අඩ සිය වසරක
හිරියාල අභිමානය.

අප ගැන

සාමාජිකයා සහ පාරිභෝගිකයා පෙරට ගෙන එමින් සමුපකාරයේ බල ප්‍රදේශයේ සාමාජිකත්වය ඇතුළු සමස්ථ ප්‍රජාව සමාජ, ආර්ථික හා සංස්කෘතික කටයුතු තුලින් බල ගැන්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු කාර්යක්ෂමව කඩිනමින් හා සුහදශීලීව ඉටු කිරීම තුලින් සාමාජික හා ප්‍රජා අවශ්‍යතා තෘප්ත කිරීම.

වැඩිදුර තොරතුරු

ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික හා සේවා අංශ

ගමින් ගමට සමුපකාරය ගෙන යාමේ වැඩසටහන 2021

Website Design + Developed by Software Systems International (Pvt) Ltd