දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගේ ගෙදර සෙනවිරත්න.නො:36, වරාවල කොලනිය, පෙ/නැලව.3614.95
01/6792001-12-23කළු අච්චි ගෙදර ස්වර්ණලතා කුමාරිහාමි.638192233Vනො:88 රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.364.95
01/6802001-12-25කට්ටඩියලෑ ගෙදර උපාලි නන්දන පියරත්න.741512912Vපෙ/නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.364.95
01/6812002-08-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සංජය පුෂ්ප කුමාර ගුණවර්ධන.792492240Vවරාවල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.16249.94
01/6822002-08-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුර රත්නායක.743570294Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව.2829.58
01/6832002-12-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජිත් ගාමිණී රත්නායක.620222364V‘චිත්‍රා වාස’, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.338.08
01/6842002-12-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයන්ති රත්නායක මැණිකේ.596430740Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.723.08
01/6852002-12-10විජේසූරියගේ මල්කාන්ති විජේසූරිය.පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.338.08
01/6862002-12-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.575212360Vඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1167.02
01/6872002-11-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා කුමාරි රත්නායක.දගරකඩුල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1732.59
01/6882003-07-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මාධවී නීලනයනී ජයතිලක.මීගොල්ල කඩේ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.313.23
01/6892003-07-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිමල් බංඩාර.633240515Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.313.23
01/6902003-07-16වැලිකන්දේ ගෙදර ධම්මික තරංග පේමරත්න.අඹගහවත්ත, මාදිමුල්ල , මහමූකලන්යාය.6411.25
01/6912003-07-16බමුණු මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.455701991Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.313.23
01/6922004-07-07මැද්දේ කැටිය විදානලාගේ ගුණරත්න මැණිකේ.635832827Vමැදපිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.290.12
01/6932004-07-15සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ඉදුනිල් අසේල කරුණාරත්න.790164695Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4447.18
01/6942004-07-15වීරනාරායන බමුණු මුදියන්සේලාගේ කස්තුරිකා චාන්දනී ලීලානන්ද.817724132Vදිවුල්ගහවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.6030.00
01/6952004-09-15ආගරගේ හේමරත්න.537624521Vමාදිමුල්ල,මහමූකලන්යාය.1645.06
01/6962004-12-02අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ අශෝකා අබේසිංහ.773632065Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.11951.30
01/6972004-12-03ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ මයුරාවතී.636122262Vවැව්පිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.291.52
01/6982004-12-06ගල්ගමුවලෑ ගෙදර ධනුෂිකා ජීවනී ජයසිංහ.856071553Vදෝනාවලග නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7621.82
01/6992004-12-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියදර්ශනී චන්දිමා කුමාරි ගුණවර්ධන.828252364Vවරාවල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.20033.25
01/7002004-12-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුලෙලිත රංජිත් රත්නායක.802440219Vදගරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.290.12
01/7012004-12-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසන්න සාලිය බංඩාර රත්නායක.771174191Vමාදිමුල්ල,මහමූකලන්යාය.290.12
01/7022004-12-23ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ රංබංඩා.382000730Vඅංක 100, කුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.290.12
01/7032005-01-28දසනායක මුදියන්සේලාගේ කුසුම්ලතා.555442955Vපෙ/නැලව,කෝන්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.290.12
01/7042005-01-28හැවැන්පොල රාලලාගේ පුංචිබණ්ඩා.501921882Vපෙ/නැලව,කෝන්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.290.12
01/7052005-05-12හෙට්ටිගේ බුද්ධික නිරෝශාන් තිසේරා810894962Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.268.63
01/7062005-05-12අලගල්ලේ රාලලාගේ නිලන්ති කුමාරි රත්නායක.හාල්බැම්බිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12506.50
01/7072005-05-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිර්මලා හේරත්.855891417Vකඩේගෙදර ,වැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.268.63
01/7082005-10-13දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ජයලත් පොඩිමැණිකේ.686801292Vඅංක:219, ඉහලගම , පෙ/නැලව.268.63
01/7092006-03-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න බණ්ඩා.753104356Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12502.50
01/7102006-03-06ගල්ගමුවලෑ ගෙදර නදීකා සුභාෂිණී ජයසිංහ.837861497Vදෝනාවලග නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.6260.00
01/7112006-03-06ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ සිසිර ජයන්ත බණ්ඩාර.783620740Vඅනුක්කන , පෙ/නැලව.9134.61
01/7122006-05-31ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ චමින්ද කුමාර ජයවර්ධන.833081284Vඅනුක්කන , පෙ/නැලව.1392.10
01/7132006-08-24වැලිකන්දේ ගෙදර කරුණාරත්න.613232338Vබණසාලාපිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.248.57
01/7142006-11-19සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ මංගල සුරංජිත් සමරකෝන්.790874080V366, දේවාලපොත වත්ත , දීයාව , කුඹුක්වැව.2634.76
01/7152006-11-19අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ දසනායක.ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.248.57
01/7162006-11-19කරුණාරත්නලාගේ ධනුෂ්ක සම්පත් සෝමවීර.792541879Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.8339.17
01/7172006-11-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා රත්නායක806091200Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4400.40
01/7182007-07-20දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අප්පුහාමිලාගේ චමිලා ගයාත්‍රි දිසානායක.837193770Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.231.10
01/7192008-01-09තෙන්නකෝන් වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී කුමාරිහාමි.625703573Vහාල්බැම්බියවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.231.10
01/7202008-01-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මහේෂ් ප්‍රසාද් කුමාර් රත්නායක.842061083Vහාල්බැම්බියවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.231.10
01/7212008-01-09අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ගයාන් ප්‍රදීප් අධිකාරි.820691873Vපහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12500.17
01/7222008-01-09විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ චමිල සුභාෂණ විජේසිංහ.810764465Vවැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.711.10
01/7232008-02-05ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අශෝකා කුමාරිහාමි ජයසුන්දර.747923019Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.231.10
01/7242008-03-09ආලෝක බණ්ඩාරලාගේ සමන් ඒකනායක බණ්ඩාර.800345103Vඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.9675.00
01/7252008-03-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුවිනීතා රත්නායක.785990560Vවේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.231.10
01/7262008-04-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දමයන්ති දිසානායක.748604456Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4808.98
01/7272008-05-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජිත් විමල් රත්නායක.543652377Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5762.50
01/7282008-05-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා ශ්‍යාමිණී.835980308Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.16084.50
01/7292008-05-07හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ සංජීවනී .746922019Vකජුසෙවන, ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7500.83
01/7302008-07-20ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ චාමර කුමාර ජයසුන්දර.833293311Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව.2596.23
01/7312008-07-20රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අසංග උපුල් ගුණවර්ධන.763402061Vමාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය, ඉබ්බාගමුව.12266.60
01/7322008-07-20විජේරත්න ආරච්චිගේ සම්පත් විජේවර්ධන.773033366Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.8835.83
01/7332008-07-20රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චාන්දනී නිලූෂා රත්නායක.ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.734.83
01/7342008-08-03කීබිය හෙට්ටිගේ අනුර.683254070Vපොල්කොටුව වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.214.83
01/7352008-08-03අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රකාන්ති නයනා නන්දනී අබේසිංහ.715101432Vපොල්කොටුව වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.214.83
01/7362008-08-03ගලබඩ රාල්ලාගේ සමීර ලක්මාල් දයාරත්න.840160882Vරංකිරිගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.6095.50
01/7372008-09-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්ත සෙනවිරත්න .860703343Vනො 2/220, ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.14604.50
01/7382009-01-18බන්නක මුදියන්සේලාගේ සිසිර ප්‍රියන්ත බන්නක.882044181Vනො 213/1, ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1828.50
01/7392009-01-18හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුසන්ත සඳමාල් හේරත් .837260701Vවැරැල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.6215.67
01/7402009-06-16ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ තිලකා ජයසුන්දර.676630392Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12500.83
01/7412009-07-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉංදිකා තරංගනී රත්නායක.807420259Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.20241.17
01/7422009-07-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චම්පික අශෝක ප්‍රනාන්දු.783294842Vපෙ/නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.7896.83
01/7432009-11-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිල්ලාගේ සමුද්‍රා කුමාරි රත්නායක857291794V340, කැකුණගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.200.67
01/7442010-04-20වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි වීරකෝන්.835291472Vපොල්ගොල්ල වත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3496.33
01/7452010-04-20රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා කුමාරි තිලකරත්න.825954333Vදගරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.200.67
01/7462010-06-28චන්ද්‍රසේකර මුදියන්සේලාගේ ධම්මික බංඩාර.850291098Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3837.67
01/7472010-06-28ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ පේමාවතී.687591143Vපෙ/නැලව, නැලව.187.67
01/7482010-06-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුවිනීතා හේරත් .666872118Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.838.33
01/7492010-06-28වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්ත බංඩාර.881052423Vපොල්ගොල්ල වත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2196.33
01/7502010-06-28දීගල්ල මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මා.625231019Vපොල්ල වත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2140.17
01/7512010-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දුමින්ද රත්නායක.882103587Vඅංක 202, ඉහලගම , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.187.67
01/7522010-07-26රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියා නන්දනී රාජපක්ෂ.845461635Vදොළුකදුබඩ , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව .187.67
01/7532010-08-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ වසන්ත රත්නායක.730793316V191/2, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.187.67
01/7542010-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සමන්ති කුමාරි රත්නායක.815264770Vබංඩියාවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2196.33
01/7552010-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් මැණිකා.196782604202බංඩියාවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.627.67
01/7562010-10-31හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ ජයන්ත විජයබන්ඩාර.841621794Vවරාවල , පෙ/නැලව.15068.83
01/7572011-02-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තරිදු ඉරෝෂාන් රත්නායක.882430375V22/, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.187.67
01/7582011-03-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා කුමාරි තිලකරත්න.825954333Vදගරකඩුල්ල , පෙ/නැලව.7883.83
01/7592011-04-25හේරත් මුදියන්සෙලාගේ අජන්ත හේරත්.833524780Vඅරුණ නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.187.67
01/7602011-04-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිනූෂා විජේකෝන්.887193207V111/3 ,කුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.15233.83
01/7612011-05-05චින්තක බංඩාර රත්නායක.801960561V22/4, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.8295.00
01/7622011-05-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේකෝන් බංඩා.553373352V111/3 ,කුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.174.67
01/7632011-06-24රත්නායක මුදියන්සෙලාගේ ලීලාවතී.557303243Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1260.00
01/7642011-07-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කුමාරිහාමි.717833589Vනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2045.33
01/7652011-07-17දහනක මුදියන්සේලාගේ අනෝමා කුමාරි දහනක.826034416Vසේරුගහ වත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2674.67
01/7662011-10-04බමුණූ මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැණිකා.727813535Vදොළුකදුබඩ , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.1918.00
01/7672011-12-18කරුණාරත්නලාගේ අමිල දර්ශන පුෂ්ප කුමාර සෝමවීර.861802728V238/2,ඉහලවත්ත ,පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.8144.33
01/7682011-12-27අදිකාරි මුදියන්සෙලාගේ අරුණ කුමාර ජයවර්ධන.911373840Vඉහලවත්ත,පෙ/නැලව.174.67
01/7692012-01-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශිවන්ත ප්‍රදීප් රත්නායක.903502525Vගල්ලිදපිටිය,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.1918.83
01/7702012-01-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සජිත් උදාර රත්නායක.ගල්ලිදපිටිය,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.4303.83
01/7712012-02-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ කාන්ති කුමාරි හේරත්.765401003Vඉහලවත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.20013.33
01/7722012-02-26රත්නායක මුදියාන්සේලාගේ දුමින්ද ගයාන් රත්නායක.832672173Vඉහලවත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.6356.83
01/7732012-02-26වික්‍රම ආරච්චිලාගේ සුදේශ් සමීර.872371486V111/3,කුඩා වැව,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.8145.33
01/7742012-04-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ සංජිව කුමාර.862103718Vකඩේගෙදර,වැරැල්ල ,පෙ/නැලව.186.67
01/7752012-04-06වීර නාරායන බමුණු මුදියන්සේලාගේ මේනක සම්පත් ලීලානන්ද.892071047Vවෙන්දේසිවත්ත, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.1973.76
01/7762012-05-09දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලෑ ගෙදර සීලරත්න.833433929Vනො 36,වරාවල ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.7720.83
01/7772012-05-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තමරා කුමාරි රත්නායක.748160825Vහේරත් නිවස, ඉහලවත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.162.67
01/7782012-08-19ජයවීර පතිරනලාගේ අංජනා රෝහිනි818373821Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව162.67
01/7792012-09-06අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ කුමුදු සෙනෙවිරත්න.836531647Vඉහලවත්ත,පෙ/නැලව.8812.67
01/7802012-09-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අශෝක සමන් කුමාර.820642376V1/3, දගරකඩුල්ල ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3879.20
01/7812012-09-01විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සිසිර කුමාර.791570735Vනාගොල්ල ,පෙ/නැලව.1059.13
01/7832012-09-23දිසානායක මුදියන්සේලාගේ හසිත ධම්මික දිසානායක.941740278Vමාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.813.33
01/7842012-09-24ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ චන්දි රුවන් කුමාර.781324027Vපොල්ගොල්ල වත්ත, පෙ/නැලව.813.33
01/7852012-10-02රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී.675462585Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව.813.33
01/7862012-10-02විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.635011491Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව.813.33
01/7872012-10-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිහාල් අශෝක රත්නායක.703100827Vනො 54, පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.813.33
01/7882012-10-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිසංසලා කුමාරි තිලකරත්න.917861242Vදගරකඩුල්ල, පෙ/නැලව.7594.33
01/7892012-10-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේම කාන්ති කුසුමලතා රත්නායක.596061206Vනො 246, අලියංගොඩ.813.33
01/7902012-12-18හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ උදයංගනී කුමාරි.915853404Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7093.33
01/7912012-12-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිලුකා කුමාරි තිලකරත්න.877271013Vදඟරකඩුල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.1906.83
01/7922013-08-05දහනක මුදියන්සේලාගේ සිදත් කුමාර දහනක.931352369Vවැවහේන, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.8031.67
01/7932013-09-25මඩහපොල ගෙදර නදීෂා මධුරංගි විජේකෝන්.905050745Vදඟරකඩුල්ල, පෙ/නැලව.3410.80
01/7942013-10-19අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ අංජලිකා පියුමාලි.927430223Vඉහළවත්ත, පෙරියකඩු නැලව.12541.67
01/7952014-06-23සෙනවිරත්න ගෝමර මුදියන්සේලාගේ සිරිල් සෙනවිරත්න.653181272Vදෝනා වත්ත, පෙරියකඩු නැලව.141.67
01/7962014-06-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නදීෂාන් ලහිරු රත්නායක.860950987Vපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/7972014-07-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සම්පත් චන්ද්‍රරත්න.853481963V1/2, දඟරකඩුල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.708.33
01/7982014-07-08හතර ලියද්දේ ගෙදර දිශානි ප්‍රියංගිකා අබේවික්‍රම.838152281Vපෙ/නැලව, දඟරකඩුල්ල, ඉබ්බාගමුව.708.33
01/7992014-07-08බස්නායක මුදියන්සේලාගේ අනෝමා සමන් කුමාරි බස්නායක.775991623Vනො. 230/4, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.1770.83
01/8002014-07-08වගපේලි ගෙදර රුවන් සමන්ත කුමාර.892992800Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.15011.67
01/8012014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලෑ ගෙදර ධනංජය සිරි බංඩාර.923540733Vඉහලගම, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8022014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රුවන් චාමර.941941125V206, කැකුණුගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3391.67
01/8032014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි ප්‍රියංගිකා රත්නායක.856501630Vනා ගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.7541.67
01/8042014-08-04ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ ඉසංක ලක්මාල් විජිත බණ්ඩාර.933612953Vඅනුක්කන, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8052014-08-04ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රලතා.636114952V126, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8062014-08-04බස්නායක මුදියන්සේලාගේ රේණුකා කුමාරි.857515048Vපෙරියකඩු නැලව, ඉහළගම, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8072014-08-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නාමල් ප්‍රියංකර ජයසුන්දර.903170166V115, සේරුගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.12511.67
01/8082014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලා ගෙදර අනුරාධ රුවන් බණ්ඩාර.902630384Vපෙරියකඩු නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.541.67
01/8092014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සනත් කුමාර රත්නායක.773033323Vඉහලගෙදර, පෙරියකඩුනැලව.3911.67
01/8102014-08-04ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ ශානක සඳරුවන් විජිත බංඩාර.893601651Vඅනුක්කන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8112014-08-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනෝමා ශිරානි රත්නායක.688330670Vපෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8122014-08-04අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රිකා නිලන්ති කුමාරි.887552177Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.591.67
01/8132014-09-14කිරිලියන ආරච්චිලාගේ අයෝනා උදයාංගනී පෙරේරා.856680312Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8142014-09-14දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මංජු කුමාර දිසානායක.860843218Vවැවහේන, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.7511.67
01/8152014-09-14කට්ටාඩියලෑගෙදර උපාලි සෙනවිරත්න.892644748Vඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.6511.67
01/8162014-09-14කරුණානායකගේ පද්මා කුමාරි.වැවහේන, පෙරියකඩු නැලව.4031.67
01/8172014-09-14දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සෙනරත් බණ්ඩාර දිසානායක.903551461Vකැකුණගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8182014-09-14ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ රනිල් ප්‍රියනාත් ජයසුන්දර.830892370Vසෙරුගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.7791.67
01/8192014-09-14දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ශාන්ති කුමාරි.876913747Vසේරුගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.3791.67
01/8202014-09-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි ශාන්තිලතා.847582901Vඅනුර ස්ටෝර්ස්, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.12501.67
01/8212014-09-14වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ වසන්තා උදේනි කුමාරි.767022280Vවැවහේන, පෙරියකඩු නැලව.141.67
01/8222014-09-14රන්කොත් දේවයලාගේ නිශාන්ති මංගලා විමලසේන.836000994Vපහල වත්ත, පෙරියකඩු නැලව.3001.67
01/8232014-10-19හොරවෙල විතාරනලාගේ කුසුමාවතී.745181325Vසේරුගහවත්ත,පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.14251.67
01/8242014-10-19තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා තෙන්නකෝන්.795904183Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3501.67
01/8252014-10-19රණසිංහ කෝරාලලාගේ සඳුන් රුශාන්ත රණසිංහ.901254443Vවරාවල, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.10291.67
01/8262014-10-19තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ සරත් කුමාර.742853110Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7541.67
01/8272014-10-19දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලෑ බංඩාර මැණිකේ.665673742Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5520.83
01/8282014-10-19ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ මධුසංක ඒකනායක.933323234Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3501.67
01/8292014-10-19දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගේ හර්ෂණ මධුසංක පේමරත්න.950193166Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7020.83
01/8302014-10-19දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි දිසානායක.782534971Vකැකුණගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8312014-10-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුජාතා කුමාරි රත්නායක.878612132Vදගරමුල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3391.67
01/8322014-10-19මුණසිංහ ආරච්චිගේ පුෂ්පලතා.577191000V22/5, “ඉසුරු”, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8332014-11-11සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ක්‍රිසාන්ති සුවිනීතා රත්නායක.825283340Vචන්දන නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7511.67
01/8342014-11-11හොරවල විතානගේ මල්කාන්ති විජේවර්ධන.836201710Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.3931.67
01/8352014-11-11රාජපක්ෂ ආරච්චිලාගේ ලක්‍ෂ්මි රාජපක්ෂ.837600537Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8362014-11-11ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ රෝහිණි ජයවර්ධන කුමාරි.19686940104336/ඒ. වේලිබැම්බ වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5583.33
01/8372014-11-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ දුෂාන්ත තිලිණ කුමාර හේරත්.893161473Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8382014-12-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උදයංගනී සමන්ති ඒකනායක.827281000Vවැව්පිටිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8392014-12-11සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණතිලක රත්නායක.892094314Vචන්දන නිවස, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.12586.67
01/8402014-12-11හතානාහාමි මුදියන්සේලාගේ මධුෂානි දීපිකා අබේරත්න.925721549Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8412014-12-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්‍ද්‍රසෝම බංඩා.553310849Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.571.67
01/8422014-12-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිලිනි මල්කා දිසානායක.925540889V223, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8432014-12-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිල්හාරා මයෝමි දිසානායක.896460978V223, ඉහලවත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8442014-12-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිලුෂිකා රත්නායක.895352705Vනො. 220, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3261.67
01/8452015-01-12අප්පුකුට්ටි ආරච්චිලාගේ ගිතානි පෙරේරා.855572931Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3751.67
01/8462015-01-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජීවන්ත සුරංග කුමාර රත්නායක.822162940V“හේමන්ත නිවස”, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.10281.67
01/8472015-01-12දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රංජනී චන්ද්‍රලතා.808474123Vදේවාල පිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8482015-01-12හන්තානාහාමි මුදියන්සේලාගේ ඉරේෂා සකුන්තලා කුමාරි.අලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8492015-01-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මධුර දිනේෂ් රත්නායක.901132712V37/1,රංකිරිගොල්ල,දේවාලපිටිය,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.12521.67
01/8502015-01-12නාරායන මුදියන්සේලාගේ දම්මිකා කුමුදු කුමාරි රණවීර.826883545Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13761.67
01/8512015-02-09සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ තිලිණ ප්‍රභාත් සෝමරත්න.941112250Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.12511.67
01/8522015-02-09කුරුප්පු රාළලාගේ පුෂ්පා කුමාරි.795105360Vවැවහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2781.67
01/8532015-02-09දීගල්ල මුදියන්සේලාගේ විමලාවතී.697012869Vවැවහේන, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.5041.67
01/8542015-02-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අචිනි විදුෂා විජේකෝන්.875202146V111/3, කුඩා වැව, පෙ/නැලව.141.67
01/8552015-02-09ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ජනක මනෝජ් කුමාර ජයසුන්දර.921780303Vකුඩාවැව, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.8521.67
01/8562015-02-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරාෂා හේෂානි රත්නායක.935350549V223/1, ඉහල වත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8572015-03-26ආර්.එම්. කුමුදු කාංචනා.806594237Vකඩේවත්ත, වරාවල පාර, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8582015-03-26ඉමියා මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී කුමාරිහාමි.807283154Vවේලි බැම්බ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3261.67
01/8592015-03-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත රත්නායක.802100230Vඅංක 103, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8602015-03-26අමරකෝන් ආරච්චිලාගේ ඉරේෂා කුමාරි අමරකෝන්.807891910Vනො. 10, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.6136.67
01/8612015-03-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බංඩා.19682550326030, වරාවල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.581.67
01/8622015-03-26කුඩා කැටියපේගේ දිනේෂා ලක්මාලි.908253060Vනො. 39, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13011.67
01/8632015-04-23කෝනාර මුදියන්සේලාගේ විශ්වා කරුණා සුදන්ති.857354583V62/1, වේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3261.67
01/8642015-04-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතුබංඩා.502960768V233, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8652015-04-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමලාල් තෙන්නකෝන්.750942580Vනො. 336/2, කැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව.7511.67
01/8662015-04-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා කුමුදුනි.895180980Vනො. 63, වේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2781.67
01/8672015-04-23කන්දේ මුදියන්සේලාගේ වසන්ත බංඩාර.850994544Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
01/8682015-04-23ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සමන්ති රම්‍ය කුමාරි ඒකනායක.735722638V“නිසංසලා”, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.141.67
01/8692015-06-08ලක්මන ආරච්චිලාගේ අමාලි නිලුකා චන්ද්‍රසේන.856191362Vදො`ඵකදු බඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.2910.00
01/8702015-06-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කසුන් හේෂාංග රත්නායක.951442887Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2313.90
01/8712015-06-08මාතර කීරිගේ එරංග ගයාන් වීරසිංහ.853080071Vනො.63, වේලිබැම්ම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.6510.00
01/8722015-06-08ආනකුරු හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ දිල්ෂාන් විජේරත්න.871360030Vතිඹිරිමඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.140.00
01/8732015-06-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක631312713Vඅංක 223/1, ඉහලවත්ත, පෙරියකඩු නැලව,ඉබ්බාගමුව.140.00
01/8742015-06-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ එරන්ද මහේෂ් දිසානායක.913050452Vදෝනාවේ ගෙදර, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.140.00
01/8752015-06-24ආනපුරු හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ නිලන්ත විජේරත්න.801024041Vතිඹිරිමඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.660.00
01/8762015-06-23එදිරිසූරිය මුදියන්සේලාගේ අනෝමා ශ්‍රියානි එදිසිංහ.835281949Vතිඹිරිමඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.140.00
01/8772015-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිසංසලා ප්‍රියදර්ශණි රත්නායක.916533268Vතෙලිකුන්තිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3780.00
01/8782015-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සංජීව පුෂ්ප කුමාර.871200076Vතෙලිකුන්තිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.12510.00
01/8792015-07-28ඉහල ගෙදර සකුන්තලා නිමාලි විජයන්ති.846710833Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3000.00
01/8802015-07-28ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ දයාවතී.625372674Vකැකුණු ගොල්ල, පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8812015-07-28ලොකුගන් හේවගේ නිශාන්ති.697041320Vවිස්කම්, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8822015-07-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ මංජුල බණ්ඩාර හේරත්.940361699Vඅරුණ නිවස, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13500.00
01/8832015-07-28පතිරාජ අප්පුහාමිල්ලාගේ පාලිකා.628530769Vසේරුගහවත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.2750.00
01/8842015-08-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිල්ලා ගෙදර කැලුම් මධුසංක ඒකනායක.912041590Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13000.00
01/8852015-08-23ලංසකාර නයිදේලාගේ අචිල උදයංගනී වීරසේකර.968494171Vඅනුක්කන, මහමූකලන්යාය, ඉබ්බාගමුව.2770.00
01/8862015-08-23විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ තුසිත සංජීව ධර්මරත්න.900761899Vනාගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8872015-08-23විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අරුණ නිෂාන්ත පේමරත්න.871861323Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.5000.00
01/8882015-08-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුභාෂණි සෙනවිරත්න.938080062Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7500.00
01/8892015-08-23වන්නි ආරච්චිල්ලාගේ මහින්ද කුමාර.730913443Vසේරුගවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.14250.00
01/8902015-09-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මංජුල ඒකනායක.862050207Vවැව්පිටිය වත්ත, පෙ/නැලව.130.00
01/8912015-09-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උදය රත්න බංඩාර.660862056Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව.130.00
01/8922015-09-14වැලිවිටිය ආයිත්ත ගමගේ ලශිකා තිලංගනී.866833885Vවැලිපිටිය වත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8932015-09-14හේරත් මුදියන්සේලාගේ සාලිය කුමාර හේරත්.822672159Vකඩේ ගෙදර, වැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.570.00
01/8942015-09-14දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සමීර බුද්ධික දිසානායක.811115371Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8952015-10-13ජයසිංහගේ මධුකා රෝෂිණි ජයසිංහ.868243708V95/1, වැරැල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.600.00
01/8962015-10-13වික්‍රම මුදියන්සේලාගේ වජිරා දමයන්ති රත්නායක.767521367V210, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව.3250.00
01/8972015-10-13මානෙල්පුර දේවයලාගේ ජගත් නිශාන්ත වීරසිංහ.833354701Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/8982015-10-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාදි කෞෂල්‍යා කුමාරි රත්නායක.935732751V98, දො`ඵකඳුබඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.530.00
01/8992015-10-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චාමර දේශාන් දයානන්ද.851601090Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.13750.00
01/9002015-10-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ බංඩාර මැණිකා.716231763Vපන්සල පාර, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.3800.00
01/9012015-10-13විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදිප් කුමාර පේමරත්න.900052219Vනාගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව.130.00
01/9022015-10-13ජයකොඩි ආච්චිලාගේ සුජිවා ලාලනි.836902238Vවැවහේන, පෙ/නැලව.130.00
01/9032015-10-13බුලුවල ගෙදර රෝහිත කුමාර ප්‍රියදර්ශන.922654492V167, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2530.00
01/9042015-10-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.756025139V122/1, සේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව.130.00
01/9052015-11-30සමරකෝන් ආරච්චිලාගේ මධුෂිකා සමරකෝන්.946351660Vසේරුගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9062015-11-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා හර්ෂනි රත්නායක.867293248Vසේරුගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.2770.00
01/9072015-11-30රංවඩම් මුදියන්සේලාගේ මනෝරි අප්සරා ස්වර්ණමාලි.908071840V315/01, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.130.00
01/9082015-11-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තමීර ධනුෂ්ක කුමාර රත්නායක.851653112Vහේමන්ත නිවස, වේල්බැම්ම, පෙ/නැලව.130.00
01/9092015-11-30මුහන්දිරම් රාලලාගේ අහිංසා ගිම්හානි උබේසිංහ.976402154Vපෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9102015-11-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී දිසානායක.647513700Vකැකුණුගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9112015-12-31ගල්ගමුවලෑ ගෙදර චම්පිකා ප්‍රබෝධ ජයසිංහ.937964137Vදෝනාව ළඟ නිවස, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව.4020.00
01/9122015-12-31වර්ණකුළසූරිය ඉච්.එම්. පුල්ලෙලාගේ මාරි ඇනීටා.898564762Vආර්.එම්.ඒ.එම්. දයානන්ද, දිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9132015-12-31අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ උදය බංඩාර සෙනෙවිරත්න.852780045Vඉහල වත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9142015-12-31හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ අනුර.690112299Vදො`ඵකඳුබඩ, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9152015-12-31බු`ඵවල ගෙදර සමීර සම්පත් රණසිංහ.941901034Vඅලියටගොඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.3780.00
01/9162015-12-31ගෙදර වෙලේ ගෙදර නයනා ප්‍රියංගනී රණසිංහ.827953857Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9172016-02-17දාච්චිලන්දේ ආරච්චිගේ සුමිත් බංඩාර.903020334V36/ඒ, වේලිබැම්ම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9182016-02-17හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගයානි සඳමාලි හේරත්.958021836Vනො:315/1, මාදිමුල්ල, මහමුකලන්යාය.130.00
01/9192016-02-17රණතුංග ආරච්චිගේ ප්‍රියංකා විජයන්ති.877380335Vනො:337, කැකුණුගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7760.00
01/9202016-02-17දාච්චිලන්දේ ආරච්චිල්ලාගේ පුබුදු කේසර බංඩාර.922890110Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9212016-02-17දහනක මුදියන්සේලාගේ අනුප්‍රිය ස්වර්ණ තිලක දහනක.860143300Vවැවහේන, පෙරියකඩු නැලව.2520.00
01/9222016-02-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ අතුල බංඩාර උපවර්ධන.782090437V159/6, වේලි බැම්ම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9232016-02-17ලොකුගන්හේවගේ නිශාන්ති.677041320Vවිශ්නම්, ඉහලගම, පෙ/නැලව.130.00
01/9242016-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ සෝමාවති.546170152Xනො:118, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9252016-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශාන්ති කුමාරි රත්නායක.745723535Vනො:188/2, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9262016-03-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි මැණීකා.526750748Vනො:116, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9272016-03-29අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංකා ලලනි අබේසිංහ.728211253Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9282016-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ති කුමාරි රත්නායක.827043184Vනො: 32, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9292016-03-29අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණතිලකා පොඩිමැණිකේ.685891840Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9302016-03-29බුලත්සිංහල අප්පුහාමිලාගේ සමන්ත බුලත්සිංහල.822900038Vඅලුපිටිය ගෙදර, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව.4000.00
01/9312016-03-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ උදය කුමාර හේරත්.832764531Vපෙ/නැලව, වැවහේන, ඉබ්බාගමුව.2770.00
01/9322016-03-29තිලකාවතී බදුගේ.487950980Vහාල්බැමිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9332016-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කාන්ති රත්නායක මැණිකේ.716283623Vනො:118, පෙ/නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9342016-03-29ගංගා බ්‍රාහ්මණ මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැණිකේ.578471987V208, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව.650.00
01/9352016-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ සංජීවක බංඩාර උපවර්ධන.851563245V205, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව.650.00
01/9362016-04-29සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ දීපා කුමදුනී කරුනාරත්න.817470548Vනො:14, දිවුල්ගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.3050.00
01/9372016-06-07වීරනාරායන බමුණු මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංගිකා හේමාලි ලීලානන්ද.856631303Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7520.00
01/9382016-06-07රේණුකා වික්‍රමසූරිය.825172343Vනො: 100, කුඩාවැව, පෙ/නැලව.1475.00
01/9392016-06-07සිරිවීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ පේමාවතී687591143Vනො:45, දාච්චි ගෙදර, පෙරියකඩු නැලව.2600.00
01/9402016-06-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රසිකා සජීවනි කුමාරි.835782042Vඉහල ගෙදර, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
01/9412016-06-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.565701932Vඅංක 33, වරාවල, පෙ/නැලව.650.00
01/9422016-06-07තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ මධුෂිකා ලක්මිණි කරුණාරත්න.966671343V33, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.130.00
01/9432016-07-31ජයකොඩි ආරච්චිගේ සිරිල්.760554634Vදොළුකදු බඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.600.00
01/9442016-08-31චතුරිකා නවෝදනී ජයවර්ධන.896560077Vපෙරියකඩු නැලව, අලියටගොඩ, ඉබ්බාගමුව.12500.00
01/9452016-08-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිරාශා දුෂ්මාලි දිසානායක.867662243Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3770.00
01/9462016-08-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ හර්ෂන චමින්ද සමීර හේරත්.900923015Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2760.00
01/9472016-09-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අමිල සම්පත් දිසානායක.891971001Vඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9482016-09-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්න බංඩා.633484210V72/1, කැකුණුගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.600.00
01/9492016-09-30අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ කසුන් දිල්සාන්.981892224Vඉහලවත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.12760.00
01/9502016-09-30මැදගෙදරගේ රියන්සි දිනුෂිකා මැදගෙදර.985701644Vඉහලවත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9512016-09-30සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ලහිරු සම්පත් සේනාරත්න.931351001Vදිවුල්ගහහේන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3370.00
01/9522016-09-30දෝන කාන්ති සුනේත්‍රා සමරක්කොඩි.707413093Vඉහලගම, පෙරියකඩුනැලව.600.00
01/9532016-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අසංක උදය කුමාර රත්නායක.903211350Vතිඹිරිමඩ, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9542016-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී.635024810Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව.600.00
01/9552016-10-31බන්නක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රානි බන්නක.705311072Vජයසිරි සෙවන, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.600.00
01/9562016-10-31ආරියසිංහගේ දිලිනි අමරසූරිය.896560751Vවරාවල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9572016-11-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උදාර සුදාරක අබේරත්න.862763858Vරන්කිරිගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9582016-11-23අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ දුලාන්ජලී සදමාලී චන්ද්‍රසේන.975732584Vඉභළ වත්ත, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.3850.00
01/9592016-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිශංශලා විජේසූරිය.848180181Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9602016-11-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියාණී706990410V“සඳකැ`ඵම්” , නාගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.7500.00
01/9612016-11-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිනිදු රුක්ෂාන් රත්නායක.903213400Vපෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9622016-12-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබංඩා.195932501454තෙලිතුත්තුව වත්ත, පෙරියකඩු නැලව.600.00
01/9632016-12-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිමේෂා විරාජිනි රත්නායක.936113028Vවැවහේන, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.2550.00
01/9642016-12-21අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාමාලනි අදිකාරි.735812297Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව.120.00
01/9652017-01-31බන්නක මුදියන්සේලාගේ චමිලා රුවන් කුමාරි බන්නක.925992348Vනො : 213/1, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2750.00
01/9662017-01-31රතනායක මුදියන්සේලාගේ නයෝමි ඉනේෂා දයානන්ද.897760266Vහාල්බැමිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7500.00
01/9672017-01-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුලා කුමාරිහාමි.605451144Vඅලි ඇටගොඩ, පෙරියකඩු නැලව.520.00
01/9682017-01-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ශෂික රුවන් දිසානායක.952502549Vවරාවල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.12760.00
01/9692017-01-31රාජගුරු වාසල මුදියන්සේලාගේ ඉරෝෂිකා මධුමාලි රාජගුරු.905244418Vනො : 107, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.17500.00
01/9702017-01-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණලතා ටිකිරි කුමාරිහාමි.638483254V“නදිකා සෙවන”, දොළුකදුබඩ, පෙ/නැලව.2520.00
01/9712017-03-22ජයවීර ආරච්චිල්ලාගේ ඉදුනිල් කුමාරි ජයතිලක.915271871Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9722017-03-22රත්නායක මුදියන්සේලෑ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ.638472674Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.550.00
01/9732017-03-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍යාමා රත්නකුමාරි ඒකනායක.787902219Vමාදිමුල්ල, මහමුකලන්යාය.550.00
01/9742017-06-07වර්ණකුලසූරිය ආරච්චිලාගේ දයා රංජනී.676043055Vවැවහේන, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.2550.00
01/9752017-06-07බෝගහමුල ගෙදර රන්තිලකා කුමාරි චන්ද්‍රසිරි.907934020Vවැවහේන, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.2760.00
01/9762017-06-07හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගයානි සඳමාලි හේරත්.958021836Vනො. 315/1, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.2760.00
01/9772017-06-07සුජැයියාගේ නවරත්න කුමාර.951552661Vදොළුකදු බඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.120.00
01/9782017-06-07උබේසිංහ ගමගේ චව්නික කුමාර සේනාරත්න.943011877Vඅලුපිටිය ගෙදර, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව.600.00
01/9792017-06-11ගොන්සාල් බොතේජුලැගේ දම්මිකා ප්‍රියදර්ශනි බොතේජු.746653441Vඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.7500.00
01/9802017-06-11කට්ටාඩිගේ සිසාලි සෙනෙවිරත්න.927421062Vනො 116, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2900.00
01/9812017-06-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලාල් රත්නායක.670391671X117, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2750.00
01/9822017-07-25වැලිකන්දේ ගෙදර ගයාන් සම්පත් බණ්ඩාර.943252954Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2750.00
01/9832017-07-25නත්තරන්පොතේ ගෙදර රසිකා දිල්හානි ගුණවර්ධන.917363846Vඅබගහවත්ත, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.110.00
01/9842017-07-25වැලිකන්දේ ගෙදර නිශංසලා රත්නකාන්ති.895581496Vඅඹගහවත්ත, මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය.110.00
01/9852017-07-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනෝමා නන්දනී කුමාරි.677840544Vනො. 163, නාගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව.7250.00
01/9862017-08-30ජයසිංහ පතිරන්නැහැලාගේ කුමාර රත්න බංඩාර.197324903220නො. 166, නාගොල්ල, පෙ/නැලව.7500.00
01/9872017-08-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිනුෂි මධුවන්ති රත්නායක.956181470Vසොමි කැළුම්, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.110.00
01/9882017-08-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කුසුමලතාපෙ/නැලව, කොස්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.550.00
01/9892017-08-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක මැණිකේ.715783835Vඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.110.00
01/9902017-09-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමින්ද බංඩාර.198703101060201, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.2420.00
01/9912017-09-25පුවක් ගොල්ලේ ගෙදර හේමාවතී.638323869Vදො`ඵකඳුබඩ, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගුව.110.00
01/9922017-09-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුගත් සම්පත් දිසානායක.833461761Vනො.18, වරාමල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3760.00
01/9932017-10-25කපුරු බණ්ඩාරගේ රේණුකා දිසානායක796074531Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/9942017-10-25විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ දම්මිකා කුමාරි867631259Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව7875.00
01/9952017-10-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉෂාර නදිෂාන් රත්නායක971442948Vනො 223/1, ඉහලවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව110.00
01/9962017-10-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිමල් කරුණාතිලක601884011Vකැකුණුගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/9972017-10-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවති628161097Vනො 162/1, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/9982017-11-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමතිලක680891524Vනො 203, ගල්ලිඳපිටිය, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/9992017-11-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දික බංඩාර රත්නායක198117604345දො`ඵකඳුබඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව510.00
01/10002017-12-25වික්‍රමසේකර ආරච්චිගේ අනූෂා ගීතානි වික්‍රමසේකර775263911Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10012017-12-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දම්මික බණ්ඩාර රත්නායක753303723Vනො 220, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10022017-12-25රත්නායක මුදියන්සේලා කෝරලේ ආරච්චිලෑ ගෙදර තරංග සම්පත් ඒකනායක971331020V1/188, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10032017-12-25ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ වසන්තා කුමාරි ජයසුන්දර728414499Vවරාවල, පෙ/නැලව550.00
01/10042017-12-25වීරසූරිය මහා විදානගේ උමේෂා මධුවන්ති997210590V224/2, ඉහල වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව7500.00
01/10052017-12-25උබේසිංහ ගමගේ චාන්දනි කුමාරි සේනාරත්න866213488Vඅලුපිටිය ගෙදර, ඉහළවත්ත, පෙ/නැලව3787.50
01/10062017-12-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පොඩිමැණිකා708514063Vනො 63, වේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10072017-12-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිළිණ ලක්සිත මදුමල් රත්නායක932702088Vසඳුන් සෙවන, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව110.00
01/10082017-12-25කෝනාර මුදියන්සේලාගේ කුසුම්ලතා715120216Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10092017-12-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හීං මැණිකේ637823388Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3800.00
01/10102017-12-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න බණ්ඩා592800330V250/4, ‘වාසනා’, අල්යටගොඩ, පෙ/නැලව550.00
01/10112017-12-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ඒකනායක622653907Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10122017-12-25ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ සුභාෂිනි ජයසූරිය726222551Vපෙරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10132017-12-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ මානෙල් වසන්තා වෙලගෙදර677491302Vපෙරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10142017-12-25අ`ඵත්ගොඩගේ චම්පිකා අ`ඵත්ගොඩ715170302Vනො 92/2, සෞහුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10152017-12-27හේරත් මුදියන්සේලාගේ නන්දා කුමාරි738123069Vහැල්බැම්වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10162017-12-27මාදනහිටි බණ්ඩාරලාගේ සීතා රත්නසීලි588260836Vඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10172017-12-27දිසනායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්ත ජීවන් සේනාරත්න772504039Vඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10182017-12-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සේපාලිකා දිසානායක825105743Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව550.00
01/10192017-12-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමින්ද පුෂ්ප කුමාර රත්නායක811134279Vසේරුගහවත්ත, වැවහේන, පෙ/නැලව550.00
01/10202017-12-28තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ හේසිකා ජයමාලි තෙන්නකෝන්926570757Vඅල්යටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/10212017-12-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මහින්ද සඳරුවන් රත්නායක780242248Vනො 170, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10222017-12-28අරියසිංහලගේ ශිරානි කරුණාරත්න816132555Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10232017-12-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකෙ588153673Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10242018-01-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රවින්ද්‍ර රත්නායක811420581Vඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10252018-01-17අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ නිලන්ති අබේසිංහ817865186V187/1, ඉහළගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10262018-01-17බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි නාලිකා කුමාරි815473400Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10272018-01-17විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී485782273V173/2, කැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10282018-01-17රත්නායක මුදියන්ස්ලාගේ මුතුමැණිකා456413870Vවරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව220.00
01/10292018-01-17දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මාලනී කුසුමලතා667240077Vවැරැල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10302018-01-17කෝලිය බණ්ඩාර බස්නායක මුදියන්සේලාගේ හේමලතා මැණිකේ755303771Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව550.00
01/10312018-01-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සංජීව රුවන් රත්නායක851481427Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10322018-01-17තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඉන්දික ජයලත් දිසානායක893344404Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10332018-01-17අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ ශාන්ති පුෂ්පකුමාරි197376903996රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10342018-01-17දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පේමාවතී196651900625මාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය, ඉබ්බාගමුව3800.00
01/10352018-01-17හන්තානහාමි මුදියන්සේලාගේ ඉරේෂා සකුන්තලා කුමාරි915651682Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව2550.00
01/10362018-01-17දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රෝහිණී ජයතිලක778050420Vමාදිමුල්ල, මහමූකලන්යාය12550.00
01/10372018-01-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිර්මලා සමන්ති රත්නායක897520508Vවේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10382018-01-17සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ ලහිරු සම්පත් සේනාරත්න931351001Vදිවුල්ගවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10392018-01-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සම්පත් දුම්න්ද කරුණාරත්න820230736V166, නාගොල්ල, පෙ/නැලව550.00
01/10402018-01-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුලෙලිත රංජිත් රත්නායක802440219Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව550.00
01/10412018-02-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලෑ ගෙදර චමින්ද ප්‍රේමකීර්ති හේරත්751162235Vඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව3800.00
01/10422018-02-15රදාගොඩ ජයමංගල ගෙදර ජයලත් ප්‍රේමතිලක570300474V204,“ සිසිර සෙවන ”, පෙරියනඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10432018-02-15කට්ටඩියලෑ ගෙදර නන්දදේව653042876Vඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10442018-02-15විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නිලුකා නිශාන්ති කරුණාරත්න906102307Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව7750.00
01/10452018-02-15ණග ්ග අසංක ජයනන්දඉහලගම, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව110.00
01/10462018-02-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරංජලා මදුවන්ති රත්නායක838433995Vතිඹ්රිමඬ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3190.00
01/10472018-02-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රිකා කුමාරි රත්නායක785842340Vඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව990.00
01/10482018-02-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුර රත්නායක මුදියන්සේ630804280Vඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10492018-02-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුමේධ සුසන්ත රත්නායක861991890Vරංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/10502018-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නුවන් මධුසංඛ රත්නායක901041903Vරංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව110.00
01/10512018-03-31වෙද ගෙදර වසන්තා කුමාරි198082902106පෙරරියනඩු නැලව, නා ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/10522018-04-27හෙටිටි ආරචිචිලාගේ ශානි ප්‍රසංගිකා හෙටිටි ආරච්චි865201818Vසිසිර සෙවන, පෙරියකඩු නැලව, ඉබිබාගමුව1100.00
01/10532018-05-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චානක කිත්සිරි923483500Vදිවුල්ගහ වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබිබාගමුව2550.00
01/10542018-05-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ තිස්ස ජයතිලක740353004Vදිවුල්ගහ වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබිබාගමුව550.00
01/10552018-05-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තුෂාර මනෝජ් රත්නායක783614561Vනො 117, පරියකඩු නැලව, ඉබිබාගමුව550.00
01/10562018-05-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිපුන මධුෂාන් රත්නායක940361680Vරංකිරිගොල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව2560.00
01/10572018-06-28අඹගහ කුඹුරේ ගෙදර සුජිතා චන්දිලාල්785171985Vනිර්මල සෙවන ,රංකිරිගොල්ල,පෙ/ නැලව,ඉබ්බාගමුව550.00
01/10582018-06-28දිසානායක මුදියන්සේගේ තේවාහාමිගේ අනෝජා කුමාරි දිසානායක865984570V126 / 1 , වරාවල , පෙ / නැලව3800.00
01/10592018-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුදේශ් කැලුම් රත්නායක860314223Vහාල්බැමියාවත්ත , පෙ/ නැලව , ඉබිබාගමුව550.00
01/10602018-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උපුල් රත්නායක820401980Vපහල ගෙදර , පෙ / නැලව , ඉබ්බාගමුව550.00
01/10612018-07-31වල්දෙනියේ ඉහල රංතිලක ගෙදර මධුවන්ති කෞෂල්‍යා රංතිලක906062569Vමාදිමුල්ල, මහ මූකලන්යාය5750.00
01/10622018-07-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බංඩා721640019Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව500.00
01/10632018-07-31ගාර්ජි දොන් විල්සන් සමරවීරගේ දිලානි ඉරේෂා සමරවීර765460220Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව500.00
01/10642018-07-31කට්ටාඩියලගේ නිරංජනා සරෝජනි965491708Vපෙරියකඩු නැලව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/10652018-07-31්‍යගඵගසමන්ත මහේෂ් කුමාර රත්නායක199704704698රංකිරිගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10662018-07-31ඉසුරුනාදගේ ගීතා කුමාරි පත්මසිරි857714172Vහකිරිල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10672018-10-21ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සදුනි චාමිකා කුමාරි ජයසුන්දර997922808Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/10682018-10-21ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ඉෂාර මධුසංඛ කුමාර ජයසුන්දර972861022Vකුඩාවැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10692018-10-21මනන්නලාගේ චන්ද්‍රාවතී617262215Vඅලිඅටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10702018-10-21ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ චන්ද්‍රා මැණිකේ බාලසුරිය696481091Vදෝනාව අසල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10712018-10-31වැලිවිටිය ආයිත්ත ගමගේ ලශිකා නිලංගනී866833885Vවැවිපිටිය වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/10722018-11-29හිටි බණ්ඩාරලාගේ සුමිත් කුමාර දිසානායක851602879V343/1, කැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10732018-11-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නදීකා මධුෂානි රත්නායක878430492V343/1, කැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/10742018-11-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයන්ත ප්‍රසාද් ජයතිලකදිවුල්ගහ වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබිබාගමුව500.00
