හිරියාල බල ප්‍රදේශයේ හතලිස් හයදහසක් සාමාජික භවතුන්ගේ සුභ සාධනය උදෙසා ක්‍රියාත්මක සාමාජික සංවර්ධන හා සුභසාධන යෝජනා ක්‍රමයෙන්

  • රු. 10,000/= ක මරණාධාර දීමනා.
  • දිනකට රු. 500/= බැගින් රෝහල් දීමනාව (උපරිම දින 21ක් දක්වා.)
  • දරු ප්‍රසූතිය වෙනුවෙන් රු. 5000/= ක දීමනා.
  • රෝගාබාධ, හදිසි අනතුරු සහ වයස් ගත වී වන ඔත්පල වීම් වලදී රු.10,000/= ක ඔත්පල දීමනා.
  • වයස අවු. 65 සිටක්‍රියාකාරී සාමාජිකයින්ට මාසික විශ්‍රාම දීමනා.
  • ශිෂ්‍යත්වය සමත් දූ දරුවන්ට ත්‍යාග
  • සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීමට ණය පහසුකම්.

ඇතුළු සුවිශේෂී සේවා රැසක වාසි අත්විඳින්නට සාමාජික සංවර්ධන හා සුභසාධන යෝජනා ක්‍රමයට ඔබත් එක්වන්න.

ගමින් ගමට සමුපකාරය ගෙන යාමේ වැඩසටහන 2021

Website Design + Developed by Software Systems International (Pvt) Ltd