පාරිභෝගික සේවා

සැමට සැම දේ සමුපෙන්

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හා අනෙකුත් දෑ

  • උසස් ප්‍රමිතීන්ට අනුව
  • සහනදායි මිළ ගණන් යටතේ
  • සුහදශීලී හා උපරිම කාර්යක්‍ෂම සේවාවක්

සී/ස හිරියාල විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති බල ප්‍රදේශයේ පැතිරී ඇති තොග ගබඩා, කෝප් සිටි, මිනී කෝප් සිටි සහ ප්‍රාදේශික මගින් ඔබට ලබා ගත හැක.

සමූපකාර ප්‍රාදේශික

සේවා ස්ථානය ප්‍රාදේශික අංක අභ්‍යන්තර ඇමතුම් දුරකථන අංක
ඉබ්බාගමුව තොග ගබඩාව 618 037-4647418
හිරිපිටිය කෝප්සිට් 619 037-4647419
මැල්සිරිපුර තොග 620 037-4647420
ගනේවත්ත කෝප්සිට් 30 621 037-4647421
මෙගා කෝප්සිට් 13 622 037-4647422
මැල්සිරිපුර කෝප්සිට් 19 623 037-4647423
සමුප සෙවන 02 624 037-4647424
දොළුව 36 625 037-4647425
හන්තානාගම 25 626 037-4647426
හිරිපිටිය 29 627 037-4647427
දිද්දෙණිය 03 628 037-4647428
වෙල්ගාල 12 629 037-4647429
කිරිඳිගල්ල 21 630 037-4647430
මුරුතව 08 632 037-4647432
මුදුන්දුව 09 633 037-4647433
මුකලන්යාය 15 634 037-4647434
කඳුලව 35 635 037-4647435
නැකැත්ත 22 636 037-4647436
නෙල්ලිය 41 637 037-4647437
නාබැට 11 638 037-4647439
උස්සාව 18 640 037-4647440
අඹන්පොල 27 642 037-4647442
කුඹුක්වැව 06 643 037-4647443
තිහව 07 644 037-4647444
යුනිට් 3 46 645 037-4647445
හිපව්ව 50 646 037-4647446
කනව 28 647 037-4647447
තඹගල්ල 31 648 037-4647448
උයන්ගල්ල 42 649 037-4647449
කැකුලාවල 45 650 037-4647450
මකුල්වැව 49 651 037-4647451
මාලගමුව 34 652 037-4647452
20 ගොකරැල්ල 35 653 037-4647453
40 ගොකරැල්ල 35 654 037-4647454

හිරියාල සමුපකාර මල් ශාලාව

හිරියාල සමුපකාර මුද්‍රණාලය

සමුපකාර ඉන්ධන පිරවුම්හළ

ගමින් ගමට සමුපකාරය ගෙන යාමේ වැඩසටහන 2021

Website Design + Developed by Software Systems International (Pvt) Ltd