01/10752018-11-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ති කුමාරි රත්නායක19827040318432, වරාවල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10762018-11-29ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ශානිකා අවන්ති කුමාරි915553206Vසේරුගහවත්ත, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/10772018-11-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මුතු මැණිකා194385710015රංකිරිගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10782018-12-31ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ රූපා තිලක් හේරත්මැණිකේ ජයසුන්දර687591267V”අ`ඵත් නිවස”කැකුණගොල්ල,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව500.00
01/10792018-12-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කුමාර මැණිකේ197077401708206/1, ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10802018-12-31හන්තානාහාමි මුදියන්සේලාගේ අයේෂා නිල්මිණි අබේරත්න925721557Vඅලිඅටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10812018-12-31දාච්චිලන්දේ අරච්චිල්ලාගේ ප්‍රියන්ත පුෂ්ප කුමාරතිඹිරිමඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10822018-12-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කොරළේ ආරච්ල්ලාගේ සමුද්‍රා කුමාරි රත්නායක857291794Vකැකුණගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10832019-01-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධනුෂ්ක නිරංජන් රත්නායක840052397Vදගරකඩුල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10842019-01-31මුහන්දිරම් රාල්ලාගේ අහිංශා ගිම්හානි උබේසිංහ976402154Vඅලියටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/10852019-02-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත පුෂ්ප කුමාර හේරත්952600516Vවැරුල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10862019-03-31හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ අජිත් ප්‍රියන්ත802663846V38, වරාවල ජනපදය, පෙරියකඩු නැලව500.00
01/10872019-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බංඩා197303204308ඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10882019-03-31හන්තානාහාමි මුදියන්සේලාගේ බංඩාර මැණිකේ646531942Vඅලිඅටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10892019-03-31කෝරල ගමගේ චිත්‍රානි ජයලතා665532410Vඉහල වත්ත, පෙ/නැලව500.00
01/10902019-03-31මැද්දුම ආරච්චිලාගේ නිලුපිකා පෙරේරා976038384Vදොලුකදු බඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/10912019-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුජාතා කුමාරි රත්නායකදගරකඩුල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10922019-03-31මහරගම බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ අශෝකා නිලන්ති ගුණවර්ධන705220492Vඉහල වත්ත, පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව2500.00
01/10932019-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණසේන මැණිකේ748174150Vගාලේ ගෙදර, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/10942019-03-31වැලිකන්දේ ගෙදර ඉනෝකා සඳමාලි198355200277දිවුල්ගහ වත්ත, පෙ/නැලව, ඉබිබාගමුව500.00
01/10952019-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජගත් නලින්ද රත්නායක911342634V35, ඩී/රංකිරිගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10962019-03-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ උදයංගනි කුමාරි රත්නායක916193211V26, රංකිරිගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10972019-03-31ජසින්තු හේවාගේ ශානිකා සදුනි පෙරේරා905933680V35, ඩී/රංකිරිගොල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/10982019-03-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චම්පිකා ප්‍රියදර්ශනි875472690Vදොලුකදු බඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/10992019-03-31හන්තානහාමි මුදියන්සේලාගේ මදුෂිකා දීපිකා අබේරත්න925721549Vඅලිඅටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
01/11002019-05-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ සේනානායක බංඩා611063873V188/2, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11012019-05-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුජීව සම්පත් රත්නායක913551877Vනො. 202, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11022019-05-31විජේරත්න මුදියන්සේලාගේ නිරෝජා සඳමාලි විල්සන්856093093V116, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/11032019-05-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රභා අයන්ති ප්‍රේමරත්න946821625Vනො. 117, ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11042019-06-27විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අනෝමා නිශාන්ති කරුණාරත්න836412613Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11052019-07-31දවට මුදියන්සේලාගේ සෙව්වන්දි කුමාරි977431522V37/1,රංකිරිගොල්ල,දේවාලපිටිය,පෙ/නැලව,ඉ/ගමුව500.00
01/11062019-07-31දාසින් දේවලාගේ ස්වර්ණමාලි සුජීවනී සමන් කුමාරි848130974Vපෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11072019-07-31විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ නිලන්ත සඳමාල් විජේසිංහ911302381Vකැකුණගොල්ල, පෙරියකඩුනැලව8750.00
01/11082019-07-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න බංඩාවැවහේන, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11092019-07-31ද්‍රාසික් දේවලාගේ සමන්තා අයිරාංගනී198366202448පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11102019-07-31කට්ටා හේනයලාගේ ගෙදර චමින්ද පියරත්න873352779V199, ඉහලගම, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11112019-07-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පත්මාවතී547313623Vවරාවල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11122019-11-29විසිංහ ගෙදර සරෝජනි සෝමරාණි866991723V341/1, රංකිරිගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11132019-12-31මුදුන් කොටුවගේ හර්ෂණි ස්වර්ණමාලි885060358Vවැරැල්ල, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11142019-12-31ගල්ගමුවලාගේ ගෙදර ජනක ප්‍රියදර්ශන980451240Vපෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/11152020-03-12ආරියසිංහගේ දිලිනි අමරසූරිය896560751Vවරාවල , පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11162020-04-30හේවා බෝගහ වත්තගේ මල්ලිකා897551977Vදිවුල්ගහවත්ත, පෙරියකඩු නැලව12500.00
01/11172020-04-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලිණ ලක්ෂිත මධුමාල් රත්නායක932702088Vවැරැල්ල, පෙ/ නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11182020-06-03වර්ණකුලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අනෝමා සඳමාලි867540504Vකිරිබමුණ, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11192020-06-03රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ නිලංකා198080702262කිරිබමුණ, ඉබ්බාගමුව12500.00
01/11202020-06-03මාතර කිරිගේ වජිරානන්ද වීරසිංහ842901510Vකොලොන්ගහ මුල වත්ත, දීයාව, කුඹුක්වැව6750.00
01/11212020-06-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ මහේෂිකා දිල්රුක්ෂි හේරත්948460408Vකොලොන්ගහ මුල වත්ත, දීයාව, කුඹුක්වැව3750.00
01/11222020-07-01හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ විදුරංගි අනුරාධා986331158Vදො`එකදු බඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11232020-09-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලෑ ගෙදර ධනංජය සිරිබංඩාර199235400733ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11242020-09-28ගල්ගමුවලෑ ගෙදර සුනිල් ප්‍රේමතිලක960901363Vදෝනාව ලඟ නිවස,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව8750.00
01/11252020-09-28ලංසකාර කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ රංජිත් ගුණරත්න බංඩාර කුලතුංග691971627V61/1 වේලි බැම්ම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.100.00
01/11262020-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශ්ශංක කුමාර රත්නායක792952542V217 ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11272020-12-28කට්ටඩිලෑ ගෙදර මංගලිකා පුෂ්ප කාන්ති947840495Vපෙ/නැලව ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11282020-12-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රභා අයන්ති ප්‍රේමරත්න946821675Vනො 191/12 පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/11292020-12-28මැද්දෙකැටිය අබේරත්න492600946Vමැදිපිටිය පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11302021-04-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරළේ ආරච්ච්ලාගේ ශානිකා සෙව්වන්දි සේනානායක977202582Vනො 188/2ඉහළගමමැදිපිටිය පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව500.00
01/11312021-04-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලක්මිණි සඳමාලි977850835Vනාගොල්ල පෙරියකඩු නැලව ඉබ්බාගමුව2500.00
01/11322021-04-01වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ චානුක ගිහාන් වීරසේකරනො 163.නාගොල්ල පෙරියකඩු නැලව ඉබ්බාගමුව100.00
01/11332021-04-01ලංසකාර අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ලක්ෂ්මි එරන්දිකා ලංසකාර198450901978218, ඉහලගම පෙරියකඩු නැලව ඉබ්බාගමුව500.00
01/11342021-04-01වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ චමෝද් ගිහාන් වීරසේකර991840389Vනො 163.නාගොල්ල පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/11352021-04-01මොහොට්ටාලලාගේ ගෙදර ලක්මිණි හිරේෂා සුමනසිරි937011130Vවරාවල , පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11362021-04-01දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බංඩිරාලගේ කුමාරිහාමි698571047Vනාගොල්ල වරාවල , පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
01/11372021-04-01හිටිනායක මුදදියන්සේලාගේ නිරෝෂනී කුමාරි හිටිනායක197960404047රංකිරිගොල්ල පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව100.00
01/11382021-04-01රත්නමලල ඉරුගල්බංඩාරලාගේ සුගත් ශානක රත්නමලල913121228Vඅලිඇටගොඩ පෙ/නැලව,නැලව100.00
01/11392021-04-01ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ලහිරු කුමාර ඒකනායක962950442Vරන්කිරිගොල්ල පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11402021-04-01ආතකුරු හෙට්ටිආරච්චිලාගේ දිල්ෂාන් විජේරත්න871360030Vතිඹිරිමඩ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව100.00
01/11412021-04-01මදුරසිංහ මුදියන්සේලාගේ සිසිර සේනාරත්න බංඩාර672330491Vරංකිරිගොල්ල පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව500.00
01/11422021-04-02හිටිහාමිල්ලාගේ ශානිකා උදයංගනී කුමාරසිංහ906092174V322/2 ,වෙන්දේසි වත්ත, මාදිමුල්ල, මහමුකලන්යාය3750.00
01/11432021-04-01හේරත් මුදියන්සේලාගේ දිල්රුක්ෂී සෙනවිරත්න915533574Vනො 220/2 ඉහලගම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11442021-04-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රභා අයන්ති ප්‍රේමරත්න946821675Vඉහලගම පෙරියකඩු නැලව ඉබ්බාගමුව100.00
01/11452021-04-01විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඈපා ප්‍රියදර්ශනි විජේකෝන්198474800181නො 24, වරාවල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
01/11462021-04-01අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඉෂානි මධුශිකා සෙව්වන්දි986041540Vඉහලවත්ත , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව2500.00
01/11472021-04-01සොන්නද්දර ගම්ලද්දලාගේ සුලෝචනී මධුෂිකා ජයසිරි975852806Vනාගොල්ල පෙරියකඩු නැලව ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11482021-04-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කමනි නිමේෂා අබේරත්න937022689Vඅලිඇටගොඩ පෙ/ නැලව ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11492021-04-01ජයවීර පතිරන්නැහැලාගේ මධුෂානි සෞම්‍යා967414280Vදඟරකඩුල්ල,මහමුකලන්යාය.100.00
01/11502021-04-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ අසංක පුෂ්පකුමාර හේරත්199204402897නො 63, වේලිබැම්ම, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11512021-04-29දසනායක මුදියන්සේලාගේ දිස්නා ක්‍රිෂාන්ති සිරිවර්ධන197663001100දිවුල්ගහවත්ත ,පෙ/නලව , ඉබ්බාගමුව.2500.00
01/11522021-04-29සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ වුෂාන් රවිදු තිලකරත්න980923223Vදඟරකඩුල්ල,මහමුකලන්යාය,මුකලන්යාය.100.00
01/11532021-04-29රත්නායක මුදියන්සේලෑ උදේශ් කුමාර රත්නායක970314725Vහේමන්ත නිවස ,පෙ/නැලව ,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11542021-04-29මා පටුනගේ නෙරංජලා නිශාන්ති පෙරේරා867684476Vනාගොල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11552021-04-29සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ හර්ෂණ තිලකරත්න951632228Vමාදිමුල්ල ,මහමුකලන්යාය,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11562021-04-29දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිමල් සුසන්ත198331800681කැකුණුගොල්ල පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11572021-04-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සජිත් පුෂ්ප කුමාර රත්නායක950823054Vකැකුණුගොල්ල පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11582021-04-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ සමුද්‍රා කුමාරි රත්නායක857291794Vකැකුණුගොල්ල,පෙ/නැලව ,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11592021-04-29දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කුමාර මැණිකේ197077401708206/1,ඉහළගම, පෙ/නැලව,නැලව.8750.00
01/11602021-04-29බන්දුවා දේවයලාගේ සුරේකා නිලන්ති පුෂ්පලතා746662955Vඉහලගම,පෙරියකඩු නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11612021-04-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රිනාත් සුරේෂ් රත්නායක900744960V155/1 ,වැවහේන ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව,500.00
01/11622021-04-29හේරත් ආරච්චිලාගේ අනිල් හේරත්197222102401කැකුණුගොල්ල පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.20000.00
01/11632021-06-11සුදුහිමි මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් ප්‍රසන්න බණ්ඩාර900890656V2/2,දඟරකඩුල්ල,පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11642021-06-11දාච්චිලන්දේ ආරච්චිලාගේ චින්තක සඳරුවන් පේමරත්න881382750Vවරාවල , පෙ/නැලව ,ඉබ්බාගුමුව.500.00
01/11652021-06-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කුමුදුනී කුසුමලතා රත්නායක715074141Vවැව්පිටිය ගෙදර පෙ/නැලව ඉබ්බාගමුව500.00
01/11662021-06-25අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ මධුරිකා චාමලී සිරිවර්ධන958050020Vපහල වත්ත, පෙරියකඩු නැලව.500.00
01/11672021-07-18සාරාමාරු මොහොට්ටාල්ලාගේ සම්පත් කුමාර කරුණාරත්න.197933604652දිවුල්ගහවත්ත ,පෙ/නැලව ,ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11682021-07-18දසනායක මුදියන්සේලාගේ විශ්ව දුෂ්සන්ත961071674Vකැකුණුගොල්ල පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11692021-07-18රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත රත්නායක.802100230Vඅංක 103, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11702021-07-18මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි සම්පත් කුමාර803306257Vවරාවල,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.4200.00
01/11712021-07-18රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ නලින්ද බංඩාර විමලරත්න891814291V205,වෙලගෙදර,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11722021-08-05ඍගඛග විශ්ව ප්‍රවීන් පෙරේරා943611475Vඅනුක්කන,මහමුකලන්යාය,ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11732021-08-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ කපිල බණ්ඩාර උපවර්ධන822561853V208/2,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11742021-08-18විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් කුමාර පේමරත්නනාගොල්ල , පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11752021-08-18අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා මාලනී අදිකාරි735812297Vඅලිඇටගොඩ, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.100.00
01/11762021-09-24අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනි19887990412955/2 නිවස,රංකිරිගොල්ල,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11772021-09-08සුදුහින් මුදියන්සේලාගේ චානක රුවන් බංඩාර952102591Vදඟරකඩුල්ල,පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11782021-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ දිල්හානි ගංගා කුමාරි උපවර්ධන935071666Vඅංක208,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11792021-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සන්ධ්‍යා ප්‍රියංගිකා රත්නායක897624630Vඅංක206,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.4250.00
01/11802021-12-23ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ අසංක සංජීව ජයසිංහ832145165Vදිවුල්ගහ වත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.2500.00
01/11812021-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ අතුල බංඩාර උපවර්ධන782090437Vනො 159/6,වේලිබැමිම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.1000.00
01/11822022-01-10හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ පියුමි නිශාදි විමලරත්න998202183Vසේරගහ වත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11832022-01-10හේරත් මුදියන්සේලාගේ අජන්ත හේරත්198335204780අරුණ නිවස,කුඩා වැව,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11842022-01-10රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉසුරු සම්පත් ප්‍රේමරත්න971784130Vඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11852022-01-16රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගිහාන් ශානක රත්නායක893602658V103/1,දොඵකදුබඩ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11862022-01-23ලංසකාර මුදියන්සේලාගේ සුජාතා කුමාරි197978901363පුවක්වත්ත,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11872022-02-22කිරිබයි දේවයලාගේ ජයන්ති මානෙල්778630583Vපෙරියකඩු නැලව,ඉබ්බාගමුව.1000.00
01/11882022-02-22හන්තානාහාමි මුදියන්සේලාගේ කල්යානි ප්‍රබෝධා අබේරත්න967682144Vඅලියට ගොඩ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.1000.00
01/11892022-03-27වීරසිංහ දේවයලෑ ගෙදර සරත් ගාමිණි සුගතපාල670802124Vකුඩා වැව,පෙරියකඩු නැලව500.00
01/11902022-03-27මොහම්දිරමලාගේ ගෙදර ප්‍රදීප් සඳකැලුම් දිසානායක940762499Vපංසල පාර,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11912022-04-07නන්එදිරි දේවයලාගේ ඉසංකා මදුශානි පියරත්න996360849Vඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11922022-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිසාරා සුමුදු කුමාරි රත්නායක995031671V206/1,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11932022-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිලාගේ ශෂිකා නිසංසලා සේනානායක200454510528නො 188/2,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11942022-07-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී515300848Vනො 187,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11952022-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමින්ද රත්නායක790962419Vනො 187/1,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11962022-07-28ලොකුගන්හේවාගේ නිශාන්ති697041320Vවිස්කම්,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/11972022-08-14පන්නියා හේනේ ධම්මිකා හේමන්ති කුමාරි198157904583බෝගහමුල හේන,කැකුණගොල්ල,ඉබ්බාගමුව3750.00
01/11982022-08-14දෝන රුවින්දි පතිරාජ938182558Vනො 63,වේලිබැමිම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/11992022-08-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සරත් ස්වර්ණ කුලසූරියවිස්කම්,ඉහලගම,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/12002022-09-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දසිත ප්‍රවීන් බංඩාර980232778Vවැව්පිටිය වත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
01/12012022-11-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ආරච්චිල්ලාගේ සන්ධ්‍යා කුමාරි රත්නායක856263916Vහල්මිල්ල ගහ වත්ත, පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.3750.00
01/12022023-01-24සුදිහිමි මුදියන්සේලාගේ අනූෂා දිල්රුක්ෂි සේනාරත්න856591514Vදිවුල්ගහ වත්ත,පෙරියකඞු නැලව.3750.00
01/12032023-05-30වත්තේ ගෙදර තමෝදි ලක්මිණි ජයවර්ධන985480672V22/5 ඉසුරු,පෙරියකඩු නැලව,ඉබ්බාගමුව.500.00
02/21971-04-04විජේතුංග මුදියන්සේලාගේ පිංචි බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව, කදුබඩ වත්ත, ඉබ්බාගමුව.496.42
02/31971-04-04කෝනාර මුදියන්සේලාගේ සෙනෙවිරත්න බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.752.42
02/41971-04-04දහනක මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩා.වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.179.24
02/61971-04-04වෙන්ති කොන්ඩ ආරච්චි ලේකම්ලාගේ අහමදු වීරා සයිදුපන්නල ,ඉබ්බාගමුව.674.22
02/71971-04-04එම්.හීන්අම්මාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.667.14
02/81971-04-04ජේ.ඇම්.තෙන්නකෝන් බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.550.70
02/91987-12-31ඊ.ඇම්. මුතුබණ්ඩා.දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.797.52
02/101973-07-20එන්.ආර්.විජේරත්න බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.572.67
02/111987-12-31විලියම් කුමාරදාස හිටි බංඩාරඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.706.58
02/121987-12-31දහනක මුදියන්සේලා පුංචිරාලදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.476.77
02/131987-12-31දසනායක මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩා දසනායකවිජිත ස්ටෝස්, ඉබ්බාගමුව670.08
02/151987-12-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ හීන් බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.599.56
02/161973-07-29පී.ඩබ්. දිසානායකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.744.39
02/171980-07-26කුරුකුල සූරියලාගේ රොමෙල්උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2222.63
02/191987-12-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.628.24
02/211973-07-29වයි.ජි.පුසුබාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.241.11
02/221973-07-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.572.72
02/231973-07-29ආර්.ඒ.විලියම් සිංඤෝඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1016.83
02/241973-08-02එල්.ජි. රතනප්පුපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.609.76
02/261987-12-31දසනායක මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා දසනායකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.126.82
02/271987-12-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.761.51
02/281973-08-14එච්.ඇම්.හීංබණ්ඩා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.639.99
02/291973-08-14බුලත්සිංහල ආරච්චිගේ බාරොන් කුරේවැවපාර ,බතලගොඩ.ඉබ්බාගමුව.255.37
02/301987-12-31ආර්.එම්.ලොකුබණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.745.53
02/311973-08-30සී.පලීපානනො:88 වලව්වත්ත,බතලගොඩ.ඉබ්බාගමුව.127.93
02/321973-08-23ආර්.ඒ.පි.ඩබ්.එම්.කේ.පලීපාන.නො:88 වලව්වත්ත,බතලගොඩ.ඉබ්බාගමුව.852.83
02/331973-08-23එන්.ආර්.ටිකිරි බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.656.49
02/341973-08-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ රන් බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.590.82
02/361973-08-23හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩා රත්නායක .දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1738.16
02/371973-10-03දුග්ගන්නා වලව්වේ පේමරත්න බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.939.68
02/391973-10-03උඩුවේ රාලලෑගේ කිරිබංඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.572.72
02/401973-10-03ඩී.එම්.තිලකරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.582.68
02/421973-03-30ඒ.ඒ.එස්.ද සිල්වාඉබ්බාගමුව.591.14
02/431973-10-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.198.64
02/441973-04-26අලව්වේ රාල්ලාගේ කිරිමුදියන්සේපැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව626.45
02/451973-10-31ජයසිංහ මුදලිගේ දොන් ආරියදාස ජයසිංහඅංක 34 ,වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.739.32
02/481973-10-22සේනානායක වාසල පංඩිත ශ්‍රි විජයසුන්දර හිටිබංඩාරලාගේ කුමාරිහාමිදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.572.71
02/501973-10-31බණ්ඩාරනායක තේවංග මුදියන්සේලාගේ කලුබණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.291.98
02/511973-10-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ අබසිංබණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.235.79
02/521973-10-21හේරත් මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බණ්ඩාරදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3791.67
02/531973-10-31බස්නායක මුදියන්සේලාගේ හීංබණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.307.67
02/561973-10-17ක්ලැරන්ස් රත්නායකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.269.88
02/571973-10-17හේරත් මුදියන්සේලාගේ කුමාරිහාමිදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.172.83
02/581973-10-17දිසානායක මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ කපිලරත්නඉබ්බාගමුව.695.80
02/611973-12-31තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දයාරත්න බංඩාරවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.252.97
02/631987-12-31ජී.ඩී.ඩැනියෙල්නො.8 වැව පාර ඉබ්බාගමුව360.58
02/641974-02-27සයිමන් කිර්ති වනිගරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.260.66
02/651974-03-31රංජනී දයා අමරසිංහනො:64, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.178.13
02/661974-03-31පුංචි බණ්ඩාර ධර්මරත්නදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.713.74
02/671973-03-31ඩබ්.ඒ.අරනෝලිස්හාමිපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.178.05
02/691974-03-31නවරත්න මුදියන්සේලාගේ දිසානායක බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.685.55
02/721987-12-31එල්.බී.අබේකෝන්ඉබ්බාගමුව.714.49
02/751974-07-31ගරුමුණි ආරච්චිගේ ලීලිනෝනාකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව957.53
02/761974-07-31ජයලත් මුදියන්සේලාගේ හීන්බංඩා ජයලත්වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව1004.63
02/811974-08-04ආරච්චිගේ පුංචිබණ්ඩාපැලකුඹුර ඉබ්බාගමුව273.00
02/831974-12-30කේ.ඒ.සේනානායකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.688.83
02/841984-12-30හොදමුනි එන්සිනාහාමි ද සොයිසාකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව127.93
02/861974-12-30ස්වණ හේවා වරාවිටඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2964.63
02/881974-12-30ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ හේරත් බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව265.01
02/911974-12-30ගරුමුනි ආරච්චිලලාගේ චන්ද්‍රසේනකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව770.66
02/921974-12-30එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී‘ලක්මිනී’, කඳූලව පාර, ඉබ්බාගමුව.1691.27
02/941975-02-22විතානගේ ගෝමිස් සිංඤෝඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව1690.42
02/961975-02-22කිර්ති වනිගරත්නලාගේ ප්‍රේමදාසඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.684.62
02/981975-03-09හෙට්ටිආරච්චිගේ තිලකරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.596.11
02/991975-03-29බුලත්සිංහලගේ සයිමන් සිංඤෝකලගස් වැව, ඉබ්බාගමුව872.47
02/1001975-03-29විතානගේ අශෝක.දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.832.92
02/1051987-12-31ඇන්.ආර්. අභයකෝන්දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.815.60
02/1061975-06-26එන්.ආර්.විජේකෝන්දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.664.27
02/1071975-06-02ඒ.ඒ.කරුණාරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.240.03
02/1081975-06-02ලීලා කුමාරිහාමි රත්නායක .උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.198.19
02/1091975-07-28අයි.එම්.පුංචිබංඩාතැපැල් කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව596.11
02/1101975-08-23එච්.එම්. පුංචිබංඩාකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව1017.63
02/1111975-08-23බෝගොඩ අප්පුහාමිලාගේ සිමියොන් සිංඤෝකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව596.11
02/1141975-08-23එච්.ඒ. ජෝකීනු අප්පුහාමිබක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.127.93
02/1171975-08-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බංඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.582.76
02/1181975-08-30ජයපද්ම හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංබණ්ඩා අබේසිංහදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6224.04
02/1201975-10-27මිගෙල් ආරච්චිලාගේ සිරිසේනවලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව1725.86
02/1261987-12-31බෙහෙත්ගෙඩි මහවෙදගේ ඕදිරිස්හාමිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.225.30
02/1271975-08-29රාජකරුණා මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බංඩා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.134.49
02/1341976-02-23ගරුමුණි ජයසිංහකලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.545.92
02/1351975-09-12දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී.වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව655.43
02/1361976-03-22කේ.ඒ.සුනිල් සේනානායකසේනානි , ඉබ්බාගමුව596.11
02/1391976-04-03පි.ඒ.රැයිටින් අප්පුකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව596.11
02/1401976-04-24අබේකෝන් හේරත් මුදියන්සේලාගේ අනුලා කුමාරිහාමි.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1917.59
02/1411976-04-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.අරගම,ගොකරැල්ල .4152.00
02/1431976-05-06පබුලුවේ ආරච්චිලාගේ සර්දියෙල්හාමි.වැව ලග නිවස, පාන්ගොල්ල හන්දිය,ඉබ්බාගමුව.882.41
02/1441976.05.06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මා.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.1190.00
02/1511976.06.29ඇම්.ජී.මුතුබංඩාමහගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව174.40
02/1521976-06-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ හේරත් බංඩා.කඳූලව,36 ඒ, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/1561976-07-20ටී-ඒ- මරියනෝනාබක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.632.95
02/1571976-07-20රන්දුනු අප්පුහාමිලාගේ ලීලාවතීඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.756.89
02/1591976-07-20ටී-ඇම්- මයියනෝනා.දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.200.16
02/1601976-07-20ඇග්නස් කුසුම් හේවාවරාවිටදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1467.99
02/1611976-07-20එච්.ඇම්.පොඩ්මැණිකාඅටල්ල , ඉබ්බාගමුව.127.93
02/1651976-07-20කේ-එච්- පේමාවතී.කඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.178.10
02/1671976-07-20සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ කමලාවතී.පෝරංමුල්ල , ඉබ්බාගමුව.2457.51
02/1691976-07-20ඒ-ඇම්- පුංචිරාල.හේනේ ගෙදර, ඉබ්බාගමුව.178.05
02/1711976-07-20ආර්-ජී- ජොසපින් නෝනා.කලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.200.36
02/1721976-12-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.877.95
02/1751976-12-20පිච්චේගේ සෙයියදු අහමදු ඇල්ලමා උම්මාඉබ්බාගමුව.676.17
02/1771976-07-20කුරුකුලසූරියලාගේ එලිසබෙත්උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/1791976-07-20ඇන්-ආර්- බිසෝමැණිකා.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.596.11
02/1801976-07-20ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ ලොකුමැණිකේදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2423.70
02/1851976-07-20එස්.පුෂ්පවතීඉබ්බාගමුව.493.12
02/1891976-07-20එච්-ඇම්- ලීලාවතීදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3209.94
02/1901976-07-20ජයවීර මුදියන්සේලාගේ උක්කු අම්මාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.623.01
02/1951976-07-20ඒ.ඩබ්.පීලිස් සිල්වාඉබ්බාගමුව.595.50
02/1981976-07-20ඕ-ජී- බේබි නෝනා.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.154.68
02/1991976-07-20ඕ-ජී- පීටර් සිල්වා.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.153.24
02/2051976-07-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ මල්හාමිදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/2101976-07-26ඇන්-ආර්- හීංමැණිකා.දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.675.80
02/2181976-07-27කේ. ඇලිස් පීරිස්දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.866.34
02/2191976-07-22ඇම්- ඒ- කමලාවතීඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.127.93
02/2201976-07-24බී-ඇම්- වීරකෝන් බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/2211976-07-26කේ.ජයමානිස් සිල්වාකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.1017.63
02/2221976-07-26බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ හේමචන්ද්‍ර කුරේදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2446.20
02/2251976-07-26රාජපක්ෂ වීරසූරිය මුදියන්සේලාගේ ලොකු බංඩා විජේරත්නකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.679.61
02/2261976-07-26එච්-ඇම්- අබේරත්න බංඩා.උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.637.20
02/2311976-07-29ලියනදුරේ එන්දෝරිස් සිල්වාකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.139.66
02/2331976-07-29ඇල්.ඩී. එමලියස් හාමිකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.1356.55
02/2341976-07-29ආර්-වී- ඩොලි නෝනාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.194.06
02/2351976-07-29එච්-ඇම්- වීරකෝන් බංඩාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/2431976-07-29ඇස්.ඇම්.ලුසියාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/2451976-07-26ආර්.ජී. ඇල්මලීවත්තේ ගෙදර, උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.846.05
02/2471976-08-07ඩී-ජී- මැණික් එතනාඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව228.18
02/2651976-08-07ඩබ්-ඒ-ඩී. සමරවීර රාජකෝන්කැරලයින්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.772.56
02/2691987-12-31එස්- ඩී- බේලින්උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.596.11
02/2701976-08-27ඩී-ඇම්- ජයතිලක.තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.241.98
02/2761976-08-12වයි-ජී- හපුමලීඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.178.10
02/2771976-08-12එල්.ජී.මොහොන්දිරම්උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.591.61
02/2791976-08-12යාලිංගේ ගෙදර පබිලිස්උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.744.80
02/2801976-08-12රත්විට ගෙදර සෝමසීලිංනෝනා.කඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.1488.24
02/2821976-08-12ගරුමුනි ආරච්චිලාගේ විමලාවතී.476901006Vකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.567.09
02/2831976-08-12ඇස්.වී.පී.සෝමපාල530984710Vපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/3051976-08-22සිංහ මහ මුදලිගේ චන්ද්‍රපාලකඳූලව පාර , ඉබ්බාගමුව.1693.80
02/3061976-08-22ඒ-ඇම්- බිසෝමැණිකේ.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.195.30
02/3071976-08-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ පුංචිබණ්ඩාවැවපාර,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.139.75
02/3171976-08-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.731.19
02/3191976-08-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ හේමරත්න මැණිකේ.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.1507.00
02/3211976-08-28කෝනාර මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී කුමාරිහාමි.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.194.87
02/3241976-08-29එස්- පුෂ්පන්.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.167.26
02/3251976-08-29ඒ.ඩබ්. සෝමාවතීදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.153.35
02/3261976-08-29ඇස්.කේ. ජයසේනඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.190.48
02/3281976-08-29පී.එස්. සාමන්තා හුසේන්දඹුලුපාර, ඉබ්බාගමුව.195.94
02/3291976-08-29ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩාදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.860.90
02/3301976-08-30කේ-ටී- ජොසපින් නෝනාදැදුරුඔය වත්ත , ඉබ්බාගමුව.195.30
02/3351976-08-30ඒ.පි.සංගීතාපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.607.70
02/3371976-08-30ඩබ්-එම්- කිරිබංඩා.උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.127.93
02/3401976-08-30පී-ඩී- ගුණතිලක.රජයේ ගොවිපොල,බතලගොඩ , ඉබ්බාගමුව.288.99
02/3431976-08-30රාජකරුණා මුදියන්සේලාගේ මුතුමැණිකේඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.152.43
02/3481976-08-31ලියන ගෙදර හීංඅප්පුහංගමුව,ඉබ්බාගමුව152.43
02/3591976-08-31ඩී- බෞද්ධදාසඇම්-කේ-ඇම් සමාගම බාරේ ,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1015.10
02/3651976-09-13ලියනගෙදර පුංචි නයිදේ.ඉබ්බාගමුව.1809.15
02/3661976-09-13ඇල්.ජි.ඩිංගිරි එතනාබතලගොඩ,ඉබ්බාගමුව .139.66
02/3681976-09-13ලියන ආරච්චි ගාමිණි ජයම්පති38, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව .881.05
02/3831976-09-21පල්ලේතැන්නේ කනත්තරපොල වලව්වේ ජයසිරි බණ්ඩාරඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.816.27
02/3851976-09-21ඒ.ඩබ්.ඇඩ්වින් සිල්වාකඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.596.11
02/3901976-09-20ජේ.ඇම්.පියසේනවැවපාර, ඉබ්බාගමුව .594.11
02/3931976-10-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ හීංමැණිකේඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව .594.11
02/3951976-10-18හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්නකඳූලව පාර, ඉබ්බාගමුව596.11
02/3991976-10-21එච්.ඩබ්. බැසිල් ජයසූරිය194934701163හේවාවාස, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.358.73
02/4011976-10-24පැල්ලන් දෙනියලාගේ සිරිසේනකලගස්වැව ,ඉබ්බාගමුව.748.83
02/4021976-10-25ඇන්තැනීස් අරුන්දවන් ධර්මසීලන් රොබට්ස්.56,වැවපාර,ඉබ්බාගමුව.840.03
02/4031976-10-25අලවත්තගේ ඩග්ලස්කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.772.53
02/4041976-10-25අලවත්තගේ අබේවර්ධනකඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1470.38
02/4091976-10-26ආර්.ජී. විමලසේනඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.152.83
02/4121976-11-07තලකොලවැවේ රතනසාර ස්ථවිරදිව්‍යාරාජ පීනස් ඖෂධාලය, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.677.91
02/4211976-11-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ආරියරත්නඋපදිසාපති කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව.775.83
02/4221976-12-10උඩුගම කෝරාලලාගේ දොන් ඩේවිඩ් අප්පුහාමිජන්සන් හෝටලය සහ බේකරිය, ඉබ්බාගමුව590.24
02/4241976-12-19බංඩාරනායක තේවංග මුදියන්සේලාගේ බංඩාරනායකදෙහෙල්ගමුව, පහලවත්ත, ඉබ්බාගමුව .780.15
02/4261977-01-11වනිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ යසරත්න බණ්ඩා480333659Vදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.961.53
02/4301977-01-19ඈපා රාළලාගේ නිශ්ශංකඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව595.83
02/4311977-01-23එස්.ඩී. සෝමරත්නඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව590.54
02/4321977-02-11ඇස්.පී.කරුණාවතී.නො.12,දඹුලූ පාර,ඉබ්බාගමුව.729.77
02/4341977-02-06සපියෙල් පීරිස්ලාගේ සිරිමාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.127.93
02/4351977-02-08දසනායක මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.591.08
02/4391977-02-14එච්.ඇම්.මුතුබංඩාඋඩවෙල , දන්ගොල්ල වත්ත, ඉබ්බාගමුව.205.35
02/4411977-02-15සත්‍යකීර්ති රාජමිත්‍ර වනිගරත්නලාගේ ඥාණකීර්ති වනිගරත්නනො 21,සරත් සෙවන, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.189.68
02/4481977-03-15රණසිංහ ආරච්චිලාගේ මාටින් සිංඤෝතල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.582.01
02/4491977-03-17ආර්.එම්.කේ. වාගොල්ලඅංක 99, දඹුල්ල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.151.76
02/4501977-03-20ඔබිනාමුනි මාලිනී ලීලාවතී ද සොයිසාකඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1354.81
02/4521977-05-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි කුමාරිහාමිඅඹසෙවන, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1201.53
02/4551977-06-15හේවායලාගේ ජයසිංහ.අංකඃ39,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1014.25
02/4571977-08-20දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සෝමපාල දිසානායක.දිව්‍යාරාජ පීනස් ඖෂධාලය, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1014.25
02/4591977-09-14යාපා මුදියන්සේලාගේ මුදියන්සේදිව්‍යාරාජ පීනස් ඖෂධාලය, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.885.67
02/4611977-09-19විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ සෝමදාසඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.633.55
02/4691977-10-16හල්ලා හන්දි පියදාසකඳූලව පාර, ඉබ්බාගමුව.127.93
02/4711977-11-23කේ.ඩී.එම්.ඒ.පී. දිසානායක.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.178.10
02/4721977-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී කුමාරිහාමිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3485.20
02/4731977-11-19රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි බණ්ඩාඅඹ සෙවන, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1691.27
02/4751977-11-29මොහොමඩ් පලීල්.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.127.79
02/4861977-12-16කරුණා දුරයලාගේ ප්‍රේමාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1253.51
02/4971977-12-21බී.එම්.ජී. බස්නායකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.127.79
02/4991977-12-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලොකුමැණිකේ526443217Vකොලොන්ගොල්ල,තම්මිට,කුඹුක්වැව3501.83
02/5001977-12-21පල්ලේතැන්නේ කනක්කරපොල වලව්වේ කල්‍යාණි පල්ලේතැන්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.758.97
02/5091977-12-21පල්ලේතැන්නේ කනක්කරපොල වලව්වේ විජයසිරි බංඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.773.73
02/5101977-12-21රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ භාරත රණසිංහ.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.2505.60
02/5151978-03-23ජයවීර මුදියන්සේලාගේ මුදලි ජයවීර392511580Vවලව්වත්ත,ඉබ්බාගමුව.655.58
02/5201978-06-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී නානායක්කාර.417700447Vමොරගොල්ල වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.176.92
02/5251978-07-26ජී.එම්.එලාරිස්හාමිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.139.80
02/5261978-08-01සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ජයසුන්දර.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.584.07
02/5271978-08-01සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ සිරිසේන.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.584.07
02/5281978-08-01සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ සුද්ධනාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1062.69
02/5291978-08-01සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ජයරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.584.07
02/5331978-09-20සී.විල්බට්.ඉබ්බාගමුව.609.12
02/5371979-08-01ජයවර්ධන තල්වත්තගේ පද්මාසීලිකුඹුක්ගහ , ද`ඵපොත,දොරටියාව.1690.42
02/5391979-11-13ඩී.ජේ. මුණසිංහඅඹඋයන,දොඩන්ගස්ලන්ද767.43
02/5441980-03-08ඒකනායක මුදියන්සෙලාගේ නවරත්න බංඩාර ඒකනායක.වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/5451980-03-30දසනායක මුදියන්සේලාගේ තිස්ස.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.131.43
02/5461980-03-30ජයසූරිය ආරච්චිලාගේ නන්දාවතී.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.848.59
02/5471980-03-30රන්දුනු අප්පුහාමිලාගේ කරුණාවතී .555530692V66/1 බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව1349.68
02/5801980-03-30සෙල්ල උඩයාර් යුනිස්ගේ බදුර්දීන් .නො:09, කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.679.55
02/5881980-05-15ජයසූරිය ආරච්චිලාගේ කාන්ති ජයසූරිය.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.147.01
02/5891980-05-15වීරතුංග ආරච්චිගේ චම්පා නන්දනී වීරතුංග.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.901.20
02/5931980-06-15හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලොකු මැණිකා.උඩවෙල ,පහලගම,ඉබ්බාගමුව.406.60
02/5941980-05-20ටී.එම්.ජයතිලකඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.157.81
02/5951980-06-23ඒ.ඒ.ලීලාවතී.මධ්‍ය වී අභිජනන ආයතනය, බතලගොඩ,ඉබ්බාගමුව.174.37
02/5971980-06-23දේවසිංහ ආරච්චිගේ දයාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.797.89
02/5981980-07-02ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ජයන්ත බණ්ඩාර ඒකනායකනො 96 , වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.1289.00
02/6041980-07-21බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ ජයරත්න කුරේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/6121980-10-02ලියන ගෙදර සාදිරිස්හාමිදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1693.80
02/6131980-10-02ලියනගෙදර සිංඤො නයිදේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.593.44
02/6171980-10-22විඡේතුංග ආරච්චිගේ සිරියලතා.අංක:34, දඹුලුපාර,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/6211980-10-21හෙට්ටි ආරච්චිගේ විජේරත්න.60/2, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.1608.66
02/6221980-10-08ලියන ගෙදර විජේහාමිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.127.33
02/6231980-11-15තැන්නේ ගෙදර සළෙලුවත්තේ ගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.146.80
02/6271980-11-22හලාවතගේ ඉන්ද්‍රා ඩල්සි පෙරේරාඅංක:398 ,බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.1611.26
02/6281980-11-22හලාවතගේ කාන්ති කුමාරි කමලා පෙරේරා438/19, කාමෙල්වත්ත ,බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.136.42
02/6291980-11-22ජයතිලක විජේතුංග438/19, කාමෙල්වත්ත ,බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.136.36
02/6321980-12-06රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ විමලා පියවතී.ගල්කන්ද වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.767.23
02/6391981-02-19ශ්‍රි නාරායන බ්‍රාහ්මන මුදියන්සේලාගේ සුභද්‍රාකාන්ති මැණිකේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3012.41
02/6401981-02-19එම්.පෙරුමාල්කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1508.58
02/6411981-02-19හපුගස් තැන්නේ ගෙදර පුංචි එතනාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.279.21
02/6441981-02-19එස්-එන්-බී-එම්-එස්- සුමනා රංජනී.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1697.85
02/6461981-03-27බාලසූරිය ආරච්චිගේ පොඩ්නෝනා.තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.162.16
02/6491981-05-26අනුමැති ආරච්චිලාගේ රොසලින් නෝනා.පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1899.25
02/6501981-05-28අබේකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුර අබේකෝන් බණ්ඩාර.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1304.65
02/6511981-05-28පාමංකඩ අප්පුහාමිලාගේ දෝන පියවතී.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.855.35
02/6521981-05-28අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩා අතපත්තු.වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.751.05
02/6541981-06-16හේරත් මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1017.60
02/6551981-06-30ලියනගේ බ්‍රැඩ්ලිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2702.53
02/6561981-06-30දසනායක මුදියන්සේලාගේ වසන්තා කුමාරි බමුණුගෙදර.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3421.66
02/6571981-07-20ඇස්. දෙසිදු නෝනාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.124.84
02/6581981-07-29එස්-එන්-පී- සරත් ගුණවර්ධන.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1355.71
02/6591981-07-30එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ පුණ්‍යවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1333.58
02/6621981-08-31ගරුමුනි සන්ධ්‍යා මායා ද සොයිසා195856601449කදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1050.00
02/6631981-08-31රාජපක්ෂයලාගේ සුගතදාස490130446Vකඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.465.64
02/6651981-09-03පොල්ගම්පොලගේ ජයරත්නඅංක 76 වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව648.00
02/6671981-09-22නන්දෙනි ආරච්චිගේ මාලිනීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3415.14
02/6681981-09-28වීරතුංග ආරච්චිගේ එඩ්වඩ්.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.161.68
02/6691981-10-06හිටිබංඩාර මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී මැණිකේ හිටිබංඩාර.අඹගහමුලවත්ත, කොබ්බෑවැහැර, මහමූකලන්යාය172.17
02/6701981-10-23ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලකලේන හකුරු කඩේ,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.747.15
02/6711981-12-01රනවන විජේන්ද්‍ර ගම්ලත්ගේ විජේසිරි601241943Vසිංහල බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වෙළදසැල, කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.10175.57
02/6721981-12-13ඩබ්-ඒ-ඩී-පී- චිත්‍රානිබක්මීගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.173.87
02/6731981-12-14ඇල්.ජී. ජයඅප්පුඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.676.17
02/6741981-12-17ලියන ගෙදර රණසිංහඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1094.38
02/6751982-02-02ඇටවීරගොල්ලෑවේ දේවානන්ද හිමි.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.9150.26
02/6761982-02-02වනිගසේකර මුදියන්සේලාගේ ඥානවතී කුමාරිහාමි.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1895.83
02/6771982-04-06චන්ද්‍රලතා පියසීලි නන්දසිරි.නො:114, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.790.04
02/6781982-05-26අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ මාලනී අමරසිංහ.අමර සෙවන, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.173.02
02/6791982-08-11කරුණානායක පතිරන්නැහැලාගේ කරුණාරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1347.12
02/6801982-08-23හපු ආරච්චිලාගේ පොඩිනිලමේතලහින්න, ඉබ්බාගමුව161.33
02/6811982-08-31වික්‍රම ආරච්චිලාගේ ජයරත්න.කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.658.42
02/6821982-08-31ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සීලවතීපාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.658.42
02/6831982-09-16පී-ඒ- විජේරත්න.කඳූලව ,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6841982-09-16එච්-ඇම්- බිසෝමැණිකා.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6851982-09-16බාලසූරිය ආරච්චිගේ චාර්ලිස්කරාගහපිටිය,තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/6861982-09-23ලියන ගෙදර විජේරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6871982-09-30වෙලේ මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ වෙලේ වලව්වේ රමනී සුජාතා වැලිවිට.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6881982-09-30ඇම්- ජයතිලක.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6891982-10-29එල්.ජී.උපාරිස්හාමිඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6901982-10-29කීඩරමේ පතිරන්නැහැලාගේ අනුලාවතී.වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.855.35
02/6911982-10-30තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රා තෙන්නකෝන්.වලව්වත්ත ,නෙ:112, ඉබ්බාගමුව.191.33
02/6921982-12-24පෙරුම්බඩ පේඩි දුරයලාගේ ජයරත්න.දඹුලු පාර, ඉබ්බාගමුව.933.13
02/6941983-02-09හේවා වරාවිටගේ විමලාවතී.කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.146.21
02/6951983-03-02මීගස්කොටුව ආරච්චිගේ අප්පුසිංඤෝකඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.631.74
02/6961983-03-07ඉබ්බ්‍රාහිම් ලෙබ්බෙලාගේ මොහම්මදු රෙජිනා උම්මා.දඹුලු පාර, ඉබ්බාගමුව.136.62
02/6971983-05-05කේ-ඒ- සෝමරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.146.21
02/6981983-05-05ජයමුණි ආරච්චිලාගේ ජේන්නෝනාකදුලව පාර ඉබ්බාගමුව222.26
02/6991983-05-02අබේකෝන් මයුරපක්ෂ නවරත්න වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිලාගේ වසන්ත අතුරුපාන.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1216.02
02/7001983-05-16නත්තරන්පොත ගෙදර පියසිංහ ජයරත්න.වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.748.77
02/7011983-07-08දෙවනි ගුරුගේ පද්මසේන.කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.637.74
02/7021983-07-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ විමලාවතීදංගොල්ලවත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.322.73
02/7031983-07-14දසනායක පතිරණලාගේ කරුණාවතීපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.148.80
02/7041983-07-13තෙලිගොඩ ආරච්චිගේ පියදාස .ශ්‍රී රම්‍ය ස්ටෝර්ස්, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.148.49
02/7051983-08-08හමීදු ලෙබ්බේ අබුසාලීහු.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.148.80
02/7061983-08-28ජී.එම්.කරුණාරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.148.80
02/7071983-08-28රන්නේත්‍ර පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ විඡේන්ද්‍ර.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.588.72
02/7081983-08-29ලුණුගම විදානලාගේ අබේරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.148.80
02/7091983-09-29රත්විට ගෙදර රංකිරි.කදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව148.80
02/7101983-10-09නිලමේ රාලලාගේ රංමැණිකා.ගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1079.49
02/7111983-10-10අමරසේකර අප්පුහාමිලාගේ සිරිසීලී අමරසේකර.මල්කැකුල, කදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.135.00
02/7121983-10-14ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රලතා ජයසූරිය.අටල්ල ,ඉබ්බාගමුව .117.83
02/7131983-11-18තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.කිරිබමුණ,ඉබ්බාගමුව.677.12
02/7141983-12-05මහතෙල්ගේ ජයතිලක.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.681.09
02/7151983-12-14ශ්‍රී නාරායන බ්‍රාහ්මන මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රා රංජනී.දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1376.42
02/7161983-12-14සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ පළිගු මැණිකේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.770.59
02/7171983-12-18එල්.පී.ඒ. රූපසේනඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7181984-01-15හංගිලි ගෙදර හීන්කුමාරිලිහිණි මෝටර්ස්, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3250.97
02/7191984-01-20නවරත්න මුදියන්සේලාගේ මුතුබංඩා.681991301Vදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.825.99
02/7201984-01-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රරත්න.කොබ්බෑවැහැර ,මහමූකලන්යාය.136.35
02/7211984-02-05රූබි රේවත මැණිකේ රත්නායක.වලව්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.136.89
02/7221984-02-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්න.503600650Vදේවමිත්ත මාවත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1352.28
02/7231984-02-29බෙහෙත්ගෙයි මහවෙදගේ ගුණසිංහඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.504.13
02/7241984-06-12රන්දෙනි ආරච්චිලාගේ බේබි නෝනාඇඹලව, මහමුකලන්යාය136.39
02/7251984-05-19බද්දේගමගේ විජේසේනකන්දේවත්ත ,ඉබ්බාගමුව.12181.09
02/7261984-08-08පොල්ගහ කොටුවේ සෙලෙස්තිනා හාමිනේ.තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.1704.97
02/7271984-08-26ලොකු පොන්නම්පෙරුම ආරච්චි අප්පුහාමිලාගේ ඥාණා පොන්නම්පෙරුම.ඇඹලව , මහමූකලන්යාය136.39
02/7281984-09-04මුණසිංහ ප්‍රේමතිලකගේ ගුණපාලවලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව.845.21
02/7291984-09-18ජයසූරිය ආරච්චිලාගේ ජයන්තාගුණවර්ධන බේකරිය,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1091.83
02/7301984-09-20සේනානායක අමරසිංහ අප්පුහාමිලාගේ දොන් නන්දසේන.මිස්සක,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.481.75
02/7311984-10-23මහමුද් ලෙබ්බේ මොහොමඩ් හම්දුන්අංක 86, ඉබ්බාගමුව ස්ටොර්ස්, ඉබ්බාගමුව266.47
02/7321984-11-26සව්යෙල් පීරිස්ලාගේ විජේරත්නඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව136.39
02/7331984-12-24විජේතුංග ආරච්චිගේ සුමනාවතී.34 දඹුලු පාර,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7341985-01-18විජේන්ද්‍ර ගම්ලත්ලාගේ සුබසිංහ.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.124.70
02/7351985-01-21පිටියේ ගම්මැද්දේ ගෙදර ලුවිස් සිංඤෝ.පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.745.21
02/7361985-02-11නිලමෙ රාලලාගේ රංමැණිකා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.592.58
02/7371985-02-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලොකු බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7381985-02-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බංඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7391985-03-12බාලසූරිය ආරච්චිගේ සීලවතීවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.5555.79
02/7401985-06-04ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ උක්කු අම්මා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2832.06
02/7411985-06-04නිළමේ රාළලාගේ කරුණාරත්න බණ්ඩාකෝන්ගහ හේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2223.87
02/7421985-07-04නැකත් නයිදේ මුහන්දිරම්ලාගේ කමලාවතීඅංක: 38, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.2771.16
02/7431985-07-04කේ.ඇම්.ටිකිරි කුමාරිහාමි.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7441985-07-04පරණ හේවගේ රමණි සොසලි පෙරේරා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.127.80
02/7451985-08-07බී.ඩී.එන්.කේ.රාජපක්ෂ .වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.102.93
02/7461985-08-08ශ්‍යාමා නිලංගනී කඳුලවදේවමිත්ත මාවත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7471985-08-07ඩි.ඇම්.ඒ. බංඩාර මැණිකේ.දංගහමුල නිවස,කොස්ගහ පැලැස්ස,මහමූකලන්යාය.136.39
02/7481985-08-07කේ.ඒ.ඩී.සාරංගි නානායක්කාරකු/ ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7491985-08-07සී.සී.කේ.ගොපල්ලව.‘සාමය’ ,ගනේගොඩ,කුඹුක්වැව571.15
02/7501985-08-07එල්.එච්. මංගලිකා.දේවමිත්ත මාවත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7511985-08-07ආර්. සාගරිකානො:192, බඩගමුව, තෝරයාය.135.78
02/7521985-08-07එම්.ඒ. ශ්‍රියානි කුලවංශග්‍රාමසේවක නිවස ,කදුලව , ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7531985-08-07හිමිකෝ නකසවමධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7541985-08-07ඩබ්.ඒ. ශ්‍රියානි පුෂ්පලතාමධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7551985-08-14ඉලන්දාරි පේඩිගේ සිරිසේන.කරාගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව855.24
02/7561985-08-14ඔලගන් වත්තේ ගෙදර ස්වර්ණලතාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7571985-10-01හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ කමලා කිරිබමුණ.අංක:53, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.39
02/7581985-10-16ජයසූරිය ආරච්චිගේ නිහාල් ජයසූරිය.632132468Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7270.89
02/7591985-10-17හෙට්ටි ආරච්චිගේ සුමනාවතී හෙට්ටිආරච්චි1/61 ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1639.41
02/7601985-11-25කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ සීලවතී කුමාරිහාමි.53, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.136.40
02/7611985-12-05විජේතුංග පටබැදිගේ ගර්සි සුවිනීතා ද සිල්වා.’මල්ලිකා’ ,වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.7584.11
02/7621985-12-05බෝධි ගුප්ත චින්තාමාණික්‍ය අබේකෝන් තිලකරත්න වාසල මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ තිස්ස ධර්මරත්නදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.124.84
02/7631986-03-31ජයපත්ම හේරත් මුදියන්සේලාගේ සීලවතී ජයපත්මවලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.1738.07
02/7641986-05-16ලියන ගෙදර රණවීරඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2182.75
02/7651986-06-09හංගිලි ගුරුන්නැහැලා ජයවතී.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.151.90
02/7661986-07-04හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතීරජයේ වී ගොවිපල,බතලගොඩ ,ඉබ්බාගමුව.5777.50
02/7671986-07-27ගාල්ලේ දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක.64/28, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.124.84
02/7681987-12-31රණසිංහ ආරච්චිලාගේ සෝමාවතී රණසිංහඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.121.08
02/7691986-11-04දෙලංකාගේ මීරියම්වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.124.84
02/7701986-12-16දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පියසේන.පබුළුව , ඉබ්බාගමුව.461.16
02/7711986-12-26යාත්‍රා මුල්ලගේ සීමන් සිංඤෝබක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව124.84
02/7721986-12-26මකුල්පොත ඥානවිමල ස්ථවිර.ශ්‍රී ධම්මානන්දරාම විහාරය,තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/7731987-01-02සීයගු බඩතුරුගේ අලහකෝන්.වඩුපොල , ඉබ්බාගමුව.1937.50
02/7741987-01-04මීගස්කොටුව ආරච්චිගේ අප්පුසිංඤෝකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.112.32
02/7751987-03-13ලියනගෙදර කරුණාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1885.82
02/7761987-03-18ගල්ගානම් මේත්‍රිලාගේ විජේරත්න.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1253.19
02/7771987-03-26ලියන ගෙදර ඥාණප්පුඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.199.52
02/7781987-05-11අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකේදිව්‍යරාජ පීනස් ඔසුහල බාරේ, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.645.13
02/7791987-05-11කෝනාර මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි මැණිකාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.689.56
02/7801987-06-22අලවත්තගේ ධර්මකීර්තිකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.8260.82
02/7811987-06-22දසනායක මුදියන්සේලාගේ චම්පා කුමාරි බමුණුගෙදරඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1814.23
02/7821987-06-24කුඩා විදානලාගේ ගුණරත්නදඹුලු පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1700.89
02/7831987-07-08මොහොමඩ් ලෙබ්බේ අබ්දුල් කරීම්ලංකා කැෆේ ,ඉබ්බාගමුව.1700.89
02/7841987-08-04අබ්දුල් පරිදුගේ අබ්දුල් කුද්දුස්පාන්ගොල්ල හන්දිය , ඉබ්බාගමුව.115.21
02/7851987-08-11නිළමෙ රාලලාගේ බිසෝමැණිකේකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1351.00
02/7861987-08-20චන්ද්‍රසේකර මුදියන්සේලාගේ නවරත්න මැණිකේකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1954.06
02/7871987-08-21ජයසූරිය ආරච්චිලාගේ ශාන්ත කුමාර’කුසුම් සෙවන’ , පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.100.11
02/7881987-09-02විතානගේ ගුණවර්ධනමාපා වෙළඳසැල, ඉබ්බාගමුව114.04
02/7891987-09-02බඩතුරුගේ හේවාවසම් දයානන්දදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.114.04
02/7901987-10-13වැලිගමගේ පියතිලකපන්සල පාර , ඉබ්බාගමුව1470.38
02/7911987-10-21අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1869.93
02/7921987-10-21තුප්පහි මුදලිගේ සෙනෙවිරත්න.471011851Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3501.40
02/7931987-12-23කුලතුංග මුදලිගේ දොන් චන්ද්‍රාවතීදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.659.06
02/7941988-01-04සිම්ප්ලීනු බස්නායක අමරසිංහගේ තිලකරත්නදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1122.33
02/7951988-02-16යක්දෙස්සලාගේ ගෙදර සව්වානිපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.501.99
02/7961988-03-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගාමිණීරත්න623642780Vදෙහෙල්ගමුව, පන්සල පාර, ඉබ්බාගමුව.808.10
02/7971988-03-31කුමාරපේලි ආරච්චිලාගේ සිසිල් සේනානායක.612242305Vසේනානි , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.601.99
02/7981988-04-10නිලමේ රාලලාගේ මුතුමැණිකා .435801170Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2296.56
02/7991988-04-18දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බන්දුල ශ්‍රී බංඩාර දිසානායක.640952490Vකපිලරත්න මයා බාරේ, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.66
02/8001988-04-18වෙලේ මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ කමලා පුංචිකුමාරිහාමි.356860195Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8011988-04-20රණසිංහ ආරච්චිලාගේ සුමනාවතී .445410675V‘මිස්සක’,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.601.99
02/8021988-04-20සේනානායක අමරසිංහ අප්පුහාමිලාගේ දොන් ප්‍රේමරත්න442840199V‘මිස්සක’,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.1697.19
02/8031988-04-21ඩී.එම්.ආර්.එස්.බී. දිසානායකකපිලරත්න මයා බාරේ, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8041988-04-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණලතා මල්කාන්ති635232641V“සඳගිරිය”, හිරිපිටිය ,නිකදලුපොත .1709.03
02/8051988-04-26හේවා පේඩිගේ චාරාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.786.19
02/8061988-04-26හේවා පේඩිගේ සයිමන්උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8071988-04-26හේවා පේඩිගේ යසවතී466030635Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.679.20
02/8081988-05-03ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී කුමාරිහාමි355300300Vගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8091988-05-12මුත්තයියා පිල්ලේගේ මුරුගේෂ්වරී606632380Xකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.580.28
02/8101988-05-29ජෙමාල්දීන් මුහම්මදු ඉසාක්671512715X98, ෆලිෂාමන්සිල් ,වැවපාර, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.601.99
02/8111988-06-12හිල්ඩා කීර්ති වනිගරත්න696491062Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.20079.80
02/8121988-06-12ලලිතා කීර්ති වනිගරත්න617093090Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8131988-06-15ජයසිංහ මුදලිගේ ශාන්ත රංජන ජයසිංහ.612730563X34, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.5003.93
02/8141988-06-19මනමේන්ද්‍ර ආචාරියලාගේ රත්නවතී537531455Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.725.29
02/8161988-06-24ලියනගෙදර කුසුමලතා647882951Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.848.59
02/8171988-07-06විජේසිංහ පටබැදිලාගේ මැණික් එතනා.දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8181988-07-10පොල්ගම්පලගේ කමලාවතී626771181V76 ,වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8191988-07-15මල්ලව මුදියන්සේලාගේ අනෝමා රංජනී චිත්‍රා කුමාරි516162350Vවලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.800.67
02/8201988-07-15හේරත් මුදියන්සේලාගේ රන්මැණිකා406312364Vමද්දුම ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.114.69
02/8211988-07-17අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න බණ්ඩාර.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.27
02/8221988-08-04මිල්ලවානෙ ගෙදර තිලකරත්නමහගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1470.50
02/8231988-08-05පෙන්තනායකගේ ප්‍රේමනෝනා.කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.6452.57
02/8241988-08-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජේන් නෝනාබතලගොඩ වැව පාර,හොරොව්ව අසල ,ඉබ්බාගමුව.1205.64
02/8251988-08-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේසූරිය බණ්ඩා491920734Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.622.29
02/8261988-08-08පී.එස්.නුහු ලෙබ්බේ.302890382Xඅංක:28, දඹුලු පාර , ඉබ්බාගමුව.672.76
02/8271988-08-16විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ කිරිබණ්ඩා402340789V211, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8281988-08-21කුඩා විදානැලෑගේ ශාන්තා566971003Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1693.80
02/8291988-08-09බලගොල්ලේ ධර්මවිජිත හිමි.ශ්‍රී බුද්ධරක්ෂිතාරාමය ,නෑඹිලිකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8301988-09-07මහත්තෙල්ගේ නිමල් සේනාරත්න.පබුළුව, ඉබ්බාගමුව.13576.31
02/8311988-09-07මොහොමඩ් මරික්කාර්ලාගේ මොහොමඩ් පාරුක්510741404Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8321988-09-21නිස්සංක මුදියන්සේලාගේ මුතුබණ්ඩා681991301Vගල්කඩුවේ ගෙදර,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.748.40
02/8331988-09-23ගල්ගානා මෛත්‍රියලාගේ ධර්මරත්න.681073345Vපෝරමුල්ල, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.752.25
02/8341988-09-26හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ සේදිරිස් සිංඤෝ521110511Vවඩුපොල, වලව්වවත්ත ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8351988-09-27මලල හෙට්ටිනායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.595122830Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2402.10
02/8361988-09-27ලියනගෙදර අශෝකා506770513Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.940.78
02/8371988.09.27ලුණුගම විදානලාගේ රංජනී617112833Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3751.00
02/8381988-09-29ගල්ගානා මේස්ත්‍රිගේ විමලාවතී617873214Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5188.10
02/8391988-09-29ගල්ගමු මේත්‍රිගේ විමලදාස630020964Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.643.20
02/8401988-10-09ඉමිහාමි මුදියන්සේලාගේ උක්කු අම්මා.595191378Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1265.41
02/8411988-10-11නිලමෙ රාළලාගේ මුතුබණ්ඩා371810200Vඉහළවෙල, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8421988-10-11ඉලුක්පිටිය මුදියන්සේලාගේ උදේනි බණ්ඩාර විජේසුන්දර680791937Vපන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.8016.39
02/8431988-10-11වඩිගමුනි අදිරිස් ගුණසේනඅළුත් ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.266.46
02/8441988-10-11දන්ත නාරායනගේ මහගමගේ විජේරත්න480892801Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.82
02/8451998-10-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ පේමාවති.466493371Vඉහල වල්පොල ,කෝන්ගහ ගෙදර, ගොකරුල්ල .104.75
02/8461988-10-13බෙන්ට්ලිගේ සමන්තා ඉග්නේෂියා බෙන්ට්ලි497390460Vනො:06 දඹුල්ල පාර , ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8471988-10-15චිත්‍ර වඩුගේ පුංචි එතනා476251044Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8481988-10-11උඩුවේ රාලලාගේ සුධර්මා628242186Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1697.19
02/8491988-10-16බන්නක මුදියන්සේලාගේ අනුර බංඩා.670530736Vපන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1591.08
02/8501988-10-16මහතෙල්ගේ ප්‍රේමචන්ද්‍ර පීරිස්පන්නල,පබුළුව,ඉබ්බාගමුව.613.80
02/8511988-10-18සෙනවිරත්න වාසල මුදියන්සේලාගේ උපලතා උදලාගම485283707Vහොරොව්ව වත්තේ ගෙදර ,වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/8521988-10-20ජයකොඩි මොහොට්ටි අප්පුහාමිලාගේ රත්නායක.501711217Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1537.15
02/8531988-10-20රණසිංහ ආරච්චිලාගේ විමලා කුමාරි රණසිංහ .අංක: 212, කිරලගල ,ඉබ්බාගමුව.858.63
02/8541988-11-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ548452066Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.2773.46
02/8551988-11-04වර්ණසූරිය මුදියන්සේලාගේ අනුලා කීර්තිලතා‘නිල්මිනී’,දික්වෙල,කුඹුක්ගැටේ6311.97
02/8561988-11-14හංගිලි නයිදේලාගේ සිට්ටම්මා567250903Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.555.76
02/8571988-11-15මිල්ලවානෙ ගෙදර පියරත්න බංඩා661262451Vඉහලගම ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8581988-11-20ජයවීර මුදියන්සේලාගේ සීතා කුමාරි ජයවීර.637541692Vපලීපාන මාවත,වඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.759.61
02/8591988-11-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ අයිරා කුමාරි හේරත්655321179Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.601.99
02/8601988-11-26සත්‍ය කීර්ති වනිගරත්නලාගේ නන්දනී වනිගරත්න.සරත් සෙවන ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1029.60
02/8611988-12-28කුමාරපේලි ආරච්චිලාගේ කාන්ති සේනානායක.චන්දන සෙවන,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2005.70
02/8621988-12-27උඩකොලව කෝරලලාගේ රොසලින් නෝනා.616961764Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.104.69
02/8631989-01-06නිලමේ රාළලාගේ රංමැණිකේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.783.07
02/8641989-01-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ හේරත් බණ්ඩා452021102Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.96.92
02/8651989-01-09තුම්පනේ මුදලිලාගේ ඛේඛි නෝනා446961195V158 ඒ , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.787.44
02/8661989-01-10ඉමියා මුදියන්සේලාගේ කරුණාවති505771524Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.660.00
02/8671989-01-10මානවඩුගේ නලින් කීර්ති මානවඩු601180910Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.1693.77
02/8681989-01-11දහනක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බණ්ඩා341340918Vබෝගොඩගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.60
02/8691989-01-11ගෝන පීනුවලගේ නිහාල් ජයන්ත600534955V180 , කදුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.542.71
02/8701989-01-12දහනක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රරත්න583062831Vබෝගොඩ ගෙදර,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව845.21
02/8711989-01-15නිශ්ශංක අප්පුහාමිලාගේ ප්‍රේමරත්න531574036Vදේවමිත්ත මාවත , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.97.32
02/8721989-01-15නැකත්වල ගෙදර නිමල් කාන්ත683520950Vකදුබොඩ ගෙදර , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3991.82
02/8731989-01-17ලියනගෙදර ජයසුන්දර633472416Vඋඩවෙල ,අළුත්ගෙදර, ඉබ්බාගමුව3594.15
02/8741989-01-18සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී525410684Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.98.63
02/8751989-01-22ජයවීර මුදියන්සේලාගේ උක්කු අම්මාබෝගොඩ ගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.916.00
02/8761989-02-24ලොකු කන්තොටගේ පොඩිහාමි.375641429Vඅංක:282 ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.591.61
02/8771989-02-24නිළමේ රාළලාගේ ජයතිලක බංඩාදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/8781989-02-24රන්තිලකගේ සිරිල්.බතලගොඩ වැව පාර,ඉබ්බාගමුව,වෑකන්ද යාය.101.38
02/8791989-02-24හෙට්ටි මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න493240471Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.725.29
02/8801989-02-24කන්දසාමිලාගේ සත්‍යවේලු.543121380Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.101.38
02/8811989-02-24දොඩම්මුල්ලගේ රේණුකා ශ්‍රියාකාන්ති688181020Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1258.67
02/8821989-02-24කුමාරපේලි ආරච්චිගේ ගාමිණි නිහාල් සේනානායක631152511Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1677.69
02/8831989-02-24සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ඩිංගිරි427090698Vපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව607.78
02/8841989-03-16ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සීලවතී535890692Vපාන්ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.94.32
02/8851989-03-16පල්ලෙතැන්නේ කනක්කරපොල වලව්වේ අමරසිරි පල්ලෙතැන්න680960879Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/8861989-03-16හේරත් මුදියන්සේලාගේ ධර්මසේන621893564Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.990.05
02/8871989-04-08විජේතුංග මුදියන්සේලාගේ අත්තනායක361671686Vකදුබොඩ ගෙදර , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.101.51
02/8881989-04-08කුඹුරේගෙදර මුදියන්සේලාගේ පුංචි බංඩා321870848Vබතලගොඩ වැව පාර , ඉබ්බාගමුව.97.99
02/8891989-04-08නිළමේ රාළලාගේ සුමනාවතී595402107Vකෝන්ගහ හේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2316.66
02/8901989-04-08වර්නකුලසූරියගේ ජේන්නෝනා608090410Vබතලගොඩ වැව පාර , ඉබ්බාගමුව.844.21
02/8911989-04-08විජේතුංග මුදියන්සේලාගේ කුමාරි ෂමිලා විලාෂිනි696342407Vකදුබඩ ගෙදර , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1160.69
02/8921989-05-30නිලමේ රාලලාගේ බංඩාර මැණිකා.406570380Vපන්සල් පාර ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/8931989-05-30එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ පියදාස500811153Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3300.00
02/8941989-05-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ දසනායක බංඩා.572772470Vවඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/8951989-05-30ඔලගමගේ නන්දසිරි.582310807Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/8961989-05-30කුරුකුලආරච්චිගේ දෝන සාරංගි නානායක්කාර677730854Vමධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව97.99
02/8971989-05-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්දන දීපතිලක බංඩාර හේරත්.690240696Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2668.46
02/8981989-05-30නෙත්තා ගුරුන්නැහැලාගේ ලමා එතනා566292998Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.4402.87
02/8991989-05-31රාජගුරු පණ්ඩිත ආචාරි ගෙදර ඩිංගිරි එතනාචන්ද්‍රිකා ලීබඩු වෙළදසැල ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.627.75
02/9001989-06-06කන්දේමුල්ලේ ගමරාලලාගේ පුංචප්පුහාමි483550502Vචමින්ද විලා, පාන්ගොල්ල පාර , ඉබ්බාගමුව.571.69
02/9011989-06-06ඉලංගේ එඩිවින් විමලසේන493030833Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව92.72
02/9021989-06-20ගරුමුනි ආරච්චිගේ රෙජී ශ්‍රිමතී ගරුමුණි ආරච්චි427582477Vකදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1387.45
02/9031989-06-20දහනක මුදියන්සේලාගේ උදයංගනී ප්‍රියන්තිකා කුමාරි667060222Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.195.18
02/9041989-06-16සමරකෝන් පතිරණගේ උපතිස්සතිස්ස ස්ටෝර්ස්, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1693.77
02/9051989-06-22වනිසර ආරච්චිලාගේ ශ්‍රියානි637141899Vපාන්ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.5604.42
02/9061989-06-22පොල්ගම්පොලගේ විමලරත්න572142590V76 ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1245.32
02/9071989-06-22පොල්ගම්පලගේ රංජනී616592564V76 ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9081989-07-20පොල්ලතු මෝදර ජයතිස්ස582311250V76 ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.628.74
02/9091989-07-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ විජිත පද්මනාත් දිසානායක602370372Xදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2940.02
02/9101989-07-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න බංඩාවඩුපොල, කරවලලන්ද, ඉබ්බාගමුව97.99
02/9111989-08-08කොඩිතුවක්කු ආරච්චිලාගේ විජේදාසබතලගොඩ වී පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය, ඉබ්බාගමුව97.99
02/9121989-08-08හංගිලි ගෙදර චන්ද්‍රාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.968.59
02/9131989.08.20කෙතේ ගුරුන්නැහැලෑගෙදර ස්වර්ණරත්න611802560Vචන්ද්‍රිකා ලී බඩු වෙළදසැල, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9141989-08-22විදානෙලාගේ මාලිනී ප්‍රේමලතා.418230754Vකිරිවවුල ,තෝරයාය.97.99
02/9151989-08-22රංගම යද්දෙස්සලැ ගෙදර ප්‍රේමවතී485151389Vගල්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.845.21
02/9161989-08-24ලියන ගෙදර උක්කුඅම්මා446090577Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව97.99
02/9171989-08-25හොරවල විතානගේ චිත්‍රා විතානගේ616053493Vටැංගොලන්ද වත්ත,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3116.67
02/9181989-08-25හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රකාන්ති මැණිකේ645292766Vගොකරැල්ලේ නිවස, දෙහෙල්ගමුව , ඉබ්බාගමුව.2926.19
02/9191989-08-29හොරවල විතානගේ සරත් විතානගේ662711020Vටැංගොලන්ද වත්ත, පාන්ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.5006.90
02/9201989-08-30රන්නේත්‍ර පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ විජේන්ද්‍රඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.91.84
02/9211989-09-15කිරිමුදියන්සේ බාලසුරියඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9221989-09-17ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ පොඩිමැණිකාගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1365.97
02/9231989-09-18මල්ලව ආරච්චිගේ දයාරත්න562800654Vටැංගොලන්ද වත්ත,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.12571.54
02/9241989-09-19ලියනගෙදර ජයරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.98.10
02/9251989-09-20ලියනගෙදර පුංචි මැණිකා507991165Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.492.78
02/9261989-09-20ලියනගෙදර කුඩා එතනා487631233Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2552.32
02/9271989-09-21හීරළු අප්පුහාමිලාගේ කරුණානන්ද රංජිත්580582303Vගුණවර්ධන බේකරිය, පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9281989-10-04සේනානායක අමරසිංහ අප්පුහාමිලාගේ තිලකරත්න431260654Vමිස්සක, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9291989-10-05ගලෙන්බිදුන ඇලේගෙදර එගොඩ පිටියගේ ආරියසිංහ.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.770.94
02/9301989-10-11විස්නක මොහොට්ටි මුදියන්සේලාගේ සීලවතීදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9311989-10-11ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ලොකු බංඩා.මහජන බැංකුව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9321989-10-16විජය බෝපාරත්න අප්පුහාමිලාගේ සීතා රංජනී195884100803වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.2838.67
02/9331989-10-19හේරත් මුදියන්සේලාගේ විමලා සුමනරත්න මැණිකේ668470300Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9341989-10-19තාරක සම්පත් විඡේසිරිකාමෙල්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9351989-10-19කැතරින් මේරි බියටි්‍රස් නෝනිස් .305051462Vකාමෙල්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9361989-10-19චන්ද්‍රකාන්ති .676393161Vකාමෙල්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.91.37
02/9371989-10-19එන්.එච්.ඒ. වික්‍රමසූරිය572582019Vකාමෙල්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.91.37
02/9381989-10-19ඈන් කමලනී සුනේත්‍රා පීරිස්525270408Vඈන් කොටේඡ් ,කාමෙල්වත්ත ,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9391989-10-22ජඹුල්ලිය ගම්ලත් ගෙදර වීරවර්ධන490731549Vගම්පහ බෙහෙත් ශාලාව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9401989-10-22ලියන ආරච්චිගේ කරුනාරත්ත512110053Vමාපා ටේ්‍රඩර්ස් බාරේ ඉබ්බාගමුව4253.56
02/9411989-10-22වීරසේකර කොඩිතුවක්කු රාළලාගේ චන්ද්‍රතිලක එඩ්වර්ඩ් වීරසේකර451031309Vවලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/9421989-10-22අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්නදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9431989-10-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා කුමාරි හේරත්697892486Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3025.52
02/9441989-10-29හේවා ගමගේ නන්දන සිල්වා673330681Vගල්කන්ද වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.699.86
02/9451989-10-29හේවා ගමගේ කළ්්‍යානි සිල්වාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1375.33
02/9461989-11-02අදාසි ගමරාලලාගේ රූපා රත්නවතී.දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.98.24
02/9471989-11-10පොල්වත්ත ගාල්ලගේ විනීතා.577080201Vඅංක 38, වැව පාර , ඉබ්බාගමුව.97.94
02/9481989-11-20ඈපා රාලලාගේ සෙනෙවිරත්න573230892Vපහලගම ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9491989-11-21හේරත් මුදියන්සේලාගේ පේමසිරි හේරත්600742264Vහේරත් ස්ටෝර්ස්, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3664.00
02/9501989-11-21රනසිංහ මුදියන්සේලාගේ සිරානි රණසිංහ655532820Vපහල වත්ත , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9511989-11-24දර්ශ ජානක ධර්මසිරි641830984Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.97.67
02/9521989-12-01ඒකනායක මුනසිංහ ආරච්චිගේ සාමා667251613Vමහජන පුස්තකාලය ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/9531989-12-01විජ්ජාපති දවුල්කාරයලාගේ සිරිසේන483081448Vමහකඩේ වත්ත, ඉබ්බාගමුව614.35
02/9541989-11-01ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී525740773Vවලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව6361.45
02/9551989-12-01වනිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ දසනායකකිරලගල, පාන්ගොල්ල පාර , ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/9561989-11-30සෝමසිරි මාහිංගොඩ391471274V89/2, තල්ගොඩපිටිය, ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/9571989-12-05බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බංඩා.කොස්ගහපිටිය පාර ,පන්නල , ඉබ්බාගමුව.415.31
02/9581989-12-06වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ බාලසූරියහේනේගෙදර, ඉබ්බාගමුව97.99
02/9591989-12-07කිරියා වෙදකාරයලෑ ගුනසේනකොරොස්ස, දොඩම්ගස්ලන්ද1693.79
02/9601989-12-07දසනායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බංඩා491401060Vවිජය, වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව97.99
02/9611989-12-08ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී607001065V117,රත්නවිලා ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව2262.52
02/9621989-12-08සත්‍ය කීර්ති වනිගරත්නලාගේ ලයනල්533523218V117,රත්නවිලා ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.92.12
02/9631989-12-10ලියන ගෙදර විජේහාමියකල්ල, ඉබ්බාගමුව97.99
02/9641989-12-10ඉඹුලාන භාන්ඩාගාරිකගේ නාලනී කුමාරසිරි.සමන් ලී බඩු වෙළද සැල, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3983.36
02/9651989-12-11කෝරල මුදලිගේ දොන් චන්ද්‍රාවතීඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.788.07
02/9661989-12-15චන්ද්‍රා මුදියන්සේලාගේ කෝරලේ ගෙදර ඛිසෝමැණිකේ495911233Vසුගතපාල කඩේ බාරේ, වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.97.54
02/9671989-12-17කුරුවිට ආරච්චිගේ දොන් රෝහිණී666432258Vගල් කන්ද, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.17506.11
02/9681989-12-18රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෙනෙවිරත්න632292384Vජී.බී. අයන් වර්ක්ස්, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2524.94
02/9691989-12-18ගිරිසිංහ හෙට්ටිආරච්චි611834322Vඑස්.කේ.වයි.හෙට්ටිආරච්චි බාරේ,වඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.97.99
02/9701989-12-19ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ මුතුබංඩාගොකරැල්ලලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව1572.41
02/9711989-12-20වර්ණසූරිය මුදියන්සේලාගේ ධර්මදාස19520671003661/1 , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1161.84
02/9721989-12-24හිටිහාම් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බංඩා40/5 , (පන්සල පාර), උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1103.20
02/9731989-12-24කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ සෝමලතා කුමාරිහාමි කුලතුංගඅංක 40/5, පන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.607.97
02/9741989-12-27මුත්තලෑගේ ගෙදර ජයසිරි502710338Vදඹරයාය, මූකලන්යාය99.56
02/9751990-01-02හැඟවගේ ප්‍රේමසිරි සීලදාස431793513Vමධ්‍යමහා විද්‍යාලය, කු/ඉබ්බාගමුව.650.42
02/9761990-01-04මැණිකේ විජේකෝන් නොහොත් ඩබ්.ඇම්.පොඩි අම්මා535972435Vචමින්ද විලා, පාන්ගොල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව1690.42
02/9771990-01-07හෙට්ටි ආරච්චිල්ලාගේ දයාවතී.535810966Vකඳුලව පාර , ඉබ්බාගමුව.1386.05
02/9781990-01-07බණ්ඩාරනායක තේවාංග මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි කුමාරිහාමි558281863Vපාන්ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.9517.41
02/9801990-01-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුජාතා මල්කාන්ති615250074Xබාලිකා සිසු නිවස, මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/9811990-01-09දළුගම ආචාරිගේ සීලවතී.596812457Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.862.00
02/9821990-01-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ ජයතිලකදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.688.33
02/9831990-01-09මින්නේරි පිටියගේ දොන් ලුක් ක්‍රිස්ටෝපර් සෙනරත්472921766Vකාමෙල් වත්ත, බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/9841990-01-12ජයසුන්දර ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ කිරිමැණිකා555782012Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1769.80
02/9851990-01-12නිලමේ රාලලාගේ ඒකනායක බණ්ඩා470581069Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1486.04
02/9861990-01-12දහනක මුදියන්සේලාගේ සරත් ආනන්ද611983638Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.85.82
02/9871990-01-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ යසෝ මැණිකේඉහලගම ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.100.42
02/9881990-01-12දසනායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ශාන්ත දසනායක.පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.95.62
02/9891990-01-12බන්නැක මුදියන්සේලාගේ පුංචිකුමාරිහාමි.536790268Vපැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.586.00
02/9901990-01-15අතුකෝරාලලාගේ උදය කිත්සිරි කරුණාරත්න.582550859Vරණවන, තෝරයාය90.98
02/9911990-01-15හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශාන්ති හේරත්.568280288Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.387.16
02/9921990-01-18කෝරලගේ සදුමාද සිල්වාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1276.00
02/9931990-01-19ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ ධර්මසිරි570181300Vඋඩකොටුව,වැල්ලව.17604.17
02/9941990-01-19සලාහුදීන් කලීල්පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.608.33
02/9951990-01-21අබ්දුල් හමීඩ් රහ්මන්තුල්ලා.522450596Xඅංක 12,කුඔුක්ගැටේ පාර,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/9961990-01-21අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ සුසිලා අබේසිංහඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.602.39
02/9971990-01-22උඩහ මුර්තන් රාළලාගේ නිමල් රංජිත්581630557Vවඩුපොල, වලව්ව බාරේ, ඉබ්බාගමුව.90.98
02/9981990-01-22බුලත් සිංහලගේ දාවිත් සිංඤෝ580801943Vනො :160, තලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.85.51
02/9991990-01-24ලියන ආරච්චිගේ විජිත නන්දන සෝමරත්න.ගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.612.11
02/10001990-01-24ලියන ආරච්චිගේ ප්‍රියදර්ශනි මානෙල් කුමාරිදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.7386.58
02/10011990-01-24අමරදාස මුත්තලාගේ ගුණතිලක .මූකලන්යාය.90.98
02/10021990-01-23අසුරනාද පනික්කයලාගේ ප්‍රේමසිරි592572834V312, පෝරම්මුල්ල , දෙහෙල්ගමුව.90.97
02/10031990-01-23සිංහල විරුදු පනික්කියලාගේ පුංචි .312, පෝරම්මුල්ල , දෙහෙල්ගමුව.90.98
02/10041990-01-26අලව්වේ රාළලාගේ නන්දාවතී මැණිකේ486160667Vපැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.90.92
02/10051990-01-27නාගුර් පිච්චෙගේ මොහොමඩ් සිද්දීක්581862512Vදඹුලු පාර ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10061990-01-29හෙට්ටිවත්තගේ පාලිත නන්ද කුමාර .612272646Vඅරලිය ,ඉබ්බාගමුව.1594.35
02/10071990-02-05මද්දුම ගමගේ සීලවතී378330467Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .90.98
02/10081990-02-12වාසල මුදියන්සේලාගේ ගාමිණී දයානන්ද551991202Vඋළුගෙදර වත්ත, රණවන, තෝරයාය90.98
02/10091990-02-16හේවා වරාවිටගේ ගුණවර්ධන421891036Vලක්මාලි කදුලව පාර ඉබ්බාගමුව1681.08
02/10101990-02-18සුසිලා නාගහවත්ත418251077Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10111990-02-18කෝරාලගේ දිස්නා ද සිල්වා678400580Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1420.98
02/10121990-02-20හංගිලි ගෙදර විමලරත්නඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10131990-02-21දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිහාල් අබේරත්න541772499Vරිපබ්ලික් ඉංජිනියස්,මාතලේ පාර,තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව5212.24
02/10141990-02-21කාවන්තා මුනාගේ සාවුල් හමිදු562612653Vඉහලගම ,දෙහෙල්ගමුව.90.98
02/10151990-02-21නම්බුකාර වසම් ජේ‍රා්නිබදු රට්ටම්බිගේ ඥානවතීපන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1365.30
02/10161990-02-25රාජමුනි දේවයලාගේ කරුණාරත්න.452010267Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.140.38
02/10171990-02-25එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී525270165Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.602.01
02/10181990-02-25විතානගේ ජයවර්ධන573312759Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.2524.94
02/10191990-02-07වීරතුංග ආරච්චිගේ නිශාජ සෙනරත් වීරතුංග.691291936Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.675.38
02/10201990-02-27බූමෑකොටුවේ ගිරිහාගම විල්සන් සමරජීව ගිරිහාගම.වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.1087.70
02/10211990-03-04ටිකිරියා දේවයලාගේ සමන්තිකා විජේරත්න.577923396V81, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10221990-03-06ගමමැද දඩයක්කාර කෝරාලලාගේ ජයසිරි562492461Vනො:08,බතලගොඩ වැව පාර ,ඉබ්බාගමුව.7563.95
02/10231990-03-06කුමාරපේලි ආරච්චිගේ සෝමලතාඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව1608.92
02/10241990-03-07දාගොඩ ගමගේ ස්වර්ණලතා.646242924V72, කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.640.98
02/10251990-03-07වික්‍රම ආරච්චිලාගේ රංජනි හේමලතා.කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.621.06
02/10261990-03-11දහනක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමරත්න බංඩාර.බෝගොඩ ගෙදර ,පන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10271990-03-11ගමමැද දඩයක්කාර කෝරාලලාගේ ආරියරත්න.500621869Vනො:8 වැව පාර ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10281990-03-12හේවා වරාවිටගේ චන්ද්‍රා වරාවිට445110426Vයකල්ල පාර මහමුකලන්යාය90.98
02/10291990-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බංඩා .443120807Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.602.01
02/10301990-03-13මාකවිටගේ ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා637182315Vටී-ඩී- සෝමදාස බාරේ,ඉන්ද්‍රානී පෙරේරා,ම-ම-වි-,ඉ/මුව.90.98
02/10311990-03-14මීගොඩ අප්පුහාමිලාගේ ධර්මිකා දමයන්ති.605533329Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10321990-03-19හේරත් මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බංඩා.දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/10331990-03-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර මැණිකා595023351Vඅඩි 60 කඩේ බාරේ,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10341990-03-22ලොකු පොන්නම්පෙරුම ආරච්චි අප්පුහාමිලාගේ ලීලාවති.505681280Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.601.97
02/10351990-04-03සේනානායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී සේනානායක.වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10361990-04-03සේනානායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න සේනානායක.601870274Xවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10371990-04-04දොඹගහගේ ඥානවතී සොපි හාමිනේ.586160923Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10381990-04-05හේරත් මුදියන්සේලාගේ තෙන්නකෝන් බංඩා.දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.602.39
02/10391990-04-05විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාවති .605170757Vඅනුක්කන ,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10401990-04-05සේනානායක මුදියන්සේලා කාන්ති සේනානායකවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10411990-04-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මාදංගොල්ලවත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/10421990-04-23පලුලුල්ලා මව්ලානාගේ සෙයියදු හස්බුල්ලා මව්ලානාජෙස්ටික් ටෙක්ස්ටයිල්, ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10431990-05-02ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරත්නැහැලාගේ ටිකිරි බංඩා“නිල්මිණිපාය” , පන්නල, ඉබ්බාගමුව602.40
02/10441990-05-06කාසිම් ලෙබ්බේ මොහොමදු නයිම්.601481278Xපන්නල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10451990-05-06කාසිම් ලෙබ්බේගේ අසීනා උම්මා.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10461990-05-06සේනානායක මුදියන්සේලාගේ මංගල පුෂ්ප කුමාර සේනානායක.650822595Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.90.59
02/10471990-05-07අලවත්තගේ නන්දසේන.කඳූලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10481990-05-11අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි බංඩා.හේනේ ගෙදර,බෙලිගහකොටුව,ඉබ්බාගමුව.5772.25
02/10491990-05-13වනීසරගේ ප්‍රේමතිරත්න.372130180V284, තැන්ගොලන්ද වත්ත,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1640.83
02/10501990-05-14ටිකිරියා දේවයලාගේ සෝමදාස .වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.361.39
02/10511990-05-14අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න492050938Vපැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10521990-05-14අලවත්තගේ ජස්ටින්581721579Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව3584.60
02/10531990-05-14කුඹල්දිවෙල හේවලාගේ විල්සන්උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව1693.80
02/10541990-05-15සත්‍ය කිර්ති වනිගරත්නලාගේ ඇග්නස් සෝමසීලි.527682876Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.602.40
02/10551990-05-21වහුම්පුරගේ නිමල් ජයවීර.633061602Vනො:39, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.90.93
02/10561990-05-27කෝනාර මුදියන්සේලාගේ පැරකුම් සෙනෙවිරත්න.632751460Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.601.95
02/10571990-05-30වික්‍රම ආරච්චිලාගේ සුමනාවතී.526271564Vකඳුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1367.12
02/10581990-05-30හම්සා ලෙබ්බේ හිල්මි620231720Vපාන්ගොල්ල හන්දිය, ඉබ්බාගමුව1690.42
02/10591990-06-04ගරුමුණි ඥාණවතී ද සොයිසා498190405Vකඳූලව පාර, ඉබ්බාගමුව.873.33
02/10601990-06-04ශිරානි නිරූපා වෙලගෙදර665520536V404, කාමෙල්වත්ත, බක්මීගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10611990-06-17කුමාර පතිරණගේ අනුර සුධර්මන් පෙරේරා581142277V‘සම්පත් බේකරිය’,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10621990-06-18හේරත් මුදියන්සේලාගේ රත්නායක484630550Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව90.98
02/10631990-06-18සේනානායක අප්පුහාමිලාගේ සමරසිරි සේනානායක.640010053Vඅමර සෙවන, පන්සල පාර, ඉබ්බාගමුව.4350.08
02/10641990-06-28වාසල රාජකරුණා හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී365860807Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.90.92
02/10651990-06-28වික්‍රම ආරච්චිලාගේ එමලින් නෝනා337890377Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව1693.78
02/10661990-07-17වන්නි අච්චි පතිරන්නැහැලාගේ වික්‍රමසිංහ572110737Vජි.බී. අයන් වර්ක්ස්, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1583.00
02/10671990-07-18නවරත්න මුදියන්සේලාගේ සිසිර කුමාර කිත්සිරි නවරත්න.620662305Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.94
02/10681990-07-26අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ ප්‍රියංති අබේසිංහ.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1518.44
02/10691990-07-30සූරියආරච්චි කංකානමලාගේ ජයසේන371312486Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.600.25
02/10701990-07-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැණිකේ.346620889Vඋඩවෙල, ගල්කන්ද වත්ත,ඉබ්බාගමුව.567.58
02/10711990-07-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක බංඩා.551462765Vනො: 112, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10721990-07-30වෙත්තිමුණි සයිමන් සිල්වා463241023Vසිංහල බෙහෙත් බඩු වෙළඳසැල, උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.605.53
02/10731990-07-30කමේෂ් ක්‍රිශාන්ත වෙලගෙදර702660203Vඅංක 404 ,බක්මීගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1786.83
02/10741990-08-15වික්‍රම ආරච්චිගේ හේමන්තා267160775V34, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10751990-08-15වන්නකු ආරච්චිගේ චන්ද්‍රලතාචන්දිම ටේඩස්, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.851.97
02/10761990-08-15ජයසිංහ මුදලිගේ වසන්ත රංජන ජයසිංහ.590560340V34, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10771990-08-15ජයසිංහ මුදියන්සේලාගේ රත්නවතී.575391001Vනිකලන්ද වත්ත ,කිරිබමුණ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/10781990-08-15සාගරී ප්‍රියංකා නිල්මිණී තෙන්නකෝන්.658550454V20 සී, නුවර පාර, කල්පිටිය, උකුවෙල1692.80
02/10791990-08-15සිල්පාගේ ජයසුන්දර.දමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව90.98
02/10801990-08-15තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ පුෂ්පා කුමාරි හේරත්.‘හසන්ති’සයිකල් වර්ක්ස් ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .90.98
02/10811990-08-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.477631190V8 වන පටුමග,බතලගොඩ3975.89
02/10821990-08-15රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමාවතී .සාගර, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/10831990-08-17රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ වසන්තා කල්‍යාණි616481940Vසාගර, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.2843.11
02/10841990-09-01හීන්බණ්ඩා ඉලංකෝන්260580418V56, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව90.98
02/10851990-09-01ගම්මුල්ලේ පහළගෙදර ඩිංගිරි අම්මා515690328Vකලාත්මක පේෂකර්ම ආයතනය,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10861990-09-01මුතුතන්ත්‍රීගේ නිශාන්ත මහේසිරි651001447Vකැරොලයින් වත්ත,‘බී’තල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.590.04
02/10871990-09-02නිලමේ රාලලාගේ ඥාණවතීලබ්බලගෙදර වත්ත , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.916.83
02/10881990-09-03උඩගෙදර උපාලි වීරසේන.543111376Vවලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1094.86
02/10891990-09-03නිලමේ රාලලාගේ පොඩිමැණිකේඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3151.75
02/10901990-09-19ජයසූරිය ආරච්චිගේ රාණි ජයසූරිය637131966Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.39
02/10911990-09-26ජයසිරි මුදියන්සේලාගේ ජයලත් මැණිකේ585341320Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.91.22
02/10921990-09-26කමණි චන්ද්‍රිකා රන්වල605110738Vනො:136,විද්‍යාල මාවත, ,ඉබ්බාගමුව.6223.89
02/10931990-09-26ජයසේකර ආරච්චිගේ අමරාවතී.566432196V48,කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.6003.72
02/10941990-09-26පනම්බරගේ මර්සි ප්‍රනාන්දු.508101392V52,කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10951990-09-26පබුලුව ආරච්චිලාගේ ජයතිලක.446032196Vඅංක 48, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10961990-10-11තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ පුංචිමැණිකා.486230401Vදංගොල්ලවත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.34
02/10971990-10-30උඩපොළ ගෙදර මුදියන්සේලාගේ ආරියරත්න බණ්ඩා521640855Vතල්ගොඩපිටිය,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/10981990-10-30පිනා බෙරකාරයලාගේ බාලසූරිය350670343Vදබරයාය,මහමූකලන්යාය.90.98
02/10991990-10-30මද්දුම රාලලාගේ ධර්මසේන.491371145Vදෙහෙල්ගමුව,ඉහලගම,ඉබ්බාගමුව.1693.77
02/11001990-11-07රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න බංඩා.ගාලෙ ගෙදර,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/11011990-11-07දිසානායක මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී.496971248V64/28, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/11021990-11-07කුඹල්දිවෙල හේවයලාගේ ප්‍රේමාවතිකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව90.98
02/11031990-12-20දසනායක මුදියන්සේලාගේ ආනන්ද දසනායක.682322420Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1586.10
02/11041990-12-20මොහොමඩ් ඉබ්‍රාහිම් මොහොමඩ් සකරියා380971429Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.90.98
02/11051990-12-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න .640583142Vදංගොල්ලවත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.576.83
02/11061990-12-20හේවා ගමගේ බංදුල තිලකරත්න සිල්වා660370382Vගල්කන්ද වත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1383.34
02/11071991-01-31හෙට්ටි ආරච්චිගේ ලයනල් විමලචන්ද්‍ර හෙට්ටිආරච්චි490110823V61/1, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.605.33
02/11081991-01-31බෝගොඩ අප්පුහාමිල්ලාගේ විමලතිලක.551711307Vකඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.10833.34
02/11091991-01-31නිශ්ශංක මුදියන්සේලාගේ ලලිතා රංජනි.ගල්කඩුවේ ගෙදර ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.848.59
02/11101991-02-19හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී.607711178Vහැවැන්පොල ගෙදර, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.3309.45
02/11111991-02-19රාජමුනි දේවලාගේ සෝමාවතී408520282V‘අසෝක නිවස’බාරේ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.845.21
02/11121991-02-19හේරත් මුදියන්සේලාගේ වීරසිංහ.653310447Vඑළවළු කඩේ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2582.71
02/11131991-02-19පටබැදි කුමාරප්පුලාගේ මාලනී විජේවර්ධන.606183100Vඅංක 64, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.2535.63
02/11141991-02-19විතානගේ ප්‍රියන්ත රංජිත්692243145Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.7500.00
02/11151991-02-19ගජනායක කංකානමලාගේ චමිලා නිශාන්ති.කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.3124.15
02/11161991-03-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී දිසානායක.688303184Vපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11171991-03-31දහනක මුදියන්සේලාගේ දිල්රුක්ෂි තුෂාරිකා කුමාරිවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.8068.91
02/11181991-03-31විතානගේ ඥානවති668511252Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.551.10
02/11191991-03-31කුඹල්දිවෙල හේවායලාගේ රම්‍යලතා .575340300Vනො:39, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.2603.94
02/11201991-05-12හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ කමලරත්න613622136Vහේරත් කඩේ බාරේ ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11211991-05-31බස්නායක මුදියන්සේලාගේ සුගත් අනුර බස්නායක.උඩවෙල ,පහලගම,ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11231991-06-12ඉසුරුනාදයලාගේ සිරිමාවතී.දබරයාය, මහමූකලන්යාය.4229.47
02/11241991-06-15කෝට්ටේ ආරච්චිලාගේ උපසේන.පොල්ගොල්ල, ගොකරැල්ල435.66
02/11251991-06-15හේරත් මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී.දෙහිගස්වත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11261991-06-15අංගම්මන රංපන්හිද දිවාකර වාසල සෙනවිරත්න මුදියන්සේ රාලහාමිලාගේ ශ්‍රියානි ශ්‍රියාලතා අංගම්මන කුමාරිහාමි.595151279Vහබහේනවත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .11966.00
02/11271991-06-15ගමගේ දොන් ස්වර්ණපාල .393210591Vදේවමිත්ත මාවත ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1599.42
02/11281991-06-15ගමගේ දොන් නිරෝශන673241611Vදේවමිත්ත මාවත ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.6844.50
02/11291991-06-17හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ ජයරත්න.491410663V336, උඩවෙල ,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11301991-06-17හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ තුෂාරා නිල්මිණී රත්නායක.718070864Vඋඩවෙල , පහළගම, ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11311991-06-17මීගස්කොටුව ආරච්චිගේ කුමුදිණි හේමලතා677652551Xකදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11321991-06-12ගී කියනගේ ජගත් ඉංදික ද සිල්වා.631081720Vනො:46, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව .1690.42
02/11331991-07-10හජ්ජි ලෙබ්බේ සෙයියදු අහමදු410351277Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල , ඉබ්බාගමුව1690.42
02/11341991-07-17පෑලව ගෙදර කරුණාවතී577402957Vඋඩවෙල ,වත්තේ ගෙදර,ඉබ්බාගමුව.751.00
02/11351991-07-25සිංහලගේ කුලතුංග සේනාරත්න521201576Vදෙහිගස්වත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.84.89
02/11361991-07-25පටබැදි කුමරප්පුලාගේ සෝමාවතී .498391265V64,වැවපාර,ඉබ්බාගමුව.2261.50
02/11371991-07-29බන්නැක මුදියන්සේලාගේ හීන්බණ්ඩා453320898Vදෙහිගස්වත්ත ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11381991-07-29ඉලන්දාරි පේඩිගේ ඇලිස් නෝනා555352301Vසේනානායක කඩේ බාරේ, කරාගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව84.48
02/11391991-08-30සිංහල පලිහක්කාරගේ ගුණවර්ධනපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/11401991-10-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ ධමණි කුමාරි හේරත්715942330Xඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2124.24
02/11411991-10-24අමරදාස මුත්තලාගේ සිරිල් ජයසූරිය.540091390Vමුරුතව ,මහමූකලන්යාය.84.48
02/11421991-11-04මල්ලව මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි චන්ද්‍රසේකර551901750Vරේන්බෝ මෝටර්ස් , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1031.87
02/11431991-11-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංජනී රේණුකා කුමාරි655461264Vරේන්බෝ මෝටර්ස්, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11441991-11-04හංගිලි ගෙදර ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රරත්නපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.4922.19
02/11451991-11-10මහතෙල්ගේ චන්දන නිශාන්තප්‍රසන්න ටයර් වර්ක්ස් ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1693.79
02/11461991-11-11සිවුරත්න බණ්ඩාරනායක යාපා මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රා සිවුරත්න586191330Vලෙස්ලි අයන් වර්ක්ස් ,ඉබ්බාගමුව84.48
02/11471991-11-17පැලව ගෙදර සෝමාවතී.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2500.10
02/11481991-11-17නිශ්ශංක අප්පුහාමිලාගේ මාග්‍රට් නිශ්ශංක668331300Vදේවමිත්ත මාවත , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3278.79
02/11491991-12-12බස්නායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න බණ්ඩාඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.625.72
02/11501991-12-12කිරිඇල්ලේ තලත්තෑනී රාල්ලාගේ චන්ද්‍රසිරිසමන් මැටි කර්මාන්ත ශාලාව, ඉබ්බාගමුව84.48
02/11511991-12-12කුරුප්පු මුදියන්සේලාගේ හීන් අම්මාකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව84.48
02/11521991-12-29ලංසකාර කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ තිලක් විජේබණ්ඩාරකඳුලවපාර, පැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11531991-12-29අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ සෙනෙවිරත්න.680753318Vවැවපාර පාලම අසල ,කුඹල්අංග , ඉබ්බාගමුව.84.48
02/11541991-12-29ශ්‍රි නාරායන බමුණු මුදියන්සේලාගේ රන්සිරි ගාමිණි560422342Vගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව1571.63
02/11551991-12-29දහනක මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩාර701372280Vබෝගොඩ ගෙදර, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.2656.01
02/11561992-01-31උස්වත්ත ලියනගේ රජිතා මරීනී ලලනිකා පෙරේරා676180982Vවැවපාර, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.438.54
02/11571992-01-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිසානායක මැණිකේ.දෙහෙල්ගමුව, ඉහලගෙදර ,ඉබ්බාගමුව.434.81
02/11581992-01-31සේනානායකගේ සීලවතී536921672Vරජරට ටේ්‍රඩර්ස්, දඹුලුපාර ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11591992-01-31ඵ්කනායක මුදියන්සේලාගේ ලයනල් ඵ්කනායකදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.565.39
02/11601992-01-31මුත්තුගේ රාමචන්ද්‍රම්.651482860Vදෙල්ගහමුල හෝටලය බාරේ, ඉබ්බාගමුව.569.79
02/11611992-02-28සිරිසේනගේ සුදත් ගුණරත්න560642105Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව2295.00
02/11621992-02-28මුහම්මදු සලීම් මුහම්මදු රාසික්.560321202Vනො 86 , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1694.87
02/11631992-02-28ඩීන්ගේ මොහොමඩ් අලී732861548Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11641992-03-31ඵ්කනායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායකදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11651992-03-31නාවුර් පිච්චේ අන්වර්.521802570Xවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.562.67
02/11661992-05-31එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ චන්ද්‍රාවතී එදිරිසිංහ.638552051Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.562.67
02/11671992-05-31බඩල්ගෙදර බණ්ඩාර මැණිකා517660825Xඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1267.83
02/11691992-12-28උක්කුබණ්ඩාගේ සුනිල් බණ්ඩාර711291814Vදෙහෙල්ගමුව කන්දේ විහාරය, ඉබ්බාගමුව.529.38
02/11701993-01-03පැල්ලන්දෙනියලාගේ සුනිල් ශාන්ත681031006V183, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.4403.35
02/11711993-01-04සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි බණ්ඩා.570393499Vනො.179/1,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව1599.42
02/11721993-02-15ආරුමුගම්ගේ පද්මරාජා732101810Xකඳුලවපාර ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11731993-03-09ජාතුංග විතාරනගේ දයාරත්න.නො 64, බතලගොඩ වැවපාර ,ඉබ්බාගමුව.1690.42
02/11741993-03-12සෙයියදු ලෙබ්බෙලාගේ මංමාෂික්පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව564.67
02/11751993-11-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධර්මරත්න බණ්ඩාර661421991Vගාලේගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6079.58
02/11761993-11-08විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ ජයවර්ධන572783626V1/304උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.753.49
02/11771994-01-11රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ විමලාවතී.586611798Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2211.50
02/11781994-01-11කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ කරුණාතිලක බංඩා501230782Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11791994-01-11නාගර මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණලතා පුංචි කුමාරි726170487Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11801994-03-10කරුණාකලගේ විද්‍යානි ශ්‍රී විජයමාලා597051506V‘ලක්මාලී’ ,කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.569.48
02/11811994-03-10ශ්‍රීවීර බමුණු පතිරත්නැහැලාගේ ජයසිරි චන්ද්‍රලතා595410606Vදෙහෙල්ගමුව, දෙහිගස්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11821994-03-10තිත්තගල්ල ගමගේ සමන්ලත් රංජිත්680144044Xකදුබඩ, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11831994-03-10වීරකෝන් බණ්ඩාර රාජකරුනානායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි දඹගල්ල636643190Vනො 84 , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1137.25
02/11841994-03-17සාහුල් හමීඩ් මොහමඩ් මර්ෂා.අංක5 , දඹුල්ලපාර , ඉබ්බාගමුව.4297.02
02/11851994-09-14දසනායක මුදියන්සේලාගේ පද්මා මානෙල් නවරත්න375974010Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.593.99
02/11861994-09-14මණ්ඩලවල්ලි ආරච්චිලාගේ රොසලින් නෝනා447710331Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.610.21
02/11871994-09-14දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ජයමාන්න693193753Vදෙහෙල්ගමුව, ඉහලගෙදර, ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11881994-09-14ඕවන්නාගේ පෙරුමාල්කෝන් කුඹුර , බතලගොඩවැව පාර , ඉබ්බාගමුව577.59
02/11891994-12-11යටිවල විතාරමලාගේ ඉෂාන් කමණි අප්සරා සිරිසේන667781213Vවීරතුංග මෝටර්ස්, ගල්කන්ද, ඉබ්බාගමුව.6062.30
02/11901995-01-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ පියතිලක බණ්ඩාර හේරත්.710983232Vරජයේ වී ගොවිපල, බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව.4017.76
02/11911995-01-18හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුමිත් ආනන්ද බණ්ඩාර570061810V194, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11921995-04-18හේරත් මුදියන්සේලාගේ සෝමනන්ද සමරවීර611073135Vදෙහෙල්ගමුව, පන්සල හංදිය ,ඉබ්බාගමුව.596.48
02/11931995-08-03පිල්ලගේ සුදර්ෂනී තුෂාරිකා ගුණසේකරදන්ගොල්ල වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.550.04
02/11951995-09-07වීරසිංහ මූලාචාරිගේ ප්‍රේමරත්න651293952Vඑස්.වී.පි. ජයරත්න බාරේ ,පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.550.04
02/11961995-09-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න563342242Vඑච්.එම්. ප්‍රේමරත්න බාරේ, පන්සල පාර ,ඉබ්බාගමුව.6150.00
02/11971995-09-22ගලෙන් බිදුන ඇලේගෙදර එගොඩපිටියගේ සෞම්‍යා දර්ශනී ආරියසිංහ756272250Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1352.33
02/11981995-11-28විතාන ආරච්චිලාගේ සුනිල් අබේරත්නපැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.3875.00
02/11991995-12-04රණතුංග දෙවටේ ගෙදර නන්දනි විල්දෙනිය625132878Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.878.64
02/12001995-12-08විතාන ආරච්චිලාගේ සුනිල් ලංකාතිලක632764251V95/2, කඳුලවපාර ,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.550.04
02/12011995-12-08කළු ආරච්චිගේ ක්‍රිෂ්ණ කුමාර762352478V95/2, කඳුලවපාර , ඉබ්බාගමුව.550.04
02/12021996-05-02ප්‍රධාන මුදියන්සේලාගේ කුලරත්න592551004V1ඒ, දේව මිත්ත මාවත , ඉබ්බාගමුව.4045.75
02/12031996-05-02බුලත් සිංහලහෙට්ටි ආරච්චිලාගේ චාන්දනී පෙරේරා.636721956V1ඒ, දේව මිත්ත මාවත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12041996-05-02ගොඩකන්ද ආරච්චිගේ සුසිර නිමල්543282120Vවඩුපොල , ඉබ්බාගමුව.2502.50
02/12051996-05-02සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ලමිත්තුවා550191148Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව. (වෑකන්ද)5265.50
02/12061996-05-08ගමගේ දොන් නිරෝධ ගමගේ.692462629Vපන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව . ඉබ්බාගමුව.472.44
02/12071996-05-08මඩදෙනියෙ දුරයලාගේ මාලනී ස්වර්ණලතා655150781Vවෑකන්ද යාය, බතලගොඩ වැවපාර , ඉබ්බාගමුව.892.43
02/12081996-08-05නිලමේ රාලලාගේ ජයවර්ධන.480120515Vඅඵත් මාවත,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.494.50
02/12091996-08-05පල්ලේතැන්නේ කනක්කරපොල වලව්වේ ආනන්ද පද්මසිරි642573462Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12101996-08-05නම්බුකාර වසම් ජේ‍රා්නි බදුරට්ඨම්බිගේ ජයනන්ද ජිනසිරි.522182281Vවලස්කන්ද පාර,වාරිමාර්ග කාර්යාලය ,ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12111996-08-05උඩවත්ත ආරච්චිලාගේ සෝමදාස640014733Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.4007.01
02/12121996-09-24පේදුරු හන්දිගේ රෝහිණි දමයන්ති657651028Vඅංක 12, දඔුල්ලපාර ,ඉබ්බාගමුව.707.25
02/12131996-11-04තුයි අප්පු ආරච්චිගේ සුමණසිරි561261970Vලක්සිරි ටෙක්ස්ටයිල්ස්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.20179.36
02/12141996-11-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චමින්ද රත්නායක723311322V172, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.12987.29
02/12151996-11-04මැදගෙදර අයිරාංගනි677251786Vවෙලේ නිවස , ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12161996-11-04මොහමඩ් කාසිම් අබ්දුල් වාහිඩ්.492461415V161 , දඹුල්ල පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12171996-11-04අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සමන් ප්‍රියන්ත අධිකාරි.720530546V54, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12181996-11-04උඩකොලව කෝරාලලාගේ කරුණාරත්න531412656Vවලස් කන්ද, ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12191996-11-04හෙට්ටි තන්ත්‍රිගේ දොන් රෝහන ප්‍රදීප් කුමාර682441291Vදෙහිගස්වත්ත , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12201997-02-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකේ597500718Vකහටගහ මුල නිවස, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1107.13
02/12211997-02-14එදිරිමුණි දයාවතී සොයිසා .526123280Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5477.94
02/12221997-02-14හේරත් මුදියන්සේලාගේ පුෂ්පා කුමාරී හේරත් .768301590Vකරුනාතිලක ස්ටෝර්ස් , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1835.17
02/12231997-02-14හේරත් මුදියන්සේලාගේ රන්ජනී කුමාරී හේරත් .768301603Vකරුනාතිලක ස්ටෝර්ස් , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1842.07
02/12241997-02-14ලොරෙන්සු හේවාගේ චමිලා දමයන්තී .685812789Vඅඹ සෙවන ,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12251997-02-14ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ ගුණවර්ධන .492681342Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.507.25
02/12261997-02-14ජානයලාගේ පියසීලි.508662408Vබතලගොඩ වැවපාර, වෑකන්දයාය ,ඉබ්බාගමුව.503.86
02/12271997-07-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ සරත් කඳුලව .591482300Vඅසෝකා නිවස, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.466.89
02/12281997-07-13වනිසරගේ තුෂාර දිප්ති ද සිල්වා731651450Vඅමර නිවස,ටැන්ගොල්ලන්ද වත්ත,පාන්ගොල්ල,ඉ/මුව.4259.86
02/12291997-11-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රරත්න බන්ඩාර .රජයේ වී ගොවිපල, බතලගොඩ ,ඉබ්බාගමුව.10703.58
02/12301997-11-09කීර්ති කුලරත්න වීරක්කොඩිගේ .611821670Vවෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය ,ඉබ්බාගමුව.464.48
02/12311997-11-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ කුමාරතුංග හේරත්.741930293Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.464.48
02/12321997-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුමනරත්න බණ්ඩා.640963166Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/12331997-12-23කුරුකුල සූරියලාගේ රොෂානි දිලීෂිකා කුරුකුල සූරිය.778591774Vහයවන පටුමග ,වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.3153.75
02/12341998-04-08හෙට්ටි ආරචිචීගේ කුසුමලතා .පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.4651.03
02/12351998-04-08වර්ණසූරිය මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රා වර්ණසූරිය .556340897Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.464.48
02/12361989-09-28ජයලත් පේජ්ජලාගේ විල්බට් කුලතුංග .623453952Vගල්කන්ද පොල්ලී මඩුව ,උඩවෙල ඉබ්බාගමුව.464.48
02/12371998-04-08රත්නදිවාකර වාසල මුදියන්සේලෑ වලව්වේ නිලංගනී රත්නදිවාකර.698191520V168/20 ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.14228.92
02/12381998-04-08නවුර් පිච්චේ මොහොමඩ් අහුවර්දීන් .720781255Vනො ඃ 30, දඹුල්ල පාර ,ඉබ්බාගමුව.20004.01
02/12391998-09-04නිලමේ රාලලාගේ රත්න සිරි සරත් බන්ඩාර .771163122Vපංසල පාර ,උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1522.02
02/12401998-09-04කුමාර පේලි ආරච්චිලාගේ දිනූෂා කුමාරී සේනානායක.787000410Vචන්දන සෙවන, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1807.49
02/12411998-09-04ඉහල ගෙදර හේරත් මුදියන්සේලාගේ පුෂ්පා හේරත් .496300181Vපන්නල , ඉබ්බාගමුව.4280.00
02/12421998-09-04සූරගේ රමල් අශෝක කුමාර.700352463V52/8,වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12431998-09-04සමරසිංහ පතිරණගේ ගුණරත්න531084489Vපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1430.00
02/12441998-09-04මුණසිංහ මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රාංගනී.516321830V44, වලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.822.34
02/12451998-09-04නිශ්ශංක අප්පුහාමිලාගේ චන්ද්‍රාවතී නිශ්ශංක.505630530Vදේව මිත්ත මාවත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.6143.33
02/12461998-09-04සුරගේ අමරසේන270280609V52/8 වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව427.76
02/12471998-09-04දේව ලයනල් රණතිලක.500173351Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12481998-12-06හපු ආරච්චිල්ලාගේ චන්ද්‍ර ශාන්ත පොඩි නිලමේ .693142903Vපන්සල පාර, තලහින්න , ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12491998-12-06ලියන ගෙදර පේමාවතී.606073852Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2129.10
02/12501998-12-06අතුකෝරලලාගේ නන්දාවතී288250766V52/8 , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව427.76
02/12511998-12-06සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ සිරිමාවතී.345851070V309, පෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12521998-12-06සුරගේ හේමන්ත විජිත කුමාර.711941827V52/8 , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12531998-12-06අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ ලයනල් අබේසිංහ .622163233Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7950.42
02/12541998-12-06විජේසූරිය මුදියන්සේලාගේ සෝමරත්න.533103839Vපැළකඹුර , ඉබ්බාගමුව4226.05
02/12551999-02-16ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ඥාණවතී කුමාරිහාමී.545410602Vවලස්කන්ද, බතලගොඩ, දෙහෙල්ගමුව.427.76
02/12561999-02-16ලියන ගෙදර අනුලාවතී.695543719Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12571999-02-16ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ ශානිකා ගුණතිලක .787013040Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.817.76
02/12581999-02-16රන්කොත් ගෙදර නිමල් වීරරත්න .770433347Vවත්තේගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3696.91
02/12591999-02-16හෙට්ටි මුදියන්සේලාගේ ලලන්ත පුෂ්ප කුමාර.742381935Vලබ්බල ගෙදර වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7549.91
02/12601999-02-16ලොකු බාලසූරියගේ දෝන චම්පිකා නිලන්ති.646580226Vචම්පිකා මිල්ස් ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6255.50
02/12611999-02-16මුහන්දිරමලාගේ ගුණවතී .658480723Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12621999-07-19එදිරිවීර පටබැදිගේ ලලිතා.698570300Vඅලවත්තබාරේ, කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.1280.00
02/12631999-07-19ගල්ගාන මේස්ත්‍රිගේ පද්මාවතී.716563677Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.4086.85
02/12641999-07-19සේනාධී පතිරැන්නැහැලාගේ ජෝෂොප් පෙරේරා740320459Vඩින් මන්සිල් , වැව පාර ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12651999-07-19විජේවර්ධන නිහාල්ලාගේ මල්ශ්‍රිනී වාසනා විජේවර්ධන.755532398V38, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.6846.25
02/12661999-07-22බන්නැක මුදියන්සේලාගේ පාලිත රත්නායක බණ්ඩාර.6වන පටුමග , වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව.4226.05
02/12671999-07-22සොන්නන්දර ගල්අද්දලාගේ කුසුම්ලතා.677023090Vවෙලේගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1519.89
02/12681999-09-21සෙයියදු ෂරීෆ් මවුලානා .453390993Vසෙන්ට්‍රල් ෂයිඩීන් මිල්ඩ්, දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.4226.05
02/12691999-09-21කඳුලව හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍යාමා නීලංගනී කඳුලව.686050939Vඅශෝකා, දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12701999-10-12උපුල් මනෝහර ගුණතිලක.630180490Vනො 54/3, හතරවන පටුමග, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4226.05
02/12712000-01-10උඩකොලව කෝරාලලාගේ අබේරත්න .550016893Vවැව පාර , පළමු පටුමග ,ඉබ්බාගමුව.634.03
02/12722000-01-10තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දම්මිකා චන්ද්‍ර කාන්තී දිසානායක696010544V64/28 , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12732000-01-10පිච්චතම්බි මහම්මත් ශරිපුදීන්.511422388Vවට පාර , දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.11466.41
02 /12742000-01-10බෙහෙත්ගෙයි මහවෙදගේ නිලූෂි ගුණසිංහ .766282830Vනො.110,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව427.76
02/12752000-01-23පතිරාජ ආරච්චිලාගේ හිමාලි මනෝරි හේරත් විජේරත්න.776161888Vකඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.5407.12
02/12762000-02-08ගමගේ ආනන්ද සිල්වා .593312844Vඅංක 54, කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12771989-11-07හදිරාවලාන දුරයලාගේ ලලිතා පද්මිනී.676002642Vමහකඩේ වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12782000-02-10මිල්ලවානේ ගෙදර කුලරත්න බණ්ඩා.691204197Vමහගෙදර , දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12792000-02-10කෝරල කංකානම්ගේ සරණසිරි සේනාධීර විජේතුංග .500490802V154/4, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.427.76
02/12802000-06-11ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ මංජුල බණඩාර ජයවර්ධන.810450550Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1011.20
02/12812000-07-06අබේරත්න වනසිංහ371310762Vලිහිණිය ඉබ්බාගමුව393.96
02/12822000-07-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ආරියවතී රත්නායක.745580475Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.833.13
02/12832000-07-04අමරසූරිය මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න බණ්ඩාර.702562457Vකොබ්බැවැහැර, මහමූකලන්යාය ,ඉබ්බාගමුව.13108.95
02/12842000-07-04මිල්ලවානේ ගෙදර ගුනරත්න මැණිකේ මිල්ලවාන.707623489Vකිරිවවුල, තෝරයාය.393.96
02/12852000-07-04දිල්රුක්ෂිණි ගුණතිලක .618000109X54/3, හතරවන පටුමග ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.393.96
02/12862000-07-04ගරුමුණි ආරච්චිලාගේ ඥාණවතී.566923203Vකඳුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.401.44
02/12872000-07-04විජේපාල අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ කිත්සිරි අබේසිංහ.721163954V177 ,ඩිජිටල් ක්‍රියේෂන්ස්, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව7330.67
02/12882000-10-29හත්වැල්ල මුදියන්සේලාගේ සෝමදාස .613365486Vසෝමදාස ගොඩනැගිල්ල, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.393.96
02/12892000-10-29රොෂන්ති දිල්රුක්ෂණිි මුදලිගේ.678070882Vටියුලිප් පොත්හල , දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව6855.13
02/12902000-10-29මධුශ්‍රිනි වාසනා විජේවර්ධන .736862050Vනො:38, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව393.96
02/12912000-10-29ඉහල ගෙදර ප්‍රියංගිකා මල්කාන්ති කුමාරි .748554076V2 පටුමග, බතලගොඩ වැව පාර, 18/13 ,ඉබ්බාගමුව.20080.71
02/12922000-10-29අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ චාමලී ශිරානි රත්නායක.‘මලිංකා’, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.7371.46
02/12932000-10-29වෛද්‍ය සේනක රාලලාගේ කොලින් ගාමිණි.691711862Vමාළු වෙළද සැල ,ඉබ්බාගමුව.395.97
02/12942000-10-29වික්‍රම සිංහලාගේ උපුල් නිශාන්ත .653104626Vහැවැන්පොල ගෙදර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2460.30
02/12952000-10-29ජයසේකර ආරච්චිගේ ඉන්දික විජේසිංහ.සමූපකාර පරීක්ෂක කොට්ඨාශ කාර්යාලය, සමූපකාර සමිතිය, ඉබ්බාගමුව.395.97
02/12962000-12-05හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ ඩිංගිරි අම්මා485062815V5/40,පන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.393.96
02/12972000-12-05ජයපත්ගම හේරත් මුදියන්සේලාගේ සමිත් බණ්ඩාර අබේසිංහ .1972353002105/40,පන්සල පාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.20024.00
02/12982000-12-05මංචනායක අප්පුහාමිලාගේ ධර්මසේන ජයනෙත්ති.592132095Vවලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4281.92
02/12992000-12-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී.605873448Vඉබ්බාගමුව.393.96
02/13002000-12-31ජයසිංහ මුදියන්සේලාගේ අනුර.720016001Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.393.96
02/13012001-02-08නිලමේ රාලලාගේ බස්නායක බංඩාදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.393.96
02/13022001-02-25විජේතුංග පටබැදිගේ අසංග ප්‍රදීප් විජේතුංග.690672286Vමලිංකා,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4876.67
02/13032001-03-01ලියනගෙදර ප්‍රියමල් මංජුල .780581484Vචමින්ද මෝටර්ස් ,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.395.94
02/13042001-04-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර මැණිකා .595023351Vඅඩි 60 කඩේ ඉදිරිපිට ,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.370.85
02/13052001-04-27හේරත් මුදියන්සේලාගේ ආරියදාස බංඩාර හේරත් .560871171Vලෝබවීජි ග්‍රොසරි, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.393.96
02/13062001-05-10ජබුල්ලිය ගම්ලත් ගෙදර වීරවර්ධන.490731849Vනො 72, වලව්වත්ත ,වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13072001-05-14රත්නායක බංඩාර මධුර චාමින්ද තෙන්නකෝන්.801893813Vනො 06,දඹුළු පාර,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13082001-05-14රත්නායක බංඩාර ප්‍රසන්න ප්‍රියංකර තෙන්නකෝන්.760632457Vනො 06,දඹුළු පාර,ඉබ්බාගමුව.727.95
02/13092001-07-06වනසිංහ ආරච්චිලාගේ පාලිත පුෂ්ප කුමාර පෙරේරා.761071564Vවෙලේ ගෙදර උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .3965.01
02/13102001-07-06මානවඩුගේ විමලසිරි .632461534V96, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4167.73
02/13112001-07-09සුන්දරාගේ සිරියානි.පෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.5178.13
02/13122001-07-15දියුණුගේ කාන්ති ප්‍රනාන්දු566862492Vනො 130, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13132001-07-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ සමන්තා කුමාරි හේරත්.රජයේ වී ගොවිපොල ,බතලගොඩ ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13142001-07-29අත්තනායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.502401246Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13152001-10-25අත්තනායක මුදියාන්සේලාගේ නිලංකා සංජීවනී රත්නායක .807273167Vමලිංකා,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13162001-10-28සිරිවර්ධන හේවාගේ සුසන්ත රංගන.801863035Vමලිංකා,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13172001-10-29පින්නපොල මුදියන්සේලාගේ පත්මසීලි .උඩවෙල ,පහලගම,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13182001-11-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විජායනී කුමාරි.807572687Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13192001-11-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුර බණ්ඩාර .822213693Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13202002-01-25රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ සුමේධ සම්පත් බංඩාර.782764411Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4777.76
02/13212002-02-13කුඹල් දිවෙල හේවයලාගේ නිලූකා ශ්‍රියාණි ජයසිංහ .825850910V5 පටුමග, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13222002-02-13සිඟා මුනිපුරගේ සෝමාවතී.527842999Vනො :39,හතරවන පටුමග, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.364.95
02/13232002-04-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ දයානන්ද හේරත්482151213Vදංගොල්ලවත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3967.06
02/13242002-05-02සමරකෝන් පතිරනගේ සරත් චන්ද්‍ර කුමාර.සරත් බේකරිය,පෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3728.88
02/13252002-05-02හෙරලිය වෙලගේ නෙත්මි නිසංසලා වෙලගේ.678090824V48, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.20000.00
02/13262002-05-28තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ පුංචි මැණිකා.486230401Vදංගොල්ලවත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.339.71
02/13272002-05-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ රංජීත් පුෂ්ප කුමාර හේරත්.741931354Vදංගොල්ලවත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13282002-07-07අසුරනාද පනික්කයලාගේ ප්‍රේමසිරි .592572834Vපෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.2395.31
02/13292002-08-26මාපා මුදියන්සේලාගේ කපිල චන්ද්‍රරත්න මාපා.691620875Vමුදිත පොත්හල , දෙහෙල්ගමුව .14541.25
02/13302002-08-29ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ වසන්තා කුමාරි ඒකනායක.745290124Vගාලේ ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.13751.10
02/13312002-08-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කුමුදුනි ප්‍රියානි රත්නායක.717512456Vප්‍රියානි උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.4226.05
02/13322002-09-03නාරායන මුදියන්සේලාගේ හසල බුද්ධික බන්ඩාර අරඹේපොල.812843796V534,දෙහිගස්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13332002-09-03හේරත්බංඩා කපුරාලලාගේ රෝහිණි ජයලත් රූපලතා.796103256Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.16605.81
02/13342002-09-06කුඹුරේ ගෙදර මුදියන්සේලාගේ නවරත්න බංඩා.712633883Vවෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.966.88
02/13352002-09-17කුඹුරේ ගෙදර මුදියන්සේලාගේ රංජනී.627753497Vවෑකන්ද යාය, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.3766.70
02/13362002-09-26රාජමන්ත්‍රි ගෙදර භද්‍රා රාජමන්ත්‍රි.455752566V21 වලස්කන්ද වත්ත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2115.00
02/13372002-12-11කුරුකුල සූරියලාගේ රොෂාන් උදය කුමාර.843152449V6 වන පටුමග ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13382002-12-15තඹවිට මුදියන්සේලාගේ සරත් ගුණතිලක.792713025Vදෙවෙනි පටුමග , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13392002-12-19පාලිත සමන් කුමාර ලංකානායක.670432307Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13402002-12-15අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අජන්තා මල්ලිකා අධිකාරි.716270041Vපිටපාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3175.00
02/13412002-12-15ගොඩකන්ද ආරච්චි සුගතපාල නානායක්කාර.331360929Vමොරගොල්ල වත්ත , දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13422002-12-16එදිරිසිංහ ආරච්චිගේ රම්‍යලතා.727752285Vපැලකුඹුර ස්ටෝර්ස්,කඳුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.3195.52
02/13432002-12-18වික්‍රම ආරච්චි අප්පුහාමිලාගේ ප්‍රේමතිලක.533572855Vමෛත්‍රී දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13442003-03-13හෙනරත් හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ ශිරානි නිල්මිණී ජයවර්ධන.625534992Vඅලුත් කඩේ, රත්මලේවත්ත,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3674.43
02/13452003-03-13හෙට්ටි පතිරනලාගේ දොන් මාලනී ගුණවර්ධන .605362540Vනො 08,දේවමිත්ත මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13461990-01-14යාලිංගේ ගෙදර සිසිර කුමාර සමන්නායක.743563093Vවලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.5159.04
02/13472003-03-27යෙරෝෂිණී භාග්‍යා කුමාරි මාස් කෝරාල.717713273V84, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.338.08
02/13482003-04-30විජේතුංග පටබැදිගේ නිලන්ති ධම්මිකා ද සිල්වා.647581188V69 ,සීතාරංජනා, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.4288.08
02/13492003-08-05උපතිස්ස මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී .585223956V632 ,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.1139.50
02/13502003-08-05විතාරණ ආරච්චිලාගේ නිරෝෂා සංජීවනී කුමාරි.785432770V632,පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.6758.33
02/13512003-12-20වික්‍රම ආරච්චිලාගේ ශාන්ත ලාල් කුමාර කීර්ති.650521730Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.313.23
02/13522003-12-30වේලායිදන් කමලා .538234729Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.3238.14
02/13532004-01-04ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ රංජීත් ප්‍රියන්ත ජයසූරිය.702720419Vඋඵමෝල පාර ,ගල්කඩුව වත්ත , ඉබ්බාගමුව.6739.70
02/13542004-02-17විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍යාමලී විජේකෝන්.766711103Vවඩුපොල , ඉබ්බාගමුව.12872.67
02/13552004-02-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දනී නිශාන්ති කුමාරි රත්නායක .848283355V172, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5842.74
02/13562004-02-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ අනුරාධ ජයලත් ගුණතිලක.810462256Vදෙහිගස්වත්ත ,උඩවෙල .3649.57
02/13572004-02-08ගමමැද දඩයක්කාර කෝරාලලාගේ මාලනි .516100850Vනො 16, වැව පාර ,ඉබ්බාගමුව.316.23
02/13582004-04-25ජයසුරිය ආරච්චිලාගේ නිමල් ජයසුරිය .662861383Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2615.25
02/13592004-09-02අරමේ ගෙදර හේමා කාන්ති .717900928Vවත්තේගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5116.58
02/13602004-09-03විජේන්ද්‍ර ගම්ලද්දලාගේ පොඩිමැණිකේ .495443019V286, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3139.58
02/13612004-10-29පැපිලිවල ගමරාලලාගේ ධම්මිකා ගුණරත්න .686211258V4 වන පටුමග ,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.3406.25
02/13622004-11-04නිලමේ රාලලාගේ ඒකනායක ජයලත් .640472251Vඅලුත් මාවත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7990.12
02/13632004-11-04නිලමේ රාලලාගේ නයනා නිලන්ති කුමාරි .757961415Vකෝන්ගහ හේන, දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13642004-11-07පෑලව ගෙදර රංජනී .637932772Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.8684.38
02/13652004-11-14ගල්පිට ගෙදර එරික් කරුණාරත්න.772851502Vඅඩි 60,කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.8780.55
02/13662004-11-14ගල්පිට ගෙදර චන්ද්‍රලතා ජයලත්.755943754Vඅඩි 60,කඳුලව පාර,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව290.12
02/13672004-11-14අන්දිරි මඩ දේවලාගේ රත්නපාල .621063251Vඅඩි 60,කඳුලව පාර,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.2917.93
02/13682004-11-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ නාලක පුෂ්ප කුමාර හේරත් .790250028Vහැවැන්පොල ගෙදර,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13692005-01-12විජේවර්ධන පටබැන්දලාගේ රසික එරංග විජේවර්ධන.810131500Vඅංක 21,වලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව.3315.00
02/13702005-01-26කුබල්දිවෙල හේවායලාගේ මංජුලා ප්‍රියදර්ශනී .787913636Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13712005-02-08හික්කඩුව ගලප්පත්තිගේ චන්ද්‍රිකා අනෝමා සුරංගනී.627871287Vආසිරි, 6 වෙනි පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.2290.12
02/13722005-02-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ස්වර්නා පත්මකාන්ති .648123248Vබතලගොඩ වැවපාර, අමුනු පිට්ය, ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13732005-02-16අතුකෝරලගේ දෝන මානෙල් රංජනි .695361319Vපහලවත්ත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13742005-02-20කුඹල්දිවෙල හේවායලාගේ ශ්‍රියානි චන්ද්‍රිකා කටුලන්ද.767611560 Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව15378.65
02/13752005-03-28හේරත් ඒකනායක මුදියන්සේලෑ ජයන්ත කිත්සිරි බණ්ඩාර710354146Vඅංක 09, රනුකෑවත්ත , පැලකුඹුර ඉබ්බාගමුව .10649.75
02/13762005-03-26ගමරාලලාගේ ගෙදර සමන් උදයකාන්ත සෙනවිරත්න.711132210Vඅංක 09, රබර් වත්ත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3145.22
02/13772005-03-30වාසළ හේවගේ ගීතානි ද සිල්වා .597694482Vනො: 169 /2 ,උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.290.12
02/13782005-04-26මාට්න්ගේ රූපරත්න .762442396Vඋඩවෙල , වත්තේගෙදර, ඉබ්බාගමුව.20017.50
02/13792005-04-26ලියන ගෙදර පේමාවතී.706373640Vපිටපාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.12675.38
02/13802005-05-08ලක්ෂ්මන්ලාගේ රේනුකා නාමලී කරුණාතිලක.777601040Vවල්පොලගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.8963.16
02/13812005-05-08හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ ජයවති .538103691Vවල්පොලගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.268.63
02/13822005-05-30වාසල මුනි ආරච්චිල්ලාගේ සුමේද ලක්සිරි වාසල .802762607Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.268.63
02/13832005-06-05සෙල්ලදොරේ මානික්ක රාජා.591681583Xකඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.5827.13
02/13842005-06-06සරත් මෙත්රාජ් වීරතුංග .521252243Vඅංක 152, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.268.63
02/13852005-06-13සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ කපිලරත්න බණ්ඩාර622020777Vකපිල ටේ්‍රලර්ස් ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.268.63
02/13862005-06-20සියඹලා වැව දුරයලාගේ ආනන්ද විජේසූරිය.771092802Vනො ඃ224, කල්ගස්වැව, පාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.5069.93
02/13872005-07-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිශංක කුමාර හේරත් .840870367Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.5481.90
02/13882005-08-23දෝන ට්ලිශියා නිලන්ති තලගලගේ .746232152Vමිදෙල්වල වත්ත ,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.6468.96
02/13892005-10-13ලින්දමලාගේ ශ්‍රියාණි ද සිල්වා.786644291Vඅඩි 60, කඳුලව පාර, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.14015.50
02/13902005-10-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණතිලක .500334967Vඒ ධනපාල මයා බාරේ,06 වන පටුමග,වලව්වත්ත,ඉ/මුව.268.63
02/13912005-10-28යාලිගේ ගෙදර සුසිල් ප්‍රියන්ත සමන්නායක.772341105V3වෙනි පටුමග, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව .919.30
02/13922006-01-05දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පියසේන.532001307Vපබුලුව, ඉබ්බාගමුව.1025.27
02/13932006-01-10බෙහෙත්ගෙයි මහවෙදගේ ප්‍රියන්ත ගුණසිංහ .783174510Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1642.13
02/13942006-02-02ලියන ආරච්චිගේ ගයානී සංජීවනී සෝමරත්න.797310123Vගොකරැල්ලේ නිවස, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.6662.98
02/13952006-02-02මල්ලව ආරච්චිගේ තිලිණි රංගිකා මල්ලව ආරච්චි857810279Vප්‍රාදේශීය සභා පටුමග,ටැංගොලන්දවත්ත .පාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.7726.18
02/13962006-02-26ගල්ගානම් මෛත්‍රිලාගේ එරංග ප්‍රදීප් චන්ද්‍රසේන.862741633Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1481.91
02/13972006-03-20ගුණසේකරගේ මල්කාන්ති.757753855Vඅංක:84, උඩවෙල ,අළුත් මාවත ,ඉබ්බාගමුව.1025.90
02/13982006-04-24හේවාවසම් ගම්මැද්දගොඩ විතානගේ අජිත් නිශාන්ත විතානගේ.680170380V3 වෙනි පටුමග, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව .3576.79
02/13992006-05-04ලියන ගෙදර පත්මා විජේසීලි.676673318Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.899.23
02/14002006-08-07අප්පු හැන්නදි තොටහේවාගේ චම්පා ශ්‍රියාලතා.708142727Vනො :77,වලස්කන්දවත්ත ,ඉබ්බාගමුව.282.17
02/14012006-08-16ලියනගෙදර නන්දනී හේමතිලකා .735731343Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.9444.23
02/14022006-08-16රණසිංහ නයිදලාගේ රේණුකා රණසිංහ .687791010Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2523.00
02/14032006-09-06නිලමෙ රාලලාගේ ගාමිණි නිශාන්ත බංඩාර.722844076Vඅඹහැරගොඩ , දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.10431.46
02/14042006-10-22වනිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නන්දාවතී කුමාරිහාමි.578002634Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.1874.61
02/14052006-10-23හිටිබංඩාරලාගේ කිත්සිරි විජය කුමාර කුලතිලක හිටිබංඩාර.711972609Vනො:208 , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව9466.30
02/14061990-03-14රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර බංඩාර.687453822Vසුදුපාලම ලග ,වඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.248.57
02/14072006-10-30ගෝනපිනුව විතානගේ ජීවන්තිකා චාමලී.818250282Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5091.27
02/14082006-10-31ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සෝමරත්න ඒකනායක.833431927Vකොස්ගහපිටිය ,ඉබ්බාගමුව.1461.85
02/14092006-12-05බෙරකාර ගෙදර කුසුමාවතී .727872501Vදමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3723.85
02/14102006-12-26ගලෙන් බිඳූන ඇලේ ගෙදර එගොඩපිටියගේ හේමමාලි උදයංගනී ආරියසිංහ.787703089Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.891.47
02/14111990-03-19රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඥානවතී මැණිකේ .607080658Vඅඹහැර නිවස,තලහින්න,ඉබ්බාගමුව.2562.00
02/14122007-01-04විරිදුනාද පනික්කියලාගේ දීපානි සමන්ලතා.825361855Vදමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3063.27
02/14132007-01-14බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සමන් පුෂ්පකුමාර .870851405Vකොස්ගහපිටිය ,ඉබ්බාගමුව.2634.76
02/14142007-01-21කලුවා දේව විජේරත්න.671725333Vනො 70,කඳුබොඩතැන්න, දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව .497.13
02/14152007-01-25සිංහල විරිදු මුත්තලාගේ සෝමදාස.591982591Vඋළු ගෙදර ,දමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.248.57
02/14162007-01-30රන්කොත් ගෙදර තිස්ස කුමාරසිරි රන්කොත් .778161704Vවත්තේ ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2630.00
02/14172007-01-30වීරතුංග ආරච්චිලාගේ ප්‍රබුද්ධිකා වීරතුංග .876231980Vවීරතුංග මෝටර්ස්, ගල්කන්ද, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.9176.10
02/14182007-03-11දසනායක මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා දසනායක.637161970Vනො :190 උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1518.57
02/14192007-04-07ජයකොඩි මොහොට්ටි අප්පුහාමිලාගේ සම්පත් ජයකොඩි.873322390Vකේ- එම්- එස්-- බණ්ඩාර මාවත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව .728.57
02/14202007-05-09මල්ලව ආරච්චිගේ නලීන් අභයප්‍රිය මල්ලවආරච්චි.693363020Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව(අලවත්ත බාරේ).3760.00
02/14212007-05-10මාකවිටගේ නිහාල් නෙල්සන් පෙරේරා.811622567Vවැවලග නිවස දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.3312.10
02/14222007-05-14උක්කුවා බලිතියන්නලාගේ සන්ධ්‍යා ප්‍රියන්ති වික්‍රමරත්න.755583570Vදමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3312.10
02/14232007-05-15තුප්පහි මුදලිගේ නිරෝෂා සුගන්ධි756640496Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.7767.50
02/14242007-05-20විජේපාල මොහොට්ටාලලාගේ ලීලාවතී කුමාරිහාමි.625582911V129/4, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1275.00
02/14252007-05-25දුක්ගන්නා රාලලාගේ පුන්‍ය හංස කරුණාරත්න .ඩී- ආර්- පී කරුණාරත්න, බෝධිරුක්ඛාරාම පාර, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.4595.51
02/14262007-06-01දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පද්මා කුමාරි දිසානායක.625903980Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1444.38
02/14272007-06-01ගනේගොඩ අප්පුහාමිලාගේ පුෂ්පමාලා ගනේගොඩ.668160425Vවඩුපොල , ඉබ්බාගමුව.1369.38
02/14282007-06-25රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ හසංගිකා අමිතෝදනා රණසිංහ.865061030Vසාගර, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.1384.98
02/14292007-07-01හේරත් මුදියන්සේලාගේ සිසිර කුමාර තිලකරත්න.820762843Vබෝගොඩ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.14704.75
02/14302007-07-11විජේවර්ධන නිහාල්ගේ චන්දිම රොෂාන් විජේවර්ධන.801513271Vඅංක:38 ,4 වන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.218.10
02/14312007-07-18හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ විදානෙලෑ ගෙදර වසන්ත ගුණවර්ධන.792393586Vඅළුත් ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1444.38
02/14322007-08-01කෝමංගොඩගේ පේමලතා.658383485Vනො-96, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.8713.14
02/14332007-08-20ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ සුනීතා කුමාරි.725070896Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14342007-08-20බෝගොඩ අප්පුහාමිලාගේ චන්ද්‍රා .636622320Vපැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.13270.17
02/14352007-08-24වීරක්කොඩිගේ පියල් රේණුක වීරක්කොඩි.720092190Vගල්කන්දවත්ත , උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14362007-08-27ජයවීර මුදියන්සේලාගේ අශෝක ධර්මසිරි බංඩාර ජයවීර.751081731V‘අරුණ’ , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.16107.45
02/14372007-08-30සිංහපුරගේ සුජාතා මල්කුමාරි.815521927Vඅංක:29/4, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.9163.14
02/14382007-09-25ගරුමුනි සරත් කුමාර .601762714Vජයසිරි, කලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14392007-10-01හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ දයානි පත්මලතා .778520249Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.4875.64
02/14402007-10-01විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ කුසුමාවතී .උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1358.98
02/14412007-10-02දන්ඩසිංහ මුලාචාරිලාගේ රංජනී688160774Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.5865.67
02/14422007-10-03එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ ජයන්ති .737812545Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.7999.98
02/14432007-10-17ගරුමුනි ආරච්චිල්ලාගේ කුමුදුනී.666062590Vනො:27,කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.232.20
02/14442007-12-03කටුලන්දේ ගෙදර ජිනවතී .1/166, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14452007-12-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉදුනිල් කුමාර880543580Vමද්දුම ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1687.10
02/14462007-12-04උඩගෙදර මුනිදාස සමරවික්‍රම .552990781Vනිල නිවස, ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව8941.67
02/14472007-12-04ජනපාල මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැණිකේ.536463437V54/9, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.10741.67
02/14482007-12-12ලියන ගෙදර චන්ද්‍රලතා.626134041Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.5322.50
02/14492007-12-13සිංහල විරිඳු පනික්කියලාගේ උපාලි සෝමචන්ද්‍ර.843240917Vපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.2631.10
02/14502007-12-13සිංහල විරිඳු පනික්කියලාගේ සුදත් සංජීව ජයන්ත.870332912Vපෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14512007-12-17වනිගසේකර පතිරණගේ ශීලා වනිගසේකර.647163092Vකු/ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය ,ඉබ්බාගමුව.11555.00
02/14522007-12-17නිශා සමන්ති කලන්සූරිය.727582444Vඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14532007-12-17විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාවතී.605170757Vවලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14542007-12-20බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ කුමාර කරුණාරත්න.752894434Vකොස්ගහපිටිය,ඉබ්බාගමුව.1960.10
02/14552007-12-24රත්නේත්‍ර පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ අනුලා කුමාරි.656993014Vපිටපාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.15198.13
02/14562007-12-30සිංහල පේඩි දුරයලාගේ ඩග්ලස් සිරිල් දයානන්ද.540510520Vදම්පිටිය වත්ත ,තෝරයාය.14533.33
02/14572007-12-30බූමෑකොටුවේ ගිරිහාගම සව්මි නිරෝෂා සමරජීව .816283167Vඅලුත් වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.10500.00
02/14582007-12-30මානවඩුගේ වසන්තා මානවඩු.625750431Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.6000.00
02/14592007-12-30විජේපාල ගම්ලත්ගේ මාලනී ප්‍රේමලතා.665362736Vපළමු වන පටුමග ,වැවපාර,ඉබ්බාගමුව.6000.00
02/14602007-12-31චන්ද්‍රතිලක හෙට්ටි හේවගේ සුනිල් ශාන්ති ධර්මරත්න.576570910Vරබර්වත්ත උඩපාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.703.10
02/14612007-12-31නිලමේ රාලලාගේ සංජීවනී ප්‍රියංගිකා ගුණරත්න.855561867Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.20183.33
02/14622007-12-31පිටියගේ දෝන පියසීලී.547352130V54/4,4 වෙනි පටුමග, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව .9050.00
02/14632008-01-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රකාන්ති රත්නායක.665341356V227,ගල්කන්ද වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6693.93
02/14642008-01-01නාගොඩ විතානලාගේ හේමලතා .645721950Vගල්කන්ද වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7581.10
02/14652008-01-01නාගොඩ විතානලාගේ ජගත් රූපසේන.663451049Vගල්කන්ද වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6700.00
02/14662008-01-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පේමාවතී .577810770Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14672008-01-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් රත්නායක .760170747Vපලුගොල්ල වත්ත,බෝගම්මන ,වාරියපොල .11555.00
02/14682008-01-04බුද්ධිමා ප්‍රසාදිනී සූරිය ආරච්චි.795161392Vවලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.8305.10
02/14692008-01-06පංචාලී මහේෂිණී වීරතුංග .797940410Vරබර්වත්ත, උඩපාර , ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14702008-01-09මාරුකොන බඩල් මුහන්දිරම්ලාගේ ලලිත් ස්වර්ණසිංහ.732632859Vස්වර්ණ සෙවන, මාතලේ පාර, ඉබ්බාගමුව.10091.67
02/14712008-01-18ජයකොඩි ආරච්චිගේ සුමේධ ජයකොඩි.680621390Vචාමිකර ,කන්දෙ ගෙදර,ගොකරැල්ල .9491.67
02/14722008-01-18විජේවර්ධන පටබැදිගේ ජානක දුමින්ද විජේවර්ධන823341849V21,වලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව1406.00
02/14731990-05-20රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඒකනායක බණ්ඩාර.640191120Vවැව්පිටිය වත්ත,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.14533.33
02/14742008-01-20වීරසිංහ දේවයලාගේ දේවි කාමිණි හේමන්ති වික්‍රමසිංහ.796333340Vඅංක 84, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.14741.67
02/14752008-01-21වල්පිටියලාගේ රංජනී මල්කාන්ති .715412004V2 කනුව ,දබරයාය ,දොඩංගස්ලන්ද.231.10
02/14762008-01-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රසිරි.613354000Vහේන්යාය පාර ,ඉපලව,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14772008-01-25දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංකා දිසානායක.198070503582හේන්යාය පාර ,ඉපලව,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14782008-01-23කෝනාර මුදියන්සේලාගේ අමිතා කුමාරි සෙනෙවිරත්න.678360830Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6050.00
02/14792008-01-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රම්‍යා දිවාජිනී රත්නායක.635610115Vපාලුකටුමැටියාව,ගොකරැල්ල .10757.93
02/14802008-01-29උඩපොලව කෝරාලලාගේ රොසලින් නෝනා.නො-13 ,වැවපාර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14812008-01-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ ආරිය හේරත් .601001055V248,විදුහල අසල ,වැල්ලව.231.10
02/14822008-02-06නුගේගොඩගේ ඉවෝන් සන්ධ්‍යා සිල්වා.656141360Vමකුල්ලගහ වත්ත,අලකොලදෙනි පාර,මල්කඩුවාව,කු/ගල.17907.93
02/14832008-02-15කුරු අබේගොඩ ගෙදර නන්දනී මැණිකේ.746330138Vනහල්ල,රිදීගම .231.10
02/14842008-02-15කන්දෙගෙදර මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රා කාන්ති .656490403Vඅරගම පාර ,කිරිබමුණ.12985.43
02/14852008-02-17තුයිඅප්පු ආරච්චිලාගේ ලක්මාල් සුජීව.832613835Vලක්සිරි ටෙක්ස්ටයිල්ස් ,ඉබ්බාගමුව.20081.10
02/14862008-02-18සිංහාසන පට්ටලේ පටබැදි නයිදේලාගේ සුධම්මිකා ජයලත්.768150389V257,පෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14872008-02-18ඒකනායක රත්නායක මුදියන්සේලෑ දුග්ගන්නා වලව්වේ ගංගාවෝ තලතා කුමාරි රත්නායක.608570110Xනාරන් වත්ත ,කිරිදිගල්ල.231.10
02/14882008-02-21ඉමියා මුදියන්සේලාගේ පොඩිමැණිකේ .585634662Vසාරංගි ,දඹුල්ල පාර ගොකරුල්ල .13998.50
02/14892008-02-28මනසිංහ ආරච්චිගේ සීලවති.545932440Vතෙල් සිදින ස්ථානය ,පැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.751.10
02/14902008-02-22නිලමේ රාලලාගේ සුරේෂ් මධුශාන්ත ගුණරත්න .873321091Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.1358.98
02 14912008-02-25ලියන ගෙදර නිල්මිණි චන්ද්‍රිකා ජයවර්ධන .778550792Vආර්ට් විෂන් , කඳුලව ,ඉබ්බාගමුව.10757.93
02/14922008-02-20මාස් කෝරාලගේ බුවනෙක චමින්ද කුලරත්න.793643730Vඅංක 84, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14932008-02-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ සාගරිකා කුමාරි.707140550Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2728.77
02/14942008-03-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධම්මික රත්නායක.701352653Vනො 172, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14952008-03-03ගල්ලාන මෛත්‍රීලාගේ නිශාන්ති කුමුදු කුමාරි.උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3094.79
02/14962008-03-17අබේවර්ධන ගම්ලද්දලාගේ දිලිහිනී සමන්මලී අබේරත්න.197379003133අළුත්ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/14972008-03-25ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සිරිමතී දම්මිකා ඒකනායක.555220820Vපැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.10757.93
02/14982008-03-25පිටියගේ සිරිසේන.560200510Vතැ පෙ 54/4, 4 වන පටුමග, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.7812.00
02/14992008-03-25හරිස්චන්ද්‍ර ගම්ලත්ගේ ජානකී තිලකරත්න.497450381Vපළමු පටුමග , නැෂනල්වත්ත , කිරිඳිගල්ල ,ඉබ්බාගමුව .10756.93
02/15002008-03-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න.502361210Vපළමු පටුමග , නැෂනල්වත්ත , කිරිඳිගල්ල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/15012008-03-25අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ රම්‍යා කුමාරි අදිකාරි.797482609Vපැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.8846.48
02/15022008-03-26මල්ලව ආරච්චිගේ ප්‍රියංකා නිල්මිනී මල්ලව ආරච්චි.746122110Vඅලවත්ත මයා බාරේ, කඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.6715.00
02/15032008-03-26ප්‍රදීපා කුමාරී හෙට්ටි ආරච්චි .767641648Vඅමුණ පිටිය,පන්නල ඇල පාර,බතලගොඩ,ඉබ්බාගමුව.5000.00
02/15042008-03-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් මංජුල කුමාර දිසානායක .772340354Vඅංක 48/1,කොන්ගහ හේන,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.2701.68
02/15052008-03-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මිහිදු බංඩාර රත්නායක.15 කණුව, මැල්සිරිපුර.10206.83
02/15062008-03-27වෑවල හීන්දෙනියේ ගෙදර ලෙස්ලි කුමාරසිංහ .693370140Vඹෟෂධ,නැකැත්ත ගොකරුල්ල .10805.93
02/15072008-04-01මානිකුගේ සිසිර කුමාර.770431174Vබැම්මේ ගෙදර, පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.3881.10
02/15082008-04-01නාරායන සාමී රාජේත්‍රම්.391541892Vකඳුලව පාර ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/15092008-04-01හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ රෝහිණී කාන්ති.697933875Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/15102008-04-25විතාන ආරච්චිලාගේ දයාවතී.726712808Vදෙහිගස්වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.13115.60
02/15112008-04-25අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ අබේසිරි නන්දාකාන්ති කුමාරිහාමී .715081008Vවඩුපොල ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/15122008-04-25පුළුක්කුට්ටි ආරච්චිගේ ඇනට් මංගලිකා.685721392Vගල්කන්ද, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.4491.35
02/15132008-04-25හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී හේරත්.726712808Vහේරත් නිවස කඳුලව පාර පැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.231.10
02/15142008-04-28හෙට්ටි ආරච්චිගේ කරුණාවතී .637144154Vකෝන්ගහ හේන , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.2019.27
02/15152008-05-07දිමුතු නුවන්දි ලියනගේ .835621731V3 වන පටුමග , වලව්වත්ත,ඉබ්බාගමුව.4861.46
02/15162008-05-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න.810410191Vපළමුපටුමග ,නැෂනල්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15172008-05-09තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ උපේක්ෂා ප්‍රියදර්ශනි කුමාරිහාමි සියබලන්ගමුව.665540111V‘සිතුමිණි‘, වලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15182008-05-16කණහැර ආරච්චිගේ සෝමලතා .657212687Vමීනච්චි වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව214.83
02/15192008-05-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නකුමාර ජයරත්න .791052050V4වෙනි පටුමග , වලව්වත්ත,ඉබ්බාගමුව.12200.00
02/15202008-06-06වලිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නන්දකුමාර සෙනවිරත්න.660720170Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.564.83
02/15212008-06-09හංගිලි ගෙදර ප්‍රියංගිකා චන්ද්‍රකාන්ති .777494147Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.694.83
02/15222008-06-22මහපතිරන්නැහැලාගේ මනෝජා සුදර්ශනී කුලරත්න .757041960Vකසුන් පියස, ගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.2549.83
02/15232008-06-25හේවාබංදුගේ දයාසෝමලතා.545820471V4වෙනි පටුමග , වලව්වත්ත,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15242008-06-25ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ඒකනායක.593480232Vගල්කනුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.564.83
02/15252008-06-25වලිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ අනුර සෙනෙවිරත්න.671902947Vඅඹසෙවන , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.654.83
02/15262008-06-30ඇලමඩගේ ඉෂානී ප්‍රසාදිකා සේනාරත්න .797533521V‘අරුණ’,5 වන පටුමග , වලව්වත්ත,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15272008-06-30පටබැදි කුමාරප්පුලාගේ සුනිල් පියතිස්ස.550653788Vනො 64,බතලගොඩ වැව පාර,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15282008-06-30විජේකොන් මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී .497820960V95/5, කඳුලවපාර ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15292008-06-30බෝගොඩ අප්පුහාමිලාගේ සරත් ජයකොඩි සමන්කුමාර.780942053Vකඳුලවපාර, පැළකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15302008-07-03හේවාගමගේ නයනජිත් රොෂාන් .ගල්කන්දවත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .214.83
02/15312008-07-10විජේතුංග පටබැදිගේ නදීක නිර්මාල් ද සිල්වා .813043912V2 වන පටුමග, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.1829.83
02/15322008-07-30ලියනගෙදර ශ්‍යාමලී ඉනෝකා ලියනගේ.787070507Vසමන් ලී බඩු , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.9714.83
02/15332008-08-04බද්දේ ගමගේ ප්‍රියන්ති .786702186Vවලස්කන්ද වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.5156.00
02/15342008-08-14හේරත් මුදියන්සේලාගේ සරත් කඳුලව.591482300Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15352008-09-05විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ විමලා කුමාරිහාමි.587020440Vප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය,ඉබ්බාගමුව.10741.67
02/15362008-09-11ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සෙනරත් බංඩාර ඒකනායක.592820692V5 වන පටුමග , වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව .214.83
02/15372008-09-30කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ ශානිකා ඉන්දීවරී කුලතුංග .788520018V’අරුන් ග්‍රොසරි’73/2 දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.18812.00
02/15382008-11-11කුඩා විදානේගේ අබේවර්ධන .591733419Vසිල්වා ලී බඩු වෙලදසැල , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15392008-11-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා චන්දනි දිසානායක.765513561Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1268.33
02/15402008-11-27අකුරන්ගෙ ප්‍රසන්න සංජීව කුමාර .6 වන පටුමග වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15412008-11-27උඩහ ඕලගෙදර අසංකා ලක්මිණී කුමාරි.795081020Vනො.01,රොසිටා වත්ත ,කිරිවවුල ,ඉබ්බාගමුව.10647.50
02/15422008-11-30මායා බංඩාරලාගේ සුනිල් චන්ද්‍රසිරි අඹහැර.552101146V13/8 ,දෙවන පටුමග , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව .1290.00
02/15432008-12-01තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ පද්මා කුමාරි .618260453Vනිල නිවස, ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය විද්‍යාලය, ඉබ්බාගමුව.8941.67
02/15442008-12-02දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුධර්මා කුමාරි දිසානායක.668440533Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.6753.33
02/15452008-12-07සේනානායක අමරසිංහ මොහොට්ටි අප්පුහාමිලාගේ දොන් තරංග සේනානායක.872160086V‘මිස්සක’පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.4243.33
02/15462008-12-07දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දිමන්තිකා විජේරත්න .කෝන්මඩ, පඹුලුව , ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15472008-12-11ලංසකාර හේරත් මුදියන්සේලාගේ යසෝ මැණිකේ.685921634Vඇඹැහැරගොඩ ,දේවමිත්ත මාවත , ඉබ්බාගමුව.667.83
02/15482008-12-14බඩල් ගෙදර අබේසිරි.770952760Xපිටපාර , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15492008-12-16රත්නෙත්‍ර පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ ලීලාවතී .638272946Vඅමුනපිටිය, මිල්ලමඩවත්ත, ඉබ්බාගමුව.3600.50
02/15502008-12-27ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.670311147Vදංගොල්ල, අටල්ල ,ඉබ්බාගමුව .214.83
02/15512008-12-28අම්බලන්ගොඩ ලියනගේ නදිකා දමයන්ති.817261469Vපාසල ඉදිරිපිට, වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15522009-01-02ගෙදර වත්තගේ නිලුම්දිලා සදමාලී ගෙදර වත්ත.856380874Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7297.58
02/15532009-01-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ දුලීකා සදමාලි රත්නායක.885972543Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.8930.00
02/15542009-02-25වික්‍රම ආරච්චි අප්පුහාමිලාගේ ශිරෝමා ප්‍රියදර්ශනී වික්‍රම ආරච්චි.846351175Vතලහින්න,පන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15552009-02-25රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා හිමාලි රාජපක්ෂ.816303931Vතලහින්න,පන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3864.83
02/15562009-02-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ රෝහන චමින්ද හේරත්.732111414Vහැවන්පොල ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.3864.83
02/15572009-03-04සිංහල විරුදු පනික්කියලාගේ කමනී නිශාන්ති .846443720Vබතලගොඩ වැව පාර , වෑකන්ද යාය ,ඉබ්බාගමුව.12560.83
02/15582009-03-11සිංහල පලිහක්කාරගේ විමලා සාන්ති.607253803Vපෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.11427.17
02/15592009-03-11සිරිසේනගේ සුසිර ගුණරත්න.840174379Vපෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.3814.83
02/15602009-04-06කොම්පඤ්ඤගේ ගයනී චන්ද්‍රානි පෙරේරා.625133025Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.214.83
02/15612009-05-22සිංහල පේඩි ගෙදර තිලකසිරි.661154152Vඅමුනපිට්ය ,පන්නල ඇල පාර ,බතලගොඩ ,ඉබ්බාගමුව.3842.17
02/15622009-06-01චන්දනී අමරසේකර ඒකනායක.697033580Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15632009-06-02තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ නිලක්ෂා ප්‍රිය චින්තනී කුමාරිහාමි සියඹලන්ගමුව.775231807Vප්‍රියන්කර , දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15642009-06-02රාජපක්ෂ පතිරනගේ දම්මික ප්‍රසාද් විපුල් අමරසේන.751882386V‘පියන්කර ’ දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15652009-06-03කච්චකඩුගේ ශ්‍යාමා ලක්ෂ්මී ප්‍රනාන්දු.636681695V21/12, බස්නැවතුම්පල පිටුපස, ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15662009-06-16සමරසිංහ පතිරනගේ චන්ද්‍රිකා ප්‍රියදර්ශනී පතිරන.876572567Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.6208.83
02/15672009-07-15නාගොඩ විතානලාගේ නන්දසේන.612422931Vගල්කන්ද, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15682009-07-25ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ චම්පා කුමාරි ඒකනායක.706471820Vප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා, ටැංගොලන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.11275.00
02/15692009-08-08ආබරණ දේවයලාගේ කුසුම් හේමලතා කරුණාරත්න687862503Vකපුහේන, දමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.2209.33
02/15702009-08-26ධර්මකීර්තිගේ එරන්තිකා සුදර්ශනී සිල්වා .858390389Vනො 76 ,5 පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.1185.92
02/15712009-08-26තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ රංජිත් කුමාර.800711274Vවෙලේගෙදර වත්ත , ගල්කැටිගම ,ඉබ්බාගමුව.10033.33
02/15722009-08-30වැලිපිටියේ රාජකරුණා සේනානායක මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ සාගරිකා චන්ද්‍රානි බංඩාර .727052828Vනො76, වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.8325.50
02/15732009-08-30සුනිල් බණ්ඩාරගේ චන්දන සමන් කුමාර ප්‍රේමදාස.831621915Vදමුණුගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15742009-09-06වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ අමිත් නාලින්ද දිසානායක .880962299Vඅංක 319, හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.2358.33
02/15752009-09-06වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ ඉන්දික ප්‍රසාද් දිසානායක .840700569Vඅංක 319, හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.4029.67
02/15772009-09-07වනසිංහ වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ වෙදගෙදර දිලානි ප්‍රියංකා දිසානායක .856142094Vවෙලේගෙදර වත්ත , ගල්කැට්ගම, ඉබ්බාගමුව.1254.17
02/15782009-09-07කමරාජ ආරච්චිලාගේ අනුලාවතී.627680996Vයකල්ල , ඉබ්බාගමුව.2826.17
02/15792009-09-09උඩුගම්පලගේ රන්දි නදීශා ආසිරි.775163615Xඅටල්ල , ඉබ්බාගමුව.11744.83
02/15802009-09-09රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජීවනී ධම්මිකා කුමාරි සෙනෙවිරත්න.767212330Vතිලක්, අටල්ල , ඉබ්බාගමුව.11234.17
02/15812009-09-14වීරසේකර මුදියාන්සේලාගේ ජයන්ත විශ්වජිත් කුමාර අමරසිංහ.613030042X142, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15822009-09-15බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ සුසන්ත බංඩාර.780662050Vපන්නල , පහලගම ,ඉබ්බාගමුව.3086.67
02/15832009-09-27බස්නායක මුදියන්සේලාගේ පත්මිනී බස්නායක.567170268Vඅයේෂා වත්ත , පළමු පටුමග , යකල්ල ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15842009-09-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න.19670570239121/12 බස්නැවතුම්පල පිටුපස ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15852009-09-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රලතා මැණිකේ .658081756Vගල්කඩුව වත්ත , ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15862009-09-30බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අතුල රුක්මන් බාලසූරිය.761302876Vපිල්ලෑවේ ගෙදර, පන්නල , ඉබ්බාගමුව .16135.33
02/15872009-10-05කොරෙන්චිගේ පියංගනී රත්න කාන්ති.766020631Vකලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව .200.67
02/15882009-10-06බමුණුසිංහ ආරච්චිලාගේ දයානි හේමලතා .858141702Vමහගම, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15892009-10-07තලංගම දිසානායක අප්පුහාමිලාගේ අසංග දිසානායක.862412583Vසරත්පාය, බක්මීගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.7770.87
02/15902009-10-07විදානගේ ප්‍රියන්ත කැලුම් ජයවීර .770231540Vවි.ප්‍ර.හා.සං.ආයතනය බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව.4255.92
02/15912009-10-14අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ චින්තක ඉසුරුමත් අධිකාරි.842883318Vහිදමඩ ,ඉබ්බාගමුව.12500.00
02/15922009-10-28පැල්ලන්දෙනියලාගේ ගාමිනි සමන් කුමාර.682382597Vකලගස්වැව පාන්ගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.10138.50
02/15932009-11-09වැහැර මොහොට්ටාලාගේ ටිකිරි මැනිකේ .727334335Vහිදමඩ ,ඉබ්බාගමුව.1774.50
02/15942009-11-12කරුනාකලගේ රොහිනි ශ්‍රි විජය මාලා මහානාම.618013103Vදෙවිතිලිණ, කඳුලවපාර ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15952009-11-25හංගිලි ගෙදර පත්මලතා.665284085Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2071.33
02/15962009-11-26මෝදරගේ මේනකා නිශාන්ති සිල්වා.727291245Vනො .255/1, ආරාමය පාර, ඉස්වැටිය වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3963.67
02/15972009-11-26කටපොඩි කංකානම්ගේ අනෝමා කරුනාතිලක.596752195Vපැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/15982009-11-26අලව්වේ රාළලාගේ ගාමිණි වීරසුරිය.195734400846පැලකුඹුර ,ඉබ්බාගමුව.1869.00
02/15992009-11-27ලොකු ආරච්චිලාගේ සසික චමින්ද කුමාර.801020372Vපන්සල් හන්දිය, පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.6420.33
02/16002009-11-29බස්තියන් ගමගේ සුනේත්‍රා ප්‍රියදර්ශනි.785753852V1පටු මග , වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.10675.00
02/16012009-11-30පොල්ගම්පලගේ සමන්ත බංඩාර.712980672Vනො.76, 5 වන පටුමග , වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02 /16022009-12-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ගුනරත් බංඩාර දිසානායක.580770487Vවාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය, ඉබ්බාගමුව.9108.33
02/16032009-12-29අලුත් ගෙදර කරුණාදාස.680154554Vවී පර්යේෂන හා සං ආයතනය, බතලගොඩ, යකල්ලවත්ත, ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16042010-01-01සපති සාපති සා දිසාපති ශ්‍රි නාරායන මහා බ්‍රාහ්මන මුදියන්සේලාගේ කල්‍යානි.675250081Vසමන් ලී බඩු , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.600.67
02/16052010-01-07මහන්තේ ආරච්චිගේ නිශාන්ත සේනක.753140131Vපලවැනි පටුමග , වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16062010-01-10චතුරිකා සංජීවනි මාරසිංහ.828022997Vවත්තේ ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.17583.33
02/16072010-01-12මීපාගලගේ අනෝමා චාන්දනි .857510470V85/2,පන්නල , මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16082010-01-30මුතුගල පේඩිගේ උෂානි කාංචනා මුතුගල .835782395Vපන්සල් පාර, ගලයාය ,ඉබ්බාගමුව.12508.83
02/16092010-02-05රන්කොත්ගෙ ඉනෝෂා සරෝජ් කුමාරි ගුණවර්ධන.847691077Vනො . 266, වත්තේ ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7301.33
02/16102010-02-07සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ කරුණාවති මැනිකේ.806202835Vඉස්වැටිය වත්ත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1944.83
02/16112010-02-08පොල් ගම්පලගේ අරුණි ප්‍රියංගිකා විමලරත්න.857920660Vපස්වන පටුමග,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16122010-02-21හපුවා දේවයලාගේ කුසුමා රාජපක්ෂ.768402167V263/1, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.12788.83
02/16132010-02-21රන්කොත් වෙල්ලිගේ සුමින්ද වික්‍රමසිංහ.732842195V263/1, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.7580.67
02/16142010-02-22රණවීරලාගේ ආශා ප්‍රසන්ති කුමාරි877180719Vපන්නල ,ඉබ්බාගමුව.3593.83
02/16152010-02-25අමරසිරි මුණසිංහ ගේ අශෝක කරුනාරත්න.650982630Vකපුහේන දමුණුගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16162010-03-05විජේතුංග පටබැදිගේ බන්දුල සෙනරත් විජේතුංග ද සිල්වා.621742841Vඅංක 77,ලක්මදුෂාන් නිවස,වෙන්දේසිවත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.2209.33
02/16172010-03-21ඉලංගසිංහ කලු කුමාර හේරත් බංඩාර මුදියන්සේලාගේ නන්දතිලක.723111439Vනො. 34, පැලකුඹුර එස්ටේට්, ඉබ්බාගමුව.6538.00
02/16182010-03-25දොර කුඹුරේ සිරිරතන හිමි.910993674Vශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16192010-04-01මී පාගලගේ සමීර ගයාශාන්.872480188V85/2, පන්නල, මුදුනපිට,ඉබ්බාගමුව.200.67
02/16202010-05-03බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අමිල සම්පත් .කොස්ගහපිටිය,ඉබ්බාගමුව.2196.33
02/16212010-05-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රලතා රත්නායක.675563780Vරබර් වත්ත,උඩපාර,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3297.83
02/16222010-05-26අබේවික්‍රම පතිරණගේ සුරංගිකා ලක්මාලි.818660030V6 වන පටුමග , වලව්වත්ත ,පෝරම්මුල්ල,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16232010-05-30බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ දිනේද්‍ර සමන් කුමාර .882661873Vමුදුන්පිට ,පන්නල, ඉබ්බාගමුව.7883.83
02/16242010-05-31විජේසිංහ දේවගේ කමල් රත්නසිරි.වලස්කන්ද වත්ත,වැව පාර,ඉබ්බාගමුව.4529.17
02/16252010-06-12රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී රත්නායක .665930416Vගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16262010-06-12කුමාර පේලි ආරච්චිගේ ලයනල් සෝමචන්ද්‍ර.622401835Vගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.2754.33
02/16272010-02-01මනන්තලාගේ රත්නසිරි .670592022Vරබර් වත්ත, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16282010-07-05උංගාවෙල් දුරේලාගේ ඉනෝකා නිල්මිණි.767481420Vතුන්වෙනි පටුමග,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව5738.33
02/16292010-07-06මැද්දේ දෙණියේ ගෙදර චතුරාණි උදයාංගනි.815783255Vවේවැල්වලයාය,පන්නල, ඉබ්බාගමුව.7870.83
02/16302010-07-08බමුණු පතිරණලාගේ රේණුකා ප්‍රියදර්ශනී.847822651Vපන්නල,ගංගොඩ, ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16312010-07-08වලලියද්දේ ගෙදර නුවන් සමීර තෙන්නකෝන්.900364350Vගම්මැදපාර ,ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16322010-07-27බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ ජයතිලක .690903890Vපන්නල,පහලගම, ඉබ්බාගමුව.2254.67
02/16332010-08-02ලියනගෙදර දුෂාන්ත විරාජිත ලියනගෙදර.891342381Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව,කුරුණෑගල .187.67
02/16342010-08-02කෝණාර මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත ධම්මික.ගලයාය පන්නල, ඉබ්බාගමුව.10033.33
02/16352010-08-07හේරත් මුදියාන්සේලාගේ ක්‍රිශාන්ත හේරත් .810593059V92/2,ගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.7895.83
02/16362010-08-27කැටවල දේවයලාගේ සුසන්ත සුමිත් කුමාර.891641680Vහිදමඩයාය,ඉබ්බාගමුව.6172.83
02/16372010-08-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිමලරත්න.800523133Vකුකුරු මහන,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව .187.67
02/16382010-08-29ගාර්ලි හේවා කංකාන්මගේ නිරෝෂනී සඳමාලි .878640683Vකුකුරු මහන,දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16392010-08-29දේවේන්ද්‍ර මුලාචාරිලාගේ ආරියලතා .665221032Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.13317.17
02/16402010-08-29උන්ඩිය රාලලාගේ උදුලාවතී මැණිකේ .805691549Vඉහලගම, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.1435.83
02/16412010-08-30ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ නීරෝෂන්ති ප්‍රදීපා කුමාරි ජයසිංහ.798472720Vපංසල පාර, ගලයාය, පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.13420.83
02/16422010-09-01වික්‍රම සිංහ ආරච්චිලාගේ චානක සංජීව කරුණාරත්න .800682509Vජයම්පති ස්ටෝර්ස් ,ගල්කැට්ගම ඉබ්බාගමුව.2587.67
02/16432010-09-02බෙහෙත්ගෙයි මහවෙදගේ දිලානි ගුණසිංහ .736101440Vභික්ෂුනී ආරාම මාවත , උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.587.67
02/16442010-09-06හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ රෝහිනී කාන්ති .වෙලේ ගෙදර, උඩවෙල ඉබ්බාගමුව.3594.33
02/16452010-09-06අබේවර්ධන ගම්ලද්දලාගේ දිල්හිණි සමන්මලී අබේරත්න.622163985Vඅලුත් ගෙදර, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.2200.00
02/16462010-09-06මොහමඩ් ෆයිසල් සහදුන් ෂාරුක් .780941189Vකොස්ලන්ද, පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.8445.83
02/16472010-09-09මීවැවේ ගුරුන්නැහැලාගේ ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී සංජීවනී .277, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.3096.33
02/16482010-09-20බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ තිලකරත්න බංඩාර.පන්නල , පහලගම, ඉබ්බාගමුව.3837.67
02/16492010-09-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ උපේක්ෂා සමරකෝන් .856174867Vඅටල්ල ,ඉබ්බාගමුව.9232.83
02/16502010-10-09මීදෙනි ගෙදර කරුනාවතී .745711561Vපහලවත්ත , දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3534.33
02/16512010-11-04බන්නක මුදියන්සේලාගේ ලලිත් කුමාර .770685583Vඇලවහැරනිවස, තලහින්න ,ඉබ්බාගමුව.10246.33
02/16522010-11-07මඩප්පු මුදියන්සේලාගේ රෝහිනී සමන්තිකා කුමාරි.687680758Vදේවවරම, යකල්ල ඉ/ගමුව.187.67
02/16532010-11-07මානික්ක රාජා නීරන්ජනා ජිවන්ති.846870784Vනො.156 පැලකුඹුර වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.4595.83
02/16542010-11-07එච්.ඒ සුසීමා හෙට්ටි ආරච්චි.788192045Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16552010-11-07ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ වාසනා කුමාරි ඒකනායක.815921801Vනො.81 , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16562010-11-12මුත්තයියා පිල්ලේ වල්ලිනායකී .567932931X156,පැලකුඹුර වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16572010-11-10ඉහල නුවර පක්ෂගේ චමිලා ප්‍රදීපාංගනී පුෂ්පලතා ජයතිලක .765502764V155,පැලකුඹුර එස්ටේට්,ඉබ්බාගමුව.7921.33
02/16582010-11-10හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගුනරත්න බංඩාර.593042235Vපන්නල,කුරුපිටිය,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16592010-11-26රණසිංහ ආරච්චිලාගේ පියසීලි රණසිංහ.805233877Vකළගස්වැව,ඉබ්බාගමුව.3422.83
02/16602010-11-27ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ තිලානි සෙව්වන්දි ඒකනායක.857900367Vනො:96,වලව්වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.8296.33
02/16612010-11-28ශ්‍රී නාරායන ගම්ලත්ගේ ක්‍රිෂාන් මලින්ද ගුණවර්ධන.913593154Vනො:299, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.18796.33
02/16622010-11-28ශ්‍රී නාරායන ගම්ලත්ගේ රොෂාන් නලින්ද ගුණවර්ධන.891624557Vනො:299, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16632010-11-28මානවත්තේ ගෙදර උදය කුමාර චන්ද්‍රසිරි.771721435Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16642010-11-28තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දීපිකා සුදර්ශනී.806050377Vගල්කළුගම,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16652010-11-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිලංකා නිරෝෂනී රත්නායක.897914565Vපලීපාන මාවත,වඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16662010-11-30සිරිවර්ධන මුදියන්සේලාගේ නිලූකා කුමාරි සිරිවර්ධන.758382362Vඋඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.2551.67
02/16672010-11-30ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ මල්කාන්ති කුමාරි ජයවර්ධන.787191088Vදෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16682010-12-07බන්නැක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී.678224626Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව.2538.50
02/16692010-12-07හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ රම්‍යා ජයලතා මැණිකේ.නො:144,පැලකුඹුර වත්ත ,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.1816.83
02/16702010-12-07යාපා මුදියන්සේලාගේ මධුසංක සමන් බංඩාරනායක.902900462V567/2, අටල්ල ,ඉබ්බාගමුව.8531.83
02/16712010-12-10කුඩා හිද්දනලාගේ ඥාණවතී .757730316Vඅළුත් ගෙදර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.3194.33
02/16722010-12-16සුද්දනා බලිතියන්ලාගේ ධර්මලතා ශ්‍රියා කාන්ති.656611545Vපෝරමුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.8700.00
02/16732010-12-23රාජකරුණා මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී.685801671Vඅළුත්ගෙදර, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.16495.83
02/16742010-12-26ගරුමුණිආරච්චීලාගේ චන්ද්‍රසිරි.592232014V199, කඳුලවපාර ,ඉබ්බාගමුව.5592.17
02/16752010-12-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ වසන්ත කුමාර .ගල්කඩුව වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.7508.83
02/16762010-12-27ආරියප්පෙරුම රාමනායකලාගේ දොන් සේනක රත්නකුමාර ධර්මසිරි.642821741Vමාපාටේ්‍රඩර්ස්, කඳුලවපාර,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16772010-12-29මුතුතන්ත්‍රිගේ අසන්ත නුවන් චාමර.810751550Vනෙත්මිණි ,හංගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16782010-12-30උඩවත්ත ආරච්චිලාගේ විජේරත්න.681780513Vකෝන්මඩ, පබුලුව ,ඉබ්බාගමුව.15557.67
02/16792011-01-02වැව්තැන්නේ ගෙදර ගමරාලලාගේ දීපිකා නිශාන්ති.707451335Vමිදෙල්ල වත්ත,,පැලකුඹුර,ඉබ්බාගමුව.587.67
02/16802011-01-02අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ මංගලිකා උදයංගනී .896634046Vකොස්ගහපිට්ය ,ඉබ්බාගමුව.3837.67
02/16812011-01-09බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අසේල සම්පත් .931353039Vකොස්ගහපිට්ය ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16822011-01-09අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත බංඩාර.810583053Vකොස්ගහපිට්ය ,ඉබ්බාගමුව.2058.33
02/16832011-01-11මොහමඩ් නයීම් සිත්ති.828162519Vකොස්ලන්ද,යකල්ල ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16842011-01-11කැටවල දේවයලාගේ අසංක සුමිත් කුමාර833633651Vහිඳමඩ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16852011-01-12නිළමේ රාලලාගේ මධුෂාන් තිලක්ෂණ.891122829Vපාලගමගේ බාරේ,පංසල පාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව .2946.33
02/16862011-01-18ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ අහිංසක ඇම්- ශ්‍රී- වීර.793020805Vකොස්ගහපිට්ය පාර,පන්නල,ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/16872011-01-20ලපයා වෙදාලාගේ සුනේත්‍රා දමයන්ති .පෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.2907.67
02/16882011-01-25බුලත්සිංහලලාගේ චමින්ද කුමාර.791061865Vපබුළුව,පන්නල,ඉබ්බාගමුව.7370.83
02/16892011-01-27මාරසිංහ ආරච්චිලාගේ චන්ද්‍රිකා ප්‍රියදර්ශනී.736693470Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.5030.00
02/16902011-01-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ කාංචන කල්‍යාණ හේරත් .800573769Vපහලගම ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.1816.83
02/16912011-01-28විජේතුංග ආරච්චිගේ දොන් ලක්මාල් දිලීප.861753603Vපහලගම ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.16271.33
02/16922011-01-31අලවත්තේගම හේනේ ගෙදර ලලිත් චන්දන කුමාර.871241767Vහිඳමඩ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16932011-01-31ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සිතාරා ශ්‍රිමනි ඒකනායක.පන්නල , ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16942011-03-18කාරිය වසම් පතිරන්නැහැලාගේ කුමුදු කාරියවසම්.815121686Vගල්කැට්ගම ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/16952011-03-18සමරසිංහ පතිරනගේ අනුෂා ප්‍රියදර්ශනී ගුණරත්න .838070639Vනො . 309, පෝරම්මුල්ල ,ඉබ්බාගමුව.5738.00
02/16962011-03-18රූපසිංහ රම්‍යලතා පොඩිමැණිකේ .828550454Vකුකුරු මහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2058.83
02/16972011-03-18ශ්‍රී වීර බමුනු පතිරැන්නැහැලාගේ සුනිල් ශාන්ත .730342969Vකොස්ගහපිටිය පාර, පන්නල ,ඉබ්බාගමුව.587.67
02/16982011-03-18ගනේගොඩ පතිරන්නැහැලාගේ සොමියන් නන්දාවතී .635823747Vඅමුණපිටිය, බතලගොඩ ඇලපාර,ඉබ්බාගමුව.3303.83
02/16992011-03-18හෙනරත් ආරච්චිලාගේ නදීශා මිහිරානි ලමා හේවා738033183Vනො 129, කඳුලවපාර,ඉබ්බාගමුව.794.33
02/17002011-03-23විජේරත්න මුදියන්සේලාගේ අජිත් ප්‍රියන්ත.822111807Vබතලගොඩ වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/17012011-03-26ඇතුගල් පේඩිගේ මිලිනා මාග්‍රටි .625292590V118/2, ශ්‍රියානි ,උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.187.67
02/17022011-03-27උඩවත්තේ ගම්ලද්දලාගේ ප්‍රියන්තී දේවිකා675483183Vඅලුත් මාවත ,ඉබ්බාගමුව.1931.83
02/17032011-03-27සේනානායක මුදියන්සේලාගේ ධම්මික සම්පත් සේනානායක.ගල්කඩුවේගෙදර, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.5988.00
02/17042011-03-28ලියනගේ ශ්‍රියා කාන්ති .725772289V6/86, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.10074.67
02/17052011-04-29විජේසූරිය මුදලිගේ චන්දන පුෂ්ප කුමාර විජේසූරිය.700572455Vශ්‍රියා වාස, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.187.67
02/17062011-03-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නන්දනී කුමාරි සෙනෙවිරත්න.817673562Vතිලක්, අටල්ල , ඉබ්බාගමුව.20020.00
02/17072011-04-28කැකුල් කොටුවගේ දොන් මැක්ෂිමන් ලලිත් ජානක.671344111Vගල්කන්ද, උඩවෙල ඉබ්බාගමුව.2058.33
02/17082011-04-28ජයසූරිය පටබැදිගේ නිල්මිනී ප්‍රියංගිකා .697743537Vෂෙහාන් කොමියුනිකේෂන්, යකල්ල , ඉබ්බාගමුව.3737.67
02/17092011-04-28අලුත්ගේ අනෝමා වික්‍රමසිංහ .855990768Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.537.67
02/17102011-06-02ලුණුගම ගෙදර ප්‍රමුදුනී කෞශ්‍රීකා දිසානායක .876861380V’නෙත්මිණි’,හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17112011-06-28සිංහල විරිඳු පනික්කයලාගේ නිල්මිණි දමයන්ති .735271628Vපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17122011-06-28දියෙස් ගමගේලාගේ මංජුල පුෂ්ප කුමාර .771594336Vපෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.8340.33
02/17132011-06-28බාලසූරිය මුදියම්සේලාගේ සුගත් බංඩාර බාලසූරිය .852183632Vවේවැල්යාය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17142011-06-28ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ දිපා ශ්‍යාමලී පතිරන.756362143Vමුදුනපිට, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.1521.00
02/17152011-06-28සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී .647870511Vදෙවටගාල , පන්නල , ඉබ්බාගමුව.3804.17
02/17162011-06-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රිෂානි චාන්දිකා රත්නායක.826813490Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව ,ඉබ්බාගමුව.3795.00
02/17172011-06-28පනන්ගමු රාලලාගේ අසංක සුධීර.811363120Vගෙදරවෙල , තල්ගොඩපිටිය, ඉබ්බාගමුව.5375.00
02/17182011-06-28වැලිවේරිය ලියනගේ දිනේෂ් රංසිරි ලියනගේ .810960515Vගල්කැටිගම, වෙලේ ගෙදර වත්ත ,ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17192011-06-28අමරසිංහ කලු ආරච්චිලාගේ අනූෂා දිල්රුක්ෂි ජයකොඩි.877261905Vවෙලේ ගෙදර වත්ත ,ගල්කැටිගම ඉබ්බාගමුව.3674.67
02/17202011-06-28වැලිවේරිය ලියනගේ සුමිකා පෙරේරා .638153165Vනො 71,අයේෂා වත්ත , යකල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17212011-06-28තේනුවර දංගොල්ලගේ ප්‍රියන්ත ජයසේකර .751090137Vනුග සෙවන, අටල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17222011-06-28සකල ආරච්චිගේ ප්‍රියංකා පුෂ්ප කුමාරි.737332764Vවෑකන්ද යාය, බතලගොඩ වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3378.50
02/17232011-06-19යාපා මුදියන්සේලාගේ රෝහණ කුමාර බංඩාර.892073678Vඅටල්ල , ඉබ්බාගමුව.2183.33
02/17242011-06-28මඩවලගේ සුනේත්‍රා පුෂ්ප කුමාරි.767502532Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.12913.33
02/17252011-06-28අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ සමන් තිලකරත්න බංඩා.711542817Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17262011-07-01ඉඹුලාන ලියනගේ ප්‍රියංකා කුමුදුනී .856340120Vකොස්ගහපිටිය පාර, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17272011-07-01ජුවානා බදුගේ නිලංකා ලක්මාලි .866450056Vදම්පිටිය වත්ත , තෝරයාය.174.67
02/17282011-07-01ජයවර්දන දිසානායක රනුෂ්ක.840651754V413/2 ,6 කනුව, බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17292011-07-05තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ රොෂාන් අසේල තෙන්නකෝන් .861250741Vවෙලේ ගෙදර වත්ත ,ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17302011-07-05දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අරුණ ශාන්ත.750293964Vවඩුපොල , ඉබ්බාගමුව174.67
02/17312011-07-06මතියෙස් නීටා ඩැනී ජසින්තා ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ.636362719Vඉබ්බාගමුව.2045.33
02/17322011-07-11අනුෂ්ක විද්‍යාන්ත වේරගොඩ.800373930Vනො:101, කන්දවත්ත පාර, කඳුලව, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17332011-07-11රාජපක්ෂ දේවයලාගේ අනූෂා සඳමාලී රාජපක්ෂ.885393691Vනො:101, කන්දවත්ත පාර , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1808.41
02/17342011-07-25අබ්දුල් හමීඩ් සිත්ති සාලිහා.786191548Vගෙදර වෙල , තල්ගොඩපිටිය, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17352011-07-26බමුණු බ්‍රහ්මන මුදියන්සේලාගේ සුජිත් පුෂ්ප කුමාර.840772187Vමුදුනපිට, පන්නල ඉබ්බාගමුව.14345.83
02/17362011-08-02වලකුඹුරේ ගෙදර තුෂාර නලින් තිලකරත්න.842053412Vපන්නල , මුදුන්පිට, ඉබ්බාගමුව .174.67
02/17372011-08-06බන්නැක මුදියන්සේලාගේ ගයාන් නිරෝෂණ දිසානායක .860141612V‘මයුර’, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17382011-08-08ලොකු ආරච්චිගේ සංජීවනී සාරිකා ලොකු ආරච්චි.776874728Vපන්සල් හංදිය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.5031.67
02/17392011-08-08වලව්දුරගේ සෝමාවතී .495152073Vපන්සල් හංදිය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17402011-09-01පැල්ලන්දෙනියලාගේ නිලන්ත කුමාර.783571277Vනො:129, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව174.67
02/17412011-09-01ලියනදුරේ රේණුකා නිරෝෂනී ද සිල්වා.815035747Vනො:129, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17422011-09-01සිංහල විරිඳු පනික්කියලාගේ සුමිත් චන්ද්‍රසිරි.811204382Vවෑකන්ද යාය, බතලගොඩ වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17432011-09-01සිංහල විරිඳු පනික්කියලාගේ සරත් චන්ද්‍රසිරි.792664164Vවෑකන්ද යාය, බතලගොඩ වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.2814.67
02/17442011-09-04ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ අතුල ඇම් ශ්‍රී වීර.812921673Vකොස්ගහපිටිය පාර, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17452011-09-05විජේතුංග පටබැදිගේ ශානික මධුශංක ද සිල්වා.922413967Vනො 77,‘ලක් මධුෂානී’ නිවස, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17462011-09-15කලු ආරච්චිලාගේ රංජනී .746213859Vමිදෙල්ල වත්ත ,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.8145.33
02/17472011-09-26මින්දික ප්‍රසාද් සූරිය ආරච්චි.831291222Vවලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17482011-09-27බුලත්සිංහලගේ සුනිල් බංඩාර බුලත්සිංහල.880274112Vගලයාය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.4304.67
02/17492011-09-27වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ පැටි්‍රක් ප්‍රසන්න කුමාර.690531976Vඅංක :155, පැලකුඹුර එස්ටේට්, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17502011-09-28අරන්පත් මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂි එරන්ජා කුමාරි අරන්පත්.875960105Vනො:256, මුරුතව, ඉබ්බාගමුව.2045.33
02/17512011-10-02වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ ලලිත් වසන්ත හේරත් .840620387Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.13150.00
02/17522011-10-03මොහමඩ් සරිප්ඩීන් මොහමඩ් සාකීර් .851083154Vඅමුණුපිටිය, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17532011-10-06වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ ශාන්ති පුෂ්ප කුමාරි.795863400V638/4, 6 වන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.2045.33
02/17542011-10-10කහටපිටි රාලලාගේ ධම්මිකා තෙන්නකෝන්.718163889Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17552011-10-24කේ-ඩී- උදාර එරික් මැක්ෂිමන්.902090207Vගල්කන්ද, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17562011-10-25බාලසූරිය අප්පුහාමිලාගේ විනෝකා හිරන්ති බාලසූරිය.815991036Vයකල්ල වත්ත , 6 කනුව, බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.524.67
02/17572011-10-25හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසාද් ධම්මික බංඩාර හේරත්.833153749Vයකල්ල , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17582011-10-25බාලසූරිය අප්පුහාමිලාගේ තනූජා ලක්මාලී බාලසූරිය.846350411Vයකල්ල වත්ත , 6 කනුව, බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17592011-10-25සුනේත්‍රා මල්ලිකා රත්නායක.798662821Vනො 913/4, ඩි්‍රම් පැරඩයිස් ,කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17602011-10-26බුලත්සිංහලලාගේ ප්‍රියංකා රත්නසීලි.736202220Vපන්නල , පබුලුව, ඉබ්බාගමුව.1843.83
02/17612011-10-28හේවා විරුදුගේ ජීවමාලි විමලචන්ද්‍ර.717284437Vනො:51, වලස්කන්ද වත්ත , ඉබ්බාගමුව.2183.33
02/17622011-11-01විතාන ආරච්චිගේ නිලංක සංජීව අබේරත්න.840963772Vපනාගමුව, කිරිඳිගල්ල , ඉබ්බාගමුව.3841.67
02/17632011-11-01අකුණා පනික්කියලාගේ සුරංගනී.727082000Vකපුහේන, දමුණුගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17642011-11-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශිරාණි දේවිකා රත්නායක.747471495Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3824.67
02/17652011-11-01මකුලානේ ගෙදර ශිරෝමි චන්ද්‍රලතා.778234548V328, පෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව.5730.25
02/17662011-11-03බන්නක මුදියන්සේලාගේ රෝහිත උපුල් කුමාර බන්නක.840951359Vමකුල්ගොල්ල වත්ත , තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17672011-11-06ජයසිංහ මුදියන්සේලාගේ දනවතී.707233206Vපන්සල පාර, පන්නල , ගලයාල , ඉබ්බාගමුව.13254.67
02/17682011-11-23අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ රේණුකා නිල්මිණී.745282717V69/1 ,පහල වත්ත , දේහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2183.33
02/17692011-11-29බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ චමිල් සුජාන් අබේරත්න.801702449Vසදමාලි, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17702011-12-01හේරත් මුදියන්සේලාගේ වසන්ති කුමාරි හේරත්.868304545Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.4418.83
02/17712011-12-01වර්ණකුලසූරිය බුසාව බදුගේ කාමන් ක්‍රිශාන්ති.656412593Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.5321.67
02/17722011-12-01තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ නදීකා ප්‍රියදර්ශිනි සෙනවිරත්න.827890758Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව.13718.33
02/17732011-12-01නිලංකා මධුවන්ති පීරිස්.795811370Vනො 16 ,වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17742011-12-01හේරත් මුදියන්සේලාගේ චමිලා කුමාරි.816332486Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17752011-12-09මැණිකාගේ නිලන්ති කුමාරි.806213152Vරත්මල්ගම, පාන්ගොල්ල පාර , ඉබ්බාගමුව.15433.33
02/17762011-12-09මුත්තයියා කන්දසාමි ශිවමනී.705321990Xකෝන්මඩවත්ත ,ඉබ්බාගමුව.3334.67
02/17772011-12-13දොරනෑගොඩ මුදියන්සේලාගේ ජයවීර.621873466Vගලයාය, පන්සල් පාර, ඉබ්බාගමුව.2520.67
02/17782011-12-16වීරසේකර බමුණු මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේම කුමාර වීරසේකර.932781310Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17792011-12-18තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ අමිල ඉරෝෂන් තෙන්නකෝන්.931113160Vගමමැද පාර, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.12534.67
02/17802011-12-18තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ චමිල නිරෝෂන් තෙන්නකෝන්.931113151Vගමමැද පාර, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.3139.67
02/17812011-12-26වලව්දූරගේ නිමල් ජයලත් සිසිර කුමාර.812501747Vපන්සල් හන්දිය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.6078.40
02/17822011-12-30කනිවිලගේ නිරාෂා සදරුවනි .918043977Vපන්සල් පාර, ගලයාය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.7732.83
02/17832012-01-01පබුලුව ආරච්චිලාගේ අනුර තිලංග ද සිල්වා .812062964Vනො :46, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17842012-01-05හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී .605980570Vඋදයසිරි, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.2869.67
02/17852012-01-17ඩබ්-එම්- පී-ජී- සුගන්ධිකා මල්කාන්ති වනසිංහ.875032445Vඅයේෂා වත්ත , යකල්ල , ඉබ්බාගමුව.4420.83
02/17862012-02-01බන්නක මුදියන්සේලාගේ නාලිකා ප්‍රියන්ති බන්නක.ගලයාය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.4323.33
02/17872012-02-02රතුවඩුගේ වජිරා කුමාරි සෝමරත්න.698071516Vකේ-එම්-එස්- බංඩාර මාවත , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.17523.33
02/17882012-02-05දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නයනා සංජීවනී දිසානායක.847221089Vසුසන්ත ලී මෝල , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.4123.33
02/17892012-02-09අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ජීවන රුවන් කුමාර අධිකාරි.810154870Vවී මෝලේ කඩේ, මුදුනපිට, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17902012-02-09ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ තරංගා නදීෂානි ජයසේකර.835552616Vවී මෝලේ කඩේ මුදුනපිට, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17912012-02-14පුංචි නයිදෙලාගෙ ප්‍රේමලතා.657133043Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/17922012-02-19බස්නායක මුදියන්සේලාගේ සුගත් අනුර බස්නායක.720910462Vනො:223, පහලගම, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.21568.33
02/17932012-02-27අන්දර කොස්තන්ලාගේ පුෂ්පා ශිරානි පෙරේරා.846942815Vබතලගොඩ වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.13093.83
02/17942012-03-01හොරතල් පේඩිදුරයලාගේ අනූෂා ප්‍රියදර්ෂනී ගමගේ.836274660Vනෝනාගෙ වත්ත , හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.2045.33
02/17952012-03-02ලියනගෙදර උපුල් ක්‍රිශාන්ත ලියනගෙදර.871863890Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව, කුරුණැගල.174.67
02/17962012-03-04ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සමන් කුමාර රත්නායක.930891770Vගල්කඩුව වත්ත , ඉබ්බාගමුව.8055.83
02/17972012-03-05අන්දරමඩ දේවයලාගේ සලිඳු.666836758Vමුදුනපිට, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.813.33
02/17982012-03-06ජයකොඩි ආරච්චිගේ ඉන්ද්‍රානී ජයකොඩි.687581709Vඉන්ද්‍රමාලී පෙර පාසල , මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.614.67
02/17992012-03-08ජයවර්ධන මුදියන්සේලාගේ නිමාලී ප්‍රියංගිකා ජයවර්ධන.885794038Vනො: 59, නිසල් පියස, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.3273.33
02/18002012-03-08චන්ද්‍රසේන සුමනදාසලාගේ විසාකා ප්‍රියදර්ශනී චන්ද්‍රසේන.776024597Vනෝනාගෙ වත්ත , හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.1906.83
02/18012012-03-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ නදීකා සංජීවනී බාලසූරිය.817100570Vපන්නල , ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.5521.83
02/18022012-03-29පොල්ලරාවේ මුදියන්සේලාගේ රාජනායක.722711971Vපබුලුව, ඉබ්බාගමුව.8050.00
02/18032012-04-02සේනානායක මුදියන්සේලා තුෂාරි ප්‍රියංගිකා සේනානායක.856113191Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.174.67
02/18042012-04-05රංපටි දේවයලාගේ ලීලාවතී.546500071Vමුදුනපිට, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.818.33
02/18052012-04-07රාජපක්ෂගේ රංජනී ප්‍රේමතිලක.858291135Vනුවන් ලී මෝල , ගල්කන්ද, උඩවෙල .818.33
02/18062012-04-27දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාවතී.557382720Vනො:23, විදුහල් මාවත , ඉබ්බාගමුව.174.67
02/18072012-05-09කරුණානායක මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා කුමාරිහාමි.196054600666කම්බිකොටුව, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.758.33
02/18082012-05-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුගත් කුමාර හේරත් .900174420Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1907.83
02/18092012-05-20කනම්පිටිය ආරච්චිලාගේ රත්නසීලි.726253382Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.4408.33
02/18102012-05-27තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර මැණිකේ708074110Vපන්නල , ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.3375.00
02/18112012-05-27මැදවෙල ලේකමලාගේ ශ්‍රියානි මංගලිකා.735391534Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව.2033.33
02/18122012-05-30ලංකාපුරගේ දිනූ වින්ධ්‍යා.798411713Vවින්ධ්‍යා කොස්ලන්ද වත්ත , පන්නල , ඉබ්බාගමුව.642.67
02/18132012-05-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්දිම ප්‍රසාද් හේරත්.790691237Vනො:350/75 ,කොස්ලන්ද වත්ත , පන්නල , ඉබ්බාගමුව.22052.67
02/18142012-05-31මොහොතා යකදුරයලාගේ දමයන්ති කීර්තිරත්න.847322357Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.4261.00
02/18152012-06-01ගරුමුනි ආරච්චිලලාගේ අනූෂා චාන්දනී .737961729Vබස්නැවතුම්පල පිටුපස, කඩේ වත්ත , අංක 3 ,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18162012-06-01හංගිලි ගෙදර දිස්නා නාමලී චන්ද්‍රරත්න.865280718Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව .4063.33
02/18172012-06-05තාප්පු ආරච්චිලාගේ චාන්දනී කුමාරි.795434283Vඅක්කර පහ, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.4212.67
02/18182012-06-05මිරිස්සෙ ගලප්පත්ති සමන්ති විනෝදනී .745015212Vපන්නල , ඉබ්බාගමුව.7345.83
02/18192012-06-07ජයසිංහ ආරච්චිලලායි රම්‍යලතා.616365363Vවත්තේ ගෙදර, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.5008.33
02/18202012-06-11ජයසිංහ ආරච්චිලගේ අශෝකා කුසුමලතා ජයසිංහ මැණිකේ.708372196Vසෙත්සිරි සෙවන, යකල්ල වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.12769.33
02/18212012-06-11ගංගොඩ ගෙදර තිස් කුමාර ජයසිංහ.660260382Vසෙත්සිරි සෙවන, යකල්ල වත්ත , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව.16969.33
02/18222012-06-12ලියනගෙදර මනෝජ් නිශාන්ත රණවීර.912090949Vඋඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18232012-06-14හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ප්‍රේමසිරි ප්‍රනාන්දු.751972113V638/4, 6, වන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18242012-06-15තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුර තෙන්නකෝන් බංඩාර.851780297Vඅසේල පාය, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18252012-06-20ලියන රාලලාගේ වසන්ත.733580615Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.2802.67
02/18262012-06-24අගම්පොඩි දොන් වෙලින්ටන් කිංස්ලි සේනාතිලක.782403702Vපන්නල , මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව162.67
02/18272012-07-02බස්නායක මුදියන්සේලාගේ දිනුකා සමන්ති බස්නායක.818084862Vවේවැල්වල යාය, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.1950.83
02/18282012-07-13රණසිංහ ආරච්චිලාගේ චන්ද්‍රාවතී.576051212Vනො:23 ,විදුහල මාවත , ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18292012-07-20රත්කැන් ගෙදර සුජානි දිල්රුක්ෂි ඒකනායක.836264959Vකෝන්ගහ හේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18302012-07-24ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී මැණිකේ.706240330Vජයමාලි සෙවන,රබර්වත්ත,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18312012-07-29අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් කුමාර ජයසිංහ.881154609Vපහල වත්ත , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.12625.00
02/18322012-08-02හපුවිට රාලලාගේ දමිත බංඩාර.791592054V02 පටුමග, වලස්කන්ද වත්ත, වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව.3522.67
02/18332012-08-02හොරවල විතානගේ අනුර පුෂ්ප කුමාර.790954181Vනො 242 ගල්කන්ද, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18342012-08-02හොරවල විතානගේ අයේෂා දුලංජලී ගුණවර්ධන.875961136Vනො 242/2, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.5012.67
02/18352012-08-12රණසිංහ ආරච්චිලාගේ රමණි රණසිංහ.715414503Vඅටල්ල , ඉබ්බාගමුව.1906.83
02/18362012-08-24වනසිංහ ආරච්චිගේ දොන් නදීෂා ප්‍රියංගනී ගුණතිලක.886810776Vවලස්කන්ද වත්ත , ඉබ්බාගමුව.3612.67
02/18372012-08-29සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ පත්මිණි කුලතුංග.697453078Vඅමුණේපිටිය, බතලගොඩ,ඉබ්බාගමුව.4063.33
02/18382012-08-30තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ නිරංජලා සරෝජනී තෙන්නකෝන්.796842652Vපලීපාන මාවත , වඩුපොල , ඉබ්බාගමුව.10556.83
02/18392012-09-02රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සජිත් බංඩාර රත්නායක.892020868Vගාලේ ගෙදර,උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1875.83
02/18402012-09-26බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සිරිමාවතී මැණිකේ.196083900405595/1,කහටගහමුල කඩේ,වැව පාර,දෙහෙල්ගමුව,ඉ/මුව.12647.92
02/18412012-09-26රත්නායක මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ නිශානි ක්‍ෂණිකා කුමාරි රත්නායක.647561381Vනො 142, උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව.1950.83
02/18422012-09-26බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ සමන් කුමාර ජයසුන්දර.මහගම, පන්නල , ඉබ්බාගමුව.20113.33
02/18432012-09-27අරන්පත් මුදියන්සේලාගේ මාලක මිහිර බංඩාර.901110743Vමුරුතව, ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18442012-10-01ඇතුගල්ගේ නිරෝෂා කල්‍යානී සුනීතා සෙනවිරත්න.865463057Vබෝගහකුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.10601.00
02/18452012-10-01මුදල්වල ආරච්චිලාගේ නයනා ලක්මාලී.865432283Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.5250.83
02/18462012-10-16සුබ්‍රමනියම් පුෂ්පලතා සුබ්‍රමනියම්.857274644V91/04 ,රබර් වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.13346.67
02/18472012-10-24සීතා භද්‍රාවතී මැණිකේ.705804621Vපංසල පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.4063.33
02/18482012-10-26රාජමුණි දේවයලාගේ ෂාමලී කරුණාරත්න.865500912Vරබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18492012-10-31මීපාගලගේ අසේල මධුශංඛ.920810012V85/2, පන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.14785.58
02/18501991-05-31තිත්තගල්ල ගමගේ අනූෂා.915190162Vනො. 54,කදුබඩ රබර් වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18512012-11-10මල්ලව ආරච්චිගේ විසාලා දනංජනී මල්ලව ආරච්චි.875083333V’‘රත්න මහල් ”, ටැංගෝලන්ද වත්ත, පාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18522012-11-14මොරගහ කුඹුරේ ගෙදර මල්ලිකා.598550930V266, වත්තේ ගෙදර, උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.4445.83
02/18532012-11-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ සූරසේන.851682970Vහිඳමඩයාය,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18542012-11-30දේවමුණි මාලනී557221077Vජයසිරි, කලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18552012-11-30ගරුමුණි අනිල් හේමන්ත කුමාර ජයසිංහ.196518303493’‘ජයසිරි” කලගස්වැව,ඉබ්බාගමුව.4625.17
02/18562012-11-30රණසිංහ ආරච්චිගේ මාලනී රණසිංහ.697763201V191/1, උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18572012-11-30රණතුංග ජයසේකර කෝරාලලාගේ අශෝකා නිරෝෂනි කුමාරි.758571653V“ එවර්ග්‍රීන් කේටර්ස් ”, උඩවෙල ,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18582012-12-02හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ සුජීවා මල්කාන්ති හේරත්.815844544Vනො 27,වරාවල,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව.7606.83
02/18592012-12-06අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ මංජු නලින් අබේසිංහ.791822793Vයෙමෝටා ටයර් හවුස්,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18602012-12-23තිත්තගල්ල ගමගේ රුවන් රංජිත්.812751824Vකදුබඩ ,රබර්වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18612012-12-30හුංගම්පොල රාලලාගේ කල්‍යාණි රත්නවීර.607541167Xඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.4020.83
02/18622013-01-02හිටි බණ්ඩාරලාගේ ප්‍රමිතා ප්‍රමේශ්වරී කුමාරි හිටිබංඩාර.777652338V217 ,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18632013-01-02කපු මුදියන්සේලාගේ ඉනෝකා ගුණතිලක.728633530Xනො177,රජ සිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.1906.83
02/18642013-01-31බමුණුරත්න මුදියන්සේලාගේ ඉෂාන් හර්ෂ ප්‍රදීප් කුමාර.69/1,පහලවත්ත,දෙහෙල්ගමුව.12562.67
02/18652013-01-31දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්තා කුමාරි දිසානායක.727010807Vඅනුක්කන,පෙරියකඩු නැලව.758.33
02/18662013-01-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හිමාලි රත්නායක.795411410Vදෙහිගස්වත්ත,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.758.33
02/18672013-01-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්දන පුෂ්ප කුමාර හේරත්.713212261Vජා පිටිය ගෙදර වත්ත,වීර මාවත,දෙහෙල්ගමුව,813.33
02/18682013-01-31නිලූකා ලක්මිණි ගමගේ.806241539Vනො.54/3,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1875.83
02/18692013-01-31බඩල් මුහන්දිරම්ලාගේ අනෝමා ප්‍රියදර්ශනී ගුණවර්ධන.807431099Vපලීපාන මාවත,වඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.763.33
02/18702013-01-31යාපා මුදියන්සේලාගේ උපාලි බංඩාර යාපා.662290173Vදේවමිත්ත මාවත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18712013-01-31හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුසන්තා ධර්මරත්න.570552848Vදෙහිගස්වත්ත,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18722013-01-31නාරසිංහ විජේන්ද්‍ර ගම්ලද්දලාගේ ගාමිණි නාරසිංහ.701783727V336/3,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18732013-02-06ලියනගේ ගනේෂිකා නදීෂානි ලියනගේ.868524138Vනො.292,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.1791.83
02/18742013-02-10ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ චමින්ද කෝසල හේරත්.831972076Vඅටල්ල,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18752013-02-15මනසිංහ ආරච්චිලලාගේ අසේල ප්‍රියංකර මනසිංහ.920310060Vඅටල්ල,ඉබ්බාගමුව.8126.83
02/18762013-02-22සිංහල පේඩිදුරයලාගේ අෂාන් සමීර දයානන්ද.853043060Vදඹුල්ල පාර, දම්පිටිය වත්ත,තෝරයාය,කුරුණෑගල,162.67
02/18772013-02-22අතාවුද මුදියන්සේලාගේ සංජීව ප්‍රසාද් රත්නායක.861921883Vරත්න සෙවන,තලහින්න,ඉබ්බාගමුව.22410.00
02/18782013-02-22හිටිහාමිලාගේ සරත් නිව්ටන්.582212864Vරබර්වත්ත උඩපාර,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18792013-02-22මාකවිටගේ අශෝකා නිර්මලී පෙරේරා.676342974Vබදුවත්ත,ගල්කැටිගම,ඉබ්බාගමුව.6781.83
02/18802013-02-22රණවීර රාලලාගේ නිලුෂිකා ශ්‍රීමාලි.916093020Vගල්කැටිගම, බදුවත්ත, ඉබ්බාගමුව.7006.83
02/18812013-02-22ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ අරුණ ශාන්ති කුමාරි ඒකනායක.845793948V’‘පියකරු“ කඳුබඩ,රබර්වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.5125.83
02/18822013-03-08අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ චන්දි්‍රකා අධිකාරි667081491Vනො.143,ග්‍රීන්වැලිවත්ත, බක්මීගොල්ල.6555.58
02/18832013-03-12ටී.එම්. දුලාන් චතුරංග තෙන්නකෝන්.831302372Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.13155.83
02/18842013-03-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ අනුෂ්කා ප්‍රියන්ගනී ජයතිලක.805620587Vදෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.1906.83
02/18852013-03-23දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අබේරත්න බංඩාර.642322990Vබංඩාර වත්ත,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18862013-03-29දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අනූෂා නිල්මිණි කුමාරි දිසානායක.785682572Vනො.105,වාගොල්ල වත්ත,ගොකරැල්ල.17344.33
02/18872013-03-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ හේරත් වසන්ත.680261393Vමුදුනපිට, පන්නල,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18882013-03-29කංකානමගේ උදය තරංග අල්විස්.781252379Vනො.166,වාගොල්ල වත්ත,ඉපලව ඉබ්බාගමුව.5156.83
02/18892013-03-29සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.686063402Vමුදුනපිට,පන්නල,ඉබ්බාගමුව.813.33
02/18902013-03-29නාරසිංහ විජේන්ද්‍ර ගම්ලද්දලාගේ ශාන්ත නන්දසිරි.752212562Vශාන්ත ජුවලර්ස්,දඹුල්ල පාර,ඉබ්බාගමුව.1906.83
02/18912013-04-03හේවා ගමගේ තිරුනි ලක්නිමා.857893131Vගල්කන්ද වත්ත,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.3802.67
02/18922013-04-22ලියන ගෙදර නිශාන්ති ලියන ගෙදර.887162735V291/2,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.4698.50
02/18932013-04-24හස්තිමුණි ආරච්චිලාගේ අනුර ප්‍රසන්න ගුණරත්න.801172512Vකදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.162.67
02/18942013-04-27දිසාපති ලේකම්ලාගේ චම්පිකා කුමුදිනි ප්‍රේරා.706512837V176,රජසිරිල,ඉබ්බාගමුව.18094.33
02/18952013-04-27රත්නායක මුදියන්සේගේ චමිල ප්‍රියන්ත රත්නායක.843370934Vඉහල පේද්දව,මහමූකලංයාය.162.67
02/18962013-04-27සුනිල් බංඩාරගේ සූසීමා දමයන්ති පියසේන.896411470Vවඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.5916.83
02/18972013-05-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විලේකා මධුවන්ති රත්නායක.937512813Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1645.83
02/18982013-05-29අලුත්ගෙදර ගංගාතිලක හේරත්.785143019Vබෝගහකුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.1895.83
02/18992013-05-29මුතුනායක දුරයලාගේ නීල් සිසිර කුමාර.693270448Vගොඩගම, හැවන, ගොකරැල්ල.551.67
02/19002013-05-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තලගහ ගෙදර ධම්මික සුරංග විජේතුංග.860480492Vනො. 3/28, බේලියකන්ද, ගලේවෙල.758.33
02/19012013-05-29මහරඹ තන්ත්‍රිගේ ඉනෝකා දමයන්ති.825600043V129, වාගොල්ලවත්ත, ගොකරැල්ල.5251.67
02/19022013-05-30ජයකොඩි ආරච්චිගේ අයේෂා ලක්මිණි ධර්මසිරි.867513716Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19032013-06-02ඉලේපෙරුම ආරච්චිලාගේ අරුණි ප්‍රියදර්ශනි.875721216Vනො. 2/16, වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.2502.50
02/19042013-06-03මොහොට්ටි ආරච්චිලාගේ අජන්ත.711973281Vහිඳමඩ, ගල්කැටිගම, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19052013-06-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ හංසනී මධුවන්ති හේරත්.947520369Vනො.299, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19062013-06-04ලියන ආරච්චිගේ චම්පා යමුනා කුමුදිනි.687923308Vනො.8/48, අලුත්මාවත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.14520.83
02/19072013-06-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජිත් ප්‍රේමලාල් සරත් රත්නායක.712700181Vනො.135, ග්‍රින්වැලි වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19082013-06-06තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුලාවති පොඩිමැණිකේ.717402545Vනො.135, ග්‍රින්වැලි වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19092013-06-06කුනඅප්පන් අරුන් කුමාර්.781770051Vනො.125/3, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19102013-06-14සජිතා ධනංජලි ලියන ආරච්චි.896541323V595/1, කහටගහමුල කඩේ, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3395.83
02/19112013-06-14සමුද්‍රානි උබේසේකර.685563266V124, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19122013-06-14දනන්සුරියගේ ගාමිණි සමරජිව.690560780V12 ඒ, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.16125.00
02/19132013-06-26තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ සිතා කුමාරි.748492488Vගංගොඩ, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.2551.67
02/19142013-06-26බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ රන්ජිත් ලක්ස්මන් බාලසුරිය.721153673Vගංගොඩ, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.22833.33
02/19152013-06-26මල්ලව ආරච්චිගේ සසන්ති කුමාරි.826502614Vනො.128, වාගොල්ල වත්ත, ඉපලව, ගොකරැල්ල.3271.67
02/19162013-06-26හත්කොටුව ගමගේ තක්‍ෂිලා දමයන්ති කුමාරි.737191699Vකුඹල්අංග පාර, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19172013-06-26කුඹල්දිවෙල හේවායලාගේ චානක සම්පත් හේවගේ.821280958Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19182013-06-26නිලමේ රාලලාගේ ඒකනායක ජයලත්.640472251Vඅලුත් මාවත, ඉබ්බාගමුව.6708.33
02/19192013-06-28සිත්ති ඉසෙයිදා හනාන්.637002287Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.8627.50
02/19202013-07-02දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සේනානි දිසානායක.806620971Vපහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19212013-07-04බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ ජයලත් බාලසුරිය.841110145Vමී ගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19222013-07-12විතානගේ චන්ද්‍රා ප්‍රේමලතා.725373660Vගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19232013-07-15ලියන ආරච්චිලාගේ නදීරා රෝෂිණි.776404314Vපංසල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.6500.00
02/19242013-07-15ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ විජය කුමාර.760672149Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19252013-07-17අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ රේණුකා ප්‍රියදර්ශනි අමරසිංහ.718342112Vකොස්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2151.67
02/19262013-07-18වික්‍රම ආරච්චිගේ දිලිනි මධුෂානිකා.927850850Vලක්සෙවන, බොලගම, ඉබ්බාගමුව.7145.83
02/19272013-07-19වාසල රාජකරුණා හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිමේෂා චාමලි වාසල.935851491Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.3551.67
02/19282013-07-28විජේසුන්දර බ්‍රාහ්මණ රාලලාගේ තිලිණි සඳමාලි.927791099Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3801.67
02/19292013-07-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සිතා කුමාරි දිසානායක.638283654Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.1895.83
02/19302013-07-30නෙ`ඵම්දෙනි දේවගේ කමල් චන්ද්‍රරත්න.852203439Vනෙත්මිණි, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19312013-07-30ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සමන් බංඩාර ජයසුන්දර.783403544Vකුඩා වැව, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19322013-07-30රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ චන්දිමා කුමාරි.826620269Vවලස්කන්ද වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19332013-07-31නාගර මුදියන්සේලාගේ නාලනි පුෂ්පලතා කුමාරි.698432780V’‘සදමාලි”, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.20000.00
02/19342013-08-04බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ වසන්ත බාලසුරිය.812991647Vබෝගහ කුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.5851.67
02/19352013-08-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර මැණිකා.595023351V10/3, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19362013-08-06යාපා මුදියන්සේලාගේ පොඩිමැණිකේ.625193176Vඉහලගම, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.1895.83
02/19372013-08-06අමරසිරි මුණසිංහගේ අශෝක කරුණාරත්න.කපුහේන, දමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.3031.67
02/19382013-08-07අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී.637992490Vවැවපාර, කුඹල්ලංග, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19392013-08-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ තිමේන්‍ද්‍ර ලක්ෂාන් විජේරත්න.942820496Vපන්නල, ගංගොඩ, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19402013-08-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ චතුර ලක්මාල් විජේරත්න.912780961Vගංගොඩ, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.551.67
02/19412013-08-11ශ්‍රී විර බමුණු පතිරණලාගේ අයේෂා මධුමාලි වීරසිංහ.946690961Vපන්නල, මුදුනුපිට, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19422013-08-11ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ නිමේෂා සඳමාලි වීරසිංහ.915692761Vපන්නල, මුදුනුපිට, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19432013-08-13මොරදන ආරච්චිලාගේ තුෂාරිකා දසනායක.765632110V6 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19442013-08-13නිළමේ රාළලාගේ සමනලී සෞභාග්‍යා සුලක්‍ෂි ජයලත්.937043961Vඅ`ඵත් මාවත, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19452013-08-13මල්දෙනියගේ ධම්මිකා පෙරේරා.745913130Vඅ`ඵත් මාවත, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19462013-08-13අලවත්තේ අප්සරා රුවන්ති අලවත්ත.897220539Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.20000.00
02/19472013-08-18එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ රෝහිණි මල්කාන්ති කුමාරි.746972601Vනො.07, ඩී්‍රමි පැරඩයිස් වත්ත, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2900.00
02/19482013-08-19නිලමේ රාලලාගේ චින්තා කුමාරි.807283243Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3166.67
02/19492013-08-19නිලමේ රාළලාගේ ඉරෝෂනී කුමාරි.828640437Vබංඩාර වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව. (වැව ඉස්මත්ත)1645.83
02/19502013-08-19රාජගුරු පණ්ඩිත ආරච්චිලාගේ ප්‍රදීප් අසංක රාජගුරු.823004931Vබංඩාර වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව. (වැව ඉස්මත්ත)3271.67
02/19512013-08-27බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ අජන්තා බාලසුරිය.707622490Vමී ගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.4395.83
02/19522013-08-28පත්මසිරි හෙට්ටි ආරච්චි.642351060Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19532013-08-28මාකඩවර ගෙදර රුසාන්තනි චමිලා ලක්‍ෂ්මි තිලකරත්න.858090672Vපන්නල, මුදුනුපිට, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19542013-08-28දො`ඵවලෑ ගෙදර මධුරංග බුද්ධික සමරතුංග.893263969V150/25, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3520.83
02/19552013-08-28මායා බංඩාරලාගේ මනීෂ අඹහැර.841033566Vනො. 13/8, 2 වෙන පටුමග, වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.20000.00
02/19562013-08-27විතානගේ ජානක ජීවවර්ණ විතානගේ.871992720Vපංසල පාර, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.9000.00
02/19572013-10-01රාජපක්ෂ ආරච්චිගේ චන්දිමා තුෂාරි.795732586Vපිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.4987.50
02/19582013-10.01සිංහාසන පට්ටලේ පටබැදි නයිදේලාගේ තිලිණි දීප්තිකා.897562715Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19592013-10-01වික්‍රම ආරච්චිලාගේ චන්‍ද්‍රිකා මිල්ටන්.785400704Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.1895.83
02/19602013-10-01අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ මාලතී ජිනාලි අධිකාරි.925340936Vනො.54, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.7520.83
02/19612013-10-01හේවා වරාවිටගේ ඔස්කා කුමාරි ගුනවර්ධන.757821923V’‘පැලස්”, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.14208.33
02/19622013-10-01හේවා විතාරනගේ ග්‍රේස් හෙලින්ඩා ගුනවර්ධන.737312720V’‘පැලස්”, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19632013-10-01බමුණු බ්‍රාහ්මණ මුදියන්සේලාගේ අමිත් පුෂ්පකුමාර.880964038Vඅංක 119, මුදුණ පිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.14958.33
02/19642013.10.01රණසිංහ ආරච්චිගේ චතුරි ප්‍රියංගිකා දිල්රුක්‍ෂි.865233175Vවෙන්දේසි වත්ත, හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.1645.83
02/19652013-10-03ගල්ගානා මෛත්‍රිලාගේ චන්ද්‍රාවතී.696104336Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19662013-10-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රීමාලි ප්‍රියදර්ශනි කුමාරි.845401357V’‘අටුගෙදර”, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.1625.00
02/19672013-10-03මුලාචාරි ගම්ලද්දලාගේ ශානිකා සංජීවනි විජේසිරි.956953030Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19682013-10-13අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ ෂමිලා සිරිවර්ධන.868572620Vබෝගොඩ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.6655.83
02/19692013-10-12පරගහංගේ හංගිඩි ගෙදර ඉනෝකා නිශාන්ති.816932556Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19702013-10-15දණ්ඩසිංහ මුලාචාරි නයිදෙලාගේ රූපාවතී.668203388Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1780.83
02/19712013-10-15පරගහංගේ හංගිඩි ගෙදර සුනිතා.746433387Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2347.50
02/19722013-11-28ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රියානි ජයසුරිය.896601814Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.1780.83
02/19732013-12-02සමරසිංහ පතිරණගේ නුවන් චානක පතිරණ.851110445Vනො.325, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.10500.00
02/19742013-12-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මංගලිකා කුමාරි.කුකුරු මහණ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.12801.67
02/19752013-12-08බන්නැක් ගෙදර සන්දියා කුමාරි බස්නායක.826002557Vකුකුරු මහණ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.15020.83
02/19762013-12-10දවුන්ඩගේ චන්ද්‍රාවතී.657644080Vනො.95, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.2347.50
02/19772013-12-10නිශ්ශංක මුදියන්සේලාගේ දිපිකා නිශ්ශංක මැණිකේ.756653091Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.8280.83
02/19782013-12-29වෙදාලෑ ගෙදර පේමදාස.733080833Vයකල්ල පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19792013.12.29තැන්නේ ගෙදර නිලුකා කුමාරි ප්‍රියදර්ශනි.826243023Vයකල්ල පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.1780.83
02/19802013-12-31එච්.එම්. නිශාන්ති කුමාරි.885623611Vගල්කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19812014-01-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත රත්නායක.791841844V39/1, ඉහලගම, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19822014-01-13බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ සුමිත් අමරනායක.792370055Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.5867.50
02/19832014-01-14වික්‍රම ආරච්චිලාගේ උපේක්ෂා සමන්මලී වික්‍රමආරච්චි.867470859Vනො.24, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.13655.83
02/19842014-01-27මානික්ක රාජාගේ මනෝජ් මධුශාන්.860732211Vකනේරු වත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.9033.33
02/19852014-02-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ තරංග සංජීව හේරත්.810230657Vඉහලගම, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19862014-02-05හේවා ජයසිංහගේ පත්ම කුමාර.620063746Vබටපොල ඇන්ටනා, පන්සල් පාර, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19872014-02-10දුම්බර ගෙදර සුමනාවතී.557092471Vනො.327/3, දුම්බර නිවස, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/19882014-02-11සේනානායක මුදියන්සේලාගේ පුෂ්පලතා මැණිකේ.785710517Vජා පිටිය ගෙදර වත්ත, වීර මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/19892014-02-12ලොකු පෝතා ගමගේ ඉරේෂා නිමන්ති.නැඹිලි වත්ත ඉදිරිපිට, පංසල් පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3801.67
02/19902014-02-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි හේරත්.675340927Vපංසල් පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19912014-02-13පැල්ලන්දෙනියලාගේ සුධම්මා.717373138Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.4008.33
02/19922014-02-17අච්චිලන්දේ ආරච්චිල්ලාගේ නිල්මිණි කුමාරි .816551226Vකුකුරු මහණ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3231.67
02/19932014-02-18බමුණු බ්‍රාහ්මණ මුදියන්සේලාගේ පද්මා කුලතුංග.716792404V’‘නිමල් සෙවණ”, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/19942014-02-20දො`ඵවලෑ ගෙදර බේබි නෝනා.668522181Vපංසල් පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19952014-02-20රාජපක්‍ෂ දුරයලාගේ අමරාවතී.546453626Vනො.36, වැවපාර, වලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/19962014-02-20පතිරාජ ආරච්චිලාගේ ජිනේන්ද්‍ර දිල්රුක් විජේරත්න.741602300Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19972014-03-02අතාවුද මුදියන්සේලාගේ හර්ෂන ප්‍රදීප් රත්නායක.රත්න සෙවන, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.19021.67
02/19982014-03-06අතාවුද මුදියන්සේලාගේ චරිත කසුන් රත්නායක.903214350Vකුරිකොටුව, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/19992014-03-06පිටවෙලයලාගේ හර්ෂා ප්‍රියදර්ශනී පිටවෙල.796523930Vහිදමඩයාය, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/20002014-03-07හේවා පේඩිගේ චලිත ශාන්ත එදිරිසිංහ.830160914Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20012014-03-11කරුණානායක පතිරණලාගේ ලතා ඉන්ද්‍රානි.636793280Vපංසල් පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/20022014-03-14සුබසිංහ ආරච්චිලාගේ විකුම් සුබසිංහ.822254829Vඅංක 115, පැලකුඹුර, වෙන්දේසි වත්ත, මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.2347.50
02/20032014-03-19දිසානායක මුදියන්ස්ලාගේ දිනන්ති නිලුකා868562315Vපබුලුව, ඉබ්බාගමුව.1820.83
02/20042014-03-28ජයසිංහපුරගේ සුනීතා කුමාරි ජයසිංහ.775521341Vනො.171, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව.10261.67
02/20052014-03-28හොවා ගමගේ දිලානි උදයන්ති.රත්න සෙවන, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/20062014-03-28යාපා මුදියන්සේලාගේ සෝමාවතී.608273344Vරත්න සෙවන, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.10260.00
02/20072014-03-20ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ චන්දිමා ශිරානි .877053393Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.151.67
02/20082014-03-30රත්නායක ආරච්චිලාගේ තිලානි හේමමාලි.බතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව.5905.83
02/20092014-03-30ගනේගොඩ පතිරන්නැහැලාගේ නිශානි අයිරංගනී.827543055Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.20920.83
02/20102014-04-11අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ කාංචනා සඳමාලි අබේසිංහ.817901166V73/1, දේවමිත්ත මාවත, ඉබ්බාගමුව.2151.67
02/20112014-04-02දසනායක මුදියන්සේලාගේ නාලනි කුමාරි දසනායක.745591108Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.758.33
02/20122014-04-25කුඹල්දිවෙල හේවායලාගේ ඉරේෂා උදයංගනි කුමාරි ජයසිංහ.857850408Vනො.39, 4 වනි පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.8760.00
02/20132014-05-05ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ රොහන් නිශාන්ත පතිරන.722852826Vමුදුනපිට,පන්නල,ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20142014-05-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියා කුමාරි.825564217Vඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20152014-05-12බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ නිලන්ති පුෂ්ප කුමාරි.856224465Vගල්කඩුවේ ගෙදර,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.2581.67
02/20162014-05-12හෙවා පෙලිගේ දිනානි ප්‍රිසන්ති එදිරිසිංහ.796682647Vඋඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.3831.67
02/20172014-05-13හිග්ගොඩ ගමගේ පුබුදු රුවන් කුමාර.781310433Vකදුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20182014-05-18මල්ලව ආරච්චිගේ චන්ද්‍රාවතී.585704938Vපබ`එව,ඉබ්බාගමුව.3291.67
02/20192014-05-18රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණා නාලනී රාජපක්‍ෂ.667031362Vකොස්ගහපිටිය,ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20202014-05-28අලවත්තගේ ටයිටස්.593604055Vකඳුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20212014-05-28ගෝවින්නගේ අශෝකා පුෂ්පකාන්ති.677201355Vකඳුලව පාර,ඉබ්බාගමුව.2511.67
02/20222014-06-01මහතෙල්ගේ සුමින්ද ප්‍රභාත් ජයසූරිය.930901687Vපබුලුව.ඉබ්බාගමුව.7183.33
02/20232014-06-01ටිකිරාගේ විමලාවතී.675985065Vබතලගොඩ වැව පාර,වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.3501.67
02/20242014-06-01හේරත් මුදියන්සේලාගේ තිලකා කුමාරිහාමි හේරත්.508421133Vතිලක,අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20252014-06-02සේගු අබ්බාස් සිත්ති අයිනූල් හබීබා.605384455Vයකල්ල පාර,කොස්ලන්ද,ඉබ්බාගමුව.1770.83
02/20262014-06-03අබේවික්‍රම පතිරැන්නැහැලාගේ සශිකා දිල්හානි.835654788Vපැලකුඹුර. ඉබ්බාගමුව.1062.50
02/20272014-06-04ලියන ආරච්චිගේ සංජීව සෝමරත්න.751853262Vගොකරැල්ලේ ගෙදර,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.13261.67
02/20282014-06-04බස්තියන් ගමගේ චන්‍ද්‍රතිලක ද සිල්වා.782043323V129, වාගොල්ලවත්ත, ඉපලව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20292014-06-06සැමැහැර පේඩිගේ සෙනෙහෙලතා.588593304Vඅලුත් මාවත,උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20302014-06-16ඒකනායක අමරසේකර මහසෙන්.684450769Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20312014-06-16අදිකාරි මුදියන්සේලාගේ කාන්ති ජයරත්න.195781910018උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20322014-06-16ලියනගෙදර සංජය නුවන් ජයවර්ධන.941851851Vපිටපාර ,උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20332014-06-26ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සුසන්ත කෝසල හේරත්.851643109Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.2541.67
02/20342014-06-26කන්දේමුල්ල ගමරාලලාගේ නිදර්ශා චාමලී සමන්ති.796083603Vජැස්මින්,පබු`එව, ඉබ්බාගමුව.658.33
02/20352014-07-03දසනායක මුදලිගේ දනුෂ්ක මදුසංක දසනායක.871541566Vසල්සෙවන,වඩුපොල,ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20362014-07-05තලවත්තලාගේ ප්‍රේමා රංජනී.698144645Vජයසිරි, කලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20372014-07-14වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ චන්දන රත්නසිරි.තිලක,අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.5291.67
02/20382014-08-01වයි.එම්.ජයතිලක.571159040Vමිදෙල්ල වත්ත,පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.541.67
02/20392014-08-01පතිරාජ වඩුගේ සිරිමාවතී.598490830Vපාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20402014-08-01ගමලත්ගේ රම්‍යලතා.675580189Vදෙවටගාල,පන්නල,ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20412014-08-01රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්ත පතිරණ.581332912Vඉහලගම,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20422014-08-03මහ පතිරැන්නැහැලාගේ ජානක සම්පත් කුලරත්න.බෝගහමුල නිවස,අටල්ල,ඉබ්බාගමුව.7545.83
02/20432014-08-05දෙහිවත්තගේ සුපුන් මදුරංග ප්‍රනාන්දු.900881479Vනිව් මහින්ද ස්ටෝර්ස් ,නො.92 ඒ, දඹුල්ලපාර, ඉබ්බාගමුව.15041.67
02/20442014-08-07පිටියේ ගෙදර ශ්‍යාමලී ප්‍රියංගිකා කුමාරි පිටියේ ගෙදර.875772333V518,උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1458.33
02/20452014-08-12සුභසිංහ ආරච්චිලාගේ රේණුකා සුභසිංහ.746822529Vනො.115,කන්ද වත්ත මාවත,පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20462014-08-12සුභසිංහ ආරච්චිලාගේ කුමුදුනී සුභසිංහ.865073976Vනො.95, කන්දවත්ත මාවත, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20472014-08-12සුභසිංහ ආරච්චිලාගේ ගාමිණි.720754037Vපැලකුඹුර ස්ටෝර්ස් බාරේ, මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20482014-08-20සමරතුංග රන්දුනු අප්පුහාමිලාගේ ස්වර්ණා හේමචන්ද්‍ර.716022617Vපල්ලියගුරු බාරේ, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.21541.67
02/20492014-08-20හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි හේරත් මැණිකේ.798370316V25/3, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.8750.00
02/20502014-08-25හේරත් මුදියන්සේලාගේ තිලිණි අනුපමා හේරත්.දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.12751.67
02/20512014-08-29ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ ප්‍රශාන්ති රේණුකා ජයසුරිය.937970706Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.3541.67
02/20522014-08-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්දන අසේල රත්නායක.197828902916නාගොල්ල,පෙ/නැලව,ඉබ්බාගමුව3791.67
02/20532014-09-01හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ නාලක ධර්මප්‍රිය රත්නායක.692692996Vනිල්කැලුම්, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.7083.33
02/20542014-09-25ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ උදේනි කුමාරි ඒකනායක.845732442Vනො. 16, පබ`ඵව, ඉබ්බාගමුව.558.33
02/20552014-09-01සමරප්පුලිගේ කමල් චින්තාමනි සමරවීර.575222277Vකොස්ලන්ද වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20562014-09-05ජයකොඩි ආරච්චිගේ හෂාන් ශාලිත මධුසංඛ.960470214V582/1, පංසල පාර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20572014-09-06ආර්.ජී. බේබි.536633430Vහතරවන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20582014-09-07විජේපාල මොහොට්ටාලලාගේ චන්‍ද්‍රකාන්ති.725770081Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.13166.67
02/20592014-09-09රණසිංහ ආරච්චිලාගේ අරුණ එරංගන රණසිංහ.873541431Vකුරුපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/20602014-09-09ජයසුරිය මුදියන්සේලාගේ නිසංසලා ජයසුරිය.198356300404ජයමාලි, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20612014-09-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.598060746Vබණ්ඩාර වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20622014-09-26අමරසුරිය මුදියන්සේලාගේ චූලනන්දනී කුමාරි.805514825Vකොබ්බෑවැහැර, මහමූකලන්යාය, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20632014-09-26ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ නිල්මිණි ජයකොඩි.838591116Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.12521.67
02/20642014-09-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ රොෂාන් විජේසුරිය.882701620Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.5501.67
02/20652014-09-26තුවන් කුමලා චිත්‍රලතා ඔසන්.595491037Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.1521.67
02/20662014-09-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ හිරාන් විජේසුරිය.851432094Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.12791.67
02/20672014-09-26හොදමුණි දුලානි නිසංසලා කුමාරි.865721048Vනො. 20, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.3021.67
02/20682014-10-03නාගොඩගමගේ රූපා ඉන්දුමතී.777262734Vසාලින්ද පුර, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව.658.33
02/20692014-10-06සුද්දනාද පනික්කියලාගේ ආශා ඉරෝෂනී.927020351Vගොපල්ලව, ගොකරැල්ල.141.67
02/20702014-10-06පටබැඳි හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉෂාරා සඳමාලි හේරත්.955200870V“සඳමාලි”, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.7501.67
02/20712014-10-16ගනේගොඩ පතිරන්නැහැලාගේ සුනිතා අයිරංගනී.778000750Vපබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.7751.67
02/20722014-10-21උඩකොළව කෝරාලලාගේ ජාලිය බංඩාර උඩකොලව.891733356Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20732014-10-23දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා කුමාරි දිසානායක.667543223Vඋඩවෙල, පහලගම, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20742014-10-31රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සංධ්‍යා කුමුදු ශාන්ති රත්නායක.648262051Vමිදෙල්ලවල වත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20752014-10-31හේරත් බංඩාරලාගේ දිමුතු දම්මික හේරත්.842062390Vනො. 61, කාමල්වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20762014-11-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේමන්තා ප්‍රියදර්ණි රත්නායක.768180016V14/බී, බතලගොඩවැව පාර, දෙහෙල්ගමුව.3291.67
02/20772014-11-04ජී.ඒ. සුමුදු ඈන් කුමාරි පෙරේරා.756722034V“ලක්ෂාන්”, දෙවන පටුමග, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.7708.83
02/20782014-11-05ජයතිලක හිටිහාමිලාගේ නිරෝෂා දමයන්ති.807821482V2/13, දෙවන පටුමග, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20792014-11-05ගොඩැල්ලාගේ සාමනී ප්‍රියානි සිල්වා.658362186Vනො.77, වෙන්දේසිවත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.7541.67
02/20802014-11-05අමාලි මධුෂාණි සේනාරත්න.838532853Vවලස්කන්ද වත්ත, 2 වන පටුමග, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20812014-11-05මල්ලව ආරච්චිගේ රසිකා ප්‍රියදර්ශනී ඒකනායක.856260712Vවලස්කන්ද වත්ත, 2 වන පටුමග, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20822014-11-12හංගිලි ගෙදර නිරෝෂා කුමාරි.887221103Vවෑකන්දයාය, පබු`ඵව, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.3508.33
02/20832014-11-17වාරියපොලයලෑ ගෙදර ඉරංකා උදයංගනී වික්‍රමසිංහ.926301551Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20842014-11-21දෙහිවල ලියනගේ ජයන්තා රත්නායක මැණිකේ.665541339V“ අඩි 60” පාර, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20852014-11-23මාකවිටගේ සුමිත් රංජන පෙරේරා.893352490Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.7001.67
02/20862014-11-24අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ නිරාශා තිළිණි අතපත්තු.905033794V“ශක්ති”, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20872014-11-25මහේෂි ලක්ෂිකා කුමාරි අඹන්වෙල.866382565V142, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20882014-11-28බමුණු පතිරැන්නැහැලාගේ ශ්‍යාමලී පුෂ්පකුමාරි.897620944Vපන්නල, පහලගම, ඉබ්බාගමුව.3501.67
02/20892014-11-28හන්නාගල ගමගේ මේනකා හේමමාලා.615730068V2 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20902014-11-28විජේතුංග පටබැදිගේ කීර්ති විජේතුංග.562982728Vදෙවන පටුමග, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව.541.67
02/20912014-11-28ඩබ්.පී. ලක්ෂිකා සෙව්වන්දි විජේතුංග ද සිල්වා.937221185Vවෙල අසල නිවස, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.4191.67
02/20922014-11-28පතිරාජගේ දොන් අයනි මනේෂා පතිරාජ.835181642Vනො. 5/13, දෙවන පටුමග, වැවපාර.141.67
02/20932014-11-28රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ කරුණාවතී.568253582V182/7, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20942014-11-28යාපා මුදියන්සේලෑ නිර්මලි කුමාරි යාපා මැණිකේ.737650197Vවලස්කන්ද වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.10041.67
02/20952014-11-29රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ පත්මා කුමාරි.758410471Vනො. 02, විද්‍යාල මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20962014-11-29දීගල්ලේ මුදියන්සේලාගේ මංජුලා පද්මිනි ජයවර්ධන.745910092V“ සමනල”, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/20972014-11-29පතිරණ බස්නායකගේ තුෂාරිකා ස්වර්ණමාලි සමරනායක.826674563V2 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/20982014-12-01නාරායන මුදියන්සෙලාගේ දක්ෂිණි දෞපදී අරඹේපොල.846102019Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.5041.67
02/20992014-12-08සෙලේමා ලෙබ්බේගේ මයිමු නාච්චි.585172820Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21002014-12-08මොහොමඩ් සුහේර් මොහමඩ් කාමිල්.823480350V294/45, දිවුල්ගහවත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21012014-12-08මොහමඩ් තම්මි ෆාතිමා සෂ්නා.905021494V292/45, මීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21022014-12-12ගරුමුණි වීරසිංහ.560483090Vපාසැල අසල, කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21032014-12-17රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මංගලිකා රත්නායක.767112121Vනො. 89/4, බංඩාර වත්ත, වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව.8021.67
02/21042014-12-17හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිලන්ති.697972196Vබණ්ඩාරවත්ත, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3061.67
02/21052014-12-19එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ ශ්‍රියානි සුරංජිකා එදිරිසිංහ.837974178Vවෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.3021.67
02/21062015-01-02කයිකාර හේවගේ ප්‍රිතිකා ජයන්ති.726800847Vකඳුබඩ, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21072015-01-06බියන්විල කන්කානමලාගේ ඉනුකා දිල්හානි බියන්විල.867860460Vනො. 2/83, පන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21082015-01-06අලුත් පටබැදිගේ මනෝජා දර්ශනී.796220694Vනො. 2/83, පන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21092015-01-06බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ ෂෙල්ටන් ගුණතිලක.790413415Vපන්නල, මහගම, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21102015-01-06පතිරණගේ නිලුකා දමයන්ති විජේසිංහ.848421170Vසයිකල් වැඩපල, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21112015-01-11යාලිංගේ ගෙදර චමින්ද සම්පත් සමන්නායක.801182070V3 වෙනි පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21122015-01-13ගරුමුණි සයිමන්ගේ නිර්මලා වීරසිංහ.945913509Vපාසල අසල, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2141.67
02/21132015-01-13පුවක්ගොල්ලේ රාලලෑ වලව්වේ ප්‍රියන්ති කුමාරිහාමි.727253076Vරම්‍ය නිවස, වඩුපල, ඉබ්බාගමුව.6408.33
02/21142015-01-16විස්කම් නන්දන මුලාචාරිලාගේ කුසුමා රංජනී.708451606Vයකල්ල හංදිය, ඉබ්බාගමුව.20751.67
02/21152015-01-26ශ්‍රී රත්නායක මුදියන්සේලාගේ භද්‍රා නිලංජනි කුමාරි ධර්මපාල.788103387V65, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21162015-01-29වලව්දුරගේ සරත් නන්ද කුමාර.843661017Vපන්සල් හංදිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.12500.00
02/21172015-01-30කුකුළල වත්තේ ගෙදර නිසන්ත සමරවීර.801133100Vනො. 297/3, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21182015-01-30පලතුටියගේ රූපිකා සකුන්තලා ද සිල්වා.595430895Vකොස්ගහපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21192015-01-30ඩබ්.එච්.එන්.එච්. ඉන්ද්‍රලාල්.932831074Vකොස්ගහපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21202015-01-30රත්නායක මුදියන්සෙලාගේ සමිත් මදුරංග රත්නායක.930200590Vපිටවත්ත පාර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21212015-01-30කුඹල්දිවෙල හේවායලාගේ නිලුකා ශ්‍රියානි ජයසිංහ.825850910Vනො. 39, 4 පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.3271.67
02/21222015-01-30බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ ජයසිරි බාලසුරිය.722984226Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.3791.67
02/21232015-01-31තුප්පහි මුදලිගේ කරුණාවතී.788531931Vරබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.4458.33
02/21242015-02-01ජයකොඩි ආරච්චිගේ සම්පත් කැ`ඵම් කුමාර ජයතිලක.781273457Vපබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.8308.33
02/21252015-02-02ලියන ආරච්චිගේ සෝමරත්න.411006241Vගොකරැල්ලේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21262015-02-06එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ති එදිරිසිංහ.757113406Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.7708.33
02/21272015-02-10අතාවුද මුදියන්සේලාගේ අයිරංගනී කුමාරි අබේරත්න.886562810Vකලමියාවත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.5558.33
02/21282015-02-20යාපා මුදියන්සේලා පල්ලෙවෙලගෙදර නිරෝෂා ලක්මාලි දිසානයක.867860240Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3001.67
02/21292015-02-23ලියනගේ ජනිනී කාංචනා ලියනගේ.845130604Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.8511.67
02/21302015-02-23වික්‍රම ආරච්චිලාගේ චන්දන සම්පත්.740433525Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.20011.67
02/21312015-02-24තිස්ස හරිස්චන්ද්‍ර අමරසුරිය.683330817V6 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21322015-02-24උඩගෙදර ප්‍රියන්ත රත්නසිරි.822261973Vයු.ජී. ප්‍රියන්ත රත්නසිරි, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21332015-02-24තේනුවර ආචාරිගේ ඉරේෂා කුමාරි සෙනවිරත්න.907230694Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21342015-02-21විතාන ආරච්චිගේ චන්ද්‍රා විතාන ආරච්චි.196571500916ගලේ ගෙදර, කලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21352015-02-24තලගහපිටියෙ ගෙදර වයලට්.727813012Vකෝම්මඩ, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.2141.67
02/21362015-02-25මහතෙල්ගේ ඉන්දික කුමාර.911351218Vපන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.8761.67
02/21372015-02-25රත්නේත්‍ර පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ ගුණවර්ධන.792233910Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.11511.67
02/21382015-02-25තුයියප්පු ආරච්චිගේ ඉඳුමිණි නිසංසලා.876580101Vලක්සිරි ටෙක්ස්ටයිල්ස්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.20041.67
02/21392015-02-25නිලමෙ රාලලාගේ ටිකිරි කුමාරිහාමි.605094368Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.541.67
02/21402015-02-26බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ හේමන්ත කුමාර බාලසුරිය.910951343Vපන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21412015-02-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ දිලිණි චතුරංගිකා අධිකාරි.936252826Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21422015-02-26අ`ඵත් ගෙදර සුමනාවතී.657890472Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21432015-02-26පස්බා ගෙදර නදිකා දමයන්ති.825782362Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21442015-02-26තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රගීත් ප්‍රියංකර තෙන්නකෝන්.913180070Vවෙලේගෙදර වත්ත, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.4511.67
02/21452015-02-27සුබසිංහ ආරච්චිලාගේ ගාමිණි සුබසිංහ.790693477Vපන්නල, ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21462015-02-28නාගොඩ විතානලාගේ නන්දසේන.612422931Vමිදෙල්ලවත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.6511.67
02/21472015-03-02උඩකොලව කෝරාලලාගේ සාලිය බංඩාර උඩකොලව.930150010Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21482015-03-06කුමාර පතිරනලාගේ උදේනි ධම්මිකා.686102297V“ජයසූරිය මෝටර්ස්”, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.8011.67
02/21492015-03-07ජයසුරිය පාලකොඩි ආරච්චිගේ නිමාලි චතුරානි.837953707Vකඳුබඩ රබර් වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.701.67
02/21502015-03-09ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ නිමල් ඒකනායක.791810701Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.14808.33
02/21512015-03-11කුමාරසිංහ මුදියන්සේලාගේ වත්සලා ප්‍රියදර්ශනී කුමාරසිංහ.925412015V72/22, කාමල් වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21522015-03-15ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලගේ ඉංදික රුවන් සිරිවර්ධන.860663309Vහිඳමඩ, වෙන්දේසි වත්ත, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21532015-03-15ලොකු බහිනිගේ රොෂාන් මධුශංඛ.901863520Vබක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21542015-03-15සේනානායක මුදියන්සේලාගේ වසන්තා සේනානායක.637743198Vරොෂාන් එළව`ඵ කඩය, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.9031.67
02/21552015-03-15ලියනගෙදර මනෝජ් වීරසිංහ.962241093Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21562015-03-24බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා කුමාරිහාමි.716013618Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21572015-03-24පුංචි බංඩාගේ දිලේකා නිල්මිනි.897062992Vපාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21582015-03-24කුමාරගේ බන්දුමතී.747952248Vකලගස්වැව, ඉබ්බාගමුව.3391.67
02/21592015-03-24බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ නිශංකා පුෂ්පමාලි ජයවර්ධන.948220865Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව.3261.67
02/21602015-03-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ අරුණ කුමාර රත්නායක.753323708Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.5308.33
02/21612015-03-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුසන්ත හේරත්.වීර මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.5761.67
02/21622015-03-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුදම්මිකා හේරත්.817903703Vවීර මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.708.33
02/21632015-03-24හපුවිට රාලලාගේ මල්කා ප්‍රබෝධනී.806450537Vවලස්කන්ද වත්ත, 2 පටුමග, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21642015-03-24කන්තොට රාළලාගේ ප්‍රේමාවතී.647823718Vවෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.2781.67
02/21652015-03-24අලුත් පටබැඳිගේ ප්‍රගිත් අසේල.නො. 2/83, දේවමිත්ත මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21662015-03-24රණවීරලාගේ අසේල දමිත් කුමාර.931261061Vවේවැල්යාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21672015-03-25ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ රංජනි ජයකොඩි.698613386Vපාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21682015-03-25හැගොඩ ගමගේ චන්ද්‍රානි පුෂ්පලතා.796674393Vනො. 26, වැවපාර, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21692015-03-29රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පලිහවඩන ගෙදර සුමිත් වසන්ත බංඩාර.923140786Vපන්නල, කුරුපිටිය, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21702015-03-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පුෂ්පා කුමාරි.776212180Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21712015-04-29රණසිංහ ආරච්චිලාගේ ගාමිණි පෙරේරා.752290849Vපබුලුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21722015-04-29ගලපිට ගෙදර සජිවනී ඉන්දිකා කුමාරි.838031480Xදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21732015-04-29ජේ.එම්. උපුල් නුවන් කෝසල හේරත්.922254133Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.141.67
02/21742015-05-30සාවුල් හමීඩ් මොහොමඩ් රිස්වාන් හමීඩ්.741522527Vයකල්ල පාර, කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව.3260.00
02/21752015-05-30සේනාධීර විද්‍යාපතිගේ සුමුදු ප්‍රියන්ත.793070063Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.140.00
02/21762015-05-30ගජනායක මුදියන්සේලාගේ තුෂංකා මධුභාෂිණි.896682504Vඅඹහැරගොඩ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3020.00
02/21772015-05-30සින්නාන්ඩී පුෂ්පරාණි.845304335Vදඹුල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.140.00
02/21782015-05-30දණ්ඩසිංහ මුලාචාරිගේ චතුරිකා මධුෂානි ජනසිංහ.936121101Vනො. 316/11, ආවාස පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.140.00
02/21792015-05-30ජවරන්ගේ ප්‍රදිප් රංජිත් කුලසිංහ.890560555Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.140.00
02/21802015-05-30මහගොඩගේ භාග්‍යා චන්ද්‍රාංගනී විජේරත්න.857390768V114, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.15750.00
02/21812015-05-30හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ ආනන්ද සුමනසිරි.611773862Vපිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21822015-06-09කුඩා ආරච්චිලාගේ අනෝෂා කුමාරි.835293262Vවෑකන්දයාය, පබු`ඵව, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.140.00
02/21832015-06-16හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ නිසංසලා මධුමාලි දිසානායක.198982001805උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.560.00
02/21842015-06-16ලියන්නලාගේ ගෙදර නිල්මිණි කුමාරි වික්‍රමසිංහ.785250419Vමීනච්චිවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21852015-06-16ඔලගම් වත්තේ ගෙදර පද්මිණි සෝමලතා.755822817Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.12700.00
02/21862015-06-16සත්‍රා පේඩිගේ නිල්මිණි ගුණසිංහ.හිතුම් ඉලෙක්ට්‍රොනික්, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21872015-06-25එච්.එම්. කපුරු බංඩා.452293420Vඉහලගම, මැද්දුවාගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21882015-06-25හේරත් මුදියන්සේලාගේ මංගල මධුශංඛ බංඩාර හේරත්.900972385Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3010.00
02/21892015-06-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ටිකිරි මැණිකා.645072642Vඉහල ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/21902015-06-25තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා කුමාරි.675103909Vගොඩවිට ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21912015-06-25රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී.576500750Vඉහල ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.500.00
02/21922015-06-25කුමාරසිංහ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්තා ජයසිංහ.707352590Vසුන්දරා වත්ත, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.14260.00
02/21932015-06-25තිත්ගල්ල ගමගේ ප්‍රියංතිකා රංජනී.746801130Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2660.00
02/21942015-06-25ආර්.ඒ.එම්. වීරසේකර.636880892Vඉන්ධන පිරවුම්හල අසල, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21952015-06-25ටිකිරියා දේවයලාගේ නදිකා උදයංගනී.866521786Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.700.00
02/21962015-07-17තේනුවර ආචාරිගේ චතුරංග උදය කුමාර.913273443Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/21972015-07-18තේනුවර ආචාරිලාගේ ඉරේෂා කුමාරි සෙනවිරත්න.907230694Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/21982015-07-30මානික්කුගේ අමිතා දමයන්ති.886072406Vබතලගොඩවැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව.12850.00
02/21992015-07-30ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සරත් ඒකනායක.713252611Vගොකරැල්ල නිවස, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.24500.00
02/22002015-07-30බාල ක්‍රිෂ්නම් චන්ද්‍රිකා අයිරාංගනි.886193220Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව.5720.00
02/22012015-07-30රත්න හලුවලාගේ ජයසිරි ගුණරත්න.831844469Vරබර් වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22022015-07-30බස්නායක මුදියන්සේලාගේ දනන්ජය බංඩාර බස්නායක.890540678V132/1, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22032015-07-30කුලියාපිටියේ ගෙදර සරත් කුමාර කුලියාපිටිය.820383257Vනො.319/1, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22042015-07-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ රිද්මි අනුදිකා හේරත්.887580715Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22052015-07-30රාජමුනි දේවයලාගේ අමිතා කරුණාරත්න.766760082Vරබර් වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.2130.00
02/22062015-07-30හංවැල්ලේ බලිතියන්නලාගේ ඉංදිකා සුරංජි දයානන්ද.827773751Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22072015-07-30සොන්නන්දර ගල්අද්දලාගේ චන්දලතා.658373218V280/1, වෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22082015-07-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ අමිල බංඩාර හේරත්.840490513V513, නිසල මාවත, දංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.14000.00
02/22092015-07-30හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංකා කුමාරි.716763013Vඋඩවෙල, කෝන්මඩ වත්ත, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22102015-07-30පලමන්ඩල පනික්කිලගෙ කරුණාවතී.667302188Vඉබ්බාගමුව.2650.00
02/22112015-07-30සොන්නන්දර ගල්අද්දලාගේ ප්‍රේමලතා.707373288Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/22122015-07-30දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චාන්දනී ගුණවර්ධන.717443012Vඋඩවෙල ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22132015-07-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ බිසෝමැණිකා.726561117Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22142015-07-30සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ චාන්දනී කුලතුංග.748610391Vවෑකන්දයාය, බතලගොඩ වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.8250.00
02/22152015-07-30විරිදුනාද පනික්කියලාගේ වසන්තා ජයලත් කෙහෙල්වත්ත.705010021Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.12800.00
02/22162015-07-30ගනේගොඩ පතිරන්නැහැලාගේ සීතා අයිරංගනී.755402176Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22172015-07-30සොන්නන්දර ගල් අද්දලාගේ චන්දලතා.658373218Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22182015-07-30ඕවිටිපාන වලව්වේ යසෝ මැණිකේ.515871314Vනො. 168/20, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22192015-07-30බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා කාන්ති බාලසුරිය.617553449Vවේවැල්යාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22202015-07-30රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ සමන් කුමාරි රාජපක්‍ෂ.897942654Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22212015-07-30අතාවුද මුදියන්සේලාගෙ ජයරත්න බංඩා.671500245Vගලලග නිවස, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.3850.00
02/22222015-07-30ලීයන රාලලාගේ මුතුමාලනී618463982Vනො.84/1 , මහජන බැංකුව අසල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/22232015-07-30ගමමැද දඩයක්කාර කෝරාළලාගේ නිරන්දි ප්‍රියංවදා ආරියරත්න.915962491Vනො. 84/1, මහජන බැංකු අසල, ඉබ්බාගමුව.12800.00
02/22242015-07-30රත්නායක මුදියන්සේලාගේ පූර්ණිකා ජයකොඩි.916721005Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3000.00
02/22252015-08-04වර්ණකුල පටබැදිගේ ජෝන් මේරි ඔස්කා පෙරේරා.642632019Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22262015-09-03රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක.633655219Vකන්දේ විහාරය, ඉබ්බාගමුව.5130.00
02/22272015-09-03වීරසිංහ පණ්ඩිතගේ සමන්ත.822833640Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.20750.00
02/22282015-09-04නිලමේ රාළලාගේ නලින්ද ගාමිණි උදය බංඩාර.872751025Vපහල වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3250.00
02/22292015-09-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කාංචනා රුවිනි රත්නායක.877660397Vරබර් වත්ත, උඩපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.3010.00
02/22302015-09-04හෙලන් රෙජින්තා මෙංඩිස් අබේනායක.717301510Vබැම්බේ ගෙදර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.13080.00
02/22312015-09-04අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අනුර පියදර්ශන අධිකාරි.741392895Vනෙල්ලිය නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22322015-09-04රාජාංගන පනික්කයලාගේ අසෝකා තිලකාවතී.698652772Vඉබ්බාගමුව.8050.00
02/22332015-09-04වෑවල වැහිගල ගෙදර නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී.777971409Vකෝන්මඩ, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22342015-09-04හපු ආරච්චිලාගේ නිමල් ශාන්ත පොඩිනිලමේ.641243159Vනො. 376, පන්සල පාර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22352015-09-04ශ්‍රී බුවනෙකබාහු මකරධවජ දේවනාරායන පටබැදි චිත්‍ර මොහොට්ටාලලා ගෙදර මල්ලිකා කුමාරි නවරත්න.706052070Vඅංක 130, වේවැල්වල යාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22362015-09-04ගල්ගොඩේ ගෙදර රත්න කුමාරි.765454883Vපිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.13050.00
02/22372015-09-04වතුවල පන්තියේ ගෙදර ඉන්ද්‍රානි හේමලතා.656561599Vකෝනාකොටුව, වඩුපල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22382015-09-04ලුනුගම විදානෙලාගේ නන්දාවතී.566163128Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22392015-10-05ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සුජාත් කෞශලන ඒකනායක.921900627Vගම්පති නිවස, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22402015-10-12ලියන ගෙදර ප්‍රියන්සා මල්කාන්ති ලියනගේ.895401706Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/22412015-10-12දිසානායක මුදියන්සේලාගේ දසනායක මැණීකේ.686912850Vකන්දේ ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22422015-10-12නම්මුනි ආරච්චිගේ චමින්ද පුෂ්පකුමාර.820863151Vපරගහහේන, කොන්කරහේන, කිරම.650.00
02/22432015-10-12එදිරිසංගිලි දුරයලාගේ කුසුමාවතී.556251304V532/1, දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22442015-10-12පටාකාරයලාගේ සමන්තා කුමාරි වික්‍රමසිංහ.896442686Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22452015-10-12බඩල් ගෙදර අබේසිරි.770952760Vපිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.5550.00
02/22462015-10-12අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ වජිරා කමනි අබේරත්න.758521303Vනො. 22, ඩී්‍රම් පැරඩයිස්, මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22472015-10-12ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ හිමාලි ගංගා ජයකොඩි.757250241Vකප්පනා වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.2650.00
02/22482015-10-26ලියනගෙදර මානෙල් සාගරිකා.716581527Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.12600.00
02/22492015-10-26සුරියකුල බංඩාරලාගේ දිනේෂා සඳමාලි කුමුදු බංඩාර.965032630Vවෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22502015-10-26බුලත්සිංහල ආරච්චිලාගේ සමන්ත කුරේ.742082199Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22512015-10-26ඒ.එම්. ලසන්ත මංජු ශ්‍රී කරුණාරත්න.852164301Vඑන්.ඩී.ආර්. රූපසිංහ බාරේ, මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.8020.00
02/22522015-10-26හේවා ජයසිංහගේ මලිත් රාජිත.892131015Vඅ`ඵත් මාවත, ඉබ්බාගමුව.3010.00
02/22532015-10-26මාපා මුදියන්සේලාගෙ සවිදු සචින්තන මාපා.932920670Vමාපා ටේ්‍රඩර්ස්, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22542015-12-02ගම්ලත් මොහොට්ටාලාගේ දොන් සුසන් ජසින්තා.585502561Vයකල්ලවත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22552015-12-02කණිෂ්ක භාෂික ජයසිංහ.931994018Vබතලවත්ත, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.3250.00
02/22562015-12-02හෙනරත් ආරච්චිලාගේ තරංග දිල්ශාන් සෝමරත්න.912284840Vබතලවත්ත, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.3250.00
02/22572015-12-04කලුගමගේ සුරංජි සඳමාලි රත්නසේකර.857733916Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2130.00
02/22582015-12-04මාලිප් ගෙදර සාලින්ද සුරියරත්න.670870243V176, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව.3250.00
02/22592015-12-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුචින්තා ශිරෝමාලා.746762984Vරත්නායක කඩේ, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.2530.00
02/22602015-12-05බෝගොඩ අප්පුහාමිලාගේ රුවන් සනුජ බෝගොඩ.932010321Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.6760.00
02/22612015-12-07දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සමන්ති දිසානායක.887754390Vශ්‍රීයාවාස, අලුත්වැව, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22622015-12-07හේනක රාලලාගේ චන්ද්‍රිකා සඳමාලි.968164716Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව.3050.00
02/22632015-12-07මිරිහාගොඩ මුදියන්සේලාගේ අනෝමා දමයන්ති කුමාරි මිරිහාගොඩ.726663980V190, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22642015-12-20මහර ගමගේ ඉන්දික තුෂාර ගමගේ.751301995Vඅංක 73, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22652015-12-22මහර ගමගේ ඥානසේන.481360706Vඅංක 73, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22662015-12-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ජයසිරි.582093075Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22672016-01-29අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ හසන්ති පවිත්‍රා සේනානායක.915302688Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව.2960.00
02/22682016-01-29හෙනරත් මොහොට්ටිලාගේ සද්ධාතිලක.612813728Vනො: 128, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව.530.00
02/22692016-01-29රාජමුණි දේවයලාගේ කාන්ති කරුණාරත්න.798240161Vරබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22702016-01-29පතිරණගේ නිරෝෂනි විජේදාස.866334099Vපතින්ගොල්ල වත්ත, පොත්තේවෙල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22712016-01-29රණසිංහ ආරච්චිලාගෙ කාවින්ද නුවන් රණසිංහ.951242519Vකුරුපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22722016-01-29ඇල්බුතුලාගේ තිසරි දක්‍ෂිණි ප්‍රනාන්දු.977531446Vයකල්ල වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22732016-01-29කිරිපිටියේගේ සිසිර කුමාර.721684490V255/1,ආරාමය පාර,ඉස්වැටියවත්ත,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.2770.00
02/22742016-01-29උදුවගේ දොන් සම්පත් ප්‍රියශාන්ත.792756085V305/33,පතිනිගොල්ල වත්ත,පොත්තේවෙල,කුඹල්අංග.130.00
02/22752016-01-29ටයිටස් දේශප්‍රිය.802263090Vඅංක 28, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.3900.00
02/22762016-01-29බඩල් මුහන්දිරමලාගේ සුමනාවතී.625152062Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22772016-01-29හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්දිමා කුමාරි හේරත්.768244049Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22782016-01-29එස්.පි.ජි.නිරෝෂමාලා තිලකසිරි906082632Vඅමුණාපිටිය වත්ත, බතලගොඩ වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.3050.00
02/22792016-02-29වැලිවේරිය ලියනගේ රේණුකා විනෝදනී.666373243Vහිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22802016-02-29ඔලගමගේ නිසංසලා හේමමලි.856501400Vසුදුපාලම ළග නිවස, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22812016-02-29මුහම්මදු සාලිපු උසෙන්.691293483Vමඩිගේ, දේතිලි අංග, ඉබ්බාගමුව.3010.00
02/22822016-02-29සමරවික්‍රම කොඩිකාරගේ සුමුදු මධුමාල්.852141174Vඅංක 10, කදුබඩතැන්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22832016-02-29රන්කැමි දුරයලාගේ අනෝමා ප්‍රියදර්ශනී.885502105Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22842016-02-29සිංගප්පුලි ආරච්චිලාගේ සමුද්‍රා සංජීවනි ලීලාරත්න.876553759Vඅංක 10, කදුබඩතැන්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22852016-02-29වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ නුවන් ලක්මාල් වීරසේකර.822593712Vගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22862016-03-26නෙයිදු උඩයාර් මොහොම්මුදු අජ්මීර්.770833264Vතෙලඹුගල්ල,දොඩම්ගස්ලන්ද130.00
02/22872016-03-26මොහොම්මදු යුසුප් සිත්ති සිරින් ෂර්වින්.778553058Vමඩිගේ, මුදුන්දූව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22882016-03-26මොහොමඩ් තප්පි ෆාතිමා සුල්ෂිකා.815202503Vමඩිගේ, මුදුන්දූව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/22892016-03-26කත්‍රි ආරච්චිගේ රුවන්දිකා සදමාලි.838321054V72/29, කාමෙල් වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.3010.00
02/22902016-03-26වඩුවිදානෙලා ගෙදර ශ්‍රීයානි පත්මලතා.736354209Vවල්පොල ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22912016-03-26ලුණුගම විදානේලාගේ ලහිරු සම්පත් අබේරත්න.862291808Vමීනච්චි වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22922016-03-26ටෙල්ගේ සඳමාලි පෙරේරා.898512479Vඅලුත් මාවත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22932016-03-26හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ නුවන් බුද්ධික විජේබණ්ඩාර.891640696Vනො: 56, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.20150.00
02/22942016-03-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අරුණ ඉන්දික දිසානායක.792070264Vඉහලගම, පෙරියකඩු නැලව, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/22952016-04-28සමරකෝන් පතිරණගේ නිශාර ලක්සිරි ජයවර්ධන.821071712Vබතලගොඩ වැවපාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.3210.00
02/22962016-04-28මීපාගලගේ සමීර ගයාෂාන්.872480188Vපන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.12760.00
02/22972016-04-28මිල්ලවානේ ගෙදර ප්‍රදීප් වීරකුමාර බණ්ඩාර.980661270Vඉහලගම, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.8010.00
02/22982016-04-28වීරප්පන් මානිලා නිත්‍යමාලි.828262807Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/22992016-04-28ගජනැග්ගලාගේ නිරුෂා ප්‍රියදර්ශනි සුරවීර.795130160Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/23002016-04-28විජේතුංග මුදියන්සේලාගේ මානෙල් සමරතුංග.707922206Vගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව.9050.00
02/23012016-04-28අසංක ප්‍රදීප් අධිකාරි.832233382Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.12500.00
02/23022016-05-31අබේවික්‍රමලාගේ සේනක අනුර කුමාර අබේවික්‍රම862362330V6 වන පටුමග කෙලවර, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/23032016-05-31බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සුදර්මා බාලසූරිය.838221980Vපන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/23042016-05-31රාජපක්‍ෂ ගෙදර ශ්‍රියානි ගුණවර්ධන.777662414Vනො: 255, වාගොල්ල වත්ත, ඉපලව, ගොකරැල්ල.2850.00
02/23052016-05-31වීසිංහ මුදියන්සේලාගේ සංචලා නිර්මාණි වීසිංහ.947713930Vමීගහමුල නිවස, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.7800.00
02/23062016-05-31ඒකනායක රාලලෑ කරුණාවතී ඒකනායක.636644455Vනො: 73/7,නවකාමල් වත්ත,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.650.00
02/23072016-05-31ඉබුද්දල ගෙදර රාලලාගේ ළහිරු කසුන් උදාර ගුණසිංහ.883640659Vනො: 73/7,නවකාමල් වත්ත,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.650.00
02/23082016-05-31චතුරිකා කුමාරි චන්ද්‍රරත්න.956163927Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.12850.00
02/23092016-05-31බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයන්තා මාලනී.695171404Vකෝම්මඩ වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/23102016-05-31අමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ නිර්මලා ශ්‍රියාණි දසානායක.645821513Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.3050.00
02/23112016-06-24තේනුවර ආචාරිගේ චතුරංග උදය කුමාර.913273443Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.3490.00
02/23122016-06-25නිත්තගල්ල ගමගේ ධනුෂ්ක සඳරුවන්.921810490Vනො:54, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/23132016-06-25කුරුප්පු අප්පුහාමිලාගේ අනූෂා මිහිරාණි කුරුප්පු.857512065Vකොස්ගහපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.12800.00
02/23142016-06-25සේනානායක අමසිංහ මොහොට්ටි අප්පුහාමිලාගේ දොන් තක්ෂිලා සේනානායක.866961140Vනො: 228, දැදුරුඔය, තෝරයාය.130.00
02/23152016-06-25පතිරන්නැහැලාගේ මහේෂ් දුෂ්ශාන්ත පතිරණ.880552503Vඅළුත් මාවත, ඉබ්බාගමුව.130.00
02/23162016-06-25සේනානායක වාසල පණ්ඩිත ශ්‍රී විජේසුන්දර හිටිබණ්ඩාරලාගේ භාණුක අබේරත්න.971631902Vරබර්වත්ත, උඩපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.650.00
02/23172016-06-26වර්ණසූරිය මුදියන්සේලාගේ ධර්මදාස19520671003661/1,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව3850.00
02/23182016-07-27ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ රූපා තිලක් හේරත් මැණිකේ ජයසුන්දර.687591267Vජීවන් මෝටර්ස්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23192016-07-27විජේන්ද්‍ර ගම්ලද්දලාගේ අශෝකා දමයන්ති.718413478Vබතලගොඩ වැවපාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව.7600.00
02/23202016-07-27ගනේවත්තේ ගෙදර ඉන්ද්‍රලතා මැණිකේ.755660973Vවෙලේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23212016-07-27මොහොමඩ් හනීෆා මොහොමඩ් හම්සා.683655368Vකුකුරු මහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23222016-07-27ලියනරාලලාගේ දිල්රුක්‍ෂි කුමාරි ජයසිංහ.927602369V85/2, පන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23232016-07-27එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ ලයනල් අරුණශාන්ත.කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23242016-07-27රාලෙගේ දර්ශිකා ගයානි පෙරේරා.198186200462නො: 151, ටිකිරියා කොටුව, කඳුලව, ඉබ්බාගමුව.2600.00
02/23252016-07-27හේරත් මුදියන්සේලාගේ චම්පිකා ප්‍රියදර්ශනී හේරත්.867601821Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/23262016-07-27මහතෙල්ගේ සුරේෂ් කුමාරසිරි.881841673Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23272016-08-24දහනක මුදියන්සේලාගේ විනීතා කුමාරි.757533162Vබෝගොඩ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23282016-08-24මොහමඩ් සාලිබ් මොහමඩ් මච්රූප්.631543367Vතැඹිලිවත්ත, දේතිලිඅංග, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23292016-08-24මානික්කුගේ ඉමල්ක ලක්සහන් ද සිල්වා.961873428Vබැම්මේ ගෙදර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23302016-08-24නාහ් අඩුම මොහමඩ් රිම්සාන්.810145188V64, හේනේගෙදර, ඉබ්බාගමුව.3850.00
02/23312016-08-24විජේසුන්දර මුදියන්සේ රාලහාමිල්ලාගේ ලලිතා ස්වර්ණ කුමාරිහාමී.685441411Vමාතලේ පාර, තල්ගොඩපිටිය, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23322016-08-24රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රා කුමාරි.198166303087බෝධිරුක්ඛාරාම මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23332016-08-24සුධර්මා නිලන්ති මොලගොඩ.757643812V48/2, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23342016-08-24රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මනෝරි පුෂ්ප කුමාරි විජේසූරිය.836640390V263/3, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23352016-08-24ඔලගන් වත්තේ ගෙදර ජයසූරිය701204476Vනො: 277, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23362016-09-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ බුද්ධික නුවන් විජේබණ්ඩාර.දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.5250.00
02/23372016-09-27බමුණුසිංහ වාසල මුදියන්සේලෑ මහගෙදර භද්‍රාකුමාරි.746250177Vපන්සල පාර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23382016-09-27හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගුනේෂ් නිශාන්ත හේරත්.731730474V“හේරත් පාය”, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.5100.00
02/23392016-09-27ලේකම් රාලලාගේ සරෝජනී දමයන්ති මාලා ලේකම්.785111125Vහේරත් පාය, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23402016-09-27මොහෝම්මදු නවාස් පාතිමා සුමෙයිරා.877273750Vකොස්ලන්ද, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23412016-09-27දුනුකේ පොතේ ඩිලානි දේවිකා ගුණවර්ධන.836610709Vනො:46, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23422016-09-27උඩගෙදර සිරියාවතී.547253469Vනො:46, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23432016-09-27බුලත්සිංහල ආරච්චිගේ නලින්ද කුරේ.751221428Vනො:115, රුසිරු වෙළඳසැල, දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23442016-09-27දුනුකේ පොතේ ගෙදර යොහාන් මනුජ ගුණවර්ධන.923394940Vනො:46, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23452016-11-05දසනායක මුදියන්සේලාගේ දැහැනක් ගෙදර නිලංකා කුමාරි දසනායක.817394418Vනො 238/ත්‍/1, දම්මඩවත්ත, කිරිවවුල.120.00
02/23462016-11-06බද්දේවත්ත ගම්ලත්ගේ දයානන්ද.641212555Vදෙවටේ නිවස, දමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.6750.00
02/23472016-11-06හේවාතුඩැල්ලගේ දොන් මිලාන් චතුරංග මධුෂාන්.922764115Vනො.66/2, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.13750.00
02/23482016-11-06කුමාරපේලි ආරච්චිලාගේ චන්දන උදය කුමාර සේනානායක.741521725V‘චන්දන සෙවන’, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23492016-11-06සකලච්චාරි ගණිතයලාගේ කුසුමාවති.727910689Vදෙවටේ නිවස, දමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23502016-11-06හේරත් මුදියන්සේලාගේ චමින්ද බණ්ඩාර.810085533Vවීර මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23512016-11-06ඈපා රාලලාගේ සෙනෙවිරත්න.573230892Vපහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23522016-11-06විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ චන්දන රුවන් ප්‍රියදර්ශන.872684700Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3750.00
02/23532016-11-06නාථ දේවාලේ කපුරාලලාගේ පුෂ්පා මංගලිකා මැණිකේ.685132702Vපහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23542016-11-06ද`ඵගම ආචාරිලාගේ ශාලුක නිසිත ධර්මසේන.841470958Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23552016-11-06පිංචා දේවයලාගේ තාරුෂා දෙව්දුනි ධර්මසිරි.958012012Vමිදෙල්ලවත්ත, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23562016-11-27යාපා මුදියන්සේලාගේ බුද්ධික ප්‍රසාද් බංඩාරනායක.841013891Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.4760.00
02/23572016-11-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ මධුෂාන් නයනජිත් රත්නායක.බෝගහමුල නිවස, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23582016-11-27රණසිංහ හෙට්ටිආරච්චිලාගේ චානක සඳරුවන්.923420150Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2520.00
02/23592016-11-27ලංකාපේලි ගෙදර නිසංසලා සිරිසේන.845101132V4 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23602016-11-27ඉහළ තළගහ පැලේ චම්පිකා දමයන්ති.845420599Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23612016-11-27වන්නි ආරච්චිලාගේ ඩෝනා සුනේත්‍රා775785292Vබෝගහමුල නිවස, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.2800.00
02/23622016-11-27වෙර`ඵගස්තැන්නේ ගෙදර වසන්ති ස්ටීවන් චතුරානි.817854273Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/23632016-12-27කහඳව මුදියන්සේලාගේ විජිතා මල්කාන්ති.696671079Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23642017-01-22දෙහිපේ මහනල්පන මුදියන්සේලාගේ ඉෂාකා සඳමාලි.ගම මැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.10500.00
02/23652017-01-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසන්න කුමාර බාලසූරිය.802084315Vගමමැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/23662017-01-22කංකානමලාගේ චන්ද්‍රිකා චාමරී.845320870Vගමමැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව12850.00
02/23672017-01-22පහළ යමන්යලෑ ගෙදර අරුන් දර්ශන විජේකෝන්.893582258Vආර්.පී.එස්. ස්ටෝර්ස්, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.13125.00
02/23682017-01-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශෂිකා සදමාලී හේරත්.915752462Vපන්සල් හන්දිය, ගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.12750.00
02/23692017-01-22මහගම රාළලාගේ සීතා කුසුමලතා කුමාරි.715292122Vපන්සල් හන්දිය, ගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23702017-01-22කමල්දීන් සෂර්දීන්.872912207Vඒෂියන් බේක් හවුස්, යකල්ල, ඉබ්බාගමව.1500.00
02/23712017-01-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසාද් සිසිර කුමාර අධිකාරි.891234031Vඅසොකා නිවස, හිදමඩ, ඉබ්බාගමුව.8375.00
02/23722017-01-22බස්නායක මුදියන්සේලාගේ අජන්තා නාලනී බස්නායක මිය828233270Vසිතුම් වෙජිටබල්ස්, දඹුල්ල පාර, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23732017-01-22සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ගයාන් ඉන්දික පුෂ්ප කුමාර.881244888Vබලතගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.5625.00
02/23742017-01-22වීසිංහ මුදියන්සේලාගේ දිනේෂ් සම්පත් වීසිංහ.833304623V84/1, මහජන බැංකුව අසළ, ඉබ්බාගමුව.11875.00
02/23752017-01-22අබ්දුල් මනාෆ් මොහමඩ් කබීර්.642710834V84/1, මහජන බැංකුව අසළ, ඉබ්බාගමුව.1500.00
02/23762017-01-22මොහමඩ් කබීර් මොහමඩ් ෆස්ලාන්.යකල්ල පාර, කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/23772017-01-27වනසිංහ මුදියන්සේලාගේ ඉහළගෙදර ඉෂාර මධුරංග.881990393Vකම්බිකොටුව, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23782017-01-27තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ මංගලිකා කුමාරි තෙන්නකෝන්.737371069V223, පහළගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/23792017-01-27සුද්දනාද පනික්කියලාගේ ලහිරු මනෝජ් කරුණාතිලක.941983073Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23802017-01-27රන්කොත් ගෙදර සමීර නුවන් කුමාර.921011326Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23812107-01-27රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණා කුමාරි රාජපක්‍ෂ.676562974Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/23822017-01-27ජයකොඩි ආරච්චිගේ ගිතානි සුදේශිකා ජයකොඩි.855051214Vසාලින්දපුර වත්ත, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව.520.00
02/23832017-01-27කුඹුරේගෙදර මුදියන්සේලාගේ සුපුන් අකලංක බංඩාර.960440978Vබතලගොඩ වැව පාර, හොරොව්ව අසළ, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23842017-01-27විජේතුංග ආරච්චිගේ දොන් අමරසේන.552450523Vපහළගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23852017-01-27අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී.577833001V200, දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23862017-01-27හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ ආරියරත්න බංඩාර.571282976Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23872017-01-27සීතා විජේසිරි ගුණවර්ධන.196074802829දංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23882017-01-27උඩුවේ රාළලාගේ රංජිත් රත්නායක.700432165Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23892017-01-27උඩුවේ රාළලාගේ සුමිත්‍රා කුමාරි රත්නායක.618212980Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23902017-01-27වර්ධන මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් චාන්දන වීරවර්ධන.712312912Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23912017-01-27දුනුසිංහ මුදියන්සේලාගේ වසුන්දරා සුදර්ශනී කුමාරි ආනන්දවර්ධන.845301018Vගල්කන්දවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3370.00
02/23922017-01-27නාගොඩ විතානලාගේ ආනන්ද කුමාරසේන.720893460Vගල්කන්දවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23932017-01-27රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා කුමාරි රත්නායක.708232416Vසරෝජනී නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/23942017-01-27ෆාතිමා සිෆානා.876942194V64/1්, පල්ලියවත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23952017-01-27සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ප්‍රියන්ති කුමාරි රණතුංග.856094707V3/6/14, කටුපිලවත්ත, උඩවෙල (ආරාම මාවත).600.00
02/23962017-01-27වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ ගයානි ප්‍රියදර්ශනී අබේරත්න.866950393Vඉහළ මෙඩේරිවත්ත, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.2500.00
02/23972017-01-27ඩබ්.එම්. සුනීතා වීරසේකර.705091196Vකුකුරුමහණ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23982017-01-27ඩබ්.එම්.ඒ.ඩබ්.ආර්. කෝෂල අඟුරුකුඹුර.683090727V242/1, දඹුල්ල පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/23992017-01-27අතුරුලියගේ සුනිත් කුමාර.653254342Vමීනච්චිවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24002017-02-19අලහකෝන් මුදියන්සේලාගේ මධුශානි නිසංසලා අලහකෝන්.906112736Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.7750.00
02/24012017-02-19මල්ලව ආරච්චිගේ දර්ශණ පුෂ්ප කුමාර.812230921Vවෙලේගෙදර වත්ත, ගල්කැටියාගම, ඉබ්බාගමුව.8875.00
02/24022017-02-19බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ජීවානන්ද බස්නායක.793431968Vගල්කැටියාගම, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.13125.00
02/24032017-02-19බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සුසිල් කුමාර දසනායක.770961351Vහොරොව්ව ළඟ වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.2320.00
02/24042017-02-19සිසිර සුරේන්ද්‍ර කරඳන.602593398Vහංගමුව වත්ත ඊ කොටස,හංගමුව,යකල්ල,ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24052017-02-19ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ රේණුකා ඒකනායක.638104148Vහංගමුව වත්ත ඊ කොටස,හංගමුව,යකල්ල,ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24062017-02-19සන්මුගන් සුරේන්ද්‍රන් ඇන්ටන්.800321298Vරජයේ වී ගොවිපළ, බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව.13000.00
02/24072017-02-19බුලත්සිංහ හෙට්ටිආරච්චිලාගේ තරංග ප්‍රසාද් පෙරේරා.791524091V438/19ඊ, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.13125.00
02/24082017-02-19රත්වත්ත මුදියන්සේලාගේ ජනක රුවන් රත්වත්ත.820905067Vචැනල් කෙයාර් ඔප්ටිකල්ස්, යකල්ල වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24092017-02-19ඉමියා මුදියන්සේලාගේ සුසිලා දමයන්ති.765910714Vරන්දිය හෝටලය, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.12760.00
02/24102017-02-20කෝරාළලාගේ නිල්මිණී නදීකා දිල්රුක්‍ෂි.776983209Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24112017-02-20අබිල් පටගේ ගෙදර පේමචන්ද්‍ර.671292235Vමිනාච්චිවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24122017-02-20උඩවත්තේ ගෙදර අසංකා නිරෝෂණී ගුණරත්න.836770919Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3770.00
02/24132017-02-20ලියන ගෙදර චන්ද්‍රාවතී.636864137Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24142017-02-20අසුරනාද පනික්කියලාගේ ගුණපාල.620205311Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/24152017-02-20දෙව්රංගනයලාගේ නදීශා මධුවන්ති සෝමසිරි.895861758V295/2, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3750.00
02/24162017-02-20විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ හර්ෂණ අමිල කුමාර.850132143Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.3850.00
02/24172017-02-20ඉහල ගෙදර ප්‍රදීපා මානෙල් වීරසේන.857494601Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.20100.00
02/24182017-02-19ජයමාන්න මුදලිලාගේ සුමිතා ස්වර්ණා කල්‍යාණි.647281290V69, අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.7800.00
02/24192017-02-19නාථදේවාලේ කපුරාළලාගේ අනුර චන්ද්‍රතිලක.721652696Vඅමුණපිටිය, පන්නල ඇළ පාර, බතලගොඩ,ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24202017-02-19මිගෙල් ආරච්චිලාගේ ධර්මවර්ධන.720302578Vපන්නල, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24212017-02-19ලලිත සරණ ගුප්ත අබේවර්ධන.583550763Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24222017-02-19සුරේකා කුමාරි විජේසූරිය.926932578Vපන්සල පාර, රබර් වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24232017-02-19මන්ත්‍රිගේ අචලා ලක්‍ෂ්මී කුමාරි.766201261Vපුබුළුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24242017-02-19දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න මැණිකේ.668461832Vබංඩාර වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.754.00
02/24252017-02-19කන්දේපොළ මුදියන්සේලාගේ මෛත්‍රී කන්දේපොළ.700620522Vඋළුමෝල පාර, ගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24262017-02-19කඳන ආරච්චිගේ කමලා ගුණරත්න.477410529Vපැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24272017-02-19නෙලුවත් තුඩුවගේ රණසිංහ.630893720V“6” වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24282017-02-19හිටිනායක මුදියන්සේලාගේ විජේරත්න.570512145Vචින්තන, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24292017-02-19තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඉමල්කා සෙව්වන්දි තෙන්නකෝන්.976640250Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24302017-03-24තාප්පු ආරච්චිලාගේ ක්‍රිසාන් දිලිප් කුමාර.803022704Vපන්සල පාර, ගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.10300.00
02/24312017-03-24බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ රූපිකා දමයන්ති බාලසූරිය.726730504Vනො:370/1, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24322017-03-24වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ වසන්ත රත්නායක.923460047Vගල්කැටිගම, ගම මැද පාර, ඉබ්බාගමුව.5125.00
02/24332017-03-24තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දුල්ෂාණි පබසරා කුමාරි තෙන්නකෝන්.906752220Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.1885.00
02/24342017-03-24අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සෙනෙවිරත්න අධිකාරි.712604417Vහිඳමඩ, වෙන්දේසි වත්ත, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24352017-03-24මංජුලා ජයසිංහ.635883014Vවෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.560.00
02/24362017-03-24බාලසූරිය මුදියන්සේලගේ චමින්ද ප්‍රේම කුමාර.821953375Vපන්නල, වේවැල්යාය, ඉබ්බාගමුව.5160.00
02/24372017-03-24බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බණ්ඩාර.612593183V73/2, කාමෙල්වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.1385.00
02/24382017-03-24සේනානායක හරිගල රාලලාගේ රංජනී සේනානායක.736261596Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව.1500.00
02/24392017-03-24වනසිංහ පේඩිගේ චානක ජයනාත්.883614615Vකෞෂල්‍යා මාළු වෙළඳසැල, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.13125.00
02/24402017-03-24හිටිහාමිලාගේ දයානි චම්පිකා බණ්ඩාර.697212663Vඊගඵගීග, ටේ්‍රඩර්ස්, නො: 01, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව.5625.00
02/24412017-03-24හේරත් මුදියන්සේලාගේ ජයරත්න.643243300Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.7760.00
02/24422017-03-24එදිරිසිංහ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රභාත් දුමින්ද එදිරිසිංහ.801300138V208, කොස්ගහ පැලැස්ස, මහමුකලන්යාය.120.00
02/24432017-03-24හේරත් දිසානායකගේ ක්‍රිෂාන්ති නදීකා දිසානායක අල්ගම.788204132Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.20625.00
02/24442017-03-24හෙට්ටිපතිරන්නැලාගේ අනිල් අශෝක සංජීව.741311399Vකොබ්බෑවැහැරේ වත්ත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.17625.00
02/24452017-03-24වැහැර මොහේට්ටාලලාගේ පොන්සිරි සම්පත්.741463059V2 වෙනි පටුමග, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.3739.50
02/24462017-03-24මිල්ලවානේ ගෙදර දිනේෂ් රන්ජන්.921306760Vදේවමිත්ත මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24472017-03-24රංගාදි පතියලාගේ අනුෂා ශ්‍රියානි වීරසූරිය.756533568Vමහවත්ත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24482017-03-24මනසිංහ ආරච්චිගේ දොන් රංජිත් ප්‍රේමසිරි මනසිංහ.197025601663වඩුපොළ, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24492017-03-24උඩකැන්නේ ගෙදර දයානන්ද.580472990Vමිනාච්චි වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24502017-03-24විජේසිරි ගුණවර්ධන සීතා.607482829Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24512017-03-24රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ ස්වර්ණා කුමාරි.676562974Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24522017-03-24අසිරි නන්දගේ පත්මා රංජනී.685203170Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24532017-03-24කුඹුරේගෙදර නිශාන්තිනී ගයාත්‍රී සුමනදාස.905171690V305/2, පිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.2600.00
02/24542017-03-24සත්‍ය කීරති වනිගරත්නලාගේ අශෝකා පද්මසීලි.648002041Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24552017-03-24තිෂක්‍යා රන්දුනි හෙට්ටිආරච්චි.938084297Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24562017-03-24තිලක්‍ෂණා නිපුනි හෙට්ටිආරච්චි.968193953Vරන්දුනි, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24572017-03-24රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා හිමාලි රාජපක්‍ෂ.816303931Vකොලොන්ගොල්ල වත්ත, කිරිබමුණ, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24582017-03-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ ධනුෂ්ක කුමාර අබේරත්න.953412071Vකංකානම් ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24592017-03-24අසුනාද පනික්කියලාගේ නිමල් තිලකරත්න.650244206Vවලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව, නො : 79 .120.00
02/24602017-04-26කඩවත කංකානමලාගේ නිලූකා දමයන්ති.825160965Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.12960.00
02/24612017-04-30වාසල රාජකරුණා හේරත් මුදියන්සේලාගේ නුවන් අසංක රාජකරුණා.851710833Vවඩුපොළ, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24622017-04-30වීර වෛරෝඩි වගීයාරත්න වාසල මුදියන්සේලාගේ දමයන්ති කුසුම්.838664407Vගම මැද පාර, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.2360.00
02/24632017-05-04ලියන ගෙදර සඳරේඛා නිරංජලා කුමාරි.932554178V306, පිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.13240.00
02/24642017-06-04ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ උපාලි ජයසූරිය.751423020Vඉහල ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24652017-06-04මද්දුම රාලලාගේ අශෝකා නිමාලි මද්දුම.848443395Vවෙද නිවස, දෙහෙල්ගමුව, ඉහලගම, ඉබ්බාගමුව.670.00
02/24662017-06-04මහ පතිරැන්නැහැලාගේ තරිඳු දිල්ශාන් කුලරත්න.961990530Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24672017-06-04ආර්.එම්. අනුර ධර්මකීර්ති දසනායක.760382019Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24682017-06-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ ටිිකිරි බණ්ඩාගේ ශිලා කුමාරි හේරත්.756662953Vයාපා නිවස, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24692017-06-04වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ රුවන් සමීර වීරසේකර.863121620Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24702017-06-04වීරසේකර මුදියන්සේලාගේ ජානක ප්‍රදීප් වීරසේකර.793160267Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24712017-06-04රත්නායක මුද්යන්සේලාගේ අනුර ධර්මසිරි දසනායක.-පාලේ නිවස, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24722017-06-04රණසිංහ රත්නායකගේ රොෂාන් දමිත්.841383125Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24732017-06-04අහංගම විතාරණ ආරච්චිලාගේ කුමාරි.716052010Vබෝගහමුල නිවස, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.3770.00
02/24742017-06-04උඩගෙදර මුදියන්සේලාගේ නිශාන්ත විජේසිරි.කුකුරු මහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24752017-06-04එම්. නීලා සමන් කුමාරි.775983930Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24762017-06-04දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුමුදු ස්වර්ණමාලි දිසානායක.775983931Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24772017-06-04හේරත් මුදියන්සේලාගේ නදීෂා උද්‍යානි බණ්ඩාරනායක.826973226V1/555, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24782017-06-04හේවගේ සුරංජි ධම්මික දේශප්‍රිය.770992532V42/4, වීර මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24792017-06-04මුණසිංහ ආරච්චිගේ කුසුම් චන්ද්‍රිකා පද්මිණි.135, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24802017-06-12අස්ලිය සුපර්ණක ශ්‍රී දුලාංජල කස්තුරිආරච්චි.920302530Vනිමල් නිවස,කාර්මෙල් වත්ත,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.2210.00
02/24812017-06-12හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ විනීතා මාලනී.616544675Vවෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24822017-06-12රංකොත් දුරයලාගේ ධම්මික අරුණ ශාන්ත රංකොත්.761162969Vනො 262 වත්තේ ගෙදර උඩවෙල ඉබ්බාගමුව3770.00
02/24832017-06-12හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ශාන්ත.831982942Vනො 122, කන්දේ වත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.7510.00
02/24842017-06-12ලියනරාලලාගේ වරුණ ඉෂාන් කරුණාතිලක971572140Vපන්නල, ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24852017-06-12ලියන රාලලාගේ වසන්ත කරුණාතිලක.653120150Vපන්නල, ගලයාය, ඉබ්බාගමුව.2760.00
02/24862017-06-12කංකානමගේ තමරා කුමාරි.847202718Vකෙසෙල් කොටුව ගෙදර, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24872017-06-12වනසිංහ මුදියන්සේලාගේ සුමේධා මධුමාලි වනසිංහ.926431153Vනිමල් නිවස,කාර්මෙල් වත්ත,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.120.00
02/24882017-06-12වන්සක්කාර මුදියන්සේලාගේ අනුරාධ ප්‍රදීප් බණ්ඩාර.821253578V326, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.600.00
02/24892017-07-06හැඩිගල්ලගේ කුමුදුනි ප්‍රනාන්දු.808122170Vකොස්ලන්දවත්ත, පන්නල, ඉබ්බගමුව.110.00
02/24902017-07-06හංගිලිගෙදර චන්ද්‍රිකා කුමාර.763544591Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/24912017-07-06අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රියානි අතපත්තු746663072V“නිදමඩ”, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.1260.00
02/24922017-07-06රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේමකීර්ති රත්නායක.801680801Vකන්දවත්ත, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/24932017-07-06යාපා මුදියන්සේලාගේ නිමල් සෙනෙවිරත්න.571133595Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/24942017-07-06මොහමඩ් පලිල් මොහමඩ් ජියාන්.902382402Vවලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/24952017-07-06හතරලියද්දගෙදර, අජිත් සිසිර කුමාර හතරලියද්ද.793150385Vවත්තේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.12750.00
02/24962017-07-06මැදගොඩහිත්තරගෙදර වාසනා නිලන්ති කරුණාවර්ධන.775882956Vනො. 135, කන්දෙවත්ත, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/24972017-07-06සුද්දනා දයලෑ නදිකා ප්‍රියදර්ශණී සෝමසිරි.795102477Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/24982017-08-09ජයසූරිය විතානගේ චිත්‍රා.665492044Vනො. 23, ද බි්‍රස්, දැදුරුඔය, තෝරයාය.20000.00
02/24992017-08-09සමරකෝන් මුදියන්සේලෑ ශියාවති.696661448Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25002017-08-09සුද්දනා පනික්කියලාගේ මානෙල් කුසුමලතා.765253187Vයකල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25012017-08-09ගොඩකන්දේ ආරච්චි සුදත් නානායක්කාර.62077376Vමොරගොල්ල වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25022017-08-09රඹුක්කනගේ සමන් කුමාර.843438488Vඅඹහැරගොඩ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25032017-08-09අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ සුදර්ශි සාවිත්‍රිකා.895172947Vකනේරුගොල්ල, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25042017-08-09වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ සරත් වන්නිනායක.690930064Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25052017-08-09විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නවීන් මධුර ශ්‍රි බංඩාර.880063925Vදේවමිත්ත මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25062017-08-09විජේසේකර මුදියන්සේලාගේ නැකැත් ගෙදර කුසුම් විජේසේකර19675320226087/8,හිරාන් බංඩාරණායක මාවත,දෙහෙල්ගමුව,ඉ/මුව.660.00
02/25072017-08-09රත්නායක මුදියනසේලාගේ සීතා රත්නායක.1965776006701/87, හිරාන් බංඩාරඅත්තනායක මාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25082017-08-09හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ චාමිනි කුමාරි බංඩාර758412423Vපන්සල පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව660.00
02/25092017-08-09ගුණරත්න මුදියන්සේලාගේ ජානක චමින්ද ගුණරත්න763321967Vරජරට නිවස, පන්සල පාර, ඉබ්බාගමුව.660.00
02/25102017-08-09හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුජාතා විමලා කුමාරි කිරිබමුණ575921086V5/13, 2 පටුමඟ, වැව පාර, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25112017-08-09සත්කෝරළගේ ශ්‍යාමා ප්‍රියන්ති ප්‍රනාන්දු856174000Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25122017-08-09එච්. එම්. ශශිනි ප්‍රශංදිකා ජයතිලක946200387Vපහළවත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25132017-08-09එච්. එම් ලක්ෂික ප්‍රභාත් ජයතිලක971741880Vකංකානම් ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25142017-08-09අලවත්තගේ චන්දන693291380Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25152017-08-09ගමරාලලාගේ චාමර ප්‍රසන්නජිත තෙන්නකෝන්913390121Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමව.110.00
02/25162017-08-09සමරසිංහ පතිරණගේ කසුන් ගයාශාන් ජයසිංහ961703468Vනො. 309, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව.2110.00
02/25172017-08-09එස්. ඩබ්. පී ලලිත් සුසන්ත වීරසිංහ990790701V3 පටුමඟ, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව.5000.00
02/25182017-08-30ලියනගෙදර ලීලාවතී.651132950Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25192017-09-03ධම්මචාරිගේ ප්‍රේමලතා607051020Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25202017-09-03රත්නාබරණ කරණ ආචාරිගේ දිස්නා දමයන්ති727091955Vනො. 296, සිරිසෙවන, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25212017-09-03දේවේන්ද්‍ර ගම්ලද්දලාගේ ප්‍රියංගනී ගුණතිලක818301383Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.510.00
02/25222017-09-03විජේන්ද්‍ර ආචාරිගේ ශාමල් දිනේශ් ජයවර්ධන912130770Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.860.00
02/25232017-09-03හෙට්ටිකන්දගේ ප්‍රසාද් ප්‍රියන්ත කුමාර820033701Vපන්සල් පාර, ගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව.6000.00
02/25242017-09-03සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුරාධා ටිකිරි කුමාරි786022711Vබක්මීගොල්ල, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව7750.00
02/25252017-09-03රාජාන්ගන පනික්කියලාගේ නිලංකා සඳමාලි වීරසිංහ927073960Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25262017-09-03මාරප්පුලි කන්කානම්ගේ අනෝමා ප්‍රියදර්ශනි866811202Vරබර්වත්ත පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව110.00
02/25272017-09-03චිරන්ති මංගලා ඇල්ගිරිය විතාරණ895172073V413/2, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.2750.00
02/25282017-09-03දොරනෑගොඩ මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර මැණිකේ757950446Vගමමැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව12750.00
02/25292017-09-03දොරනෑගොඩ මුදියන්සේලාගේ යසරත්න මැණිකේගමමැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව8000.00
02/25302017-09-03හෙට්ටිගේ දොන් දිනේශ් චමින්ද721574520V335/7, සැරයන් ප්‍රියන්ත මාවත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව.2625.00
02/25312017-09-03වර්ණකුලසූරිය ගංගා ලක්මිණී වර්ණකුලසූරිය865332220Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/25322017-09-03විජේසුන්දර සභාපති මුදියන්සේලාගේ අනූශා දයානි විජේසුන්දර828622650V168/1, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.1800.00
02/25332017-09-03කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ ජයලතා මැණිකේ875865118Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.500.00
02/25342017-09-03මානික්කුගේ චූලනී දමයන්ති805281839Vදේවමිත්ත මාවත,කනේරුගොල්ල,දෙහෙල්ගමුව,ඉ/මුව.10000.00
02/25352017-09-03මලවි ආරච්චිගේ නිලංග198603401056අංක 139, 10 පටුමග, රන්සිරිල මාවත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25362017-09-03උඩනැකත් ගෙදර මේකලා නිරෝෂනී එදිරිසිංහ.95790532Vවෙලේගෙදර වත්ත, ගල්කැටියාගම, ඉබ්බාගමුව.3750.00
02/25372017-09-26හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ රන්බණ්ඩා.490493263Vපන්සලපාර, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25382017-09-16රාමනායක මුදියන්සේලාගේ නයනී කුමාරි රාමනායක.915033849Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25392017-09-16ඉලංගමුව වලව්වේ නයනා උදයංගනී ඉලංගමුව.886633661V67/2 දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25402017-09-16දිනයාදර රේණුකා පූෂ්ප කුමාරි ද සිල්වා.808532417V113/6,අලුත් වත්ත,උඩවෙල,ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25412017-09-16සිරිමාන්නගේ දොන් ආනන්ද.810972580V7වන පටුමග,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25422017-09-16සිරිමාන්නගේ දොන් ඉන්ද්‍රානි සිරිමාන්න.807692658V237,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25432017-09-12වර්ණකුලසුරියගේ නිලංගා වාසනා.767560753Vනො.49, රජසිරිල ,බක්මිගොල්ල, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25442017-09-19තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ සමිත් රවීන්ද්‍ර තෙන්නකෝන්.831722266Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25452017-09-21විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ වසන්තා විජේකෝන්747580162Vකෝන්මඩ, පබ`ඵව, ඉබ්බාගමුව.1300.00
02/25462017-09-21මුතුනායක දූරයලාගේ සුදංගිකා දමයන්ති736912686V74, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව.3800.00
02/25472017-09-21අමරසූරියලාගේ පද්ම කුමාර732101810V50, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව.550.00
02/25482017-09-21අලවත්තගේ අරෝෂා රුවන්මලී අලවත්ත935731577Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25492017-09-21රත්විට ගෙදර නිමාලිකා උදයංගනී19785950393255, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25502017-09-21ගරුමුණි ආරච්චිලාගේ පියුමි ප්‍රසාදිනී ද සොයිසා886542003V46, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25512017-09-21රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කෞෂික අරවින්ද රත්නායක933352927Vවෙල අසල නිවස,පන්නල, ඉබ්බාගමුව.110.00
02/25522017-09-21සෙනෙවිරත්න මුදියන්සේලාගේ සුරම්මි සෙනෙවිරත්න.838564232Vගමමැද පාර, ගල් කැටිගම, ඉබ්බාගමුව110.00
02/25532017-09-21ක`ඵහිමි හාමිල්ලාගේ ගයන් දිසානායක803990743Vයකල්ල වත්ත, යකල්ලහංදිය, ඉබ්බාගමුව(ගයාන් මෝටර්ස්)4625.00
02/25542017-10-26කලුහිමි හාමිල්ලාගේ සුසන්ත කෝසල දිසානායක822090370Vකෝසල ලී මඩුව,මූකලන්යාය පාර,යකල්ල,ඉබ්බාගමුව5125.00
02/25552017-10-26බාලසරිය මුදියන්දේලාගේ අචිනි ප්‍රමෝදා කුමාරි රත්නායක945641266Vදෙමටගාම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව12625.00
02/25562017-10-26මිගෙල් හෙට්ටිගේ ප්‍රියංකා තිසේරා706060448Vනො 47, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25572017-10-26පරණගමගේ දෝන ප්‍රියන්තිකා තේජානි පීරිස්848270415V115, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25582017-10-26ඉමිහාමි මුදියන්සේලාගේ නයන ප්‍රිියංගිකා කුමාරි කදුරුවැව835902013V51, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25592017-10-26අලවත්තගේ චතුරි ජයසංඛනී අලවත්ත898362477V6 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25602017-10-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ වසන්ත දිසානායක870921043Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/25612017-10-26හෙට්ටිආරච්චිගේ වසන්තා කුමාරි හෙට්ටිආරච්චි755592749V3/13, දෙවන පටුමග, වැවපාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25622017-10-26දෙල්ගොඩ කංකානමලාගේ අයිරාංගනී726900469Vනො 56/1, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25632017-10-26පල්දෙනියලෑ ගෙදර චිත්‍රා කුමාරි695980701Vනො 181, සුමරම්‍ය සෙවන, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25642017-10-26රණසිංහ ආරච්චිගේ චමින්ද රණසිංහ792945882Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25652017-10-26එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ සමන් කුමාර930391035Vබක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25662017-10-26විජේතුංග කෝරාළලාගේ ගයා සචිත්‍රා සමන්මාලි925093777Vඅංක 86/5,දේවමිත්ත මාවත,රබර්වත්ත මාර්ගය,ඉ/ගමුව20050.00
02/25672017-10-26හෙනරත් මොහොට්ටිලාගේ දමයන්ති හෙනරත්798233297Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25682017-10-26කුමාරපේලි ආරච්චිගේ චන්ද්‍රලතා677610670Vගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25692017-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ නන්දික ප්‍රියන්ත හේරත්771211399Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25702017-10-26විජේතුංග කෝරාළලාගෙ චැනී441481977V86/5, දේවමිත්ත මාවත, රබර්වත්ත මාර්ගය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25712017-10-26ශ්‍රිවීරබමුණු පතිරන්නැහැලාගේ තුෂාර මදුසංක ශ්‍රිවීර962093060Vපන්නල, මුදුනපිට, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25722017-10-26දහනායක රාලලාගේ සඳමාලි කරුණාතිලක877524248Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25732017-10-26අමන්ගිරා දුරයලාගේ සුමනා ජයසිංහ605433286Vකධුලව පාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25742017-10-26නිලමේ රාලලාගේ ලක්‍ෂ්මන් සමන්ත බණ්ඩාර782760360Vපන්සල පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25752017-10-26සූරියආරච්චිගේ දොන් ප්‍රියන්ති සුරංජනා766382690Vනො 8, වැවපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25762017-10-26වීරතෙවරප්පේරුමගේ සජිත් අසංක සිල්වා821522722V06 පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25772017-10-26මීපාගලගේ ෂමිලා නිරෝශනි786970571Vපන්නල, මුදුන්පිට, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25792017-10-26ඉලංගගේ සුජාන් අරුනෝද811680141Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25802017-10-26අලවත්තේ ගමරාලලාගේ රම්‍යා මාලනී ගුණතිලක707410221V448/2, බොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25812017-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ අජන්තා කුමාරි හේරත්795015795Vපමුනුගමවත්ත, බොලගම, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/25822017-10-26ඉමිහාමි මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංකා දමයන්ති196971002213රම්‍යාරාම පාර, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25832017-10-26මොහමඩ් සිද්දික් මොහමඩ් සියාඩ්900361890V28/1, පන්නල, ඉබ්බාගමුව1300.00
02/25842017-10-26කැටවල දේවයලාගේ සමන්ත සරත් කුමාර742914143Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව12750.00
02/25852017-10-26දෝන මේරි ජෝර්ජියානා ජයසිංහම්585030520V62, අයේෂා වත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25862017-10-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂනී දීපිකා අධිකාරි815791827V297/3, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව17825.00
02/25872017-10-26එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ නන්දා මාලනී877852571Vරජයේ වී ගොවිපල, බතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/25882017-10-26වීරසූරිය මුදියන්සේලාගේ ලීලා වීරසූරිය727923292Vපන්සල පාර, ඇඹහැරගොඩ, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25892017-10-26කලු අරච්චිලාගේ චතුර බුද්ධික කලුආරච්චි843464998Vබතගගොඩ වැව පාර, අමුණපිටිය. ඉබ්බාගමුව3800.00
02/25902017-10-26මාටින්ගේ චතුරිකා ප්‍රිතිමාලි රූපරත්න966653990Vවත්තේගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/25912017-10-26හංගිලි ගෙදර නිසංසලා ප්‍රියන්තිකා කුමාරි898251772Vබක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව5250.00
02/25922017-10-26බස්නායක මුදියන්සේලාගේ සුනිල් ජයතිලක630162491Vනො 01, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව1375.00
02/25932017-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිලන්ති කුමාරි ජයතිලක757570815Vපන්නල, වේවැල්වලයාය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25942017-10-26සයෝනා චන්ද්‍රමාලි ලියනගේ838433537Vපන්නල, වේවැල්වලයාය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25952017-10-26දිගල්ලේ මුදියන්සේලාගේ ගුණසේන මැණිකා667402719Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25962017-10-26වලිම්ණි ආරච්චිගේ නිලන්ත ප්‍රේමකුමාර760280089V72/5, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25972017-10-26වත්තේ ගෙදර හර්ෂ නුවන් කරුණානායක842912814V116, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/25982017-10-26අසුරනාද පනික්කියලාගේ ජයතිලක673423752Vයකල්ල පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/25992017-10-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා දිසානායක775761075Vපමුනුගමවත්ත, බොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26002017-10-26හෙනරත් මොහොට්ටිගේ ඉන්ද්‍රාවතී628544360Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26012017-10-26දොලුවෙල ගෙදර නෙල්සන් කරුණාරත්න722910362Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26022017-10-26වෙදාලෑ ගෙදර විජේපාල693130891Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26032017-10-26බෝවි තන්ත්‍රිගේ නිලක්‍ෂි රූපසිංහ755634271Vනො 48, අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26042017-10-26හේරත් මුදලිගේ මධුෂිකා රත්නමාලි916182902Vවලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26052017-10-26ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සන්ධ්‍යා ප්‍රියදර්ශනී765641454Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26062017-10-26ඉහළගෙදර ස්වර්ණලතා චන්ද්‍රකාන්ති ඉහළගෙදර635291478Vසඳකැ`ඵම්, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26072017-10-26බන්නක මුදියන්සේලාගේ අනූෂා ප්‍රියන්ති847732377Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26082017-10-26අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ සීලවතී667781540Vවෙව්වැල්වලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26092017-10-26රයිගම ආරච්චිගේ සම්පත් රවින්ද්‍රලාල් පෙරේරා881762528V3 පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26102017-10-26ලියන ගෙදර ප්‍රසන්න විජේරත්න790950801Vවිජය නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/26112017-10-26රණසිංහ ආරච්චිලාගේ රමණි717093321Vප්‍රයිම් ලෑන්රෝඩ්, ගල්කන්ද, උඩවෙල550.00
02/26122017-10-26රංගාධිපතියලාගේ හසිත සඳරුවන් අමරසිරි940880947V“සිතුම්”, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව12110.00
02/26132017-10-26බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සදේශ දෙනුවන්ත බාලසූරිය199331304679ගල්කිරිගම, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26142017-10-26විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ චානුක මධුසංඛ විජේකෝන්972541532Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26152017-10-26මොහමඩ් ෆාරුක් මොහමඩ් ෆස්මි ෆාරුක්861332284Vදෙහිගස්වත්ත, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26162017-10-26අලවත්තගේ උත්තරා පාරමී අලවත්ත946960020Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26172017-10-26අලවත්තගේ ගයත්‍රි අනුත්තරා අලවත්ත997300777Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව12510.00
02/26182017-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ව්ක්ටර් රත්නායක652560563Vනො 64, කදුබොඩතැන්න, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව2110.00
02/26192017-10-26මල්ලව ආරච්චිලාගේ චන්දිමා මල්ලව ආරච්චි695791569Vනො 21, නිම්තෙර උයන, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/26202017-10-26මොහමඩ් සරීෆ්ඩීන් මොහමඩ් ශාමිල්830992596V338, අමුනපිටිය, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26212017-10-26ඉබිහාමි මුදියන්සේලාගේ ශානිකා සමුද්‍රා කුමාරි918062637Vවිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26222017-10-26නුවරපක්‍ෂ පේඩි දුරයලාගේ නිරෝෂා ජයකාන්ති907851486Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26232017-10-26නලුවත් තුඩුවගේ ගාමිණී ජයවර්ධන673290426Vනො 54/13, 4 පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26242017-10-26අතාවුද මුදියන්සේලාගේ පියතිස්ස500384999Vවැවලග නිවස, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26252017-10-26කොන්ගහමුල ගෙදර අශෝකා විජේරත්න663663330Vනො 10/68, 6 පටුමග, වලව්වත්ත550.00
02/26262017-10-26රාජකරුණා දේවයලාගේ මහේෂිකා ප්‍රියදර්ශනී958521939Vපන්සල බොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26272017-10-26වෙදාලෑ ගෙදර හිරුෂ රණතුංග සිරිවර්ධන870773188Vයකල්ල පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26282017-10-26හේවාමාගල්ලාගොඩගේ ශ්‍රිමති638180987Vනො 20,රජසිරිය, බක්මීගොලල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26292017-10-26සම්පත් බංඩාරලාගේ සුනේත්‍රා සෙනවිරත්න755040258Vවැව පාර, පාලම අසල, කුඹල්ලංග, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/26302017-10-26රාජකරුණ දේවයලාගේ සුධීරා ප්‍රියදර්ශනී876403013Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26312017-10-26ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍යාමලී අයිරංගනී955230485Vපන්සල ලඟ දෙවට පාර, බොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26322017-10-26තුෂාරි දිනූෂා දිල්රුක්‍ෂි රංගජීවා උක්වත්ත728311126Vනො 19, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26332017-10-26වීගොඩ අප්පුහාමිලාගේ ධර්මිකා දමයන්ති605533329Vදඹුල්ලපාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26342017-10-26බඹරගල ආරච්චිලාගේ රුවිනි ප්‍රියංගා796742291Vනො 169, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26352017-10-26යාපා මුදියන්සේලාගේ රයිනි තාරුකා ජයතිලක945540826Vකුකුරුමහන්න, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/26362017-10-26ශ්‍රිමතී කල්‍යාණි අබේවර්ධන727923080Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26372017-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ප්‍රිතිරාජ කුමාර හේරත්711761551Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26382017-10-26වන්නිනායක මුදියන්සේලාගේ වෙදගෙදර තනූජා කුමාරි වන්නිනායක818022212Vදන්ගොල්ලවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26392017-10-26සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ප්‍රසන්න මංජුල831772131Vබතලගොඩවැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව12750.00
02/26402017-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ රෝහණ කුමාරපහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26412017-10-26ලංසකාර පතිරැන්නැහැලාගේ තිලකරත්න ගුණසේකර611490895Vකෝම්මඩවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26422017-10-26අහංගම විතානගේ නිලූකා විතානගේ825834214V225, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26432017-12-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා කුමාරි හේරත්816784298Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26442017-12-08මොරටුව ආරච්චිලාගේ කමනි කොස්හින්න575731317Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26452017-12-08බද්දේගමගේ සුසන්ත බද්දේගම801931740Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26462017-12-08ව්ජේරත්න මුදියන්සේලාගේ විජේකුමාර783531267Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව12950.00
02/26472017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ තනූජා කුමාරි හේරත්876540894Vවලස්කන්දවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26482017-12-08පල්ලේතැන්නේ කහක්කරපොලවලව්වේ ප්‍රමුඛ හිරුෂාන් පල්ලේතැන්න911644282Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26492017-12-08රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රංජනී පොඩිමැණිකේ රත්නායක688040736Vතැපැල්කාර්යාලය පුටුපස, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26502017-12-08නන්නාසි ගෙදර රත්න මැණිකා196960303471ගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26512017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවතී මැණිකේ677271418V21/7, තැපැල් කාර්යාලය පිටුපස, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26522017-12-28කුමාර පේලි ආරච්චිගේ තිස්ස සේනානායක633353700‘සේනානි’, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26532017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ නන්දනි හේරත්657972428Vශ්‍රි බෝධිරුක්කාරාමය පාර, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26542017-12-08ටී.එම්. අනුර චන්දන තෙන්නකෝන්812141112V365/1, බැම්මේ ගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26552017-12-08මොහමඩ් නලීල් මොහමඩ් නිර්දව්ස්943002924Vයකල්ල පාර,කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව2625.00
02/26562017-12-08සාවුල් හමීදුලාගේ ජිනතුල් සබීනා815123514Vපන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26572017-12-08පුංචිහේවාගේ ගාමිණි692813553Vරබර්වත්තඋඩපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26582017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුමිත් තිලංක හේරත්913070640Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/26592017-12-08බඩල් මොහන්දිරම්ලාගේ ගුණවර්ධන550250764Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26602017-12-08පරණගම දිසානායකගේ ජනක සම්පත් පරණගම811241862Vදගර කඩුල්ල, පෙ/නැලව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26612017-12-08දසනායක ආරච්චිලාගේ ශ්‍රිමති දසනායක645993802Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/26622017-02-08ඉලන්දාරිපේඩිගේ දිල්හානි කුසුම්සිරි756370987Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26632017-12-08මාපාහාමි මුදියන්සේලාගේ ශිරෝමි දමයන්ති745970168Vකැබලි අංක 35, 8 පටුමග, රජසිරිල. ඉබ්බාගමුව550.00
02/26642017-12-08තල්පාවිල කන්කානම්ලාගේ දිනාරි නදීකා197855301043‘හේවා වාස’, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/26652017-12-08වලතර ආරච්චිලාගේ අමරසේන763451127Vනො 17, යකල්ලවත්ත, කුඹල්ලංග පාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26662017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ සඳුනි වත්සලා හේරත්978382746Vනො 28, පැළකුඹුර ස්fටි්‍රට්, කඳුලව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26672017-12-08පාවු`ඵ හේවගේ ගීතා කළ්‍යාණි පෙරේරා715532816Vලක්මාලි, කඳුලවපාර, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26682017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඉහල ගෙදර ජයරත්න හේරත්632941714Vකොලෙන්ගොල්ල වත්ත, කිරිබමුණ, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26692017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ කරුනාවති598060746Vබණ්ඩාරවත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26702017-12-08ලියනගෙදර මනෝජ් වීරසිංහ962241093Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/26712017-12-08නාවුර් මීරා ෆාතිමා ෆර්විනා876452268V175/1, යකල්ල පාර, කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26722017-12-08සලාහුදීන් මොහමඩ් ආරිෆ්750561926Vයකල්ල පාර, කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/26732017-12-08දෝන් පූර්ණිමා මාධවී රොද්‍රිගෝ925050415Vබතලගොඩවැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26742017-12-08ගම්ලත් රාලලාගේ තිලකරත්න561640904Vඅංක 227, ගල්කන්දවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26752017-12-08රණවීර ආරච්චිල්ලාගේ සාගර විද්‍යාමණි197027202888151, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26762017-12-08සරත් කුමාරගේ චමිල ප්‍රසාද්941814549Vවගුරුවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26772017-12-08විජයරත්න වීරසිංහ මුදියන්සේලාගේ ශෂික විමුක්ති වීරසිංහ960450043Vනො 62, 8 පටුමග,කාමෙල්වත්ත,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව3300.00
02/26782017-12-08ගජනායක කංකානමලාගේ රූපා ගජනායක497072611V168/ 38, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26792017-12-08දිසානායක මුයන්සේලාගේ මාලනි මැණිකේ හේරත්නායක196768802294නො. 72, 7වන පටුමග,ජේසිරිල බන්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව550.00
02/26802017-12-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ අමල් සංජීව හේරත්802433689Vපන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26812017-12-08කරවිදෙණියේ ආනන්ද අනුරසිරි ගොඩ කුඹුර792810039Vයකල්ල වත්ත, බක්මීාගලේල, ඉබ්බාගමුව1650.00
02/26822017-12-08තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ සමීර ඉදුනිල්891361661Vවෙලේගෙදර වත්ත, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/26832017-12-08ඊ.එම්.පි.ඩි. එදිරිසිංහ801300138V208, කොස්ගහ පැලැස්ස, මහමූකලන්යාය5125.00
02/26842017-12-08විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ විමලාවති645642180Vපන්සල ලඟ දෙවට පාර, බොලගම, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26852017-12-08පේදුරු හේවගේ සෝමාවති මැණිකේ678272035Vනො.124, රජසිරිල බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26862017-12-08වාද්දුව පතිරගේ සීලවති685303515Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26872017-12-08ඇස්වෙද ගම්ලද්දලාගේ චාලට් ජයවති උඩපොල668262619Vනො. 134, ජෙසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26882017-12-08කෝෂිත ලහිරු ඉලංගසිංහ952230387Vසුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/26892017-12-08සිරිමාන්නගේ දොන් උපාලි සිරිමාන්න762613743Vඅක්. 10, ජෙසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26902017-02-08මාලිමගේ සුනන්ද මංජුල අපොන්සු750510671Vනො. 16, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/26912017-02-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ සරත් කුමාර772862067V“භානුක සැලුන් ” බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26922017-12-08ගනේෂ් විජය ලක්ෂ්මි855540037V215, ජෙසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26932017-12-08අබ්දුල් නපීෂ්ගේ නසීර්601834715V191, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26942017-12-08බත්තන මුදියන්සේලාගේ නුවන් සමීර ගුණතිලක910402749Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/26952018-01-11ගලප්පත්තිගේ රමනි ශ්‍රියාලතා618363120Vදේවමිත්ත, පළමු පටුමග, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/26962018-01-11පාතේගම ගම් ආචාරිගේ චන්දන693533163Vනො. 12, අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව12510.00
02/26972018-01-11අතාවුද හෙට්ටි ගමගේ චාන්දනි හේමලතා787404340Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව110.00
02/26982018-01-11කැකුල්කොටුවගේ දෝන ජෙනට් පුෂ්පා නිලානි658171801Vනො. 36, අයේෂාවත්ත, දෙවන පටුමග, යකල්ල2750.00
02/26992018-01-11ශ්‍රී වීරබමුණු පතිරන්නැහැලාගේ සුමිත් රංජන් වීරරත්න900641290Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව13521.51
02/27002018-01-11කළුවා දේව අමිල රුවන් ගාමින්ද802714181Vඅංක 155, 11 පටුමග, ජෙසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව4910.00
02/27012018-01-11රණසිංහ ආරච්චිගේ අනුලා රණසිංහ757690470Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව3760.00
02/27022018-01-11ඊ.එම්. සුනිල් ඒකනායක591662635Vකදුබඩතැන්න, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27032018-01-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාර මැණිකා628633282Vඉහලගම, මහගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව4625.00
02/27042018-01-11කුමාරපේළි ආරච්චිලාගේ තමරා කුමාරි සේනානායක738233905V96/1 ගල්කඩුවත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27052018-01-11වික්‍රමසිංහ ආරච්චිගේ දෝන සමන්ජිලා ශ්‍යාමලි788331126Vබුදුසරණ නිවස,12 වන පටුමග,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව550.00
02/27062018-01-11දනසිංහ ආරච්චිලාගේ සරත් විජේසේකර600451316Vගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27072018-01-11නැකැත්දුර ගෙදර නවරත්න721582531Vරජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27082018-01-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චතුරංග දිසානායක863562015V12 වන පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27092018-01-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි මල්ලිකා756353187Vඅංක. 73, අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27102018-01-11වීරසිංහ මුදියන්සේලාගේ ඉන්‍ද්‍රානි වීරසිංහ132 සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27112018-01-11ලියනගේ ධර්මදාස582082960Vනො.62 , අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/27122018-01-11විකුම් චතුරංග ලියනගේ972451703Vනො.62 , අයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/27132018-01-11මල්ලිකා ආරච්චි මුදියන්සේලාගේ ගෙදර සමන්තලතා කුමාරි දිසානායක697430164V127 සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27142018-01-11වාසල මුදියන්සේලාගේ සචිනි සුරංගිකා වාසල945402881V12 වන පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල550.00
02/27152018-01-11සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ සුනිල් සමරකෝන්683400874Vඅංක. 119, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27162018-01-11වනසිංහ දේවයලාගේ සුලෝචනා මාධවී වනසිංහ797240133Vනො. 174, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27172018-01-11ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා816321018V197, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27182018-01-11දහනක මුදියන්සේලාගේ රත්නායක612904928V127 සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27192018-01-11අබතාහිර් සිත්ති රුමයිදා676583602V34 1/11 දඹුල්ල පාර, යකල්ල. ඉෂාවත්ත, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/27202018-01-11මංජුල කුමාර සේනානායක792732518Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27212018-01-11තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ බංඩි මැණිකා467180908Vවෙලේ ගෙදර වත්ත, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27222018-01-11හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා දමයන්ති838334962Vවෙන්දේසිවත්ත, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27232018-01-11නෙත්ති කුමාරගේ ඡායා රෝෂිනි ද අල්විස්800805319V274/2 වෙලේ ගෙදර වත්ත, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව1375.00
02/27242018-01-11උක්කුමා බලිතියන්නලාගේ ප්‍රබාත් සුරංජිත් වික්‍රමරත්න732493158Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27252018-01-11හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිස්සංක චමින්ද හේරත්852770040Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/27262018-01-11රණසිංහ ආරච්චිගේ අසංක ප්‍රදප් රණසිංහගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2750.00
02/27272018-01-11දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රූපිකා ජයසුන්දර838250610Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27282018-01-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුදේශ් ප්‍රියශාන් ජයරත්න913022319Vපාසල අසල, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27292018-01-11අතාවුද මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවති මැණිකේ645790790Vකන්දේගෙදර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27302018-01-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චානක අරවින්ද රත්නායක833263170Vඅරවින්ද තලහින්න ඉබ්බාගමුව550.00
02/27312018-01-11වෙලේ මුදියන්සේලාගේ දේවිකා ලක්මාලි අබේරත්න847243880Vහිදමඬ, ඉබ්බාගමුව6375.00
02/27322018-01-11කමරාජ ආරච්චිලාගේ මාලනි දිසානායක මැණිකෙ608304223Vහිදමඬ, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27332018-01-11සිංහබාහු මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා මැණිකේ828063766Vහිදමඬයාය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27342018-01-11දේවසිංහ ආරච්චිගේ රශ්මි ජනශක්ති දේවසිංහ847513136Vකොස්ලන්ද වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව20000.00
02/27352018-01-11රන්නෙත්ත්‍රි පටබැදි ගම්ලද්දලාගේ ඉෂාරා මධුෂානි සෙවන්දි ජයවර්ධන895723290Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27362018-01-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුරේෂ් නිෂාන්ත ජයරත්න850482993Vපාසල අසල, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව2550.00
02/27372018-01-11කොරලලාගේ නිල්මිණි නදීකා දිල්රුක්ෂි776983209Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27382018-01-11ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංකා නිල්මිණි කුමාරි838493599Vනො. 199 කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව2510.00
02/27392018-01-11කුමාරපේළි ආරච්චිගේ ශාලිකා විනෝදනි කුමාරපේළි865982585Vචැමිලියන් බේකර්ස්, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27402018-01-11ජයකොඩි ආරච්චිලෑගේ සිතාරා සංජීවනි පන්ඩිතරත්න915693849Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27412108-01-11රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුදර්ශනි ප්‍රියංගිකා අබේරත්න907392317Vගල් කඩුවේ ගෙදර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව7550.00
02/27422018-03-13බුලත්සිංහලාගේ නීලා රංජනී755021512Vකෝන්මඩ , පබුලුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27432018-03-13රාජපක්‍ෂ මුදියන්සේලාගේ ප්‍රදීප් චන්දන කුමාර රාජපක්‍ෂ731282811Vපන්සල් හංදිය , ගල්කැටිගම , යකල්ල , ඉබ්බාගමුව2550.00
02/27442018-03-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජයලත්630343771Vපබුලුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27452018-03-13තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ අනුර තෙන්නකෝන්851780297Vහංගමුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27462018-03-13රාජනායක මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී757933608Vපරගම්පිටිය , වගුරුවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27472018-03-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රවීන්ද්‍ර විජය බංඩාර832984027Vනො . 13 , වැව පාර , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27482018-03-13අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ මහේෂ් සම්පත් කරුණාරත්න871091625Vසම්පත් සෙවන , අලුත් මාවත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27492018-03-13අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න572233543Vසම්පත් සෙවන , අලුත් මාවත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27502018-03-13සෙනරත් රත්නායක දෝන නන්දාවතී සෙනරත්547403339Vඅලුත් මාවත , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27512018-03-13මැදවල ගෙදර දසනායක මුදියන්සේලාගේ අසේල සුසන්ත ජයසේකරනො .46 / 7 , පංසල පාර , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27522018-03-13වන්නතුවත්තේ වඩුගේ පත්මිනී චන්ද්‍රිකා විජේකුලසූරිය726331090Vබතලගොඩ වැව පාර , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27532018-03-13තෙල් හවඩි දුරයලාගේ රේණුකා දමයන්ති758322203Vවත්තෙ ගෙදර , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27542018-03-13රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හර්ෂ රුවන් රත්නායක902131272Vවෙල අසල නිවස , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27552018-03-13කනපදි පිල්ලෙයි මානික්ක වාසගර්බක්මී ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27562018-03-13මහ පතිරැන්නැහැලාගේ තරිදු දිල්ෂාන් කුලරත්න961990530Vබෝ ගහමුල නිවස , අටල්ල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/27572018-03-13පෙරමුණගේ සමන් කුමාර770381630Vපන්සල පාර , ගලයාය , පන්නල , ඉබ්බාගමුව12500.00
02/27582018-03-13පුෂ්ප කුමාරගේ ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී පුෂ්පකුමාරි737430944Vනො , 86 , රජසිරිල , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27592018-03-13ගලේ වත්තේ ගෙදර සීරානි සුභ වික්‍රම746600666V91 , ග්‍රින්වැලි වත්ත , බක්මී ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27602018-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ උපාලි රාජපක්‍ෂ710724008Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27612018-03-13වනසිංහ මුදියන්සේලාගේ සසංකා කුමාරි වනසිංහ776001180V8 වන පටුමග , රජසිරිල , බක්මී ගොල්ල , ඉබ්බාගමුව3800.00
02/27622018-03-13රාජගුරු මුදියන්සේලාගේ දීපිකා කුමාරි දිවුල්වැව708170305V2/3,06 වන පටුමග,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව550.00
02/27632018-03-13ජයසුන්දර හේරත් මුදියන්සේලාගේ උපාලි ගුණරත්න640371722Vඅංක 63,7 වන පටුමග,රජ සිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව550.00
02/27642018-03-13ජයසුන්දර හේරත් මුදියන්සේලාගේ උපේන්ද්‍රා ප්‍රියදර්ශනී අබේරත්න755823074Vනො 85,8 වන පටුමග,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව550.00
02/27652018-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ කුසුම් කුමාරි සමරකෝන්766262007Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/27662018-03-13මුනියන්ඩි සරත් කුමර්833105507Vනො . 234 , සුරම්‍ය සෙවන , පරකුම් පිටිය , බක්මීගොල්ල550.00
02/27672018-03-13ගම්මැද්දෙගොඩ ලියනගේ ලක්ෂිකා වංශානි වීරසූරිය955093690Vනො. 234 , සුරම්‍ය සෙවන , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27682018-03-13ගජනායක මුදියන්සේලාගේ සමන් පද්මසිරි ගජනායක760363421V227 , සුරම්‍ය සෙවන , පරණගම්පිටිය , බක්මීගොල්ල3800.00
02/27692018-03-13පුලිගුව දේවයලාගේ අමිල රුවන් කුමාර893610790V37 , 8 වන පටුමග , රජසිරිල , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27702018-03-13උපාසක ගෙදර චාන්දනී දමයන්ති197952801029පන්නල හංදිය , ඉබ්බාගමුව500.00
02/27712018-03-13මාපා මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී627252013Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27722018-03-13හිටිනායක මුදියන්සේලාගේ චමිලා කුමාරි768134901Vබෝ ගහමුල නිවස , අටල්ල , ඉබ්බාගමුව2510.00
02/27732018-03-13රන්කොත් පේඩිගේ අනූෂා ශිරෝමිමාලි797843547V26 , පැලකුඹුර වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27742018-03-13කෝනාර මුදියන්සේලාගේ සීලවතී මැණිකේ805422106V34 , පැලකුඹුර , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27752018-03-13හෙට්ටි මුදියන්සේලාගේ අනුරුද්ධිකා විජේසිංහ745753132Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27762018-03-13දෝතුමා දේවයලාගේ ගෙදර කරුණාරත්න670274187Vසාලින්ද පුර , කුඹල්අංග , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27772018-03-13බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ලක්ෂ්මි කුමාරි බස්නායක807793152Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27782018-03-13බෝම්බුවලාගේ අනූස කුමාර බෝම්බුවල753243925Vවගැරුවෙල , බොලගම , ඉබ්්බාගමුව550.00
02/27792018-03-13හේවා අඹේපිටියගේ රූපිකා දයානි636982431Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27802018-03-13සිරිමාන්නගේ දොන් අනුරුද්ධ831650460V135 , සුරම්‍ය සෙවන , පරන ගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27812018-03-13ගනේගේ රාලලාගේ ශ්‍යාමා ලක්මාලි ධර්මසිරි858651816Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27822018-03-13දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී658612085Vපමුණුගම වත්ත , බොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27832018-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ උදිත විරංජන හේරත්750780890V337 , පරනගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27842018-03-13මල්ලව ආරච්චිගේ ප්‍රදීප් කුමාර771502750Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27852018-03-13ලියන ආරච්චිලාගේ ගාමිනී දිසානායක841551036Vපරගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27862018-03-13නානායක්කාර වර්ණ පටබැඳිගේ අරුණ කැලුම් නානායක්කාර860863286Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27872018-03-13ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ ඉන්දික සාගර ජයකෙfඩි733210680Vසාලින්ද පුර , කුඹල්අංග , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27882018-03-13කස්තුරි ආරච්චිලාගේ බන්දුල කුමාර චන්ද්‍ර741433699Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27892018-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න701644425Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව7550.00
02/27902018-03-13ජයමාන්න මොහොට්ටිගේ දෝන ක්ලේරා නිලන්ති ජයමාන්න727253130Vපුවක් ිකාටුවේ ගෙදර , බොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27912018-03-13පහල ගෙදර හේවලාගේ මනෝජා කුමාරි රත්නායක835675491Vබොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27922018-03-13රන්මිණි දේවයලාගේ මංගලිකා ශ්‍රියානි ජයසූරිය806100480V145 , සුරම්‍ය සෙවන , පරණගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව4200.00
02/27932018-03-13රණසිංහ මුදියන්සේලාගේ රංජනී රණසිංහ755123358Vකුඹල්අංග , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27942018-03-13බන්නක මුදියන්සේලාගේ චාන්දනී ගීතරානී815190580Vපරණගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව2550.00
02/27952018-03-13සෙනරත් ආරච්චිගේ තනූජා දිල්රුක්‍ෂි867340173Vහංගමුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27962018-03-13හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිලන්ත උපුල් කුමාර800960479V166 , සුරම්‍ය සෙවන , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27972018-03-13වෙල්ගමගේ දොන් බර්නාඩ් පෙරේරා722871774V148 , ග්‍රින්වැලි වත්ත , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/27982018-03-13බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ඩොනල් රංජිත් බස්නායක602881156Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/27992018-03-13ලියන ආරච්චිගේ සරත් ජයවික්‍රම751290802V85 / 2 , ලක්සෙවන , වගුරුවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28002018-03-13ලියන ආරච්චිගේ නිරෝෂා කුමාරි ජයවික්‍රම987170786V85 / 2 , ලක්සෙවන , වගුරුවෙල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28012018-03-13හිටිනායක මුදියන්සේලාගේ ලීලාවතී මැණිකේ726184005Vඅටල්ල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28022018-03-13මහතෙල්ගේ දිනේෂිකා ප්‍රියදර්ශනී866520690Vදඹුල්ලපාර, ඉබ්බාගමුව110.00
02/28032018-03-13දිසානායක මුදියන්සේලාගේ සුමිත් ප්‍රියන්ත862114221Vබතලගොඩ වැව පාර , අමුණුපිටිය , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28042018-03-13උඩවත්ත ආරච්චිලාගේ නිහාල් ජයරත්න661054565Vපබුලුව , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28052018-03-13සංගනායක මුදියන්සේලාගේ ජයසේන කිත්සිරි බංඩාර ඉලංගකෝන්671750110Vනො 343, 6 වන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28062018-05-06අල්ල පිච්චෙයි රාසික්953263351V235/සි,සාලින්දපුර,කුඔල්අංග, ඉබ්බාගමුව110.00
02/28072018-05-06අංගප්පුලි හේනයලාගේ ඉෂාරා මංගලිකා මධුෂානි946324884Vයකල්ල , ඉබ්බාගමුව12740.00
02/28082018-05-06විදාන පනිවිඩකාරයලාගේ සම්පත් උපුල් කුමාර197811501394ඉබ්බාගමුව.110.00
02/28092018-05-06හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ සමන්ති විජේසිරි786333547Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/28102018-05-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ අමිල ප්‍රසාද් බංඩාර941023231Vමැද්දුවා ගෙදර , දෙහෙල්ගමුව , ඉබ්බාගමුව2110.00
02/28112018-05-08ඉමිහාමි මුදියන්සේලාගේ දිල්රුක්ෂිකා ප්‍රියදර්ශනී තෙන්නකෝන්858544050Vගම මැද පාර , ගල්කැටිගම , ඉබ්බාගමුව17575.00
02/28122018-05-08මුහම්මදු උවයිස් මොහමඩි ඉමිටියාස්713063134Vයකල්ල , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28132018-05-08සුරංග නුවන් වත්තේගෙදර873644575V249 / 2 , ගල්කැටිගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28142018-05-08පටබැදි කුමරප්පුලාගේ සංජු පියුමිණී පියතිස්ස956770211V64 , බතලගොඩ වැව පාර , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28152018-05-08වීරසිංහ ආරච්චිලාගේ නිලංගිකා කුමාරි වීරසිංහ716052672Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28162018-05-08ගුණතිලක මුදියන්සේලාගේ තනූජා කරුණාතිලක715762269V68 / 3 , වලව් වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28172018-05-25නෙලුවන් තුඩුවගේ ඉන්ද්‍රා ශාන්ති656431407V117 , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28182018-05-26හෙට්ටි හේවාගේ අනුර කුමාර603600703V3 වන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28192018-05-26බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අජිත් ප්‍රියන්ත බාලසූරිය770755760Vකප්පනවත්ත , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28202018-05-26බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ තලතාවතී මැණිකේ576951426Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28212018-05-26බමුණු සිංහ ආරච්චිලාගේ දයානි හේමලතා858141702Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28222018-05-26බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සරත් චන්ද්‍ර කුමාර810312297Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28232018-05-26දමුණු ගොල්ලේ ගෙදර සුමනාවතී626012183V6 වන පටුමග, පෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28242018-05-26චන්ද්‍රසේකර ජයරත්න මුදියන්සේලාගේ නිලන්ති කුමාරි857121368V49 , රජසිරිල , ඉබ්බාගමුව2950.00
02/28252018-05-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගාමිනී හේරත්822023428Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28262018-05-26බන්නක මුදියන්සේලාගේ සමන්තිකා සඳමාලි ගුණරත්න946872385Vකොස්ගහ පිටිය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28272018-05-26සුනිල් බංඩාරගේ දිනේෂ් බුද්ධික ප්‍රේමදාස902724575Vචන්දන වෙළද සැල , දමුණුගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28282018-05-26දසනායක මුදියන්සේලාගේ අතුල ධර්මරත්න බණ්ඩාර751111347Vපොත්තේවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28292018-05-26ගිංතොට විදානලාගේ මංගලිකා දමයන්ති රත්නායක198153401848හෙත්තේවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28302018-05-26ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ ප්‍රශාන්ති රේණුකා ජයසූරිය937970706Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28312018-05-27ගනේගෙදර නයිදෙලාගේ විජයන්ති වීරසිංහ ජයකොඩි826092009Vකෝම්මඩ වත්ත , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28322018-05-27දසනායක මුදියන්සේලාගේ තුෂාරි ප්‍රියංගිකා805984775Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28332018-05-27බුලත්සිංහල ආරච්චිගේ ලසන්ත කුරේ861610721Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28342018-05-26වැහැර මොහොට්ටාලගේ රුවන් සේනානායක923500049Vමුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28352018-05-27අරුණ ප්‍රභාත් දික්කුඹුර1979338013812 , නිම්තෙර උයන , ඉහලවත්ත , පබුලුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28362018-05-26හිටිහාමිල්ලාගේ නිලූෂා සමන් කුමාරි867700498Vසුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28372018-05-28සුභසිංහ ආරච්චිලාගේ සුනිල් චන්ද්‍රසේන720563894V324 , පරණගම්පිටිය , බොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28382018-05-28දණ්ඩසිංහ නවරත්නලාගේ ප්‍රසන්ත රොහාන් ජයරත්න772845146V238 , සුරම්‍ය සෙවන , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28392018-05-28එම්. ආර්. රුක්ෂානා19926720147034 /11 ,දඹුල්ල පාර , අයේෂා වත්ත , යකල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28402018-05-26දියපලාගොඩ ගල්පසි ගෙදර සන්ධ්‍යා කරුණාපාල616911457V198 , සුරම්‍ය සෙවන , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28412018-05-28බන්නැක මුදියන්සේලාගේ පද්මකාන්ති බාලසූරිය716454240Vපල්ලෑවේ ගෙදර , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28422018-05-28හංවැල්ලේ බලිතියන්නලාගේ දමයන්ති ඒකනායක745784127Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28432018-05-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පද්මල් චන්ද්‍රපාල දිසානායක741134160V173 , සුරම්‍ය සෙවන , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28442018-05-28බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ ශානිකා පුෂ්පමාලී ජයවර්ධන887071551Vකොස්ගහ පිටිය , ඉබ්බාගමුව2550.00
02/28452018-05-28විජේරත්න හලුගේ ධර්මකීර්ති විජේරත්න883571398Vපරණගම්පිටිය , ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28462018-05-28බාලසූරියගේ චන්ද්‍රානි545561069V6 වන පටුමග , වලව් වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28472018-05-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිහාල් බන්දුල දිසානායක863101514Vකොස්ගහ පැලැස්ස , මහමූකලන්යාය550.00
02/28482018-05-28බාලසූරියගේ උෂානි අනුරුද්ධිකා බාලසූරිය925583090V12වන පටුමග , රජසිරිල වත්ත , බක්මීගොල්ල550.00
02/28492018-05-28ගල්ගානා මේස්ත්‍රිගේ චමිලා ක්‍රිශාන්ති845140677Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28502018-05-28බුලත්සිංහලගේ අනූෂා රසාදරී චාරිකා908231465Vපන්සල් හංදිය , ගලයාය , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28512018-05-28දසනායක මුදියන්සේලාගේ තුසිත මධුරංග දසනායක813640899V26 , වැව පාර , වලව් වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28522018-05-28සේනාධීරගේ මල්කාන්ති දිසානායක198371903478බොලගම , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28532018-05-28බණ්ඩාරනායක මුදියන්සේලාගේ පත්මසිරි බණ්ඩාරනායක711011889Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28542018-05-28අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ චමින්ද ශාන්ත කුමාර විජේසූරිය831422025Vගමම්මැද පාර , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28552018-05-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ කුමුදු කුමාරි හේරත්805721073Vදලුක්ගොල්ල , වඩුපොල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28562018-05-28අලුත්ගෙදර චිත්‍රාන්ගනී ප්‍රේමසිරි915100716Vමහගම , පන්නල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28572018-05-28කුනප්පන් රාජේස් කුමාර්871042446Vඅරූන් ග්‍රොසරි , යකල්ල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28582018-05-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කසුන් සමීර පතිරණ883501381Vදෙහෙල්ගමුව , ඉහලගම , ඉබ්බාගමුව2110.00
02/28592018-05-28කුමාරපේලි ආරච්චිලාගේ සමන්තා ප්‍රියංගනී කුමාරපේලි747142963V42 , වලව් වත්ත , ඉබ්බාගමුව660.00
02/28602018-05-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ තිලිනි ප්‍රියංගිකා857192052V37 , පැරඩයිස්වත්ත , ඉබ්බාගමුව7510.00
02/28612018-05-28බණ්ඩාරනායක තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ශාන්ත ජයවීර681015116Vවෑකන්ද යාය , බතලගොඩ , ඉබ්බාගමුව510.00
02/28622018-05-28වික්‍රම ආරච්චිගේ සන්ධ්‍යා වික්‍රමආරච්චි647421482Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව110.00
02/28632018-06-15කමරාජ ආරච්චිලාගේ සුජිත් ලක්මාල්198132101467හේරත් මාවත , හංගමුව , ඉබ්බාගමුව3560.00
02/28642018-06-15රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හේරත් බංඩා රත්නායක583364986Vපලීපාන මාවත , වඩුපොල , ඉබ්බාගමුව110.00
02/28662018-06-15වන පේජ්ජලාගේ දිනූෂ සඳරුවන් රත්නසිරි911723670Vදිනූ මොබයිල් සහ කොම්පියුටර් , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28672018-06-15පලාපත්වල ලේකම්ලාගේ සුගතදාස641244341Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28682018-06-15දොන් පූර්ණිමා මාධවී රොද්‍රිගු925050415Vබතලගොඩ වැව පාර , වෑකන්ද යාය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28692018-06-15සිංගප්පුලි මුදියන්සේලාගේ වරුණි දිල්රුක්ෂි කුමාරි766710387Vසෞම්‍ය සෙවන , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28702018-06-15තලංගම දිසානායක අප්පුහාමිලාගේ කල්පනී දිල්රුක්ෂි දිසානායක817363580Vපරනගම් පිටිය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28712018-06-15අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ තිලකා697382518V55 , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28722018-06-15අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ කල්‍යාණි අතපත්තු687130197Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2950.00
02/28732018-06-15අබේකෝන්ගේ තනූජා ස්වර්ණ කුමාරි197750501256රසාංගි , හංගමුව , ඉබ්බාගමුව2550.00
02/28742018-06-15ගංගා සංජීවනී පල්ලෙගෙදර856923746V26 , වාගොල්ල , කුඹුක්වැව550.00
02/28752018-06-15කොඩිතුවක්කුකාර ගෙදර සමන් කෝසල කොඩිතුවක්කු198635202820313 / 4 , හංගමුව , ඉබ්බාගමුව7500.00
02/28762018-06-15රන්වඩන මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියංවදා සේනානායක766830951V54 , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28772018-06-15ගල්බොක්කේ හේවගේ මිසුරි සිල්වා197378301477404 , කාමෙල්වත්ත , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28782018-06-15විදානගමගේ නදීෂා මධුභාශිනි ජයරත්න858304067Vකොස්ගහ පැලැස්ස , මහමූකලන්යාය2550.00
02/28792018-06-15බන්නක මුදියන්සේලාගේ නිලූෂා ප්‍රියදර්ශනී බාලසූරිය816374510V85 / 1 , ලක්සෙවන , වගුරුවෙල , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28802018-06-15ආර්. එම්. පේමාවතී577810770Vපන්සල් පාර , දෙහෙල්ගමුව , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28812018-06-15දොරනෑගොඩ මුදියන්සේලාගේ බංඩාර මැණිකේ785580842Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව550.00
02/28822018-06-15මොරදන ආරච්චිලාගේ තුෂාරිකා දසනායක765632110Vහයවන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28832018-06-15ගරුමුණි ආරච්චිලාගේ ධනවතී ද සොයිසා676830588Vනො 63, 7 වන පටුමග,රජසිරිල,බක්මීගොල්ල ,ඉබ්බාගමුව550.00
02/28842018-06-15විජ්ජා පතියලාගේ කුසුමා ගුණවර්ධන198054302225බතලගොඩ වැව පාර , වෑකන්ද යාය , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28852018-06-15කස්තුරි ආරච්චිලාගේ නිශාන්ති කුමාරි825224564Vකුරුපිටිය , පන්නල , ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28862018-06-15වීරක්කොඩිගේ පත්මා කාන්ති617687968Vහයවන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28872018-06-15පල්ලෙ කුඹුර වලව්වේ මධුශානි නිලක්‍ෂි බණ්ඩාරනායක198154501201හයවන පටුමග , වලව්වත්ත , ඉබ්බාගමුව550.00
02/28882018-06-15වැලිවේරිය ලියනගේ සමිත් සංදීප පෙරේරා971332450Vපන්නල , හිඳමඩ , ඉබ්බාගමුව3800.00
02/28892018-06-15එම්. අබුසාලි මොහොමඩ් අන්සාර්741512076Vකොස්ලන්ද , යකල්ල, ඉබ්බාගමුව5050.00
02/28902018-06-15විරුදුනාදගේ අනිල් ධම්මික830572694Vහංගමුව , ඉබ්බාගමුව2510.00
02/28912018-06-15රන්කොත් ගෙදර රේණුකා මල්කාන්තිවත්තේ ගෙදර , උඩවෙල , ඉබ්බාගමුව2510.00
02/28922018-06-15ගාර්දිය මානවඩුගේ අජිත් වසන්ත732342079Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2510.00
02/28932018-06-15මාවනාන හේවා ජයනි මධුෂානි985450412Vඉහල පේද්දව , මහයාය , මූකලන්යාය550.00
02/28942018-07-04මුහම්මදු නිලාපු මුහම්මදු මුෆීඩ්902170170 Vනො 66/ ් වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව100.00
02/28952018-07-04මොහමඩ් පාසල් මොහොමඩ් පර්හාන්940541000 Vසම්පත් වත්තල පිදිවිල්ල පාර තල්ගොඩපිටිය ඉබබාගමුව100.00
02/28962018-07-04යාලිංග ගෙදර ජයන්ත සමන්නායක692924061 V3 වන පටුමග වලව්වත්ත ඉබ්බාගමුව500.00
02/28972018-07-04අන්දර කොස්තන්නලාගේ පුෂ්පා ශිරානි පෙරේරා846942815 Vබතලගොඩ වැව පාර වෑකන්ද යාය ඉබ්බාගමුවx500.00
02/28982018-07-04බෝගොඩ අප්පුහාමිලාගේ සුපුන් චතුරංග බෝගොඩ952101030 Vපැලකුඹුර ස්ටෝර්ස් ඉබ්බාගමුව7500.00
02/28992018-07-04රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉනෝකා ප්‍රියදර්ශනී886880863 Vරජගේ වත්ත පැලකුඹුර ඉබ්බාගමුව10000.00
02/29002018-07-04සෙයියදු අහමදු සෙයිනූල් ආබ්දීන්720513064 Vවගුරුවෙල ඉබ්බාගමුව3500.00
02/29012018-07-04ජයමාන්න මුදලිගේ නිලන්ති ස්වර්ණ ජයමාන්න716652386 Vහිඳමඩ ඉබ්බාගමුව12500.00
02/29022018-07-04මොහමඩ් කබීර් ෆාතිමා ෆරීනා918174842 Vකොස්ලන්ද පන්නල ඉබ්බාගමුව5000.00
02/29032018-07-04කෝනාර මුදියන්සේලාගේ නිමාලි ප්‍රියදර්ශනී815390377 Vදමුණුගොල්ල ඉබ්බාගමුව500.00
02/29042018-07-04හෙට්ටි ආරච්චිල්ලාගේ චන්දන හෙට්ටිආරච්චි721562158Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29052018-07-04වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ ඉමල්කා කුමාරි වික්‍රමසිංහ198152500885වඩුපොල ඉබ්බාගමුව500.00
02/29062018-07-04බටගල්ලේ මුදියන්සේලාගේ රනංජ පත්මකුමාර බටගල්ලෙ833613545 Vඉහලගම,කඳුලව ඉබ්බාගමුව500.00
02/29072018-07-04සිරිසේන පතිරණගේ ෂර්ලි රවීන්ද්‍ර කුමාර198412602409දමුණුගොල්ල ඉබ්බාගමුව500.00
02/29082018-07-04ගෝපාල් සෙල්ලම්මා655612491 V87/4 ලක් සෙවන වගුරුවෙල ඉබ්බාගමුව500.00
02/29092018-07-04වර්ණකුලසූරිය මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රී නාලි කුසුම්875711156 Vපන්සල් හංදිය පන්නල ඉබ්බිගමුව500.00
02/29102018-07-04ඈපා රාලලාගේ පූර්ණිමා තනූජා කුමාරි ඈපා19846070044නිල් කැ`ඵම් උඩවෙල පහලගම ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29112018-07-04සමරනායක ආරච්චිගේ නිලංග ප්‍රභාත් සමරනායක862161947 Vඅංක 14 නිම්තෙර උයන ඉහල වත්ත පබු`ඵව ඉබ්බාගමුව500.00
02/29122018-07-04හල්පිට ආචාරිගේ රුවනි ඉරේෂා තෑලිස්875991256 Vලෙස්ලි අයන් වර්ක්ස් උඩවෙල ඉබ්බාගමුව7500.00
02/29132018-07-04අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ ගංගා කුමුදුනී197667403153තලහින්න ඉබ්බාගමුව500.00
02/29142018-08-29ප්‍රියන්ත සුද්ද්‍රික්කු ජයවික්‍රම763373533 Vකන්දෙ පන්සල පාර දෙහෙල්ගමුව ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29152018-08-29විජේසිංහ ආරච්චිල්ලාගේ සමන් පත්මසිරි680022526Vමානෙල් පැෂන් ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29162018-08-29මොහමඩි නසුර්දීන් මොහමඩි නව්ෂාද්780060760 Vනො 250 කුඹල් අංග ඉබ්බාගමුව500.00
02/29172018-08-08විජය තුංග මුදියන්සේලාගේ පුංචි බණ්ඩා693414580Vසාලින්ද පුර, බක්මීගොල්ල100.00
02/29182018-08-08රන්හොටි පේඩිගේ ඉනෝකා කුමුදුනී ජයලත්785973836Vසාලින්ද පුර, කුඹල් අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29192018-08-08පොල්හේන ජාසිං තන්තිරිගේ චාන්දනී695753721Vසාලින්ද පුර, බක්මීගොල්ල100.00
02/29202018-08-25කොඩිකාර ආරච්චිලාගේ ලලිතා වන්නිනායක776721905Vරජගේ වත්ත, පැලකුඹුර, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29212018-08-29සිංහල විරිදුවලාගේ ජයනි කුලතුංග696922239Vපන්නල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29222018-08-30ඉබ්‍රාහිමි ලොබ්බේ මොහමඩි හාසිම්620172537Vග්‍රීන්වැල් වත්ත , බක්මීගොල්ල , ඉබ්බාගමුව100.00
02/29232018-08-30නිලමේ රාලලාගේ විමලරත්න බංඩාර701571860Vකුකුරු මහන , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29242018-08-30දෙවිරුන්නැහැලාගේ උදිත කසුන් විජේරත්න970332944Vමුදුන පිට , පන්නල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29252018-08-08හේරත් මුදියන්සේලාගේ යුරේෂා මධුමාලි හේරත්906062437Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29262018-08-30ශ්‍රි වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ අමිත් චාමර නන්දසේන901950580Vපන්නල , මුදුන පිට , ඉබ්බාගමුව100.00
02/29272018-08-30කැන්දවල නයිදේලාගේ ජීවනී චන්ද්‍රා ගුණතිලක765121230Vනො:66/2,රබර් වත්ත උඩ පාර,දෙහෙල්ගමුව,ඉබ්බාගමුව500.00
02/29282018-08-30සිංහල විරිදු පනික්කයලාගේ සුමනාවතී608392696Vනො :321/4 , සෞභාග්‍යා , පෝරම්මුල්ල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29292018-08-30මුහුලෙබ්බේ මොහොමඩි මින්හාජ්198634010026මව්ලානා මාවත , කුඹල් අංග , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29302018-08-30අබේකෝන් විජේසුන්දර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගිරිහාගම වලව්වේ සිසිර බණ්ඩාර ගිරිහාගම811913103Vබතලගොඩ වැව පාර , වෑකන්ද යාය , ඉබ්බාගමුව100.00
02/29312018-08-30බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ අසේල සංජය කුමාර බාලසුරිය872864504Vබෝගහ කුඹුර ,පන්නල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29322018-08-08ඉමියා රාලලාගේ ස්වර්ණ කාන්ති677941855Vවෙන්දේසි වත්ත , හිදමඩ , ඉබ්බාගමුව7500.00
02/29332018-08-30බමුණුරත්න මුදියන්සේලාගේ අජිත් විපුල කුමාර722412150V69/1 , රබර්වත්ත , දෙහෙල්ගමුව , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29342018-08-30ඩී.ජී. චතුරංග බුවනෙක සමරතුංග923600078Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29352018-08-30රසුල්හාන් මොහොමඩ් ආසාම්841373149Vමොරගොල්ල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29362018-08-30මොහොමඩ් සාද්කීන් මොහොමඩ් සවීන්831524456Vනො:114/1 , මොරගොල්ල , ඉබ්බාලමුව500.00
02/29372018-08-30සිංහල පේඩි දුරයලාගේ ලලිතා රංජනි646160308Vජයරත්න මාවත , ඉපලව , ගොකරැල්ල500.00
02/29382018-08-30හිටිහාමිලාගේ රූපිකා දමයන්ති665740501V30 , රබර්වත්ත , උඩ පාර , දෙහෙල්ගමුව , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29392018-08-30පතිරණගේ දොන් චින්තක ඉරෝෂණ802432860Vදබරකෝටුව , මැදගෙදර , ගොකරැල්ල500.00
02/29402018-08-30ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ නදීකා කුමාරි ඒකනායක865872470Vදබරකෝටුව , මැදගෙදර , ගොකරැල්ල500.00
02/29412018-08-30මහ ස`ඵක්කාරලාගේ ඉන්ද්‍රානි වනසිංහ735282646Vපන්නල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/29422018-08-30මල්ලව ආරච්චිලාගේ අසංක ප්‍රදීප් කුමාර843260888Vකොස්ගහ පැලැස්ස , මහ මුකලන්යාය , කුරූණෑගල12500.00
02/29432018-08-30විජේසිංහ මුදියන්සේලාගේ චාන්දනී විජේසිංහ857840445Vනො 303/1 පිට පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව1250.00
02/29442018-08-30රාජපක්ෂ දේවයලාගේ දීපානි රේණූකා රාජපක්ෂ767953453V61, 7 වන පටුමග, රජ සිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29452018-08-30උබයනාරායනගේ මධූරා ප්‍රභාෂනී කීර්තිරත්න895991368Vකොස්ගහ පැලැස්ස , මහ මුකලන්යාය , කුරූණෑගල500.00
02/29462018-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්දික ජයන්ති බණ්ඩාර රත්නායක780503602Vවඩුගම, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29472018-10-26බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ අචලංක පියුමාල් විජේරත්න922250375Vකොස්ගහ පිටිය පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව2100.00
02/29482018-10-26බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ අචිනි ශෂිකලා කුමාරි විජේරත්න946180882Vකොස්ගහ පිටිය පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29492018-10-26ශ්‍රි නාරායන ගම්ලත්ගේ ගීතිකා ක්‍රිශානි ගුණවර්ධන945883529V299, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29502018-10-26මදුරච්චාලියලාගේ මධූෂා නදීෂානි දේශප්‍රිය887561869Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29512018-10-26බන්නැක මුදියන්සේලාගේ ජයමිණි කුමාරි බන්නැක728222271Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29522018-10-26බන්නක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියානි කුමාරි805284846Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29532018-10-26අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ රංමැණිකාපහළ වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29542018-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ චමින්ද ජයන්ත කුමාර හේරත්851660240V13, පාලම ළග නිවස දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29552018-10-26රණතුංග ලේකම්ලාගේ ඇඩ්ලින් නෝනා517081175Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29562018-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රකාන්ති705092915Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29572018-10-26පලමණ්ඩල පනික්කියලාගේ අකිලා නලක්ෂි විමලසේන898560325Vගල්කැටිගම, ගම මැද පාර, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29582018-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ජානක කුමාර රත්නායක730781962V19, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29592018-10-26එන්.ඩි. සුමිත්‍රා676631399Vගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29602018-10-26අම්ගම්පොඩිගේ සමන්ත කුමාර තිලකරත්න880432702V613, පනාගමුව, කිරිදිගල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29612018-10-26දිවාකර මුදියන්සේලාගේ එරන්ද නධීර950808934Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29622018-10-26තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ආනන්ද තෙන්නකෝන්196911802819යකල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29632018-10-26බුලත්සිංහල අප්පුහාමිලාගේ ඉන්ද්‍රානි995841118Vපල්ලව, මල් අස්නාව, කුඹුක්වැව100.00
02/29642018-10-26මහානල්ගේ චතුරංග කුමාර983450270Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29652018-10-26වීරසිංහ මුලාචාරිගේ ප්‍රේමරත්න651293952Vආරාමේ පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29662018-10-26කරුනානායක මුදියන්සේලාගේ නන්දනී685461919V139,10 පටුමග, රජ සිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව2100.00
02/29672018-10-26සිංහල පලිහක්කාරගේ චින්තක නුවන් ප්‍රේමසිරි841330161Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29682018-10-26අසුරනාද පනික්කියලාගේ චන්ද්‍රා616893700Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29692018-10-26ආර්.එම්.බී. කරුණාසේන බංඩාර700844170Vමඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29702018-10-26ලියන ගෙදර දයානි වීරවර්ධන927491885Vපබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29712018-10-26මල්ලව මලහිරුගල් බණ්ඩාරලාගේ නිශාන්ත බංඩාර841373162V96, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29722018-10-26රත්නායකලාගේ ඉන්ද්‍රානි පොඩිමැණිකේ766350909Vදමුණුගොල්ල ,වාගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29732018-10-26තිත්තගල්ල ගමගේ රුවන් රංජිත්812751824Vකදුබඩ, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29742018-10-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ උදේනි ප්‍රියංගිකා දිසානායක747703531Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව3900.00
02/29752018-10-26අම්බැක්කේ විදානෙලාගේ චමින්ද නාලක උපනන්ද783403242Vඅංක 348, සුරම්‍ය සෙවණ, පරණ ගම්පිටිය, බක්මීගොල්ල500.00
02/29762018-10-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි බංඩාර දිසානායක710961875Vපහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29772018-10-26ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ දයානි සිවුරත්න මැණිකේ778192713Vඅංක 56, කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29782018-10-26කරුණාසාලගේ රෝහිනි ශ්‍රී විජයමාලා මහානාම618013103Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29792018-10-26හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ අජිත් රොහාන්830141219Vපැළ කුඹුර වත්ත, කදුලව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29802018-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිලන්ත බංඩාර හේරත්770094216Vඉඩම්ගහපොල වත්ත, කිරිවවුල, තෝරයාය500.00
02/29812018-10-26මැණිකා දේවයලාගේ දේවිකා නදිශානි ජයකොඩි978442234Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29822018-10-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා දිසානායක656921358Vගල්ලෙන මුල්ල, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29832018-10-26ටී.එම්.නිහාර්752020612Vලක්සෙවන මාවත, කුඹල් අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29842018-10-26සමරසිංහ ආරච්චිලාගේ සමරසිංහ623172562Vඕලිම්පික් ටේලර්ස්, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29852018-10-26ජයවික්‍රමලාගේ පුෂ්ප කුමාර විජේසිරි661570504Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29862018-01-26අබේවික්‍රමගේ උදය ලක්සිරි තිලකරත්න892470502Vනො.79 වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29872018-10-26අබේවික්‍රමගේ අරුණ ජයලත්198003603977නො.79 වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/29882018-10-26සිංහල විරිදුවලාගේ ආරියරත්න7214544282Vනිම්තෙර උයන, පබ`ඵව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29892018-10-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ කෞශල්‍යා සඳමාලි ජයසුරිය887140316Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29902018-10-26රන්කොත් ප්‍රේඩිගේ මධුවන්ති ප්‍රියංගිකා845143463Vපා.ලේ. නිවස තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29912018-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිලවණි කුමාරි රත්නායක7384134990Vනිම්තෙර උයන, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29922018-10-26ගරුමුණි ආරච්චිලාගේ කමල් ලක් ආනන්ද සොයිසා862860071Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/29932018-10-26ගල්ඇටඹගේ දුලාරි දුශ්මන්ති905302892Vඊ.ඒ. ධනපාල බාරේ, වෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29942018-10-26එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ ක්‍රිෂාන් ජන විමන් එදිරිසිංහ199100301015ඊ.ඒ. ධනපාල බාරේ, වෙන්දේසි වත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29952018-10-26මොහොමඩ් හාසිම් මොහොමඩ් අනුෂ්891933584Vබක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/29962018-10-26දන්ගහ ආරච්චිලාගේ දොන් හන්සිනී මදුෂිකා දුලංජලි ජයතිලක918240381V8 වන පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල. ඉබ්බාගමුව3350.00
02/29972018-10-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ විමුක්ති ජය ශ්‍රි සෙනෙවිරත්න913384881Vරබර්වත්ත, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/29982018-10-26කුමුදු මහේෂ් වෙලගෙදර762343541V404, බකමීගොල්ල,ඉබ්බාගමුව100.00
02/29992018-10-26සිංහල පේඩි ගෙදර ඉසංකා නිරෝෂණි මාරසිංහ845713030V326/6, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30002018-10-26සෙයියදු අහමදු මුහම්මදු නව්සර්198004200946නො:236, කුඹල් අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30012018-10-26වනිගසේකර ආරච්චිගේ දොන් බතිර යෙහාන්902981519Vනො: 16/2, කාර්වෙල් වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30022018-10-26තාරක සම්පත් විජේසිරි නාරායන721863271Vනො: 14, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30032018-10-26වලිමුණි දේවගේ මධුෂිකා තිලකසිරි885972888Vනො: 66/2, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30042018-11-23ලියන ආරච්චිගේ සමීරා ධනන්ජනි ලියන ආරච්චි908280393Vනො: 595/1, කහටගහ මුල කඩේ, වැව පාර, ඉබ්බාගමුව5000.00
02/30052018-11-23විජයපාල අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ මයුරි මධුෂා අබේසිංහ906303299Vනො:37,8 වන පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල100.00
02/30062018-11-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ රසාංජන රත්නායක980481433Vනො: 172, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව1250.00
02/30072018-11-23වලිමිණි ආරච්චිලාගේ මංගලිකා මල්කාන්ති688060818V343/3 ඩී,සුරම්‍ය සෙවන,පරණගම්පිටිය,බක්මීගොල්ල,ඉ/මුව3750.00
02/30082018-11-23එස්.එච්.සුජානි ජිවන්ති926952366Vඅමුණුපිටිය, වැව පාර,ඉබ්බාගමුව500.00
02/30092018-11-23යාපා මුදියන්සේලාගේ හිරුනි මධුභාෂිනී957580645Vමිදෙල්ල වත්ත, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/30102018-11-23ඉමියා මුදියන්සේලාගේ වින්ධ්‍යා මධුවන්ති තිලකරත්න895450073Vනො:79, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30112018-11-23රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිරාෂා සමන්මලි රත්නායක938433542Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30122018-11-23සිරිසේන පතිරණගේ සම්පත් මහේන්ද්‍ර කුමාර821442524Vදමුණු ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30132018-11-23පැල්ලන් දෙනියගේ ධනුෂ්ක ප්‍රදීප් සමන් කුමාර910612409Vතලගස් වැව, පාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/30142018-11-23පතිරන්නැහැලාගේ දිනේෂ් නිංසංක ජයරත්න932761726Vගමමැඳ පාර, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/30152018-11-23ශ්‍රි වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ සජිත් චාමර නන්දසේන901950571Vමුදුන පිට , පන්නල , ඉබ්බාගමුව500.00
02/30162018-11-23බස්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුර බස්නායක600025414Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30172018-11-23සමරකෝන් පතිරණලාගේ සමන් වීරරත්න197729503313බතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30182018-11-23බස්නායක මුදියන්සේලාගේ සුමිත්‍රා රත්න මැණිකේ195775610032නො:10, රබර්වත්ත,දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30192018-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ ජයසුන්දර බංඩා621721720Vබදලව නිවස,ගල්කැටිගම,ඉබ්බාගමුව500.00
02/30202018-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි හේරත්770415152Vශෂීනි මෝටර්ස්, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30212018-11-23එදීරිවිර ජයසේකර කුරුදු පටබැඳිගේ කාන්ති ශ්‍රීයා ජයසේකර535270090Vනො:155, පටුමග රජසිරිල, බක්මීගොල්ල500.00
02/30222018-11-23සබ්දනන්ගේ කමලා637713590Vඉබ්බාගමුව, පාන්ගොල්ල, මැදලන්ද500.00
02/30232018-11-23අබේසුරිය විජේනායකලාගේ අනුෂා කුමාරි905802240Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30242018-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ රම්‍යා විසාකා කඳුලව197550103439දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30252018-11-23තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ධර්මපාල680610061Vගල්කැටිගම,ඉබ්බාගමුව7500.00
02/30262018-11-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ චම්පා කුමාරි976802357Vකොන්වඩ වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30272018-11-23බස්නායක මුදියන්සේලාගේ චාන්දනී බස්නායක777442317Vගල්කැටිගම,ඉබ්බාගමුව100.00
02/30282018-11-23එල්.බී. නිමල් ශාන්ත621244302Vරෝෂාන් එළව`ඵ කඩය, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30292018-11-23වාසල මුනි ආරච්චිලාගේ වසන්ති කුමාරි වාසල796683619Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/30302018-11-23නඩේෂන් වල්ලි අම්මා868244097Vබෝගහ කුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30312018-11-23ගනේගොඩ පතිරන්නැහැලාගේ නදීෂා ගයානි936780598Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්ද යාය, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/30322018-11-23සන්දානම් වීරයියා552313631Vකොන්වඩ වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30332018-11-23රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ රිද්මා සනාතනීි කුලතිලක786641721Vපන්නල හංදිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30342018-11-23කුරුප්පු මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න බණ්ඩාර762810816Vකොස්ගොල්ලේ පොල ,බු`ඵවල500.00
02/30352018-11-23ගනේගොඩ ගෙදර රම්‍යා කුමාරි785144074Vගමමැඳ පාර, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/30362019-01-05විද්‍යාධිපතිලාගේ නිශාන්ත කුමාර ජයසිංහ771123392Vදඹුල්ල පාර, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30372019-01-05එම්.ජි. ඉරෝෂා මධුෂානි රත්නසුරිය928313026Vඋ`එගෙදර, දමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30382019-01-05වීරවෛයිරෝඩි වර්ගයා රත්න වාසල මුදියන්සේලාගේ රේණුකා වාසල806224553Vවෙන්දේසි වත්ත, හිදමඩ, ගල්කැටිගම2625.00
02/30392019-01-05දහනක මුදියන්සේලාගේ විනිතා කුමාරි දහනක757533162Vබෝගොඩ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30402019-01-05වළාකුල්පොල මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රාණිහේරත්778330741Vශානිකා ටේ්‍රඩර්ස්, දඹුල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30412019-01-05සිංහල විරිඳු පනික්කියලාගේ ප්‍රියන්ත දිනේෂ් කුමාර871962014Vජනපාගම, කුඹුක්වැව500.00
02/30422019-01-05බණ්ඩාරනායක මුදියන්සේලාගේ මදුෂා සමන්මලී බණ්ඩාරනායක976111044V”සිහින විල නිවස” පාලිපාන වත්ත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව5000.00
02/30432019-01-05බස්නායක මුදියන්සේලාගේ මිලාන් දිසා බංඩාර800690323Vලියද්ද වත්ත, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30442019-01-05වලව පල්ලියගේ සුමිත් නිශ්ශංක813063581Vඅංක 10, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව5000.00
02/30452019-01-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න86/2 පටුමග , අභිමන්පුර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30462019-01-05දිසානායක මුදියන්සේලාගේ අනුර ජයන්ත දිසානායක196102701880තල්ගොඩපිටිය, දඹුල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30472019-01-05බාලසුරිය මුදියන්සේලාගේ උදිත් ඉමල්ක බණ්ඩාර බාලසුරිය992567155 Vපන්සල පාර, ගලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/30482019-01-05පහළ ගෙදර මුදියන්සේලාගේ නිශ්ශංක කුමාර සේනානායක19833310500586, 2 පටුමග , අභිමන්පුර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30492019-01-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා ප්‍රියදර්ශි රත්නමිණි896232258V86- 2 පටුමග , අභිමන්පුර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30502019-01-05ඒ.ඒ.ඒ. මධුෂාණි අබේසිංහ199950310040උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30512019-01-05වලිමිනි ආරච්චිගේ ස්වර්ණ ශ්‍රී ජයලත්883142659V387/3, දමුණුගොල්ල ඉබ්බාගමුව500.00
02/30522019-01-05ඇල්ලපිට ගෙදර සමන් කුමාරි199063903786පිට පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30532019-01-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ නිලන්ති19725590088159, වීරමාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30542019-01-05මෙරගල් පේඩි දුරයලාගේ ආශා රෝෂාන්ති ජයතිලක787935389Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30552019-01-05හේවගේ සුරංජි ධම්මික දේශප්‍රිය770992532V42/04 , වීරමාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30562019-01-05කෝනාර මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රාවතී195974002864වීරමාවත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30572019-01-05ආතාවුද මුදියන්සේලාගේ ඉන්දික කුමාර දසනායක813124092Vපිටවත්ත පාර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30582019-01-05කුලතුංගලාගේ නිමේෂා දිල්හානි කුලතුංග916602251Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30592019-01-05සිරිවර්ධන හේවාගේ සුනෙත් තරංග822020259V15/13, 2වන පටුමග , බතලගොඩ වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30602019-01-05ජයසිංහ ආරච්චිලාගේ නදීකා චින්තනි වීරසිංහ858582229Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/30612019-01-05නානායක්කාර නිරංජලා දිල්හානි767831889V220, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/30622019-01-05දසනායක මුදියන්සේලාගේ අනුලාවතී කුමාරිහාමි548000173V193, රජසිරිල,බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව,500.00
02/30632019-01-05එස්.එම්. අනුලා කුමාරි127, රජසිරිල බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30642019-01-05තල්වැහැර චානිකා මධුමාලි තල්වැහැර878470354Vශාන්ති වත්ත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30652019-01-05ලොකුගම් හේවගේ ධම්මිකා626081258V15, වලස්කන්දවත්ත , ඉබ්බාගමුව500.00
02/30662019-01-05රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අනුරුද්දිකා ගුණසේකර868390328Vපිටවත්ත පාර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30672019-01-05හංගිලි ගුරුන්නැහැලාගේ තාරකා සුභාෂිනි සුමනසිරි847393505V255, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30682019-03-23වික්‍රම ආරච්චිගේ සන්ධ්‍යා වික්‍රම ආරච්චි647421482Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30692019-03-23බන්නැක මුදියන්සේලාගේ කැලුම් නවරත්න බන්ඩාර830970231Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව2900.00
02/30702019-03-23රණසිංහ මුදලිගේ කසුන් එරංග රණසිංහකෝන්ගහ හේන , දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30712019-03-23හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා දමයන්ති කුමාරි හේරත්807143123Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30722019-03-23හේවා බටුමාලගේ දිපිකා දමයන්ති756902130V219, රජසිරිල බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30732019-03-23වලිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ ඤාණතිලකා කුමාරි766951902Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30742019-03-23මොරගල්ලලාගේ උපුල් ප්‍රියංග සේනාරත්න198508403139641/2, 8 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30752019-03-23තාප්පු ආරච්චිලාගේ උදයංග ලක්මාල්871961018Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30762019-03-23රත්න හේනත් රාලලාගේ කරුණාරත්න472331051V427/1, බොලගම, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30772019-03-23මෙරගල්ගේ රූපසිංහ753462805V190, බක්මීගොල්ල, පරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30782019-03-23සමරකෝන් පතිරණගේ තිලිණ මධුශාන් පතිරණ961220602Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30792019-03-23ලියන ගෙදර නිමල් සිරි682773758Vපිට පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30802019-03-23ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ තාරක සඳරුවන් සේනාරත්න941023240Vපන්සල පාර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30812019-03-23රාජගුරු පණ්ඩිතාචාර්ය ගෙදර ප්‍රියන්ත කුමාර ජයරත්න197908000621ප්‍රියන්ත පර්නිචර්ස්, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30822019-03-23වාද්දුවගේ අනුෂා ප්‍රියදර්ශනී පෙරේරා718250684Vපන්සල පාර, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30832019-03-23ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.රේණුකා මල්කාන්ති197681100344169, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල2500.00
02/30842019-03-23කාරියප්පෙරුම මුදියන්සේලාගේ නිශ්ශංක අබේරත්න843370403V194, දඹුල්ල පාර, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30852019-03-23සේනාරත්න මුදියන්සේලාගේ කුසුමාවති536463739Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30862019-03-23විජහලුවලාගේ චාන්දනි කුසුම් විජයනායක855591022Vකඳුලව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30872019-03-23ලියන ගෙදර නාලක රුවන් කුමාර ලියනගේ893475273V305/ 2-1 , පිට පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30882019-03-23සන්දහාමි ඉන්ද්‍රානි658382900Xකෝන්මඩ වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30892019-03-23මුඛරත්දීන් මුහාරන් ජොව්සාන්197827201577දමුණු ගොල්ල යාය වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30902019-03-23විතානගේ නුවන් ධම්මික ජයවර්ධන903480432Vරබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30912019-03-23පරගස්තොට පතිරණගේ සුභාෂ් මධුරංග රාජපක්ෂ912944743V98/01, රබර්වත්ත, උඩපාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30922019-03-23බස්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉසුරු එරන්ද බස්නායක971210095Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30932019-03-23සෙනෙවිරත්න මුදියන්සේලාගේ අනුෂා චම්පා කුමාරි සෙනෙවිරත්න777200291V171/4, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30942019-03-23මුතුවාඩිගේ රේමන් ප්‍රනාන්දු652190618Vඅවායපාර වත්තේ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30952019-03-23ඉඩමි ගොඩගේ සුනිල් ශාන්ත198719704799පිට පාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/30962019-03-23අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ විනීතා අබේසිංහ607723672Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/30972019-03-23ගම්ලත් රාලලාගේ ප්‍රබෝධ පියුමාල් රත්නායක952162578Vයකල්ල, මූකලන්යාය පාර, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30982019-03-23නාගොඩ විතානලාගේ රුවින් මධුරංග නාගොඩ විතාන893212027Vගල්කන්ද වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/30992019-03-23විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න631063322Vදංගොල්ල නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31002019-03-23රනසිර රත්නායකගේ ඉලන් සාගරිකාඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව5000.00
02/31012019-03-23ආර්.එම්.සුනිල් කුමාර792575307Vතලහින්න, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31022019-03-23විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කවිෂ නයනජීත් තිලකරත්නදංගොල්ල නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31032019-03-23මොරදන ආරච්චිලලාගේ ජනක ප්‍රියදර්ශන බංඩාර ප්‍රේමතිලක820972520Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31042019-03-23ලොකු හෙට්ටි ආරච්චිගේ රුවනි මධුෂිකා හෙට්ටි ආරච්චි875643266Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31052019-03-23අලහකෝන් මුදියන්සේලාගේ දිනුෂා කුමාරි අලහකෝන්835694380Vදිග්ගල වත්ත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31062019-03-23රන්දෙනිය ආරච්චිලෑ ජුඩ් රන්දෙනිය861631915Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31072019-03-23මොහම්මදු තාහිර් ෆාතිමා නස්රින්848122726Vකුඹල් අංග , ඉබ්බාගමුව500.00
02/31082019-03-23ඩබ්.එල්.එල්.උදයසිරි620310743Vප්‍රේමකාන්ති, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31092019-03-23රන්දෙනිය ආරච්චිලාගේ සිදත් මාධව851480480Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31102019-07-22වත්තේ ගෙදර තුෂාර නුවන්852770481Vගල්කැටිගම, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව20000.00
02/31112019-07-22දුෂ්මන්ත ගම්ලත් මිත්‍රදාස892601771Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/31122019-07-22කේ.ජී. ඥාණවතී707811048Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31132019-07-22ගුලේ ගොඩගේ සුමනදාස481071674Vනො. 07, යකල්ල හංදිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31142019-07-22අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ නදීෂා මානෙල් අබේසිංහ756662031Vකන්දේ පන්සල පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව12100.00
02/31152019-07-22කුළියාපිටිය බඩල්නයිදෙලාගේ ඉන්‍ද්‍රා කුමාරි කුළියාපිටිය197954403738බතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31162019-07-22වික්‍රමසිංහ ආරච්චිලාගේ මිහිරංග ගයාශාන් රත්නායක951211346Vකුඹල් අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31172019-07-22බමුණු ආරච්චිලාගේ චන්දන දිල්රුක් ප්‍රසන්න810292458Vවීරතුංග මෝටර්ස්, ගල්කන්ද, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31182019-07-22ඒ.ඒ. සුගතපාල610332249Vපැළකුඹුර ස්ටෝර්ස්, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31192019-07-22ලියන ගෙදර ගංගානි අනුරුද්ධිකා965370412V272/2, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/31202019-07-22ඩිංගිරියා වෙදාලාගේ නිමල් ජයරත්න683023256Vකඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31212019-07-22වීරසිංහ ආරච්චිලාගේ ලක්ෂිනී වීරසිංහ915153259Vහේරත් මාවත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/31222019-07-22අබ්දුල් සත්තාර් මුහම්මදු අමින්630223220X66/16, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31232019-07-22පතිරගේ පද්මිණී පෙරේරා628492450Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31242019-07-22ඉමිහාමි මුදියන්සේලාගේ මාලනි පද්ම කාන්ති715891980Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31252019-07-22සිරිකාත්තුගේ ආශා සමන්මලී ප්‍රනාන්දු197773100917කොස්ලන්ද වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31262019-07-22හේරත් බංඩා කපුරාලලාගේ පියසේකර471051810Vපැලකුඹුර ස්ටෝර්ස්, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31272019-07-22ජයසූරිය මුදියන්සේලාගේ ලලිත් කුමාර ජයසූරිය751810040Vරත්නායක කඩේ බාරේ, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31282019-07-22ඉද්දමල්ගොඩ දිසානායකලාගේ අයේෂිකා සජීවනී ගුණසිරි828342339V461/4, කොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31292019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගිහාන් විදුෂ බණ්ඩාර ධර්මරත්න843344356Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31302019-07-22බද්දේගම සූරිය ආරච්චිලාගේ කුමාරසිංහ721440648Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31312019-07-22නිලමේ රාලලගේ ඉමේෂා මධුමාලි ගුණරත්න945770279Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31322019-07-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ ජයන්තා මැණිකේ හේරත්595920779V’‘සරත් සෙවන”, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31332019-07-22ඉමියා මුදියන්සේලාගේ ලහිරු සදුන් බණ්ඩාර199918502417වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31342019-07-22මානික්කුගේ ඉමල්ක ලක්සහන් ද සිල්වා961873428Vබැම්මේ ගෙදර , පන්නල, ඉබ්බාලමුව10000.00
02/31352019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගොයුම්ප්‍රිය චින්තක රත්නායක870093195Vගනේගෙදර වත්ත, හංගමුව , ඉබ්බාගමුව12500.00
02/31362019-07-22රත්නායක ක`ඵ ආරච්චිලාගේ ඥාණවතී626282997Vහංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31372019-07-22ආසිරි කංනානම්ගේ පද්මිණී ස්වර්ණකාන්ති සුබසිංහ195761110084නො. 130, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31382019-07-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා රංජනී හේරත්977803799Vපබු`ඵව, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31392019-07-22එච්.බී. නිලූකා දමයන්ති හිටිබණ්ඩාර998370302Vනිකමඩ පාර, කිරිඳිගල්ල, ඉබ්බාගමුව1500.00
02/31402019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අසංක සුරංජිත් රත්නායක10/2, කන්දගාව වත්ත, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/31412019-07-22නාථ දේවාලේ කපුරාලලාගේ දිලීෂා රුවන්ති සිරිමාන්න998361702Vබතලගොඩ වැව පාර, අමුණුපිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31422019-07-22වහරක්ගොඩ ගෙදර නෙ`ඵමිකා මධුවන්ති948102668Vකෝම්බුව, කුඹුක්ගැටේ500.00
02/31432019-07-22තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ කරුණාරත්න621191578Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31442019-07-22පියදිය ගමගේ රංජනි ලලන්ති සිල්වා856051994Vනො. 301, පෙ - නැලව, හකිරිල්ල500.00
02/31452019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුදේර සංජීව ප්‍රසන්න කුමාර883640900Vකෝම්බුව , කුඹුක්ගැටේ500.00
02/31462019-07-22පුසුහා දේවයලාගේ නිලන්ති ගුණවර්ධන816782112Vසාලාන්දපුර, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31472019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ චම්පිකා නයනා කුමාරි රත්නායක705641579Vරාජසිංහ මාවත, සමන්පුර, දඹුල්ල පාර, කුරුණෑගල2500.00
02/31482019-07-22ආරච්චිල්ලාගේ මදුෂානි නිමංතා ගුණසේන888151125Vඅසොකා නිවස, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/31492019-07-22ඉලුප්පිටි මුදියන්සේලාගේ සුරේන්ද්‍ර අසංක761531336Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31502019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ලක්නා කල්පනි ඒකනායක946593133Vනො. 126, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/31512019-07-22පල්ලේපිටිය මුදියන්සේලාගේ ශිරානි695473524Vයකල්ල වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31522019-07-22විජේසුන්දර බ්‍රාහ්මණ රාළලාගේ ශානිකා සඳරේඛා විජේසුන්දර898013081Vකල්ටියාවත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/31532019-07-22උපාසක කංකානම්ගේ රමනිකා ප්‍රියන්ති ශ්‍රීයාමලි විජේසුන්දර668332790Vනො. 152, ග්‍රීන්වැලි වත්ත, බක්මීගොල්ල500.00
02/31542019-07-22වාසල රාජකරුණා හේරත් මුදියන්සේලාගේ හිරන්ති කුමාරිහාමි605031250V488, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31552019-07-22බස්නායක මුදියන්සේලාගේ රසිකා නයනකාන්ති බස්නායක906140438Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31562019-07-22බස්නායක මුදියන්සේලාගේ රේණුකා කුමුදුනි බස්නායක966272821Vවගුරුවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31572019-07-22තුයිඅප්පු ආරච්චිගේ තිලිණි දිිලේෂිකා855172887V“ලක්සිරි”, දෙහල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/31582019-07-22කපුරාලලාගේ දිලුමි මහේෂිකා895814490V1 වන පටුමග, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31592019-07-22නාරායනසාමි පරිමලම්715720884V235/12 ් , සාලින්ධපුර, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31602019-07-22ගරුමුණි ආරච්චිලගේ චානුක දිල්ශාන් චන්‍ද්‍රසිරි941353100Vනො. 199, කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව6000.00
02/31612019-07-22සම්පත් රවීන්ද්‍රගුප්ත අබේවර්ධන750681930Vදංගොල්ලවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31622019-07-22අමරසිංහ ආරච්චිලාගේ ධම්මිකා කුමාරි658554387V3/4, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31632019-07-22අධිකාරි ගෙදර ස්වර්ණලතා මැණිකේකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31642019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සමදරා මැණිකේ රත්නායක888304053V22/1, පෙරියකඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31652019-07-22ලොකු සිංගම් කුට්ටිගේ කුසල් මහින්ද චමිල ශ්‍රී199226403547දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/31662019-07-22ප්‍රේමා නන්දලාගේ චින්තා සෙනෙහෙලතා197854210058526, පලීපාන මාවත, වඩුපොළ, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/31672019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉසංකා කුමාරි රත්නායක856920437Vකෝම්බුව, කුඹුක්ගැටේ100.00
02/31682019-07-22යාපා ගෙදර උපාලි දයාරත්න බංඩාර196910104460සංදීප, හේරත් මාවත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31692019-07-22රාජසිංහ මුදියන්සේලාගේ හිටිගෙදර රේණුකා කාරියවසම්716880591Vනිල් කැලුම්, පහලගම, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31702019-07-22ටිකිරියා දේවයලාගේ දමයන්ති තිලකරත්න796550449Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31712019-07-22භණ්නක මුදියන්සේලාගේ දිල්හානි කුමාරි භණ්නක856312208Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31722019-07-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සකුන්තලා ප්‍රියදර්ශනී බාලසූරිය878334140Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31732019-07-22මැණිකා දේවයලාගේ සමරපාල500841087Vඅටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31742019-07-22ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ තිළිණි ලක්මාලි ඒකනායක937202920Vපන්නල, බෝගහකුඹුර , ඉබ්බාගමුව100.00
02/31752019-07-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ශෂිකලා පියුමාලි තෙන්නකෝන්995650991Vනො. 72/11, නවකාමිල්වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31762019-07-22ගම්ලත් රාලලාගේ ප්‍රබෝධ පියුමාල් රත්නායක952162578Vහිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/31772019-07-22නාත දේවාලේ කපුරාලලාගේ තිසරණී ඉන්ද්‍රචාපා දිසානායක915953069V213/1, දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31782019-07-22අමරසේකර දාවිත්සිංඤෝලාගේ අනූෂා ලක්මාලි අමරසේකර805553090Vනො. 62, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31792019-07-22වික්‍රමසිංහ ආරච්චිගේ ඉන්දිකා සමන්මලි776180718Vනො. 178, සුරම්‍ය සෙවණ, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31802019-07-22රන්කොත්ගේ ප්‍රියන්තා දිස්නා කුමාරි775133368V141, ග්‍රීන්වැලි ස්ටේට්, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31812019-07-22රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ කිරිබංඩාගේ සිරිවර්ධන592250640V163, ග්‍රීන්වැලි ස්ටේට්, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31822019-07-22රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ අනුලා රාජපක්ෂ728261650Vශ්‍රී විමලසාර හිමි මාවත, කොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31832019-07-22විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ සිසිර සේනාරත්න620340375Vවඩුපොල වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31842019-07-22දහනායක මුදියන්සේලාගේ නිසල අකලංක දහනායක890470629V1/22, පෙරියඩුනැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31852019-07-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ හංසිනි දිලිකා රත්නායක926992767V95/3, කඳුලව පාර, පැළ කුඹුර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31862019-07-22මොහොමඩ් සිත්තාර් සිත්ති සහිරා906053969Vපරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31872019-07-22මන්ත සමන්ත සමරදිවාකර මුදියන්සේලාගේ අතුල සුසන්ත සමරදිවාකර630413583V2/3 ඒ, 6 වෙනි පටුමග, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31882019-07-22මොහොමඩ් සත්තාර් පාතිමා සබීරා199462510042වගුරුවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31892019-07-22කොටවිල පතිරනලාගේ හර්ෂනී සුබෝදා කෝදාගොඩ198262400423අලුත් මාවත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31902019-07-28ලංකාපුරගේ තිලකා ලංකාපුර646880114V“චිරන්ති”, නැලව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31912019-07-28රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ දිලිනි ශානිකා සිරිවර්ධන906101483V163, ග්‍රීන්වැලි ස්ටේට්, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31922019-07-28රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ යසන්තිකා සචිනි සිරිවර්ධන956920663V163, ග්‍රීන්වැලි ස්ටේට්, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31932019-07-28පරසුරාමන් ජීවසන්‍ද්‍රි877751570Vවගුරුවෙල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31942019-07-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ රණසිංහ බණ්ඩා194905901273කහටගහමුල නිවස, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31952019-07-28විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ තිස්ස විජේකෝන්851231676Vබොලගම, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31962019-07-28දසනායක මුදියන්සේලාගේ බියංකා ප්‍රියන්ති අනෝමා දසනායක647041868Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/31972019-07-28මිපෙල් ආරච්චිලාගේ ඉෂාර ප්‍රභාෂ් මධුරංග981571193Vපබුලුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31982019-07-28රාජපක්‍ෂගේ නිල්මිණි සඳමාලි රාජපක්‍ෂ857960262V“සඳමාලි”, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව100.00
02/31992019-07-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ චමිලා නිශාන්තිසාලින්දපුර, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32002019-07-28හේරත් මුදියන්සේලාගේ නාලක බංඩාර හේරත්841700104Vනො. 213, දෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/32012019-07-28කීර්ති වනිගරත්නලාගේ සමීර මධුසංඛ කීර්ති වනිගරත්න912571653Vඅංක 189, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32022019-07-28කුමාරසිංහ මුදියන්සේලාගේ ගීතිකා මදුමාලි කුමාරසිංහ937600615Vඉහල වත්ත, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32032019-07-28රණසිංහ පේඩිගේ අනුලාවතී මංගලිකා675463999Vඉහල වත්ත, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32042019-07-28මල්දෙණියගේ නවෝදා සම්මානි පෙරේරා898771765Vබතලගොඩ වැව පාර, අමුනුපිටිය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32052019-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ අසංඛ හේමකුමාර870134479Vබතලගොඩ වැව පාර, අමුණුපිටිය , ඉබ්බාගමුව100.00
02/32062019-07-28අකුරණගේ නිලූකා පුෂ්පකුමාරි807554808Vබතලගොඩ වැව පාර, අමුණුපිටිය, ඉබ්බාගමුව2100.00
02/32072019-07-28එගොඩ ගෙදර චන්‍ද්‍රා මැණිකේ688593700Vනිම්තෙර උයන, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32082019-07-28රාජමුනි දේවයලැ විමලාවතී448132700Vකුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32092019-07-28බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ අමරසූරිය533200176V“ලහිරු ගිරි”, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32102019-07-28වීරසේකර බමුණු මුදියන්සේලාගේ පේමරත්න640290234Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32112019-07-28නුන්ගොමු විතානලාගේ අජිත් වසන්ත693133963V58/5, කදුබඩතැන්න, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාලමුව500.00
02/32122019-07-28දිසානායක මුදියන්සේලාගේ රෝහිනී දිසානායක198086400627පන්නල, පබු`ඵව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32132019-07-28හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ සරත් කුමාර විජයබණ්ඩාර19583080093756, 3 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32142019-07-28මොහොමඩ් හසන් ෆාතිමා සහානා987940549Vයකල්ල පාර, කොස්ලන්ද, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/32152019-07-28ළිඳ මුලගේ ශ්‍රියානි ද සිල්වාඅංක 33, කන්දේ වත්ත, පැළකුඹුර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32162019-07-28රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගංගානි රේණුකා රන්මැණිකේ675640831V“ඇල මැඳුර”, පොත්තේවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32172019-07-28දිවුල්ගහගෙදර ඉන්ද්‍රානි කුමාරසිංහ786883474V1 වන පටුමග, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32182019-07-28වැහැර මොහොට්ටාලලාගේ ටිකිරි බංඩා492160873V310/1, 2 පටුමග, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32192019-07-28හෙට්ටි පතිරැන්නැහලාගේ රුවන් චාමර හෙට්ටි පතිරණ810361204Vනො. 173, ග්‍රීන්වැලි වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/32202019-07-28ලියන ගෙදර ශයාමල් දිලිප් වීරරත්න960013212Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32212019-07-28කුරුප්පු මුදියන්සේලාගේ නුරේකා චාන්දනී කුරුප්පු775714425Vකරඹෙලන්ද වත්ත, වඩුපොළ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32222019-07-28සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ ගුණදාස610302033Vබතලගොඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32232019-07-28රාසික් මොහොමඩ් රස්ලාන්861361322V334/1, පරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32242019-07-28අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ නුවන් නාලක අතපත්තු901100268Vමයිලමඩ, තිහව, කුඹුක්වැව100.00
02/32252019-07-28බඩල් ගෙදර අරලියා නිසංසලා රණසිංහ907202909Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32262019-07-28රත්නමලල විජේසුන්දර රාජකරුණා මුදියන්සේලාගේ නන්දාවති මැණිකේ658441450V163, ග්‍රීන්වැලි ස්ටේට්, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32272019-07-28දසනායක මුදියන්සේලාගේ අමිලා දසනායක806432938Vදෙහිගස්වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32282019-07-28දිගල්ලේ මුදියන්සේලාගේ සමන්ත බන්ඩාර790017510Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/32292019-07-28කුලතුංග මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා දමයන්ති කුමාරි735091859Vරබර්වත්ත පාර, පන්සල පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32302019-07-28ගල්කැටි දේවගේ සුභාෂණී ඉරේෂා කුමාරි945030321Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32312019-07-28තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ ගයා සඳමාලි තෙන්නකෝන්846013458Vපාන්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/32322019-07-28දෙව්රුන්නැහැලාගේ ශ්‍රියානි මල්කාන්ති825854150V326, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32332019-07-28වෙල්ගමගේ නීතා පුෂ්පකුමාරි පෙරේරා717462262V6 වන පටුමග, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32342019-07-28හිටිහාමිලාගේ බිසෝමැණිකේ565412370Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32352019-07-28සරත් වීරසිංහ පතිරණලාගේ රංජනි708164178V328/4, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32362019-07-28ජවරම් පේඩිගේ සකුන්තලාසාලින්කපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32372019-07-28සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ අශෝකා නිල්මිණී835314871V317/2, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/32382019-08-22ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියාණි කුමාරි ඒකනායක805024917Vනො. 75, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32392019-08-22අධිකාරි රාළලාගේ චාමලි දේවේන්ද්‍රා අධිකාරි937382995Vඅයේෂාවත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32402019-08-22හිත්තර ගෙදර ප්‍රතිභා නිර්මාණි විජේරත්න907920550Vනො. 69, අයේෂා වත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32412019-08-22මද්දුව වෙල්ලලාගේ ශ්‍රියාලතා පද්මිණි725010699Vකූකූරුමහන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32422019-08-22මාකවිටගේ මධුෂංක සම්පත් පෙරේරා200003300715Vවැව ලඟ නිවස, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32432019-08-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා අධිකාරි827152200Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/32442019-08-22ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ රසිකා නිල්මිණි ජයකොඩි946593230Vහංගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32452018-08-22සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ උපාලි සෝමචන්ද්‍ර843240917Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32462019-08-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කමනි රත්නායක මැණිකේ897423553Vවෙන්දේසිවත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32472019-08-22බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ තුෂාර සම්පත් කරුණාරත්න880390520Vකූරුපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32482019-08-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ තිලකරත්න19611681008580/2, පටුමග, අභිමන්පුර, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32492019-08-22රත්නායක ආරච්චිලාගේ ගාමිණි වසන්ත19762010218984, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32502019-08-22සුන්දරාදිපති බන්දනයලාගේ ජයන්ත රාජපකෂ196812303651321/4, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32512019-08-22බ්‍රහ්මචාරිගේ ප්‍රේමලතා607051020Xලක්මාලි, දමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32522019-08-22රන්පටි දේවගේ නිමේෂා මධුවන්ති ධර්මදාස808521091Vනො. 79, ග්‍රින් පැරඩයිස් වත්ත, කඳුලව පාර, ඉබ්බිගමුව100.00
02/32532019-08-22මුතුකුඩ ගමගේ ලීලානි එදිරිසිංහ766744067Vගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32542019-08-22විතාන ලියනගේ රංජනී මල්කාන්ති සිරිවර්ධන717384148Vනො. 129, ඩේසිලන්ඩ් වත්ත, කිරිඳිගල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32552019-08-22විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ චිතුමිණි සෞම්‍යා විජේකෝන්198255704123මුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32562019-08-22වීරසේකර බමුණු මුදියන්සේලාගේ සංජිව ප්‍රේමලාල් ජයවර්ධන198407803731පලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32572019-08-22බමණු පතිරන්නැහැලාගේ රේණුකා ප්‍රියදර්ශනි847822651Vපන්නල, ගංගොඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32582019-08-22ලොකු පොන්නම්පෙරුම ආරච්චි අප්පුහාමිලාගේ අකිල රාණු පොන්නම්පෙරුම901990239Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32592019-08-22දුනුසිංහ මුදියන්සේලාගේ සනත් බණ්ඩාර දුනුසිංහ196613302700අංක 209, හාපත්ගමුව, ඉබ්බාගමුව6250.00
02/32602019-08-22වික්‍රම ආරච්චිගේ දෝන සංජුලා මිලානි වික්‍රමආරච්චි966251387Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32612019-08-22කසුනි අංජලිකා පණ්ඩිත956030072Vඅලුත් මාවත, දඹුල්ල පාර,ඉබ්බාගමුව2500.00
02/32622019-08-22පේදුරු හන්දිගේ පද්මශීලි දමයන්ති615151980V86/5, දේවමිත්ත මාවත, රබර්වත්ත පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32632019-08-22විජේරත්න ආරච්චිගේ බුද්ධීනි සෞම්‍යා විජේරත්න865650078Vලහිරු ප්‍රින්ට්, මහකඩේ වත්ත, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/32642019-08-22අතාවුද අච්චිල්ලාගේ ගයනී අබේරත්න868441577Vවේවැල්වැලයාය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32652019-08-22සිංහල පලියක්කාරලාගේ ගීතික සඳරුවන් විමලවීර940870577Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32662019-08-22හංගිලි ගෙදර අනෝමා දීපකාන්ති197653103929සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32672019-08-22රණවීරලාගේ නන්දාවතී මැණිකේ197958404953සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32682019-08-22විතාන ආරච්චිලාගේ ප්‍රියංකා මානෙල් විතානගේ785211715Vඅංක 194, සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32692019-08-22ඇල්වල ගෙදර පියුමි වත්සලා විජේරත්නසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32702019-08-22ක`ඵ ආරච්චිගේ චන්ද්‍රා මල්කාන්ති868481706V235/15 එෆ්, සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32712019-08-22පේදුරු හේවගේ ලක්මාලි දිසානායක926063650Vසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32722019-08-22පාතිමා වසීරාසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32732019-08-22මොහම්දු ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මදු ඉස්මායිල්563624213Vබදගනේ, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව150.00
02/32742019-08-22විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ චිතුමිණි සෞම්‍යා විජේකෝන්198255704123මුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32752019-08-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ සුගත් බංඩාර බාලසූරිය852183632Vපන්නල, වේවැල්යාය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32762019-08-22දසනායකගේ ස්වර්නා විජේතිලක786872928V1 පටුමග, ආරාම පාර, මඩගල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32772019-08-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ නන්දිකා ප්‍රියාණි ධර්මසිරි727300635Vධර්මසිරි නිවස, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32782019-08-22වෙදලාගේ ගෙදර වසන්ත ප්‍රේමතිලක සිරිවර්ධන821431255Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32792019-08-22රංගාදිපතියලාගේ සුසිලා දමයන්ති856705056Vබතලගොඩ වැව පාර, වෑකන්දයාය, ඉබ්බාගමුව3750.00
02/32802019-08-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ සුනේත්‍රා අධිකාරි197653004415මුදුනපිට, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32812019-08-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ තනුජා කුමාරි හේරත්876540894Vනො. 63, “ඉසුරු”, වළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32822019-08-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ මල්ලිකා හේරත්666250583Vඉසුරු, කූඹුක්වැව500.00
02/32832019-08-22අබේකෝන් මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රලතා අබේකෝන්676272534Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32842019-08-22ඇල්වල ගෙදර නිමල් විජේරත්න බණ්ඩා701384300Vසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව150.00
02/32852019-08-22එන්.ඩී. නිරෝෂනි කුමාරි නිශ්ශංක888571558Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32862019-08-22රන්බණ්ඩා දේවගේ ප්‍රසන්න විජේරත්න831701390Vසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32872019-08-22හිටිහාමි අප්පුහාමිලාගේ සරත් කුමාර ජයවර්ධනසාලින්දපුර, කූ/අංග, ඉබ්බාගමුව150.00
02/32882019-08-22අබේසිංහ මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රිකා රත්නායක668634699Vසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32892019-08-22සිංහල විරිදුවලාගේ ස්වර්ණලතා827580015Vසාලින්දපුර, කූ/අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32902019-08-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ අරුණ ජයරත්න196500302420සාලින්දපුර, කූ/අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32912019-08-22මොහොමඩ් යූසුප් පාතිමා නිලුෆාසාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/32922019-08-22යෝධගේ චමිලා හර්ෂණි ජයවර්ධන916004737Vසාලින්දපුර, කූ/අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32932019-08-22මදනසිංහ දේවගේ චම්පිකා කුමාරි නීලංගී ජයසිංහ717570332Vනො, 200, රජසිරිල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32942019-08-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ෂාමලි කුමාරි රත්නායක915220207Vකෝන්ගහහේන, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/32952019-08-22වන්නි ආරච්චිලාගේ සුමනතිලක197317202064අංක 03, කාමෙල් වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32962019-08-22ලියනගෙදර සුමිත්‍රා ලක්මාලි865721056Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32972019-08-22ලියනගෙදර සිසිර කුමාර ලියනගේ831221445Vනො. 305/2, පිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32982019-08-22දිසානායක මුදියන්සේලාගේ චතුරිකා සංජීවනි දිසානායක886991444V291/3, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/32992019-08-22ඒකනායක මුදියන්සේලාගේ සන්ධ්‍යා කුමාරි856751589Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව200.00
02/33002019-08-22රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සචිනි දනේෂා රත්නායක885190502Vඉහළ පේද්දව, මහ මූකලන්යාය150.00
02/33012019-08-22හේරත් ඒකනායක මුදියන්සේලෑ ජයන්ත කිත්සිරි බණ්ඩාර හේරත් ඒකනායක710354546Vහේරත් නිවස, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33022019-08-22ළිඳගාවා ගෙදර ඉරේෂා දිල්හානි වීරකෝන්906173034Vඑගොඩවත්ත, හංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33032019-08-22සනුත් මොහම්මදු නිසාර්197917602251235/98, සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33042019-08-22බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ චන්දන ප්‍රියන්ත බාලසූරිය791963010Vකුරුපිටිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33052019-08-22හේවායලාගේ නිසංසලා සෙව්වන්දි ජයරත්න200263404684සාලින්දපුර, කූඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33062019-08-22මාපටුනගේ නෙරංජලා නිශාන්ති පෙරේරා867684476Vවඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33072019-08-22ලියන ගෙදර කපිල විජේරත්න860521024Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33082019-08-22පෙරියප්පෙරුම මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියා මල්කාන්ති615584495Vදෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33092019-08-22සමරකෝන් මුදියන්සේලාගේ අයිරා කුමාරි ජයතිලක707681292Vවළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33102019-08-22දිසානායක මුදියන්සේලාගේ නිමන්ත ප්‍රියංකර දිසානායකනො. 55, වළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33112019-08-22මුදුන් කොටුවගේ කුසුමාවතී648432453Vනො. 32, අයේෂා වත්ත, යකල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33122019-08-22සමරකෝන් පතිරණගේ ආනන්ද පේමදාස196719504033පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33132019-08-22අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ප්‍රේමලතා605513620Vවළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33142019-08-22හේරත් කුලතුංග වාසල මුදියන්සේලාගේ උඩුගම උඩුපිහිල්ලේ වලව්වේ තුසිත බණ්ඩාර උඩුපිහිල්ල198521702932නො. 63, “ඉසුරු”, වළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33152019-08-22කුලතුංගලාගේ නිමේෂා දිල්හානි කුලතුංග916602251Vවළස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33162019-08-22එදිරිසිංහ ආරච්චිලාගේ ඉන්ද්‍රාවතීඉබ්බාගමුව.9600.00
02/33172019-08-22ආරච්චිලාගේ දිල්හානි මධුෂිකා ගුණසේන956471010Vඅශෝකා නිවස, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33182019-08-22වල්පොල කන්කානමලලාගේ සුමිත්‍රා කුමාරි විජේවර්ධන835204294V195/1, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33192019-08-22පේදුරු හන්දිගේ ලෙස්ලි වීරසිංහ561851301V47, ග්‍රීන්වැලි වත්ත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33202019-08-22දනසිංහ ආරච්චිලාගේ හෙෂාන් දිලන්ත විජේසේකර972980935Vගල්කඩුවා වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33212019-08-22හමත්ගොඩ කොටුවේ ගෙදර ලීලාවතී අධිකාරි667882974V320/5, උඩවෙල, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33222019-08-22යාපා අප්පුහාමිලාගේ සෝමපාල511323100Vලක්මාල් ෆුඩ් සෙන්ටර්, 7 කණුව, දඹුල්ල පාර, පන්නල100.00
02/33232019-08-22පතිරැන්නැහාලාගේ දූලා කුමාරි බාලසූරිය198078505000යකල්ල වත්ත, බක්ම්ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33242019-08-22ලියන ගෙදර ප්‍රියා අසංක ලියනගේ850439680V274/1, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33252019-08-22ශ්‍රි දේවගේ මේනකා හේමාලි817193757Vමීනච්චිවත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33262019-08-22තොම්මාදුර සමන්ත කුමාර මැන්ඩිස්862053940V321/5, පෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33272019-08-22පුංචි දේවගේ සුනේත්‍රා සිරිමාන්න875414658Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33282019-08-22සමරවීර මුණසිංහගේ නිරෝෂිණි ලක්මාලි ගුණරත්න198857702870403, දමුණු ගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33292019-08-22හේරත් මුදියන්සේලාගේ අනෝමා කුමාරි හේරත්6863391612Vසල්සෙවන, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33302019-08-22තේනුවර දංගොල්ලගේ ගංගානි රුවන් කුමාරි දංගොල්ලගේ948634058Vනුගසෙවණ, අටල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33312019-08-22පල්ලේගම පලිහවඩනගේ පේමතිලක ඉලංගසිංහ801274528Vනො. 226, සුරම්‍ය සෙවන, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33322019-08-22රාජකරුණා පොල්වත්තේ ගෙදර දිලානි කුමාරි රාජකරුණා858641071V266, වත්තේ ගෙදර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33332019-08-22ජයසුන්දර මුදියන්සේලාගේ සුනිල් කරුණාතිලක ජයසුන්දර196812002331පිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33342019-08-22රත්නාබර කුරණා ආචාරිගේ දිස්නා දමයන්ති727091955V“සිරි සෙවන”, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33352019-08-22කන්දේඳුර ආරච්චිලාගේ දිලානි කුමාරි198273102088මීනච්චිවත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33362019-08-22වන්නි ආරච්චි කන්කානම්ගේ ගංඟා මධුෂානි කුමාරසිංහ925864749Vපලීපාන මාවත, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33372019-08-22හීනැටිගල ගුණරත්නගේ ප්‍රියන්ත කුමාර862130332V4 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33382019-08-22බමුණුරත්න මුදියන්සේලාගේ හිමන්ත වජිර දිලිප් කුමාර20013390362769/1, රබර්වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33392019-08-22බුලත්සිංහලාගේ සුනීතා රංජනීසාලින්දපුර, කුඹල්අංග, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33402019-08-22ගිනිගද්දරගේ ප්‍රදීපිකා අනුරුද්ධි878201574Vගල්කඩුව වත්ත, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33412019-08-22ලියනගෙදර අනුර පුෂ්පකුමාර19772180779නො. 310, පිටපාර, උඩවෙල, ඉබිබාගමුව500.00
02/33422019-08-22ජෙයරාම් මෝහ රංජනී198658503025උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව, ආරාම පාර500.00
02/33432019-08-22සිංහල විරිදු පනික්කියලාගේ නිමල් පේමතිලක721453804Vවැව පාර, 6 වන පටුමග, වලව්වත්ත100.00
02/33442019-08-22කන්දයියා කෝනේෂ්වරී19776910347257, වලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33452019-08-22විජේසූරිය හාතාගල ගමගේ රේණුකා666364309Vඅළුත් මාවත, දඹුල්ල පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33462019-08-22තාප්පු ආරච්චිලාගේ ජිවන්ත චමිල් කුමාර832791512Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව5000.00
02/33472019-08-22හර්ෂණ නයෝමාල් පණ්ඩිත932031795Vඅලුත් මාවත, දඹුල්ල පාර,ඉබ්බාගමුව500.00
02/33482019-09-26දුල්වල ඉඩම් ගෙදර චමින්ද ප්‍රදීප් අමරසූරිය860431483V242/2, ගල්කන්ද, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33492019-09-26ඉමියා මුදියන්සේලාගේ ශ්‍රියාණි මල්කාන්ති707622440Vකන්දේ ගෙදර, කළුගල්ලේ ගෙදර, ගොකරැල්ල100.00
02/33502019-09-26කෝනාර මුදියන්සේලාගේ සුමනාවතී495280918Vකොස්ලන්ද වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33512019-09-26හිටිහාමි මුදියන්සේලාගේ මෙත්තානන්ද751123523V“මාලනි නිවස”, කිරිබමුණ, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33522019-09-26ජයකොඩි ආරච්චිලාගේ විනීතා ජයවර්ධන895773158V2/360, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33532019-09-26සිංහල විරිඳු මුත්තලාගේ තිෂානි හර්ෂිකා පතිරණ916462395Vපෝරම්මුල්ල, ඉබ්බාගමුව11875.00
02/33542019-09-26ග්‍රේස් හෙලින්ටා ගුණවර්ධන737312720Vපැලස්, කඳුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33552019-09-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍රලතා615133051Vකුකුරුමහන, දෙහෙල්ලමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33562019-09-26මිගෙල් ආරච්චිලාගේ මහේෂ් මධුසංඛ881833646Vපබළුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33572019-09-26සේනාධීරගේ අසංකා කුමුදුමලී සේනාධීර885152554Vදෙහිගස් වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33582019-09-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා කුමාරි848623911Vමීගහමුල වත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33592019-09-26වීරවෛරෝඩි වර්ගයාරත්න වාසල මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂනි කුමාරි වාසල945633913Vබෝගහ කුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33602019-09-26ආර්.එම්. හංසනි රවීෂා නවරත්න200164204345පා. ලේ. නිවස, තලහින්න, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33612019-09-26මදම්පෙරුම ආරච්චිලාගේ ඉන්දිරා කුමාරි අබේවර්ධන785860659V353/2, උඩවෙල ගෙදර, තලහින්න. ඉබ්බාගමුව500.00
02/33622019-09-26එච්.කේ. නිසංසලා සඳමාණි හෙට්ටි ආරච්චි948190974Vඅංක 06, හිද්දන පාර, පොල්ගොල්ල වත්ත, ගොකරැල්ල100.00
02/33632019-09-26විජේසුන්දර මුදියන්සේලාගේ නිමාලි විජේසුන්දර836911199V89/5, බණ්ඩාර වත්ත වැව පාර, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33642019-09-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ක්‍රිශාන්ත මංජුල922992819Vමහගම, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33652019-09-26අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න670263932Vබෝගහ කුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33662019-09-26බාලසූරිය මුදියන්සේලාගේ චානක රුවන් කුමාර බාලසූරිය892530475Vබෝගහ කුඹුර, පන්නල, ඉ/ගමුව500.00
02/33672019-09-26මනිමෙල් වඩුගේ මංජුලා පීරිස්227/2, ගල්කන්ද වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33682019-09-26වීරසිංහලාගේ සංජය සුජිත් කුමාර822170579Vදමුණුගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33692019-09-26දසනායක මුදියන්සේලාගේ අනුෂා සම්පත් කුමාරි197864400424පරණගම්පිටිය, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/33702019-09-26දිසානායක මුදියන්සේලාගේ පියතිස් බංඩාර943378582Vහංගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33712019-09-26රාජමන්ත්‍රි ගෙදර ශාන්තිකා කුමාරි රාජමන්ත්‍රි915612636V305/2, පිටපාර, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව2500.00
02/33722019-09-26හේවා බටුගේ විමුක්ති ලක්ෂිත පෙරේරා881612402Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව15000.00
02/33732019-09-26කාසි ලෙබ්බේ ෆෙරෝස්කාන්197920500964635, 6 වන පටුමග, වලව්වත්ත, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33742019-09-26පේදුරු හන්දිගේ සෝභන රක්ෂිත ජයරත්නඅලුත් මාවත, දඹුල්ල පාර,ඉබ්බාගමුව500.00
02/33752019-09-26පුෂ්පලිංගම්ගේ රසිකා පුෂ්ප කුමාරි927674505Vකදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33762019-09-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ලක්ෂ්මන් මධුශංක හේරත්873580496V335/9, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/33772019-09-26විජේකෝන් මුදියන්සේලාගේ නලින් සුසන්ත විජේකෝන්683462900Vනාමල් සෙවන, ගල්කැටිගම, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33782019-09-26ආරියප්පෙරුම ආරච්චිලාගේ රසික සම්පත් කුමාර913633725Vබදුවත්ත, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33792019-09-26කරුණානායක මුදියන්සේලාගේ නන්දනි685461919Vනො, 139, 10 පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33802019-09-26ජයවර්දන මුදියන්සේලාගේ නදීෂා කුමාරි දිසානායක898512959Vගම්මැද පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33812019-09-26රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ප්‍රියන්ත චමින්ද රත්නායක941760708Vපන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33822019-09-26හේරත් මුදියන්සේලාගේ ආසිරි බණ්ඩාර871520801V149/1, කදුලව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33832019-09-26අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ චන්දන කුමාර අතපත්තු800501474Vතලහින්න, පන්සල පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33842019-09-26ලියන ආරච්චිගේ නිල්මිණි ලියනගේ765684552Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33852019-09-26වීරසිංහ ජයතිලක මුදියන්සේලාගේ තිලකසිරි ජයවීර760161594Vනො:05, නිම්තෙර උයන, පබලුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33862019-09-26ඇස්.එම්. හේරත් බණ්ඩා502462423Vගම්මැද පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33872019-09-26රත්නවීර පටබැදිගේ සුදේශ් රංගන790330838Vඅංක 15 , 2 පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33882019-10-02මිහැල්ලගේ දෝන නිලුකා දිල්රුක්ෂි827362786Vඅංක 15 , 2 පටුමග, රජසිරිල, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33892019-10-02අතපත්තු මුදියන්සේලාගේ මුතු බංඩා700263266Vනො:12, ග්‍රීන්වැලි මාවත, බක්මීගොල්ල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33902019-10-02හේරත් මුදියන්සේලාගේ අසංක සංජිව හේරත්853050164Vදංගොල්ල වත්ත, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33912019-10-02අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ නිරෝෂා ලක්මාලි915522394Vපන්සල් හංදිය, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33922019-10-02අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අශෝක සමන් කුමාර කරුණාරත්න811702455Vකොස්ගහපිටිය, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33932019-11-03යාපා අප්පුහාමිලාගේ මහේෂ් අනුරුද්ධ යාපා802932260V7 කණුව, දඹුල්ල පාර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33942019-11-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා මදනායක හේරත්605934080Vදංගොල්ල වත්ත, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/33952019-11-03කුමාරසිංහ හෙට්ටි ආරච්චිලාගේ ලිලාවති615643998Vඅඩි 60 පාර, පැළ කුඹුර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33962019-11-03අබේසිංහ ආරච්චිලාගේ රංජිත් අබේසිංහ782965247Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33972019-11-03දෝන චම්පිකා සඳමාලි හෙට්ටිගේ815092210V65/3, සමිතිශාලාව අසල, පැළ කුඹුර500.00
02/33982019-11-03හෙට්ටි ආරච්චිගේ නදීෂා ප්‍රියදර්ශනි හෙට්ටි ආරච්චි907050220V274, උඩවෙල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/33992019-11-03අධිකාරි මුදියන්සේලාගේ අතුල ප්‍රියන්ත අධිකාරි197205100693වෙන්දේසිවත්ත, හිඳමඩ, ඉබ්බාගමුව100.00
02/34002019-11-03වීරකෝන් මුදියන්සේලාගේ චිත්‍රානි වීරකෝන්695613687Vනො:79, කදුබඩතැන්න, දෙහෙල්ගමුව, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34012019-11-03බුද්ධික සංජිව ලියන ආරච්චි780650877V38, වලව්වත්ත, වැව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34022019-11-03සම්මු හසන්ත611192460Vමිදෙල්ල වත්ත, පැළ කුඹුර. ඉබ්බාගමුව500.00
02/34032019-11-03පිරිස්යාලගේ පුෂ්පා අයිරාංගනි19745910181101 කණුව, පැළ කුඹුර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34042019-11-03ලියන ගෙදර ඉෂාණි මධුකල්පනා966970669Vඋඩවෙල, ඉබ්බාගමුව7500.00
02/34052019-11-03මාරසිංහගේ වික්‍රමරත්න197726504324බෝගහකුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34062019-11-03ශ්‍රී වීර බමුණු පතිරන්නැහැලාගේ නිලුකා සඳමාලි බාලසූරිය887101566V“සදමාලි නිවස ් , පන්නල, ගංගොඩ, ඉබ්බාගමුව12500.00
02/34072019-11-03සෙයියදු අහමදු මුහම්මදු නිවුමත්තුල්ලා593092739Vවගුරුවෙල, ඉබ්බාගමුව100.00
02/34082019-11-03හිට්නායක මුදියන්සේලාගේ යසිරු නාමල් ඒකනායක911014122Vවලස්කන්ද වත්ත, ඉබ්බාගමුව100.00
02/34092019-11-03ක`එ පතිරන්නැහැලාගේ චන්ද්‍රානි රේනුකා පතිරන197058700659“සද සෙවන ් ඇබලව, මහ මූකලන්යාය500.00
02/34102019-11-03හේරත් මුදියන්සේලාගේ සමීර රසාංජන හේරත්842392772Vසුදු පාලම ළඟ නිවස, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34112019-11-03දීගල්ල මුදියන්සේලාගේ හීන් මැණිකා715550601Vබෝගහකුඹුර, පන්නල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34122019-11-03නල්ලපෙරුම ආරච්චිලාගේ මල්ලිකා ප්‍රියන්ති පෙරේරා676060200Vශ්‍රි කාන්ති, කදුලව පාර, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34132019-11-03පබුඑවේ ආරච්චිලාගේ මධුරි ජිනානි කේතුමාලිකා885754317Vසුදු පාලම ළඟ, වඩුපොල, ඉබ්බාගමුව500.00
02/34142019-11-03ලක්සිරි සංජිව ජයසිංහදේවවරම,